Byla Ik-140-437/2013
Dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Raimondo Blauzdžiaus (pirmininkas ir teisėjas pranešėjas) ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant atsakovo Valstybės saugumo departamento atstovui Audriui Bareišiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. G. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir Valstybės saugumo departamentui dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėjas E. G. 2010-06-18 teismui padavė skundą, prašydamas: 1) panaikinti Valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) generalinio direktoriaus 2010-03-31 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2010-05-225 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini); 2) įpareigoti atsakovus išmokėti pareiškėjui neišmokėtą pensiją – 4857,55 Lt; 3) įpareigoti atsakovus pareiškėjui mokėti paskirto dydžio pensiją – 1396,34 Lt, priskaičiuojant nustatytą indeksavimą; 4) solidariai priteisti iš atsakovų neturtinę žalą 1000 Lt ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-10).

4Pareiškėjas ginčija jam paskirtos valstybinės pareigūnų ir karių pensijos dydžio sumažinimą. Paaiškino, kad jam nuo 2002-06-28 buvo paskirta 1396,34 Lt dydžio valstybinė pareigūnų ir karių pensija, tačiau nuo 2010-01-01 pensija, vadovaujantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., 5 str. 1 d., sumažinta iki 424,83 Lt. Pareiškėjo nuomone, nustatytas teisinis reguliavimas pažeidžia teisingumo, teisėtų lūkesčių principus, konstitucinę teisę į nuosavybę. Dėl to galimas ir civilinės atsakomybės valstybei taikymas

5Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pareiškėjui pranešta tinkamai. Pareiškėjas prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 63).

6Atsakovas VSD atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 31-33).

7Nurodė, kad valstybinė pensija pareiškėjui perskaičiuota vadovaujantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatomis. Šis įstatymas yra galiojantis, nebuvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, todėl atsakovas neturėjo pagrindo jo nevykdyti.

8Per teismo posėdį atsakovo atstovas skundą prašė atmesti.

9Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 38-28).

10Nurodė, kad civilinė atsakomybė gali kilti tik įstatymų nustatyta tvarka konstatavus viešojo administravimo institucijos ar jos darbuotojų veiksmų neteisėtumą. Nagrinėjamu atveju nenustatyta neteisėtų veiksmų, todėl pagrindo priteisti žalą nėra.

11Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.

12Skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjui nuo 2002-06-28 buvo paskirta 1396,34 Lt dydžio valstybinė pareigūnų ir karių pensija (b. l. 34).

142010-03-18 pareiškėjas kreipėsi į VSD dėl nuo 2010-01-01 sumažintos valstybės pareigūnų ir karių pensijos (b. l. 12-14).

152010-03-31 VSD raštu Nr. ( - ) paaiškino pareiškėjui, kad jam paskirta pensija buvo perskaičiuota, vadovaujantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 str. ir 5 str. nuostatomis (b. l. 15).

162010-05-10 pareiškėjas kreipėsi į VSD, reikalaudamas mokėti jam visą paskirtą valstybinę pensiją (b. l. 16-19).

172010-05-25 VSD raštu Nr. ( - ) nurodė pareiškėjui, kad VSD, skaičiuodama ir mokėdama valstybinę pensiją, vadovaujasi Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo ir Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatomis ir tai nepažeidžia pareiškėjo teisių (b. l. 20).

182012-02-06 Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo prieštaraujančiomis Konstitucijai pripažintos Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatas, kuriomis dirbantiems ar tam tikru verslu užsiimantiems senatvės pensijų gavėjams pensijos buvo sumažintos daugiau vien dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu. Nutarimas įsigaliojo 2012-09-21.

19Pareiškėjas prašė atnaujinti praleistą skundo padavimo teismui terminą. Minėtas klausimas išspręstas 2010-06-21 nutartimi (b. l. 26-27).

20Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl pareiškėjui paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžio ribojimo teisėtumo.

212009 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (toliau – Laikinasis įstatymas), kuris, išskyrus jo 16 str., įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. Pagal minėto įstatymo 1 str. 2 d. 1 p., šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą.

22Laikinojo įstatymo Šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka perskaičiuotų valstybinių pensijų, kurių skyrimas ir (arba) mokėjimas nesiejamas su asmens draudžiamosiomis pajamomis, rentų buvusiems sportininkams, dirbantiems kūno kultūros ir sporto srityje, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams bei šalpos kompensacijų gavėjams, kurie po išmokos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, arba gauna ligos (įskaitant darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, išskyrus asmenis, draudžiamus privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į tą mėnesį, už kurį mokama išmoka, gautų draudžiamųjų pajamų dydį, jeigu išmoka mokama už praėjusį mėnesį. Tuo atveju, kai išmoka mokama už einamąjį mėnesį, atsižvelgiama į praėjusio mėnesio draudžiamąsias pajamas.

23Laikinojo įstatymo 5 str. neteko galios 2012-09-01.

24Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai“, vertindamas Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, pažymėjo, kad Laikinasis įstatymas buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą; jame buvo nustatyta socialinių išmokų perskaičiavimo tvarka, suponuojanti inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. Pažymėjo, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Konstitucinio Teismo vertinimu, Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai.

25Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pažymėjo, kad Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1, 2 dalyse (2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. vasario 11 d. ir 2010 m. spalio 26 d. redakcijos) nustatytu teisiniu reguliavimu buvo sukurta tokia teisinė situacija, kad asmeniui teko rinktis, ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikru verslu ir gauti daugiau sumažintą valstybinę pensiją, ar nedirbti jokio darbo ir neužsiimti jokiu verslu ir gauti tokią valstybinę pensiją, kokia mokama visiems nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems valstybinių pensijų gavėjams. Įstatymų leidėjas, ginčijamu teisiniu reguliavimu sudaręs prielaidas dirbantiems tam tikrą darbą ar užsiimantiems tam tikru verslu valstybinių pensijų gavėjams valstybines pensijas sumažinti daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems valstybinių pensijų gavėjams būtent dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, suvaržė Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą jų teisę laisvai pasirinkti darbą arba užsiimti tam tikru verslu, nes įgyvendinus šią jų teisę jiems paskirta valstybinė pensija vien dėl to, kad jie dirbo tam tikrą darbą ar užsiėmė tam tikru verslu, buvo mažinama daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems valstybinių pensijų gavėjams. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. (2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, prieštarauja Konstitucijos 48 str. 1 d.

26Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad valstybėje esant itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai ir dėl to iškilus būtinybei laikinai mažinti pensijas, siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenims, kurie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, paskirta ir mokama pensija, būtent dėl to būtų sumažinta daugiau nei tiems asmenims, kurie nedirba jokio darbo ir nesiverčia jokiu verslu.

27Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ buvo paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d.

28Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str. numatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

29Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nustatyta, kad Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripažinti teisės aktą ar jo dalį nekonstituciniu galia negali būti įveikta pakartotinai priėmus tokį pat teisės aktą ar jo dalį.

30Taigi Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus pripažinti kitų valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės – teisės aktus prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausiai Konstitucijai, tai reiškia šių aktų teisinės galios panaikinimą bei jų pašalinimą visam laikui iš Lietuvos teisės sistemos.

31Tai, kad tuo metu, kai pareiškėjui buvo mokama sumažinta pareigūnų ir karių valstybinė pensija, dar nebuvo priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas dėl priedų ir priemokų dydžio ribojimo taikymą nustatančių teisės aktų pripažinimo prieštaraujančiais Konstitucijai, nepaneigia pareiškėjo teisės į neišmokėtos pensijos priteisimą.

32Nustatyta, kad pareiškėjui nuo 2002-06-28 buvo mokama 1396,34 Lt dydžio valstybinė pareigūnų ir karių pensija. Nuo 2010-01-01 valstybinė pensija perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 4 ir 5 str. nuostatas. Kaip minėta, Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. nuostatos pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, o Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatų konstitucingumas patvirtintas Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu. Todėl pareiškėjui laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-06-01 dėl Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. nuostatų taikymo susidarė 3575,91 Lt nepriemoka (b. l. 61).

33Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-07-23 nutartyje adm. byloje Nr. A552-2747/2012 dėl teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos pažymėjo, kad šios pensijos dalis iki Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo buvo neišmokėta ne dėl teisėjams valstybinę pensiją mokančios institucijos – Nacionalinės teismų administracijos – kaltės, nes „pastaroji teisėtai taikė iki 2010 m. lapkričio 16 d. galiojusias Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo normas, kurios vėliau įsigaliojusiu Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai“, dėl to neišmokėta teisėjų valstybinės pensijos dalis priteistina iš Lietuvos valstybės. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje teismas analogiškai daro išvadą, kad pareiškėjui už laikotarpį nuo 2010 m. sausio iki 2012 m. rugsėjo mėn. neišmokėta pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalis priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

34Pareiškėjas prašo panaikinti VSD 2010-03-31 sprendimą Nr. ( - ) ir 2010-05-225 sprendimą Nr. ( - ). Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, taikydama analogiją, daro išvadą, kad atsakovo skundžiami sprendimai jų priėmimo metu buvo teisėti ir pagrįsti, nes priimti dar nepaskelbus Konstitucinio Teismo nutarimo, todėl naikinti jų nėra pagrindo. Ši skundo dalis atmestina kaip nepagrįsta (ABTĮ 88 str. 1 p.). Esant teisiniam reglamentavimui, ribojančiam valstybinės pensijos dydį, pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo toliau mokėti pilną valstybinę pensiją – 1396,34 Lt negali būti tenkinamas.

35Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam padarytą 1000 Lt dydžio neturtinę žalą.

36Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-07-23 nutartimi adm. byloje Nr. A552-2747/2012, analogiškose bylose tarp šalių yra susiklostę ne civiliniai prievoliniai, bet atitinkami valstybinių pensijų mokėjimo teisiniai santykiai. Civiliniame kodekse nėra įsakmiai nurodyta, kad pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimo teisiniams santykiams yra taikomos kurios nors šio kodekso normos. Ginčas iš esmės kilęs dėl pareiškėjui neišmokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalies priteisimo, todėl jam spręsti turi būti pritaikytos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų teisinius santykius, o ne civilinę deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos.

37Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d., dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

38Pareiškėjas prašymo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė, todėl šiame sprendime išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str.,

Nutarė

40pareiškėjo E. G. skundą tenkinti iš dalies.

41Priteisti E. G. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 3575,91 neišmokėtą pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2012-06-01.

42Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.

43Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėjas E. G. 2010-06-18 teismui padavė skundą,... 4. Pareiškėjas ginčija jam paskirtos valstybinės pareigūnų ir karių... 5. Teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir... 6. Atsakovas VSD atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip... 7. Nurodė, kad valstybinė pensija pareiškėjui perskaičiuota vadovaujantis... 8. Per teismo posėdį atsakovo atstovas skundą prašė atmesti.... 9. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Socialinės apsaugos ir darbo... 10. Nurodė, kad civilinė atsakomybė gali kilti tik įstatymų nustatyta tvarka... 11. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.... 12. Skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjui nuo 2002-06-28 buvo paskirta... 14. 2010-03-18 pareiškėjas kreipėsi į VSD dėl nuo 2010-01-01 sumažintos... 15. 2010-03-31 VSD raštu Nr. ( - ) paaiškino pareiškėjui,... 16. 2010-05-10 pareiškėjas kreipėsi į VSD, reikalaudamas mokėti jam visą... 17. 2010-05-25 VSD raštu Nr. ( - ) nurodė pareiškėjui, kad... 18. 2012-02-06 Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo... 19. Pareiškėjas prašė atnaujinti praleistą skundo padavimo teismui terminą.... 20. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl pareiškėjui paskirtos pareigūnų... 21. 2009 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir... 22. Laikinojo įstatymo Šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka... 23. Laikinojo įstatymo 5 str. neteko galios 2012-09-01.... 24. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime „Dėl pensijų... 25. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pažymėjo, kad Laikinojo... 26. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad valstybėje... 27. Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas 28. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str. numatyta, kad Lietuvos Respublikos... 29. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. nustatyta, kad Konstitucinio Teismo... 30. Taigi Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus pripažinti kitų valstybės... 31. Tai, kad tuo metu, kai pareiškėjui buvo mokama sumažinta pareigūnų ir... 32. Nustatyta, kad pareiškėjui nuo 2002-06-28 buvo mokama 1396,34 Lt dydžio... 33. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-07-23 nutartyje adm. byloje... 34. Pareiškėjas prašo panaikinti VSD 2010-03-31 sprendimą Nr. 35. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam padarytą 1000 Lt dydžio... 36. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-07-23 nutartimi adm.... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso... 38. Pareiškėjas prašymo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu iki bylos... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 40. pareiškėjo E. G. skundą tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti E. G. iš atsakovės Lietuvos valstybės,... 42. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...