Byla e2-601-372/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Versina“ ieškinį atsakovei BĮ Šiaulių „Aušros“ muziejui dėl viešojo pirkimo sąlygų, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba ir

Nustatė

2

 1. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti atsakovės paskelbto supaprastinto riboto konkurso „Kultūros paskirties pastato (Venclauskių namai ( - ) statinio tvarkomųjų ir tvarkybos darbų bei ekspozicijos įrengimo projektavimas ir statinio tvarkomieji ir tvarkybos darbai su projekto vykdymo priežiūra“, pirkimo Nr. 182520 7.1 punktą neteisėtu. Apie Konkursą buvo paskelbta 2017-01-06 17 val., t.y. penktadienį po darbo valandų.
 1. 2017-01-16 ieškovė pateikė pretenziją dėl konkurso sąlygų 7.1 punkto, tačiau atsakovė atsisakė ją nagrinėti, motyvuodama tuo, kad ji pateikta praleidus terminą. 2017-01-20 ieškovė vėl pateikė pretenziją, kuria prašė išnagrinėti šią pretenziją, kadangi manė, kad sąlygos buvo paskelbtos penktadienį po darbo, todėl 5 dienų darbo dienų terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo ateinančios darbo dienos (2017-01-09, pirmadienio). Dėl to paskutinė diena pretenzijai pateikti buvo 2017-01-16 (kitas pirmadienis).
 1. Ieškovė mano, kad terminas ginčyti sąlygas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kada tiekėjas objektyviai galėjo ir turėjo sužinoti apie paskelbto konkurso sąlygas. Būtų neprotinga ir nelogiška tikėtis, kad perkančioji organizacija po darbo atliks kokius nors veiksmus, nes penktadienį jo darbo valandos yra iki 15:45. Tiekėjas taip pat neturėtų visą parą stebėti CVP IS informaciją apie naujai pasirodžiusius viešųjų pirkimų skelbimus.
 1. Atsakovė nenagrinėjo pretenzijos kaip pateiktos pavėluotai, nors kitų tiekėjų dar vėliau pateiktas pretenzijas dėl tos pačios sąlygos priėmė, nagrinėjo ir net patenkino. Tai rodo akivaizdų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų pažeidimą. Ieškovė nurodė, kad ji laikėsi ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, taip pat laiku pateikė ieškinį. Jei teismas manytų, kad ieškovė savo teises gynė pavėluotai, prašo atnaujinti pretenzijos ir ieškinio pateikimo terminą.
 1. Pagal paskelbtų pirminių Pirkimo sąlygų 7.1 punktu perkančioji organizacija kviečia 3 daugiausia balų kvalifikacinės atrankos metu surinkusius tiekėjus pateikti pasiūlymus. Pagal 2017-01-27 patikslintą pirkimo sąlygų 7.1 punktą ši norma išliko. Ieškovė mano, kad tai dirbtinai apriboja
konkurenciją. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja kviesti ne mažiau kaip 10 kandidatų. Vykdomas pirkimas yra nedidelės apimtis, todėl būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas konkurencijai. Pati atsakovė nurodo, kad tikisi daugiau kaip 10 dalyvių, kurie realiai bus pakviesti pateikti pasiūlymus.
 1. Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Ji nurodė, kad 2017-01-16 pateikta pretenzija buvo nenagrinėta dėl to, kad ieškovė ją pateikė praleidus nustatytą 5 darbo dienų terminą, neprašė jo atnaujinti bei nenurodė jokių svarbių priežasčių, pateisinančių šio termino praleidimą. Teismui pripažinus, jog atsakovė pagrįstai ir teisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės 2017 m. sausio 16 d. pretenziją Nr. S-80 (2017-01-20 pakartotinę pretenziją Nr. S-88), o ieškovei pateiktos priežastys, dėl kurių ji nesutinka su tokiu atsakovės sprendimu, nepagrįstos ir nepakankamos pateisinti termino praleidimą, nagrinėjama byla CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu yra nutrauktina.
 1. Atsakovė nurodo, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, kadangi po atsisakymo nagrinėti pretenziją, ji turėjo kreiptis į teismą per 15 dienų, t.y. iki 2017-02-03. Ieškinys pateiktas 2017-02-13. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį.
 1. Ieškinyje nereiškiamas reikalavimas pripažinti komisijos sprendimą nenagrinėti ieškovės pretenzijos neteisėtu, tačiau jį vertina kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Dėl tokio savo veiksmo atsakovė pasisako plačiau.
 1. Atsakovė nesiekė paskelbti ir neskelbė apie pirkimą nedarbo metu. Skelbimas CVP IS buvo paskelbtas 2017-01-06 17 val. viešųjų pirkimų tarnybos skelbimų skyriaus iniciatyva. Termino pretenzijai pateikti pradžia negali būti nustatoma kitaip, nei numato teisės aktų reikalavimas. Terminas pretenzijai pareikšti pradedamas skaičiuoti nuo sekančios paskelbimo darbo dienos 2017-01-09 00:00 val. ir baigiasi paskutinės 5 darbo dienų termino dienos valandą, kuria baigiasi atsakovės darbo laikas – 2017-01-13 15:45 val. Viešuosius pirkimus reglamentuojančios teisės normos nenumato pakartotinės pretenzijos instituto. Pretenziją palikus nenagrinėtą, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį. Ji ir pakartotinėje pretenzijoje ieškovė neprašė atnaujinti pretenzijos pateikimo termino ir nenurodė jo praleidimo svarbių priežasčių.
 1. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai iškreipia faktines tiekėjo UAB „Gensera“ pretenzijos pateikimo ir jos nagrinėjimo aplinkybes. UAB „Gensera“ 2017-01-23 pateikė atsakovei pretenziją dėl atsakovės 2017-01-16 raštu pateikto pirkimo sąlygų 7.1 punkto turinio išaiškinimo: „Jeigu maksimalius balus surinks daugiau, nei 3 (trys) tiekėjai, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 39 str. 7 d. analogija, gali kviesti anksčiausiai paraiškas pateikusius kandidatus“. Atsakovė patenkino pretenziją ir nurodė tokio sprendimo motyvus: pretenzija pateikta per VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. nustatytą terminą; tiekėjų atrankos procedūrose taikydamas su tiekėjų kvalifikacija nesusijusius kriterijus (paraiškų pateikimo laiką), Šiaulių „Aušros“ muziejus galimai pažeistų VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus imperatyvius lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus.
 1. Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas Taisykles. Pirkimo 7.1 punkto sąlyga parengta nepažeidžiant VPĮ 85 straipsnio 2 dalies ir Taisyklių 36.3 punkte nustatyto minimalaus kviečiamų pateikti pasiūlymų tiekėjų skaičiaus. Dėl to ieškovė nepagrįstai teigia, kad turi būti vadovaujamasi VPT rekomendacijomis.
 1. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje teikiama, kad tokio pobūdžio konkursuose turėtų būti kviečiama daugiau tiekėjų, tuo pačiu siekiant platesnės konkurencijos.

3Byla nutrauktina.

 1. CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos; pagal CPK 4232 straipsnio 3 dalį, kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi; teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės.
 1. Kasacinio teismo praktikoje dėl nurodytų įstatymo nuostatų išaiškinta, kad jose įtvirtinta tiek ieškovo procesinė pareiga teismui pateikti argumentus dėl nesutikimo su atsakovo sprendimu nenagrinėti jo pretenzijos, tiek bylą nagrinėjančio teismo pareiga patikrinti, ar perkančioji organizacija tiekėjo pretenziją atsisakė nagrinėti pagrįstai ir jis pripažintinas nesilaikiusiu privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos – tokiu atveju teismas turėtų civilinę bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu, išskyrus atvejus, kai nustatomas pagrindas dėl ieškovo iškeltų reikalavimų ar kitų šalių teisinių santykių aspektų spręsti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje bylos Nr. 3K-3-84-248/2015).

413. Teismų praktikoje yra pabrėžta pretenzijos reikšmė. Būtent joje (pretenzijoje) apibrėžiamos ginčo ribos, kurios turi nekisti ir perkėlus ginčą į teismą, t. y. ieškinio turinys dėl reiškiamų reikalavimų turi atitikti pretenzijos turinį. Išimtys taikomos tik dėl tokių reikalavimų, kurių ieškovas negalėjo kelti kreipimesi į perkančiąją organizaciją (CPK 4233 str. 2-4 d.). Be to, pretenzija turi būti paduota VPĮ nustatytais terminais, kurie apibrėžti VPĮ 94 straipsnyje. Kai tiekėjo pretenziją perkančioji organizacija atsisako nagrinėti tuo pagrindu, kad praleistas jos pateikimo terminas, teismas, vertindamas atsisakymo pagrįstumą, turi patikrinti, ar terminas tikrai praleistas, ar tinkamai nustatytas jo pradžios momentas, taip pat – ar pagal faktines bylos aplinkybes termino pretenzijai pareikšti taikymas nepažeidžia teisminės gynybos veiksmingumo principo .

 1. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčijamo supaprastinto riboto konkurso sąlygos buvo paskelbtas 2017-01-06 17 val. (b.l.20, 1 t.). VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad supaprastinto pirkimo atveju tiekėjas turi teisę per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą pateikti pretenziją jai dėl konkurso sąlygų teisėtumo. Specialusis įstatymas VPĮ nereguliuoja termino pradžios ir pabaigos momento, todėl taikomos CPK nuostatos. Ieškovei teisė į pretenzijos pateikimą prasidėjo nuo 2017-01-09 00:00 ir baigėsi iki 2007-01-13 15:45 val. Taigi, ieškovė neturėjo pagrindo pateikti pretenziją 2017-01-16. Teismas pažymi, kad net viešojo intereso gynimo atveju jis negali be jokių ieškovės argumentų atnaujinti terminą pretenzijai ir ieškiniui pateikti, kadangi pati ieškovė kategoriškai teigia, kad šių terminų nepraleido. Būdamas nepagrįstai atidus vienai šaliai, teismas tuo pačiu prieštarautų interesų pusiausvyros principui, įvertinant ir tai, kad ginčijamame konkurse yra žymiai daugiau tiekėjų, kurių interesai negali būti svarbesni, nei ieškovės.
 1. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė ne ieškinį teismui, kaip turėjo daryti po to, kai atsisakyta nagrinėti jos pretenziją, o kreipėsi į atsakovę, pateikdama pakartotinę pretenziją. Įstatymas tokio veiksmo nenumato, todėl laikytina, kad atsakovė pagrįstai atsisakė nagrinėti pakartotinę pretenziją. Teismas sprendžia, kad ieškovė turi patirtį viešųjų pirkimų srityje, yra laimėjusi ne vieną konkursą, todėl nesuprantamas jos neatidumas ir nerūpestingumas, siekiant dalyvauti ginčijamame konkurse.
 1. VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK 1.125 straipsnio 2 dalis). Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-170/2012).
 1. Teismas pripažįsta, kad ieškovė turėjo teisę pateikti ieškinį nuo sekančios dienos nuo to, kai atsakovė paliko nenagrinėtą jos pretenziją. Tai buvo padaryta 2017-01-19 (b.l.92-93, 1 t.). Pakartotinės pretenzijos pateikimas ir atsisakymas ją nagrinėti šiuo atveju nepratęsia termino pateikti ieškinį, kadangi, kaip jau nurodyta, viešųjų pirkimų komisija neturi teisės nagrinėti prašymus, kurie VPĮ nenumatyti. Taigi, ieškinį ieškovė galėjo pateikti nuo 2017-01-20 iki 2017-02-03. Tuo tarpu ieškinys Šiaulių apygardos teismui yra pateiktas tik 2017-02-13 (b.l.1, 1 t.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovė praleido terminą pateikti pretenziją bei ieškinį bei pateikė įstatymo nenumatytą dokumentą - pakartotinę pretenziją. Terminai kreiptis į teismą pakankamai trumpi ir tai nulemia viešojo pirkimo procedūrų operatyvumas. Kartu tai įpareigoja tiekėjus elgtis apdairiai ir laikytis terminų.
 1. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nagrinėjama byla turi būti nutraukta, kadangi ieškovė tinkamai nepasinaudojo ikiteismine tvarka ir ja pasinaudoti jau nebegalima (CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 1. Teismas ieškovės prašymu buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, jos naikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

520. Atmetant ieškinį, atsakovei iš ieškovės priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jos sudaro 1089 Eur (CPK 98 straipsnis). Teismas sprendžia, kad tokia suma yra protinga ir sąžininga, atitinka Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio normas.

6Vadovaudamasis CPK 150 straipsnio 2 dalies, 293 straipsnio 2 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

7Civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Versina“ ieškinį atsakovei BĮ Šiaulių „Aušros“ muziejui dėl viešojo pirkimo sąlygų nutraukti.

8Priteisti iš ieškovės UAB „Versina“ (įmonės kodas 180346182, buveinė (duomenys nskelbtini) atsakovei BĮ Šiaulių „Aušros“ muziejui (įmonės kodas 190757036, buveinė ( - ) 1089 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

9Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartimi.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai