Byla AS-502-600-13
Dėl kompensacijų priteisimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. G. (S. G.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. skundą atsakovui viešajai įstaigai „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ dėl kompensacijų priteisimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. gegužės 22 d. buvo gautas pareiškėjo S. G. skundas su prašymu priteisti iš VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ kompensaciją už padarytą žalą sveikatai ir moralinę žalą; nubausti ir pašalinti iš pareigų VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ direktorių M. M., I-ojo vyrų skyriaus vedėją B. U., gydytoją M. Š. už suklastotus dokumentus ir už tai, kad pareiškėjas nepagrįstai buvo nukreiptas gydytis į VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“; taip pat prašė panaikinti VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“, Antakalnio poliklinikoje saugomas jo ligos istorijas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo S. G. skundą bei išaiškino pareiškėjui, kad jis turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

7Teismas konstatavo, jog remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsniu, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pagrindinis jo reikalavimas yra turtinės ir neturtinės žalos priteisimas už jo nepagrįstą ir neteisėtą gydymą (laikymą, priežiūrą) VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog ši įstaiga teikia asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, todėl nelaikytina, kad ji vykdo viešojo administravimo funkcijas, kaip jos yra apibrėžtas ABTĮ 2 straipsnio 1 dalyje. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, jog administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, o pareiškėjo keliamas ginčas dėl žalos atlyginimo sveikatos sužalojimo atveju yra priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams civilinio proceso kodekso tvarka (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, Civilinio kodekso 6.283 straipsnis). Atsižvelgdamas į nurodytas priežastis (aplinkybes) bei vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo S. G. skundą atsisakė priimti. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog kadangi likę pareiškėjo skundo reikalavimai laikytini išvestiniai iš pagrindinio reikalavimo, juos taip pat atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Pirmosios instancijos teismas pareiškėjui išaiškino, kad jis dėl žalos atlyginimo už sužalotą sveikatą turi teisę su ieškiniu kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį kaip nepagrįstą, taip pat priteisti iš VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ teisingą ir tinkamą moralinės žalos atlyginimą, pašalinti iš darbo VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ direktorių M. M., skyriaus vedėją B. U. ir gydytoją M. Š., panaikinti VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ ir Antakalnio poliklinikoje saugomas jo ligos istorijas.

10Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad jo skundas yra teismingas tiesiogiai administraciniam teismui, kadangi jo pagrindas (dalykas) yra susijęs su nurodytų VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ darbuotojų veiksmais (piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi), pažeidžiančiais pareiškėjo teises bei teisėtus interesus. Pareiškėjo vertinimu, šie VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ darbuotojų veiksmai yra susiję su viešojo administravimo funkcijų vykdymu (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalis, 19 straipsnio 1 dalis).

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas S. G. kreipėsi į pirmosios instancijos teismas prašydamas priteisti iš VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ kompensaciją už padarytą žalą sveikatai ir moralinę žalą; nubausti ir pašalinti iš pareigų VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ direktorių M. M., I-ojo vyrų skyriaus vedėją B. U., gydytoją M. Š. už suklastotus dokumentus ir už tai, kad pareiškėjas nepagrįstai buvo nukreiptas gydytis į VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“; taip pat prašė panaikinti VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“, Antakalnio poliklinikoje saugomas jo ligos istorijas (b. l. 1–6). Bylos medžiaga patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo S. G. skundą motyvuodamas tuo, kad jis nėra teismingas administraciniams teismams, o nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, o pareiškėjo keliamas ginčas dėl žalos atlyginimo sveikatos sužalojimo atveju yra priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams civilinio proceso kodekso tvarka (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, Civilinio kodekso 6.283 straipsnis) (b. l. 18).

14Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis numato, jog viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus bei inter alia dėl viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų, taip pat kitų įstatymo numatytų subjektų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo.

15Įvertinus nurodytas aplinkybes, vienu iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos gali būti atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija, laikytinas teisinio santykio prigimtis ir pobūdis, o sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, svarbu išsiaiškinti, iš kokių teisinių santykių – civilinių ar administracinių – kilęs reikalavimas. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo reikalavimai iš esmės yra kilę dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, t. y. dėl netinkamų sveikatos priežiūros įstaigų – VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“ bei Antakalnio poliklinikos – darbuotojų veiksmų (neveikimo) pareiškėjo atžvilgiu, organizuojant jo, kaip paciento, gydymo procesą bei atliekant patį gydymą (teikiant sveikatos priežiūros paslaugas). Kadangi paslaugų (inter alia asmens sveikatos priežiūros paslaugų) teikimas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas (Civilinio kodekso Šeštosios knygos XXXV skyrius) ir negali būti laikomas nei viešuoju, nei vidaus administravimu, ginčai, kylantys tarp paciento ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar neteikimo, būdami civilinio teisinio pobūdžio, yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, jog Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti praktikoje, sprendžiant klausimus dėl ginčų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu bei reikalavimų atlyginti žalą dėl netinkamo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, teismingumo laikomasi nuostatos, kad sveikatos priežiūros įstaiga, turinti viešosios įstaigos statusą, pati savaime nėra viešojo administravimo subjektas, todėl ginčai dėl jos veiksmų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 9 d. nutartį byloje T-77/2006 ir 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartį byloje Nr. T-69/2009).

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą) jeigu byla nepriskirtina tam teismui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą, kaip neteismingą administraciniam teismui.

17Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartis paliekama galioti nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19pareiškėjo S. G. atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai