Byla 2A-104-527/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko ir Leono Jachimavičiaus, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovei Jolantai Jankauskienei, atsakovui V. U. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka žodiniu procesu išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-2312-571/2006 pagal akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui V. U. dėl žalos atlyginimo.

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 2.717,02 Lt žalai atlyginti bei 81,51 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad 2006-02-02, patikrinus atsakovo elektros energijos vartojimo vietos apžiūrą, buvo nustatyta, kad skaitiklio plombos pažeistos. Kadangi rasti pažeidimai atitiko Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymu Nr.4-350, 96.5 punktą, buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.003868, skaitiklis nuimtas ir pateiktas specialiai komisijai, kuri, perskaičiavusi elektros energijos suvartojimą už vienerius metus laiko iki patikrinimo dienos pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę, nustatė 2.625,70 Lt padarytą žalą. Be to, 91,32 Lt sudaro elektros skaitiklio pakeitimo ir remonto išlaidos.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2006 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nors elektros skaitiklio Nr.771697 plombos buvo pažeistos, o jo skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai, rodantys suvartoto elektros energijos kiekį, buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami (b.1.38-39), tačiau, kadangi elektros skaitiklis yra metaliniame elektros skydo viduje, kurio plomba nepažeista, teismas nelaikė, kad atsakovas sugadino elektros apskaitos prietaisą, pažeidė plombas, pakeitė prietaisų jungimo schemas ar grobstė elektros energiją kitais būdais (2002-02-21 Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties su buitiniu vartotoju Nr.3070300 5.5 punktas) ir dėl to ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad dėl elektros skaitiklio CA4-H672M Nr.771697 plombų suklastojimo faktų nustatymo atliekamas ikiteisminis tyrimas, todėl ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį baudžiamojoje byloje.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo sprendimą panaikinti ir, priėmus naują sprendimą, ieškinį tenkinti. Ieškovas nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. 2006-02-02 atsakovo naudojamo elektros apskaitos prietaiso planinio tikrinimo metu buvo nustatytas pažeidimas, numatytas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350, 96.5 punkte - elektros skaitiklio plombos buvo suklastotos. Dalyvaujant atsakovui buvo surašytas ir jo pasirašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.003868 (toliau - Aktas). Vadovaujantis šiuo aktu bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis buvo paskaičiuota ieškovui padaryta žala – 2.717,02 Lt. Akte nustatytas aplinkybes patvirtino ir Lietuvos teismo ekspertizės centras, kuris 2006-07-17 ekspertizės akte Nr.11-1202,11-1397 nurodė, kad plombos, kuriomis buvo užplombuotas tyrimui pateikto elektros skaitiklio (tipas CA4-I/I672M NR.771697) gaubtas, po pirminio užspaudimo buvo pažeistos. Plombos buvo nuimtos atidalijant valo kilpą. Vėliau plombos buvo pakartotinai uždėtos įklijuojant atidalinto valo galą į plombos kamerą. Skaitiklio gaubtas buvo nuimamas, o skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Metalinis skydas su elektros skaitikliu yra ant namo sienos. Patekti į kiemą ir prieiti prie skydo be namo savininko žinios negalima.

6Akte konstatuota, kad skydo plomba nepažeista, tačiau nei Akto surašymo metu, nei nagrinėjant bylą teisme nebuvo tirta aplinkybė, ar skydo plomba nebuvo falsifikuota. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju K. M. parodė, jog vizualiai nustatyti skydo plombos tinkamumą nebuvo galima, nes „viskas buvo uždažyta". Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apelianto nuomone, nepagrįstai konstatuota, kad skydo plomba buvo tinkama. Be to, įrodinėti skydo plombos pažeidimo ar falsifikavimo faktų ieškovas neturėjo tikslo. Pagal Elektros energijos tiekimo išnaudojimo taisykles, asmuo atsako už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimą, falsifikavimą, plombų pažeidimą ar be operatoriaus sutikimo išardymą, savavališką elektros apskaitos schemos keitimą, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitokį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimą, arba savavališką elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus tinklo. Taisyklių pažeidimu, užtraukiančiu atsakomybę ir įpareigojančiu atlyginti padarytą žalą, laikomas skaitiklio plombų pažeidimas, kuris šioje civilinėje byloje neginčijamai įrodytas.

7Teismas neatsižvelgė į šias aplinkybes bei į tai, kad anksčiau (t.y. iki akto surašymo) atliktų atsakovo naudojamo elektros apskaitos prietaiso patikrinimo metu ieškovo darbuotojai galėjo nepastebėti plombų pažeidimo ir užplombuoti skydą. Kadangi plombos buvo pažeistos įklijuojant atidalinto valo galą į plombos kamerą, todėl darbuotojai, tikrinę tik skaitiklio rodmenis, galėjo tokių pažeidimų nepastebėti. Neatsižvelgta ir į aplinkybę, jog skydas buvo užplombuotas buvusio ieškovo darbuotojo, kurio atžvilgiu yra vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl plombų falsifikavimo. Šis faktas buvo pagrindu suabejoti skydo plombos tinkamumu.

8CK 6.263 str. 1 dalis nustato, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Turtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Atsakomybė atsiranda nesilaikant įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis graudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai ( CK 6.246 str. 1 d.).

9Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir(ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai, atsakovas yra atsakingas už padarytą pažeidimą. Taigi nustačius, kad pažeistos elektros skaitiklio plombos, šios nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos energija" v A. Kačerkovskis, bylos Nr. 3K-3-1296/2000 m., kai 7; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005 AB „Vakarų skirstomieji tinklai" v. V. A. , V. A. , V. A. ).

10Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Nustatyta, kad šalys 2002 m. vasario 21 d. sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo su buitiniu vartotoju sutartį Nr.3070300, kuria ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją, o atsakovas - laiku už ją atsiskaityti bei laikytis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių. 2006-02-02 atsakovo naudojamo elektros apskaitos prietaiso planinio tikrinimo metu buvo nustatytas elektros skaitiklio plombos suklastojimo faktas, dalyvaujant atsakovui buvo surašytas ir jo pasirašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.003868 (toliau - Aktas). Lietuvos teismo ekspertizės centras 2006-07-17 ekspertizės akte Nr.11-1202,11-1397 nurodė, kad plombos, kuriomis buvo užplombuotas tyrimui pateikto elektros skaitiklio (tipas CA4-I/I672M NR.771697) gaubtas, po pirminio užspaudimo buvo pažeistos, plombos buvo nuimtos atidalijant valo kilpą, vėliau jos buvo pakartotinai uždėtos įklijuojant atidalinto valo galą į plombos kamerą, o skaitiklio gaubtas buvo nuimamas, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Tačiau šioje byloje taip pat nustatyta ir tai, kad 2006-02-02 planinio patikrinimo metu nebuvo konstatuotas skaitiklio skydo plombos pažeidimo faktas. Ieškovo atstovės paaiškinimu apeliacinės instancijos teisme nustatyta, kad skaitliuko skydo plomba buvo pakeista 2004-09-17. Akivaizdu, kad, skaitliuko skydo plombai 2006-02-02 patikrinimo metu esant nepažeistai (nesuklastotai), skaitliuko duomenų mechaninis koregavimas galėjo būti atliekamas tik laikotarpiu nuo 2004-01-06 (skaitliuko pakeitimo diena) iki 2004-09-17 (skaitliuko skydo užplombavimo), ką patvirtino ir ieškovo atstovė.

13Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymu Nr.4-350, 62 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir(ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai, atsakovas yra atsakingas už padarytą pažeidimą. Apeliantas teisus, kad, nustačius, jog pažeistos elektros skaitiklio plombos, šios nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu. Elektros skaitiklio plombos pažeidimo nustatymas, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350, 96.5 punktu, suteikia operatoriui teisę perskaičiuoti (nuo atstovo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienerius metus) vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį ir (ar) persiųstos elektros energijos persiuntimo paslaugos vertę pagal vartotojui leistiną naudoti galią ir vartotojo darbo valandų skaičių.

14Apeliantas teisus, kad, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, nėra pagrindo atsakovo atleisti nuo atsakomybės už jo naudojamo skaitliuko plombos pažeidimą, tačiau ta aplinkybė, kad nėra įrodytas skaitiklio skydo plombos, uždėtos 2004-09-17, suklastojimo (pažeidimo) faktas 2006-02-02 patikrinimo metu, kolegijos nuomone, yra svarbi nustatant konkretų terminą, už kurį perskaičiuojamas suvartotos energijos kiekis.

15Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas skaitliuko duomenų mechaninį koregavimą galėjo atlikti tik laikotarpiu nuo 2004-01-06 (skaitliuko pakeitimo diena) iki 2004-09-17 (skaitliuko skydo užplombavimo), konstatuotina, kad žala maksimaliai galėjo būti paskaičiuota tik už 8 mėn. ir 11 d. laikotarpį.

16Kadangi ieškovo paskaičiavimu, kurio atsakovas neginčijo, atsakovas už metus laiko turėtų papildomai sumokėti 2.625,7 Lt, todėl, ieškinį tenkinant iš dalies, už 8 mėn. ir 11 d. laikotarpį iš atsakovo priteistina atitinkamai 1.829,24 Lt suma. Be to, iš atsakovo priteistina ir 91,32 Lt elektros skaitiklio pakeitimo ir remonto išlaidos bei atitinkama dalis ieškovo sumokėto žyminio mokesčio.

17Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina ir priima naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkina iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.).

18Kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,

Nutarė

19apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

20Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-10-24 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo V. U. (a.k( - )) 1.920,56 Lt žalos atlyginimo ir 57,62 Lt žyminio mokesčio ieškovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“ bei 12 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

23Priteisti iš atsakovo V. U. ieškovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“57,62 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 3. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 2.717,02 Lt žalai atlyginti... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2006 m. spalio 24 d. sprendimu... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo sprendimą panaikinti ir, priėmus naują... 6. Akte konstatuota, kad skydo plomba nepažeista, tačiau nei Akto surašymo... 7. Teismas neatsižvelgė į šias aplinkybes bei į tai, kad anksčiau (t.y. iki... 8. CK 6.263 str. 1 dalis nustato, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis... 9. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktas nustato, kad už... 10. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Nustatyta, kad šalys 2002 m. vasario 21 d. sudarė elektros energijos... 13. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07... 14. Apeliantas teisus, kad, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, nėra pagrindo... 15. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas skaitliuko duomenų mechaninį koregavimą... 16. Kadangi ieškovo paskaičiavimu, kurio atsakovas neginčijo, atsakovas už... 17. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija pirmosios instancijos teismo... 18. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,... 19. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 20. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-10-24 sprendimą panaikinti ir... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo V. U. (a.k( - )) 1.920,56 Lt žalos atlyginimo ir 57,62... 23. Priteisti iš atsakovo V. U. ieškovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji...