Byla 2-553-368/2013
Dėl perkančiosios organizacijos (toliau PO) sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Lisitėja“ ieškinį atsakovei Telšių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims viešajai įstaigai (toliau VšĮ) „Kretingos maistas“, UAB „Smulkus urmas“ dėl perkančiosios organizacijos (toliau PO) sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Lisitėja“ prašo panaikinti PO sprendimą dėl pasiūlymo eilės sudarymo, įpareigoti atsakovę pripažinti ieškovės pasiūlymą dėl konkurso 1 pirkimo dalies tinkamu ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad skaičiuodama 1 pirkimo dalies pasiūlymo kainą, pritaikė matematinę skaičių apvalinimo formulę ir taip 12 ct sumažino pasiūlymo kainą. Tvirtina, kad konkurso sąlygos nedraudė apvalinti pasiūlymo kainos, pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža ir yra reali. Pažymi, kad prisiėmė riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų, todėl mano, jog atsakovė turėjo priimti jos pasiūlymą.

4Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė jokių apvalinimų taikyti negalėjo, ir tokio pasiūlymo priėmimas pažeistų konkurso sąlygas ir Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau VPĮ) principus.

5Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad tiekėjai turėjo pasiūlymus pateikti pagal konkurso sąlygas ir PO privalėjo atmesti ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį šių sąlygų. Atkreipia dėmesį, kad priėmus ieškovės neteisingai apskaičiuotą pasiūlymą, būtų pažeistas jo interesas laimėti pirkimą ir VPĮ principai.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8Byloje nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Telšių rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugų pirkimas“ (21–41 b. l.).

9Ieškovė UAB „Lisitėja“ ginčija PO sprendimus dėl konkurso I dalies – Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos, Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos Degaičių skyriaus mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir Degaičių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo paslaugos (22–23 b. l.).

10PO nustačiusi, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko pasiūlymo reikalavimų, 2012 m. lapkričio 22 d. pranešimu paprašė paaiškinti nustatytus neatitikimus (92 b. l.).

11Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės 2012 m. lapkričio 23 d. paaiškinimą (93–95 b. l.), 2012 m. lapkričio 28 d. atmetė ieškovės 1 pirkimo dalies pasiūlymą (97–98 b. l.) ir informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilę (100 b. l.).

12Ieškovė pareiškė atsakovei pretenziją dėl jos pasiūlymo atmetimo (102–104 b. l.), ir PO, išnagrinėjusi ieškovės pretenziją, 2012 m. gruodžio 6 d. nusprendė jos netenkinti (108 b. l.).

13Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

14Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams

15Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių – dėl ieškovės UAB „Lisitėja“ pateikto pasiūlymo atitikties nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams.

16Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą nurodyta, kad VPĮ siekiama tinkamos kokybės prekių ir paslaugų, reikalingų valstybės ir savivaldybių darniai ir tinkamai veiklai, racionaliam valstybės biudžeto lėšų naudojimui užtikrinti, konkurencijai ir rinkos plėtrai skatinti, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančioms priemonėms garantuoti, atsižvelgiant į kovos prieš korupciją teisės aktų tikslus ir uždavinius; VPĮ ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinami pirmiau nurodyti viešųjų pirkimų tikslai; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

17Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Minėta VPĮ nuostata atkartota konkurso sąlygų 9.5.1 punkte (34 b. l.).

18Iš pirkimų komisijos 2012 m. lapkričio 28 d. pranešimo, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Lisitėja“ 1 pirkimo dalies pasiūlymas (97–98 b. l.), matyti, kad komisija nustatė, jog ieškovė, apskaičiuodama 1 pirkimo dalies pasiūlymo kainą, pritaikė matematinę skaičių apvalinimo formulę ir taip sumažino pasiūlymo kainą, todėl PO sprendė, kad ieškovės pasiūlymą pripažinus atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, būtų pažeistas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A1-989 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“.

19Prieš tai minėtu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymu buvo patvirtintos Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose mokinių nemokamo maitinimo kainos (77–78 b. l.).

20Pagal konkurso sąlygų 5.4.2 punktą tiekėjai savo pasiūlymus privalėjo parengti pagal CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdami reikalaujamus dokumentus ir užpildytą pasiūlymo formą (pirkimo dokumentų 1 priedas) (30 b. l.), o sąlygų 5.12 punkte pažymėta, kad pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 1 priede (31 b. l.).

21Priešingai, nei teigė ieškovė, kad konkurso sąlygose nenurodyta, kiek skaičių po kablelio – kiek lito dalių reikia įrašyti į pasiūlymo formą (3 b. l.), pirkimo dokumentų 1 priedo pastabose nurodyta, jog įkainiai (kaina) apvalinami šimtosios tikslumu (46, 137 b. l.). Taigi, tiekėjai pateikdami savo pasiūlymus, kainas privalėjo nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

22Pagal pirkimo sąlygas bendra maitinimo paslaugos kaina apskaičiuojama įrašant 3, 4, 7 stulpelių sandaugą, padaugintą iš 3 (1 priedo 8 stulpelis) (43 b. l.).

23Iš ieškovės pasiūlymo matyti, kad pasiūlymo kainos galutinė sandauga 710190 Lt buvo suapvalinta ne šimtosios tikslumu, ir galutinė kaina nurodyta be lito dalių (12 centų) (94 b. l.), tai patvirtino ir pati ieškovė (3 b. l.).

24Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „Lisitėja“ pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų.

25Teismo išvadas patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika panašioje savo teisine problematika civilinėje byloje Nr. 2A-1747/2011. Šioje byloje teisėjų kolegija sprendė tiekėjų ir PO ginčą dėl pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Pagal konkurso sąlygas pasiūlymų kainos turėjo būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, o ieškovai kainą nurodė keturių skaičių po kablelio tikslumu. Kolegija 2011 m. lapkričio 14 d. sprendime išaiškino, kad pirkimo sąlygose nustatyto reikalavimo dėl kainos nurodymo nesilaikymas, yra pagrindas pripažinti, jog tiekėjų pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

26Be to, bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovės suapvalinta galutinė pasiūlymų kaina sudarė 710190,00 Lt, o VšĮ „Kretingos maistas“ 710190,12 Lt (145 b. l.). Taigi ieškovė suapvalindama pasiūlymo kainą (ją neteisingai apskaičiuodama), sumažino savo pasiūlymo kainą 0,12 Lt, taip įgydama nepagrįstą pranašumą prieš tiekėją VšĮ „Kretingos maistas“, kuris laikėsi pirkimo sąlygų ir pasiūlymą paskaičiavo tinkamai.

27Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti. Taikant lygiateisiškumo principą, siekiama užtikrinti efektyvią tiekėjų konkurenciją. Lygiateisiškumo principas taikomas tiek rangovams rengiant pasiūlymus, tiek perkančiajai organizacijai juos vertinant (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

28Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus neišvengiamai pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos (žr., pvz., 2001 m. spalio 18 d. Sprendimą SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

29Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimą, jeigu būtų nustatyta, kad PO, spręsdama dėl ieškovės UAB „Lisitėja“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymų atitikties konkurso sąlygų reikalavimams, taikė skirtingus kriterijus.

30Atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Ieškinį atmetus, tenkintinas trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintais „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatais iš ieškovės priteistinos trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ 2000,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 str.), taip pat 11,97 Lt išlaidos (117 b. l.), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

34Ieškinį atmesti.

35Priteisti iš ieškovės UAB „Lisitėja“ (į. k. 280193570) trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ (į. k. 164687871) 2000,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, taip pat 11,97 Lt proceso išlaidas valstybei.

36Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Lisitėja“ prašo panaikinti PO sprendimą dėl pasiūlymo... 4. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti... 5. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo ieškinį atmesti ir... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija... 9. Ieškovė UAB „Lisitėja“ ginčija PO sprendimus dėl konkurso I dalies –... 10. PO nustačiusi, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko pasiūlymo reikalavimų,... 11. Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės 2012 m. lapkričio 23 d. paaiškinimą... 12. Ieškovė pareiškė atsakovei pretenziją dėl jos pasiūlymo atmetimo... 13. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 14. Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams... 15. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių... 16. Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant... 17. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija... 18. Iš pirkimų komisijos 2012 m. lapkričio 28 d. pranešimo, kuriuo buvo... 19. Prieš tai minėtu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 20. Pagal konkurso sąlygų 5.4.2 punktą tiekėjai savo pasiūlymus privalėjo... 21. Priešingai, nei teigė ieškovė, kad konkurso sąlygose nenurodyta, kiek... 22. Pagal pirkimo sąlygas bendra maitinimo paslaugos kaina apskaičiuojama... 23. Iš ieškovės pasiūlymo matyti, kad pasiūlymo kainos galutinė sandauga... 24. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovės UAB... 25. Teismo išvadas patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika panašioje... 26. Be to, bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovės suapvalinta galutinė... 27. Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje... 28. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir... 29. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti... 30. Atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Ieškinį atmetus, tenkintinas trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 34. Ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš ieškovės UAB „Lisitėja“ (į. k. 280193570) trečiajam... 36. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...