Byla N-444-702-07
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutarties G. A. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal G. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutarties G. A. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2006 m. kovo 31 d. nutarimu už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 159 straipsnio 1 dalyje padarymą G. A. skyrė 1000 Lt baudą. Nutarime nurodoma, kad ties Daugiabučiu namų savininkų bendrijos Nr. 565 administruojamu namu Kalvarijų g. 286 B, Vilniuje, savavališkai, valstybinėje žemėje, nesant nesudėtingam statiniui normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytų dokumentų, pastatytas pakeliamas atitvaras. Tuo Daugiabučiu namų savininkų bendrijos Nr. 565 valdybos pirmininkė G. A. pažeidė Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 12.4.2. ir 12.4.3 punktus.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Inspekcijos 2006 m. kovo 31 d. nutarimą bei nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą. Skunde nurodė, kad bendrijos įrengtas atitvaras nėra statinys, todėl už jo įrengimą negali būti taikoma atsakomybė pagal ATPK 159 straipsnį. Atitvaras nepatenka į STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ II grupės nesudėtingų statinių sąrašą, kuris yra baigtinis ir kurių įrengimui reikalingas supaprastintas projektas ir būtinas atitinkamų institucijų suderinimas. Atitvaro įrengimas nėra reglamentuotas STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, todėl jo pažeisti negalėjo. Tik analogijos pagrindu būtų galima atitvarą prilyginti I grupės nesudėtingų statinių kategorijai – 1.4.7, kaip eismo reguliavimo ženklui, tačiau ir šiuo motyvu bausti negalima, nes I grupės nesudėtingiems statiniams nereikia jokio suderinimo, Institucijos nutarime nenurodyta, kad pažeistas 1.4.7. punktas, kiemo aikštelės atitvaras nėra eismo reguliavimo priemonė, o viešojoje teisėje plečiamai aiškinti teisės normų negalima. Be to, atsakomybė pagal ATPK 159 straipsnį numatyta tik statytojui arba rangovui, tuo tarpu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nėra nei statytojas, nei rangovas. Ji yra bendrijos valdybos pirmininkė, kuri tik atstovauja bendriją, bet negali būti atsakinga už bendrijos, kaip juridinio asmens, veiksmus. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo taip pat atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2005 m. liepos 27 d. priėmė nutarimą, kuriuo G. A. skyrė administracinę nuobaudą – įspėjimą – už, pažeidimo, numatyto ATPK 188 straipsnyje padarymą. Šis nutarimas priimtas už tą patį veiksmą – atitvaro įrengimą, todėl, nors jis ir yra apskųstas administraciniam teismui, priėmus skundžiamą nutarimą pažeistas draudimas bausti už tą patį antrą kartą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 29 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundo netenkino. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal STR 1.01.07:2002 12.4.2. punktą II grupės nesudėtingiems statiniams, išskyrus statomus teritorijose, išvardintose 12.1. ir 12.2. papunkčiuose, rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus; pagal 12.4.3. punktą II grupės nesudėtingiems statiniams nereikalingas statybos leidimas, vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo pritarimas. Kadangi bendrija Nr. 565 atitvarą, priskiriamą I grupės nesudėtingiems statiniams, pastatė valstybinėje žemėje, vadovaujantis STR 1.01.07:2002 bendrų pastabų 1 ir 2 lentelėms 1 punktu, atitvarui taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai, nurodyti STR 1.01.07:2002 12.4.2. ir 12.4.3. punktuose. Pirmosios instancijos teismas pritarė Inspekcijos išvadai, kad bendrija Nr. 565, pastačiusi atitvarą žemės sklype prie gyvenamojo namo Kalvarijų g. 286 B, esant nesuformuotam žemės sklypui ir nesudariusi šios valstybinės žemės nuomos sutarties, vykdė savavališką statybą. Pagal STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 12.2. p. G. A. , kaip statytojo – juridinio asmens – vadovė, pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 159 straipsnio 1 dalį. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad G. A. kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, bendrijos Nr. 565 valdybos posėdžio protokolu, rangos sutartimi, darbų priėmimo – perdavimo aktu, savavališkos statybos aktu. Teismas atmetė argumentą, kad G. A. antrą kartą dėl tų pačių veiksmų paskirta administracinė nuobauda, nes Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2005 m. liepos 27 d. nutarimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 13 d. nutarimu buvo panaikintas ir byla nutraukta.

8III.

9Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutartį ir Inspekcijos 2006 m. kovo 31 d. nutarimą panaikinti bei administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Atitvaras nėra statinys (Statybos įstatymo 2 str. 2 p.), todėl už jo įrengimą negali būti taikoma atsakomybė pagal ATPK 159 straipsnį.

112. Pagal STR 1.01.07:2002 atitvaras nepatenka nei į I, nei į II grupės nesudėtingų statinių sąrašą, kuris yra baigtinis ir kurių įrengimui reikalingas supaprastintas projektas ir atitinkamų institucijų suderinimas. Jei atitvaras yra statinys, tai jo įrengimas nėra reglamentuotas norminiu aktu STR 1.01.07:2002.

123. Nėra teisės akto, kuris reglamentuotų atitvarą kaip statinį, nėra teisės akto, kuris atitvaro įrengimui reikalautų suderinimo arba statybos leidimo, todėl nėra ATPK 159 straipsnio pažeidimo sudėties.

134. Bendrijos valdybos pirmininkė tik atstovauja bendriją, tačiau negali būti atsakinga už bendrijos, kaip juridinio asmens, veiksmus. Sprendimą įrengti atitvarą priėmė bendrijos narių susirinkimas, o šis sprendimas valdybai yra privalomas. Aplinkybė, kad apeliantės pareigų pavadinimas yra bendrijos pirmininkė, nesuteikia teisinio pagrindo teigti, kad ji yra statytoja arba asmuo, kuris asmeniškai atsako už bendriją. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo bendriją įvardino įmone, o bendrijos valdybos pirmininką – įmonės vadovu. Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje yra surašytas netinkamam subjektui, kuris negali atsakyti pagal ATPK 159 straipsnį.

145. Net jei būtų nustatyta, kad apeliantė pažeidė teisės aktų reikalavimus, būtų pagrindas taikyti ne baudą, o įspėjimą. Apeliantė nėra bausta administracine tvarka, veika nesukėlė jokio pavojaus aplinkiniams ir žmonių saugumui. Apeliantės mėnesinės pajamos yra mažos, todėl taip pat būtų pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnį.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą Inspekcija prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

161. Pastatyto inžinerinio statinio „pakeliamas atitvaras“ komplektacija, panaudoti statybos produktai, statinio konstrukcijų tvirtas sujungimas su žeme leidžia atitvarą priskirti statiniams Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalies prasme.

172. STR 1.01.07:2002 21.2. punktas reglamentuoja, kad statytojas (užsakovas), organizuodamas arba pats atlikdamas nesudėtingų statinių projektavimą ir statybą, privalo statyti statinį jo nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais valdomame žemės sklype, tačiau žemės sklypas prie gyvenamojo namo Kalvarijų g. 286 B nesuformuotas ir nėra sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis. Pakelimas atitvaras buvo pastatytas valstybinėje žemėje savavališkai be nesudėtingo statinio statybai normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento ir tuo pažeistos STR 1.01.07:2002 21.2, 12.4.2 ir 12.4.3 bei bendrųjų pastabų 3 punkto nuostatos.

183. STR 1.09.06:2002 12.2. punktas nustato, kad kai statytojas yra juridinis asmuo, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas įmonės (įstaigos) vadovui arba jo įgaliotam vykdyti statybą asmeniui.

194. Nėra pagrindo mažinti paskirtą nuobaudą, kadangi pakeliamas atitvaras apriboja galimybę patekti į kiemo teritoriją, o Inspekcijos reikalavimas nenaudoti šio statinio pagal paskirtį nevykdomas.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis statinį apibrėžia kaip visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną).

23Iš šio apibrėžimo matyti, kad priskiriant objektą prie statinių kategorijos yra teisiškai reikšmingos trys aplinkybės: 1) objektas sukuriamas statybos darbais; 2) objektas sukuriamas naudojant statybos produktus; 3) objektas yra tvirtai sujungtas su žeme. Išanalizavusi bendrijos Nr. 565, pastatyto pakeliamo atitvaro požymius, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentą, kad šis atitvaras negali būti laikomas statiniu. Pirmiausia, atitvaras pastatytas naudojant statybos darbus. Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalis statybos darbais pripažįsta visus darbus, atliekamus statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Antra, statant atitvarą buvo panaudoti statybos produktai, kuriais pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 58 dalį laikomi pagaminti produktai, numatomi ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį. Iš byloje esančios Rangos sutarties Nr. gg 0414 (b. l. 24), darbų priėmimo – perdavimo akto (b. l. 25), savavališkos statybos akto (b. l. 21) matyti, kad atitvarui panaudoti 4 m. ilgio lazda, atrama, 5 stulpai, atitinkantys statybos produkto apibrėžimą. Statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę, t. y. tvirtai sujungtos su žeme. Todėl pakeliamas atitvaras turi būti pripažįstamas statiniu ir pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalį laikomas inžineriniu statiniu, kadangi inžineriniai statiniai yra susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.

24Apeliantės argumentas, kad atitvaro įrengimas nėra reglamentuotas norminiu aktu STR 1.01.07:2002, taip pat atmestinas. STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ nustato nesudėtingų statinių sąrašą (Reglamento 1.1. p.). Jų sąrašas pateikiamas Reglamento 1 priede (Reglamento 8 p.). Reglamento 1 priede pateikiamos dvi lentelės: „Pastatai“ (1 lentelė) ir „Inžineriniai statiniai“ (2 lentelė). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pakeliamas atitvaras atitinka 1 lentelė 4 punktą „Įvairių kitų, ne namų ūkio paskirčių pastatai“. Šis pirmosios instancijos teismo motyvas nėra pagrįstas, kadangi pakeliamas atitvaras priskirtinas ne pastatų, o inžinerinių statinių kategorijai, todėl turėtų būti kvalifikuojamas 2 lentelėje. Iš 2 lentelėje pateikiamo inžinerinių statinių grupių sąrašo matyti, kad jame pateikiamos pavyzdinės inžinerinių statinių grupės, o kiekvienoje grupėje esantis statinių sąrašas paprastai nėra baigtinis (pavyzdžiui: 17.4. punktas - persirengimo kabinos, pažintinių, mokomųjų ir kitų takų danga, takų laiptai, stendai, regyklos, apžvalgos bokštai, medžiotojų bokšteliai ir pan.; 18 punktas – skulptūra ar kito tipo paminklas, kryžius, koplytstulpis ir pan.). Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, pakeliamas atitvaras atitinka 2 lentelės 13 punkte (sklypo ar teritorijos tvarkymo bei puošybos statiniai: kopėčios, turnikai, šliaužimo takeliai, treniruokliai, stacionarūs baldai, laipynės, sūpynės ir pan., išskyrus atrakcionus) numatytą teritorijos tvarkymo statinį, nes pakeliamu atitvaru siekiama riboti asmenų patekimą į teritoriją, t. y. ją tvarkyti. Kita vertus, STR 1.01.07:2002 1 priede pateikiamo nesudėtingų statinių sąrašo tikslas yra pateikti nesudėtingų statinių skirstymą į I ir II grupes (Reglamento 7 p.). Tačiau pagal STR 1.01.07:2002 Bendrų pastabų 1 ir 2 lentelėms 1 punktą I grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems ne privačiame žemės sklype, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai. Byloje nustatyta, kad pakeliamas atitvaras pastatytas ne privačiame žemės sklype, todėl jam savaime turėtų būti taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams taikomi reikalavimai. Vadinasi, tikslus pakeliamo atitvaro kvalifikavimas vienoje iš lentelėse pateikiamų nesudėtingų statinių grupių nebėra teisiškai reikšmingas, kadangi jam vis vien turėtų būti taikomi II grupės statiniams keliami reikalavimai. Be to, konstatavus, kad pakeliamas atitvaras yra statinys, ir pritarus apeliantės pozicijai, kad jam nėra taikomas reglamentas STR 1.01.07:2002, tuo pačiu būtų konstatuota, kad jis nėra nesudėtingas statinys ir yra įprastinis statinys, kurio statybai būtina gauti statybos leidimą (Statybos įstatymo 23 str. 1 d.), kadangi statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą. Tokiu būdu buvęs padarytas dar šiurkštesnis pakeliamo atitvaro įrengimo tvarkos pažeidimas.

25Kadangi pakeliamo atitvaro įrengimui taikomi II grupės statiniams keliami reikalavimai, pagal STR 1.01.07:2002 12.4.2. punktą turėjo būti rengiamas supaprastintas statinio projektas, o pagal 12.4.3. punktą buvo būtinas raštiškas valstybės tarnautojo, paminėto 12.4.2. punkte, pritarimas. Byloje nustatyta, kad šių reikalavimų nesilaikyta, tuo būdu pažeisti STR 1.01.07:2002 12.4.2. ir 12.4.3. punktų reikalavimai, tai teisingai pažymėta Inspekcijos 2006 m. kovo 31 d. nutarime. Aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas savo nutartyje pakeliamą atitvarą nepagrįstai priskyrė 1 lentelės 4 punkto statiniams, nėra teisiškai reikšminga, kadangi pažeidimo faktas nustatytas ir jis kvalifikuotas iš esmės teisingai.

26Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantė yra tinkamas administracinės atsakomybės subjektas pagal ATPK 159 straipsnio 1 dalį. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekse nėra įtvirtintas juridinio asmens administracinės atsakomybės institutas. Tokiais atvejais, kai administracinio teisės pažeidimo sankcijoje apsiribojama tik bendro pobūdžio administracinio teisės pažeidimo subjekto sąvoka, iš kurios nėra visiškai aišku, kam kyla administracinė atsakomybė, įvykdžius dispozicijoje apibrėžtą veiką, administracinio teisės pažeidimo subjektą būtina identifikuoti Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nagrinėjamą visuomeninį santykį, pagalba. Bet kokiu atveju, pagal galiojančią teisės normų sistemą už juridinio asmens padarytą ir įrodytą teisei priešingą veiką administracinio poveikio priemonės paprastai taikytinos juridinio asmens atstovui, kuriuo gali būti direktorius, valdytojas ar kitas asmuo, t. y. fizinis asmuo, einantis tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo arba administracinių-ūkinių pareigų vykdymu (Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N17-1662/2006, kat. 32.). Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį bendrijos valdybos ir jos narių (bendrijos pirmininko) įgaliojimus nustato bendrijos įstatai, taip pat bendrijos narių susirinkimas. Iš 565-osios DNSB įstatų 25 punkto matyti, kad bendrijos valdybos nariai išrenka valdybos pirmininką, kuris organizuoja valdybos darbą, atstovauja bendrijos valdybai ir bendrijai. 565-osios DNSB valdybos 2005 m. balandžio 4 d. posėdžio protokolo Nr. 1 5.1. punktu nuspręsta „sutikus daugiau kaip pusei bendrijos gyventojų turinčių automobilius įmokėti pinigus už kiemo užtvarą jo įrengimą per vieną mėnesį, sudaryti su rangovu šiam tikslui sutartį“. Bendrijos valdybos pirmininkė, organizuodama valdybos darbą, atstovaudama bendrijos valdybai ir bendrijai, 2005 m. balandžio 14 d. sudarė rangos sutartį Nr. gg 0414 pakeliamo atitvaro sumontavimui, o 2005 m. balandžio 27 d. sudarė darbų priėmimo – pridavimo aktą. Tai, jog apeliantė vykdė bendrijos valdybos 2005 m. balandžio 4 d. sprendimą, neatleido jos nuo pareigos prieš sudarant sutartį įvykdyti norminių teisės aktų reikalavimus. Nei gyventojų apklausos dokumentuose, nei valdybos posėdžio protokole nenurodyta, kad valdybos pirmininkė turėtų sudaryti rangos sutartį pažeisdama STR 1.01.07:2002 reikalavimus. Aplinkybę, kad pažeidus statybos norminių aktų reikalavimus, nesant specialaus įgalioto vykdyti statybą asmens, administracinėn atsakomybėn traukiamas juridinio asmens vadovas, patvirtina ir STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 12.2. punktas, pagal kurį viešojo administravimo subjekto pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą ATPK nustatyta tvarka surašo statytojui (kai statytojas yra juridinis asmuo, - įmonės (įstaigos) vadovui arba jo įgaliotam vykdyti statybą asmeniui) administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracines bylas dėl protokoluose išdėstytų pažeidimų.

27Tiek Inspekcija, tiek pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, kad apeliantei už pakeliamo atitvaro įrengimą iškyla administracinė atsakomybė pagal ATPK 159 straipsnio 1 dalį. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo kolegija, atsižvelgdama į aplinkybę, kad įrengiant atitvarą, nors ir pažeidžiant nustatytą tvarką, buvo siekiama teisėtų tikslų (užtikrinti gyventojų ir jų automobilių saugumą), kad apeliantė nebuvo bausta administracine tvarka, kad veika nesukėlė sunkių pasekmių, remdamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, mano, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti paskyrus G. A. mažesnę piniginę nuobaudą, nei sankcijoje numatyta minimali, t. y. paskyrus 500 Lt baudą.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija

Nutarė

29Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutarties patenkinti iš dalies.

30Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį, pakeičiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2006 m. kovo 31 d. nutarimą ir už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 159 straipsnio 1 dalyje padarymą G. A. skirti 500 Lt (penkių šimtų litų) baudą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 5. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundu kreipėsi į Vilniaus... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 29 d. nutartimi... 8. III.... 9. Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo... 10. 1. Atitvaras nėra statinys (Statybos įstatymo 2 str. 2 p.), todėl už jo... 11. 2. Pagal STR 1.01.07:2002 atitvaras nepatenka nei į I, nei į II grupės... 12. 3. Nėra teisės akto, kuris reglamentuotų atitvarą kaip statinį, nėra... 13. 4. Bendrijos valdybos pirmininkė tik atstovauja bendriją, tačiau negali... 14. 5. Net jei būtų nustatyta, kad apeliantė pažeidė teisės aktų... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą Inspekcija prašo Vilniaus apygardos... 16. 1. Pastatyto inžinerinio statinio „pakeliamas atitvaras“ komplektacija,... 17. 2. STR 1.01.07:2002 21.2. punktas reglamentuoja, kad statytojas (užsakovas),... 18. 3. STR 1.09.06:2002 12.2. punktas nustato, kad kai statytojas yra juridinis... 19. 4. Nėra pagrindo mažinti paskirtą nuobaudą, kadangi pakeliamas atitvaras... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis statinį... 23. Iš šio apibrėžimo matyti, kad priskiriant objektą prie statinių... 24. Apeliantės argumentas, kad atitvaro įrengimas nėra reglamentuotas norminiu... 25. Kadangi pakeliamo atitvaro įrengimui taikomi II grupės statiniams keliami... 26. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Tiek Inspekcija, tiek pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies... 29. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. A. apeliacinį skundą dėl... 30. Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 29 d.... 31. Nutartis neskundžiama....