Byla A-1494-502/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V. Š. ir V. M. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. Š. ir V. M. Š. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos kariuomenei, Civilinės aviacijos administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės įmonė Turto bankas, Panevėžio aeroklubas) dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai V. Š. ir V. M. Š. su skundu (I t., b. l. 1–9) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ir Susisiekimo ministerija) 2016 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 2-1829, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir KAM) 2016 m. birželio 1 d. sprendimą Nr. 12-01-1017, įpareigoti atsakovus kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę (toliau – ir Vyriausybė) su prašymu skubiai priimti sprendimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ (toliau – ir Nutarimas) patvirtinto Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo (toliau – ir Sąrašas) pakeitimo, kuriuo būtų sumažintas šiame Sąraše įrašyto Panevėžio mieste esančio Panevėžio aerodromo užimamas plotas arba Panevėžio aerodromas ir jo užimamas plotas būtų išbrauktas iš Sąrašo.

72.

8Pareiškėjai nurodė, kad jie yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizacijos turėtą tėvų žemę, tačiau jiems nuosavybės teisė neatkuriama motyvuojant tuo, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymo) 12 straipsnio nuostatos numato, jog valstybės ir kitoms reikmėms žemė iš piliečių yra išperkama, jeigu ji užimta aerodromų, kurių sąrašą ir žemės plotus tvirtina Vyriausybė. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Panevėžio skyrius 2014 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 23SD-(14.23.104)-8661 nurodė, kad žemės sklype yra Panevėžio aerodromas, kuris yra įtrauktas į Sąrašą su jų užimtos žemės plotais, patvirtintą Vyriausybės Nutarimu, todėl žemės sklypas priskiriamas valstybės išperkamai žemei ir ši žemė negali būti grąžinama natūra. NŽT Panevėžio skyrius 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 23SD-9962-(14.23.104.) atsisakė pradėti nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą, NŽT 2016 m. vasario 25 d. taip pat priėmė neigiamą sprendimą Nr. 1SS-577-(7.5.). Pareiškėjai nurodė, kad 2016 m. gegužės 3 d. raštu kreipėsi į atsakovus, prašydami kreiptis į Vyriausybę su prašymu skubiai priimti sprendimą dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo, patvirtinto Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 685, pakeitimo, tačiau Susisiekimo ministerija ir KAM pareiškėjų prašymą tenkinti atsisakė, o kiti atsakovai iki šiol neatsakė į prašymą. Pareiškėjų nuomone, jų teisės ir interesai yra pažeidžiami, nes atsakovai yra kompetentingi kreiptis į Vyriausybę dėl minėto Nutarimo panaikinimo arba pakeitimo.

93.

10Atsakovas Susisiekimo ministerija atsiliepime į pareiškėjų skundą (I t., b. l. 148–151) prašė jį atmesti.

114.

12Atsakovas nurodė, kad pareiškėjai 2016 m. gegužės 3 d. kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydami kreiptis į Vyriausybę su prašymu skubiai priimti sprendimą dėl Nutarimo pakeitimo. Susisiekimo ministerija 2016 m. gegužės 20 d. rašte Nr. 2-1829 „Dėl prašymo dėl sprendimo priėmimo“, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais ir Susisiekimo ministerijos nuostatais, pažymėjo, kad ji nėra turto (ilgalaikio ir trumpalaikio, nekilnojamojo turto) ir žemės sklypo, kuriuo naudojasi Panevėžio aeroklubas, valdytoja, todėl pagal kompetenciją neturi galimybių nei spręsti aeroklubo iškėlimo iš esamos vietos klausimo, nei priimti sprendimų dėl jo veiklos tęstinumo. Taip pat minėtam rašte nurodė, kad sprendžiant pareiškėjų prašyme minėtą klausimą, pirmiausia turi būti priimtas sprendimas dėl Panevėžio aeroklubo veiklos tęstinumo. Minėtame žemės sklype veiklą vykdo Panevėžio aeroklubas, taip pat jame yra valstybei (Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas), NŽT) priklausančio ir patikėjimo teise Panevėžio aeroklubo valdomo nekilnojamojo turto. Skundžiamu raštu nebuvo atsisakyta priimti administracinį sprendimą ar suteikti administracinę paslaugą, todėl raštas pareiškėjų teisių ir (ar) pareigų apimčiai įtakos neturėjo, teisinių pasekmių pareiškėjams nesukūrė. Atsakovo nuomone, piliečių kreipimasis dėl Panevėžio aerodromo, kuriame veikia aeroklubas, ribų pakeitimo (ploto sumažinimo) ar išbraukimo iš sąrašo pats savaime nėra pakankamas pagrindas pakeisti Nutarimą. Susisiekimo ministerija pagal kompetenciją neturi galimybių objektyviai įvertinti pareiškėjų siūlymų pakeisti Panevėžio aerodromo ribas (sumažinti plotą) ar išbraukti iš Sąrašo, todėl neturi pagrįsto teisinio pagrindo inicijuoti minėto Nutarimo pakeitimo, išbraukiant Panevėžio aerodromą iš Sąrašo arba sumažinant jo užimamą plotą. Atsakovo nuomone, minėto Nutarimo pakeitimo projektą galėtų inicijuoti žemės sklypo, kuriuo naudojasi Panevėžio aerodrome veiklą vykdantys asmenys, valdytoja – NŽT, atlikusi numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą ir suderinusi šią iniciatyvą su sklype šiuo metu veiklą vykdančiais asmenims (Panevėžio aeroklubu) ir jame esančio turto savininkais ir valdytojais (Kūno kultūros ir sporto departamentui, VĮ Turto banku).

135.

14Atsakovas KAM atsiliepime į pareiškėju skundą (I t., b. l. 137–139) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

156.

16KAM nurodė, kad ji neprieštarauja piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui, tačiau mano, kad tai turi būti daroma įstatymo numatytais pagrindais ir būdu. Skundžiamas KAM atsakymas nesukėlė ir negalėjo sukelti jokio pareiškėjų interesų pažeidimo. Vadovaujantis Nutarimo priedo 16 eilute, Panevėžio aerodromas yra civilinis, todėl KAM ir Lietuvos kariuomenė yra institucijos, neturinčios jokių įgaliojimų veikti šiuo atveju, negalėjo priimti jokių sprendimų dėl civilinių aerodromų veiklos ir inicijuoti tokių sprendimų priėmimą, kadangi tai būtų veiksmai, atliekami ne pagal institucijų kompetenciją.

177.

18Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į pareiškėjų skundą (I t., b. l. 143–145) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

198.

20Atsakovas nurodė, kad Panevėžio aerodromas yra civilinis ir Lietuvos kariuomenė jo valstybinio valdymo nevykdo, todėl Lietuvos kariuomenė nėra tinkamas atsakovas byloje. Lietuvos kariuomenė patikėjimo teise nevaldė jokio žemės sklypo ir jame esančio materialaus turto, kuris galėjo būti teisės aktų nustatyta tvarka perduotas Panevėžio aeroklubo veiklai vykdyti, neįgyvendino jokios kompetencijos pareiškėjų reikalavimų ribose, neturėjo kitų galimybių sprendžiant su Panevėžio aerodromo išbraukimu iš Sąrašo susijusius klausimus, dėl to negalėjo būti atsakovas šioje byloje.

219.

22Atsakovas Civilinės aviacijos administracija atsiliepime į pareiškėjų skundą (III t., b. l. 149–150) prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

2310.

24Atsakovas pažymėjo, jog trečiuoju suinteresuotu asmeniu VĮ Turto bankas įtrauktas atsižvelgus į tai, kad jis patikėjimo teise valdė valstybei nuosavybės teise priklausančius statinius, esančius žemės sklype, (duomenys neskelbtini), kurie, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 704 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo asociacijai Panevėžio aeroklubui pagal panaudos sutartį“, buvo suteikti panaudos pagrindais Panevėžio aeroklubo veiklai. Šiuo metu šis nekilnojamasis turtas yra 51,9 ha ploto žemės sklype – Panevėžio aerodrome ir jo dalis turi būti naudojama asociacijos „Panevėžio aeroklubas“ veikloje. VĮ Turto banko nuomone, remiantis Atkūrimo įstatymu ir Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, minėtoje teritorijoje, (duomenys neskelbtini), valstybei nuosavybės teise priklausanti ir NŽT patikėjimo teise valdoma žemė yra priskirtina valstybės išperkamai. Vyriausybės nutarimai, priimti dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio (duomenys neskelbtini), yra galiojantys, todėl turi būti vykdomi, jie gali būti koreguojami tik juos priėmusios institucijos sprendimais.

25II.

2611.

27Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 28 d. sprendimu pareiškėjų V. Š. ir V. M. Š. skundą tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovo Civilinės aviacijos administraciją išnagrinėti pareiškėjų V. Š. ir V. M. Š. 2016 m. gegužės 3 d. prašymą bei atsakyti pareiškėjams galiojančia asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose tvarka.

2812.

29Teismas nustatė, kad pareiškėjai yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į B. Š. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę Panevėžio mieste. NŽT Panevėžio skyrius 2014 m. gruodžio 12 d. sprendime Nr. 310-(14.23.104)-866 nurodė, kad žemės sklype yra Panevėžio aerodromas, kuris įtrauktas į Sąrašą, žemės sklype stovi pastatai (statiniai), kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Turto bankas, todėl jis priskiriamas valstybės išperkamai žemei ir ši žemė negalėjo būti grąžinta natūra kaip laisva (neužstatyta) žemė (I t., b. l. 61–62). NŽT Panevėžio skyrius 2015 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. 23SD-5160-(14.23.104.) patvirtino, kad žemė negali būti grąžinta natūra kaip laisva (neužstatyta) žemė (I t., b. l. 67–71). NŽT 2015 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1SS-2171-(9.5.) atsisakė tenkinti pareiškėjų skundą dėl NŽT Panevėžio skyriaus 2015 m. birželio 15 d. sprendimo panaikinimo (I t., b. l. 73–74). NŽT Panevėžio skyrius, išnagrinėjęs pareiškėjų 2016 m. balandžio 4 d. prašymą, 2016 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 23SD-3129-(14.23.104.) atsisakė kreiptis į Vyriausybę dėl Nutarimo pakeitimo bei pakvietė pareiškėjus atvykti į posėdį dėl sprendimų, kuriais atkuriamos nuosavybės teisės, atlyginant už valstybės išperkamą žemę pinigais, priėmimo (I t., b. l. 86–88). NŽT, išnagrinėjusi pareiškėjų skundą, 2016 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 1SS-1631-(9.5.) atsisakė panaikinti NŽT Panevėžio skyriaus 2016 m. balandžio 15 d. sprendimą (I t., b. l. 90–91). Pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 2 d. ir 2015 m. gruodžio 10 d. prašymais kreipėsi į Vyriausybę (I t., b. l. 75–76), prašydami skubiai priimti sprendimą dėl Vyriausybės Nutarimu patvirtinto Sąrašo pakeitimo. Vyriausybės kancleris 2015 m. rugsėjo 10 d. pavedė Susisiekimo ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija išnagrinėti pareiškėjų prašyme keliamus klausimus. Susisiekimo ministerija 2015 m. spalio 1 d. raštu Nr. 2-3768(103) (II t., b. l. 105–106) informavo Vyriausybę bei kitas pavedimuose nurodytas institucijas, kad nėra aerodromų, naudojamų bendrosios aviacijos reikmėms, nekilnojamojo turto savininkė ar valdytoja ir neturi galimybių skirti finansinės paramos; nurodė, kad nėra turto ir žemės sklypo, kuriuo naudojasi Panevėžio aeroklubas, valdytoja, todėl neturėjo galimybių pagal kompetenciją spręsti Panevėžio aerodromo veiklos perspektyvų; pirmiausia siūlė išspręsti Panevėžio aeroklubo iškėlimo klausimą, nes piliečių kreipimasis dėl aerodromo išbraukimo iš Sąrašo nesudarė pagrindo inicijuoti Vyriausybės Nutarimo pakeitimą, tai turėtų būti daroma visoms suinteresuotoms šalims priėmus tarpusavyje suderintus sprendimus ir jų pagrindu teikiant atitinkamus minėto Nutarimo pakeitimus. Pareiškėjai 2016 m. gegužės 3 d. (I t., b. l. 99–100) kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, KAM, Lietuvos kariuomenės vadą, Civilinės aviacijos administraciją, prašydami kreiptis į Vyriausybę su prašymu skubiai priimti sprendimą dėl Nutarimu patvirtinto Sąrašo pakeitimo.

3013.

31Dėl pareiškėjų teisės reikalauti, kad atsakovai realizuotų Vyriausybės nutarimų keitimo iniciatyvos teisę, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Vyriausybei priėmus Nutarimą, kuriuo Panevėžio aerodromas bei jo užimamas plotas buvo priskirtas valstybės išperkamai žemei, ji realizavo Atkūrimo įstatyme nustatytą kompetenciją, įgyvendino Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą valstybės valdymo funkciją, o administraciniams teismams nesuteikta teisė vykdyti tokios Vyriausybės veiklos teisminės kontrolės (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 18 str. 2 d.), todėl pirmosios instancijos teismas šių Vyriausybės veiksmų netyrė. Pasisakydamas dėl atsakovų pareigos kreiptis į Vyriausybę dėl Nutarimu patvirtinto Sąrašo pakeitimo pagal pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymą, teismas pažymėjo, kad pareiškėjai nėra Vyriausybės priimamų teisės aktų iniciatyvos teisę turintys subjektai. Be to, nors pareiškėjai skunde nurodė, kad atsakovai yra kompetentingi kreiptis į Vyriausybę dėl Nutarimo panaikinimo ar pakeitimo, kad būtų tinkamai apgintos jų pažeistos teisės ir teisėti interesai, byloje nustatytos faktinės aplinkybės nepatvirtino pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, kadangi pareiškėjams už valstybės išperkamą žemę Atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka gali būti kompensuojama kitais jų pasirinktais būdais.

3214.

33Dėl skundžiamo Susisiekimo ministerijos rašto panaikinimo pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pažymėjo, jog skundžiamame atsakyme Susisiekimo ministerija, atsisakydama realizuoti Nutarimo pakeitimo iniciatyvos teisę ir paaiškindama to priežastis, motyvuotai nurodė, kad kreiptis į Vyriausybę dėl Panevėžio aerodromo išbraukimo iš Sąrašo tikslinga tik tuo atveju, jeigu bus rasti visoms suinteresuotoms šalims, t. y. turto savininkams ir valdytojams, priimtini sprendimai dėl aeroklubo veiklos. Susisiekimo ministerija pagrįstai nurodė, kad ji nėra turto ir žemės sklypo valdytoja, pagal kompetenciją neturėjo galimybių spręsti Panevėžio aeroklubo iškėlimo ir jo veiklos tęstinumo klausimo. Teismo vertinimu, toks Susisiekimo ministerijos paaiškinimas atitiko tiek byloje nustatytas faktines aplinkybes, tiek Susisiekimo ministerijai suteiktą kompetenciją.

3415.

35Vertindamas KAM 2016 m. birželio 1 d. rašte Nr. 12-01-1017 pateiktą atsakymą į pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymą, teismas sprendė, kad juo pareiškėjams buvo tinkamai atsakyta į prašymą, kadangi šiame atsakyme KAM motyvuotai paaiškino, dėl kokių priežasčių ji negalėjo realizuoti aptariamo Vyriausybės Nutarimo pakeitimo iniciatyvos teisės. Teismo vertinimu, skundžiamame ministerijos atsakyme teisingai nurodyta, kad Panevėžio aerodromas nėra karinis, ministerija nedisponavo jokiu turtu, esančiu aerodromo teritorijoje, todėl jos kompetencijai nebuvo priskirta spręsti klausimų, susijusių su Nutarimu patvirtinto Sąrašo pakeitimu.

3616.

37KAM 2016 m. birželio 1 d. rašte Nr. 12-01-1017 nurodyta, kad prašyme išdėstytų klausimų sprendimas nepriskiriamas ne tik ministerijos, bet ir Lietuvos kariuomenės kompetencijai. Tai reiškia, kad šiuo atsakymu KAM išreiškė ir Lietuvos kariuomenės valią pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymo klausimu. Tiek Lietuvos kariuomenės, tiek KAM kompetencijai nepriskirta spręsti klausimų, susijusių su civilinių aerodromų veikla, jos perspektyvomis (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 12–13 ir kt. straipsniai), ši institucija Panevėžio aerodrome taip pat nedisponavo jokiu turtu, todėl aptariamame atsakyme pagrįstai nurodė, jog Lietuvos kariuomenei nepriskirta spręsti klausimų, susijusių su Nutarimu patvirtinto Sąrašo pakeitimu.

3817.

39Pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymas buvo adresuotas ir Civilinės aviacijos administracijai, tačiau ši institucija atsakymo į pareiškėjų prašymą nepateikė. Vertindamas Susisiekimo ministerijos 2016 m. gegužės 20 d. rašte Nr. 2-1829 pateiktą atsakymą, teismas nurodė, kad jame Civilinės aviacijos administracijos, kuri pagal Susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 182 patvirtintų nuostatų 1 punktą yra įstaiga prie Susisiekimo ministerijos, valia dėl pareiškėjų prašymo nebuvo išreikšta. Teismo vertinimu, negalima spręsti, kad Susisiekimo ministerija šiuo atveju, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 11 punktu, organizavo pareiškėjų prašymo, adresuoto Civilinės aviacijos administracijai, nagrinėjimą. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad Civilinės aviacijos administracija pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymo tinkamai neišnagrinėjo, nepateikė pareiškėjams jokio atsakymo ir taip pažeidė Taisyklių 34 ir 47 punktus bei pareiškėjų interesą, kad jų prašymas būtų tinkamai apsvarstytas ir pareiškėjams būtų atsakyta galiojančia asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose tvarka.

40III.

4118.

42Pareiškėjai V. Š. ir V. M. Š. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti visiškai.

4319.

44Pareiškėjai mano, jog teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjų reikalavimą įpareigoti atsakovus kreiptis į Vyriausybę. Šiuo atveju egzistuoja objektyvios sąlygos ir būtinybė įpareigoti atsakingas institucijas imtis veiksmų siekiant pašalinti teisės aktuose įtvirtintus, tačiau realių faktinių aplinkybių, neatitinkančius, poįstatyminius aktus / jų pakeitimus. Pareiškėjų teigimu, teismas visiškai nesprendė bylos kitu aspektu, t. y. nekėlė klausimo dėl byloje surinktų rašytinių įrodymų visumos, kuriais yra konstatuotas gyventojų nesaugumas dėl šalia gyvenamųjų namų esančio veikiančio Panevėžio aeroklubo, nesiaiškino aplinkybių dėl atsakingų viešojo administravimo institucijų visiško neveikimo dėl Panevėžio aeroklubo veiklos perkėlimo į kitą vietą ir pan. Taip pat teismas nevertino aplinkybių, jog ginčo teritorijoje Panevėžio miesto gyvenamųjų teritorijų specialiuoju planu suformuotos teritorijos, kuriose remiantis Atkūrimo įstatyme nustatyta tvarka, turi būti atkurtos nuosavybės teisės šešiems žemės savininkams, taip pat ir pareiškėjams V. Š. bei V. M. Š.. Be to, pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokiais kitais teisių gynimo būdais pareiškėjai galėtų inicijuoti ginčą dėl Nutarimo panaikinimo ar pakeitimo.

4520.

46Pareiškėjai teigia, jog teismas itin siaurai aiškino atsakovams suteiktų įgaliojimų nuostatas. Teismas, priimdamas pareiškėjams nepalankų sprendimą, rėmėsi vien tik atsakovų diskrecijos teise kreiptis ar nesikreipti į Vyriausybę su atitinkamu prašymu, visiškai neatsižvelgdamas į jų galbūt esamą pareigą kreiptis į nurodytą instituciją siekiant, kad būtų apgintos ne tik pareiškėjų, tačiau ir didelės dalies visuomenės teisės bei teisėti interesai.

4721.

48Pareiškėjų nuomone, pirmosios instancijos teismas priėmė itin formalų ir neteisingą sprendimą, neatitinkantį gero administravimo principo. Šiuo atveju teismas turėjo atsižvelgti į būtinybę užtikrinti gero administravimo principo įgyvendinimą ir priimti sprendimą, grindžiamą išsamiu aplinkybių išnagrinėjimu iš esmės, o ne formaliu atsisakymu nagrinėti ginčą, nes pareiškėjai pateikė teismui skundą tik iš dalies NŽT priimtų sprendimų.

4922.

50Teismas, pareiškėjo vertinimu, nepagrįstai nevertino aplinkybių, patvirtinančių, kad joks aerodromas prašomame grąžinti žemės sklype neveikia. Pareiškėjas pažymi, kad Panevėžio aeroklubas faktiškai prašomame grąžinti žemės sklype veiklos nevykdo jau ilgą laiko tarpą ir de facto Panevėžio aerodromas apskritai nebeegzistuoja. Tokiu būdu yra visos sąlygos įpareigoti atsakingas institucijas imtis veiksmų dėl neveikiančio Panevėžio aerodromo pašalinimo ir Sąrašo. Panevėžio aerodromas nuo 2015 m. spalio 1 d. yra uždarytas, jam nesuteiktas tinkamumo naudoti pažymėjimas ir Panevėžio aerodromas nėra ir negali būti naudojamas aviacijai, todėl Panevėžio aerodromas nebėra aerodromas ir atitinkamai negali būti priskiriamas Sąraše nurodytiems aerodromams.

5123.

52Vyriausybės nutarimo dalis, kuria Panevėžio aerodromas įrašytas į Sąrašą, pareiškėjo teigimu, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai bei iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos išplaukiantiems teisinės valstybės principui ir teisėtų lūkesčių principui. Vyriausybės nutarimu yra pažeidžiama pareiškėjų teisė į nuosavybės apsaugą, kadangi Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, jog nuosavybė gali būti paimama tik visuomenės poreikiams.

5324.

54Atsakovas KAM atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5525.

56Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad teismo sprendimas yra neaiškus ir nesuprantamas, nes neaišku, kokiomis priemonėmis ir kokiais būdais pareiškėjai galėtų apginti savo pažeistus interesus. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog institucija, atsakinga už nuosavybės teisių atkūrimą, dėl pareiškėjų jau yra nusprendusi, kad žemė, į kurią pareiškėjai nori atkurti teises, yra valstybės išperkama, todėl nėra galimybių atkurti teisių į ją natūra. Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad jeigu pareiškėjų netenkina NŽT priimti sprendimai - neatkurti nuosavybės teisių natūra, šiuos sprendimus pareiškėjai turi teisę skųsti teisme. Atsakovo teigimu, teismas, išnagrinėjęs bylą, pagrįstai nustatė, jog viena iš institucijų, į kurią kreipėsi pareiškėjai, netinkamai atliko savo funkcijas, t. y. neišnagrinėjo pareiškėjų kreipimosi ir į jį neatsakė. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo Civilinės aviacijos administraciją išnagrinėti pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymą bei į jį atsakyti.

5726.

58KAM, kaip ir pirmosios instancijos teismas laikosi tokios pat nuomonės, kad pagrindinis pareiškėjų tikslas ir reikalavimas yra siekimas, jog būtų atkurtos nuosavybės teisės į žemę, o ne pats aerodromo iškeldinimas, todėl šį klausimą pirmiausia ir turėtų spręsti institucijos, atsakingos už nuosavybės teisių atkūrimo proceso tinkamą įgyvendinimą, o joms netinkamai vykdant savo funkcijas, pareiškėjai šiuo pagrindu galėtų ginti savo teises teisme. Todėl, atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjams ir nurodė, kad būtent per nuosavybės teisių atkūrimo institutą pareiškėjai turėtų / galėtų ginti savo galimai pažeistas teises. Tokia teismo pozicija yra pagrįsta ir teisės aktų nuostatomis, nes teisės aktai nenumato galimybės pašalinti objektus iš žemės, kuri yra valstybės išperkama ir negrąžinama natūra.

5927.

60Atsakovas Susisiekimo ministerija atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

6128.

62Susisiekimo ministerija pažymi, kad piliečių kreipimasis dėl Panevėžio aerodromo, kuriame veikia aeroklubas, ribų pakeitimo (ploto sumažinimo) ar išbraukimo iš Nutarimu nustatyto Sąrašo pats savaime nėra pakankamas pagrindas pakeisti Nutarimą. Siekiant pakeisti minėtą Nutarimą ir išbraukti aerodromą iš Sąrašo ar sumažinti jo plotą, reikalinga atlikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, išanalizuoti alternatyvas, rasti visoms suinteresuotoms šalims, t. y. ne tik pareiškėjams, bet ir šiame sklype šiuo metu veiklą vykdantiems asmenims ar jame esančio turto savininkams ir valdytojams priimtinus sprendimus. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Susiekimo ministerija nėra turto (ilgalaikio ir trumpalaikio, nekilnojamojo turto) ir žemės sklypo, kuriuo naudojasi Panevėžio aerodrome veiklą vykdantys asmenys, valdytoja, taip pat neturi teisinio suinteresuotumo dėl minėto žemės sklypo ar jo dalių, ar jame veiklą vykdančių subjektų. Susisiekimo ministerija pagal kompetenciją neturi galimybių objektyviai įvertinti pareiškėjų siūlymų pakeisti Panevėžio aerodromo ribas (sumažinti plotą) ar išbraukti jį iš Sąrašo.

6329.

64Atsakovas pažymi, jog pareiškėjai pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde neteikė reikalavimo iškeldinti Panevėžio aeroklubą, pareiškėjai prašė įpareigoti viešojo administravimo subjektus kreiptis į Vyriausybę, taip pat prašė išbraukti Panevėžio aerodromą iš Sąrašo. Atsižvelgiant į tai, atsakovo teigimu, pareiškėjų teiginys, kad teismas nesiaiškino aplinkybių dėl Panevėžio veiklos perkėlimo į kitą vietą, yra nepagrįstas ir atmestinas.

6530.

66Dėl Panevėžio aerodromo egzistavimo atsakovas pažymi, jog Civilinės aviacijos administracijos duomenimis, Panevėžio aerodromas atitinka visus jam keliamus techninius reikalavimus. Atsakovo teigimu, Civilinės aviacijos administracijos išduodamas civilinio aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas suteikia teisę aerodromą eksploatuoti, tačiau tai nėra dokumentas, kuris nustato, kad žemės sklypas yra aerodromas. Tai, kad aerodromas neturi tinkamumo naudoti pažymėjimo, nepanaikina jo, kaip aerodromo, statuso.

6731.

68Susisiekimo ministerija pritaria teismo pozicijai, kad nuosavybės teisių atkūrimą vykdanti NŽT jau yra priėmusi sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusios savininkės turėtą žemę natūra, kuriais konstatavo, kad buvusios savininkės turėta žemė yra valstybės išperkama ir dėl to atsisakė atkurti nuosavybės teises šiuo būdu.

6932.

70Atsakovas Civilinės aviacijos administracija atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti.

7133.

72Atsakovas pažymi, jog Civilinės aviacijos administracija įvykdė teismo sprendimą – 2017 m. kovo 15 d. pateikė pareiškėjams motyvuotą atsakymą Nr. 12R-416(35) „Dėl prašymo dėl sprendimo priėmimo“.

7334.

74Atsakovas nesutinka su pareiškėjų teiginiu, jog teismo sprendimas yra neaiškus ir nesuprantamas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog institucija, atsakinga už nuosavybės teisių atkūrimą, dėl pareiškėjų jau yra priėmusi sprendimą ir nusprendusi, kad žemė, į kurią pareiškėjai nori atkurti teises, yra valstybės išperkama, todėl nėra galimybių atkurti teisių į ją natūra. Taip pat teismas nurodė, kad jeigu pareiškėjų netenkina NŽT priimti sprendimai, juos pareiškėjai turi teisę skųsti teisme.

7535.

76Taip pat atsakovas nesutinka su pareiškėjų teiginiu, kad Panevėžio aerodromas apskritai neegzistuoja, nes jis neturi tinkamumo naudoti pažymėjimo ir todėl turi būti pašalintas iš aerodromų Sąrašo. Panevėžio aerodromas atitinka visus Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme aerodromui nustatytus kriterijus, o tinkamumo naudoti pažymėjimas nėra dokumentas, įrodantis aerodromo buvimo ar nebuvimo faktą, jis tik patvirtina jo atitiktį nustatytiems reikalavimas. Tai, kad aerodromas neturi tinkamumo naudoti pažymėjimo, nepanaikina jo, kaip aerodromo, statuso.

7736.

78Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą. NŽT nuomone, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

79Teisėjų kolegija konstatuoja:

80IV.

8137.

82Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Susisiekimo ministerijos 2016 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. 2-1829 ir KAM 2016 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. 12-01-1017, teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat dėl atsakovų pareigos kreiptis į Vyriausybę dėl Nutarimu patvirtinto Sąrašo pakeitimo.

8338.

84Teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad teisė kreiptis teisminės gynybos į administracinį teismą grindžiama konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje – asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad šiomis nuostatomis nustatyta asmens teisė į teisminę pažeistų jo konstitucinių teisių ir laisvių gynybą ir kad šią teisę turi kiekvienas asmuo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas, 2011 m. birželio 9 d. nutarimas).

8539.

86Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų procesinių reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-862-525/2016; 2017 m. balandžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-379-492/2017, 2017 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1202-858/2017; 2017 m. gegužės 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-434-492/2017).

8740.

88Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 straipsnio 2 dalies 7, 8 punktuose įtvirtintą reguliavimą būtent pareiškėjų pateiktas skundas apibrėžia nagrinėjamo ginčo ribas. Pagal pareiškėjų pateiktu skundu apibrėžtas ginčo ribas šiuo atveju ir yra vertinamas atsakovų ginčijamų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas.

8941.

90ABTĮ 5 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą (1 punktas), o įstatymų nustatytais atvejais – pagal prokuroro, viešojo administravimo subjektų, organizacijų ar fizinių asmenų pareiškimą dėl viešojo intereso arba valstybės, savivaldybės ir asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo (2 punktas). ABTĮ 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, viešojo administravimo subjektai, organizacijos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Iš šių teisės normų seka, kad viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant dviem sąlygoms: viešieji interesai ginami tik įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir tik įstatymų numatytais atvejais. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, kiekvienu atveju patikrina, ar subjektas, kuris kreipiasi į teismą, turi įstatyme numatytus įgaliojimus ginti viešąjį interesą. Jei tokia teisė įstatymu nesuteikta, teismas negali konstatuoti į teismą besikreipusio asmens materialinio suinteresuotumo ir tenkinti jo reikalavimą apginti viešąjį interesą. Be minėtų dviejų sąlygų teismų praktikoje nurodoma ir prielaida kreiptis dėl viešojo intereso gynimo – tai viešojo intereso buvimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-580/2013).

9142.

92Nagrinėjamu atveju pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl Susisiekimo ministerijos 2016 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. 2-1829 ir KAM 2016 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. 12-01-1017 panaikinimo arba pakeitimo, o taip pat dėl Lietuvos kariuomenės vado ir Civilinės aviacijos administracijos neveikimo, t. y. nesikreipimo į Vyriausybę dėl Nutarimo panaikinimo arba pakeitimo. Pažymėtina, kad kreiptis ar nesikreipti į Vyriausybę su atitinkamu prašymu dėl Vyriausybės nutarimo panaikinimo ar pakeitimo yra atsakovų diskrecija, ir savaime toks kreipimasis ar nesikreipimas pareiškėjų teisių ar pareigų apimčiai jokios įtakos neturi, jų teisių ar pareigų apimties nekeičia, teisinių pasekmių nesukuria.

9343.

94Teisėjų kolegija sprendžia, jog net ir panaikinus ginčijamus Susisiekimo ministerijos bei KAM sprendimus, teismas negali įpareigoti atsakovų kreiptis į Vyriausybę dėl Nutarimo panaikinimo ar pakeitimo, o pareiškėjai šiuo atveju neturi teisės ginti viešąjį interesą ir kreiptis į Vyriausybę dėl Nutarimo panaikinimo ar pakeitimo, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų skundą.

9544.

96Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjams sukėlė NŽT Panevėžio skyrius 2015 m. birželio 15 d. raštas Nr. 23SD-5160-(14.23.104.) „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame valstybės įgaliota institucija suformulavo sprendimą neatkurti pareiškėjams natūra nuosavybės teisių į buvusių savininkų B. Š. ir jos vaikų valdytą žemę, patenkančią į Panevėžio aerodromui Vyriausybės nutarimu skirtą žemės sklypą, kadangi ši žemė yra valstybės išperkama. Pareiškėjai apskundė minėtą NŽT Panevėžio skyriaus 2015 m. birželio 15 d. raštą Nr. 23SD-5160-(14.23.104.) „Dėl informacijos pateikimo“ Panevėžio apygardos administraciniam teismui, tačiau teismas 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi (teisminio proceso Nr. 3-65-3-00202-2015-9) pareiškėjų skundą atsisakė priimti, kadangi pareiškėjai nepasinaudojo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. spalio 14 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

9745.

98Nagrinėdama pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal pareiškėjams pateikus valstybės institucijoms prašymą realizuoti Vyriausybės teisės aktų iniciatyvos teisę, jos tokį prašymą turi išnagrinėti ir pateikti atsakymą teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalis numato, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas Taisykles. Taisyklių 2 punktas numato, kad šių Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į institucijas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu <...>. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją (Taisyklių 8 p.). Šiuo atveju pareiškėjai 2016 m. gegužės 3 d. prašymu dėl Nutarimo pakeitimo kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, KAM, Lietuvos kariuomenės vadą ir Civilinės aviacijos administraciją. Minėtos institucijos, išskyrus Civilinės aviacijos administraciją, savo kompetencijos ribose ir vadovaudamosi teisės aktų nustatyta tvarka, pateikė atsakymus į pareiškėjų prašymą dėl Nutarimo pakeitimo. Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Civilinės aviacijos administracija pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymo tinkamai neišnagrinėjo, nepateikė pareiškėjams jokio atsakymo ir tokiu būdu pažeidė Taisyklių 34 ir 47 punktus bei pareiškėjų interesą, kad jų prašymas būtų tinkamai apsvarstytas ir pareiškėjams būtų atsakyta galiojančia asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose tvarka.

9946.

100Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjų apeliacinis skundas atmetamas.

101Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

102Pareiškėjų V. Š. ir V. M. Š. apeliacinį skundą atmesti.

103Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

104Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai V. Š. ir V. M. Š. su skundu (I t., b. l. 1–9) kreipėsi į... 7. 2.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad jie yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į... 9. 3.... 10. Atsakovas Susisiekimo ministerija atsiliepime į pareiškėjų skundą (I t.,... 11. 4.... 12. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjai 2016 m. gegužės 3 d. kreipėsi į... 13. 5.... 14. Atsakovas KAM atsiliepime į pareiškėju skundą (I t., b. l. 137–139)... 15. 6.... 16. KAM nurodė, kad ji neprieštarauja piliečių nuosavybės teisių į... 17. 7.... 18. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į pareiškėjų skundą (I t., b.... 19. 8.... 20. Atsakovas nurodė, kad Panevėžio aerodromas yra civilinis ir Lietuvos... 21. 9.... 22. Atsakovas Civilinės aviacijos administracija atsiliepime į pareiškėjų... 23. 10.... 24. Atsakovas pažymėjo, jog trečiuoju suinteresuotu asmeniu VĮ Turto bankas... 25. II.... 26. 11.... 27. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 28 d. sprendimu... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad pareiškėjai yra pretendentai atkurti nuosavybės teises... 30. 13.... 31. Dėl pareiškėjų teisės reikalauti, kad atsakovai realizuotų Vyriausybės... 32. 14.... 33. Dėl skundžiamo Susisiekimo ministerijos rašto panaikinimo pirmosios... 34. 15.... 35. Vertindamas KAM 2016 m. birželio 1 d. rašte Nr. 12-01-1017 pateiktą... 36. 16.... 37. KAM 2016 m. birželio 1 d. rašte Nr. 12-01-1017 nurodyta, kad prašyme... 38. 17.... 39. Pareiškėjų 2016 m. gegužės 3 d. prašymas buvo adresuotas ir Civilinės... 40. III.... 41. 18.... 42. Pareiškėjai V. Š. ir V. M. Š. apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 43. 19.... 44. Pareiškėjai mano, jog teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjų reikalavimą... 45. 20.... 46. Pareiškėjai teigia, jog teismas itin siaurai aiškino atsakovams suteiktų... 47. 21.... 48. Pareiškėjų nuomone, pirmosios instancijos teismas priėmė itin formalų ir... 49. 22.... 50. Teismas, pareiškėjo vertinimu, nepagrįstai nevertino aplinkybių,... 51. 23.... 52. Vyriausybės nutarimo dalis, kuria Panevėžio aerodromas įrašytas į... 53. 24.... 54. Atsakovas KAM atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo pirmosios... 55. 25.... 56. Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad teismo sprendimas yra... 57. 26.... 58. KAM, kaip ir pirmosios instancijos teismas laikosi tokios pat nuomonės, kad... 59. 27.... 60. Atsakovas Susisiekimo ministerija atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį... 61. 28.... 62. Susisiekimo ministerija pažymi, kad piliečių kreipimasis dėl Panevėžio... 63. 29.... 64. Atsakovas pažymi, jog pareiškėjai pirmosios instancijos teismui pateiktame... 65. 30.... 66. Dėl Panevėžio aerodromo egzistavimo atsakovas pažymi, jog Civilinės... 67. 31.... 68. Susisiekimo ministerija pritaria teismo pozicijai, kad nuosavybės teisių... 69. 32.... 70. Atsakovas Civilinės aviacijos administracija atsiliepime į pareiškėjų... 71. 33.... 72. Atsakovas pažymi, jog Civilinės aviacijos administracija įvykdė teismo... 73. 34.... 74. Atsakovas nesutinka su pareiškėjų teiginiu, jog teismo sprendimas yra... 75. 35.... 76. Taip pat atsakovas nesutinka su pareiškėjų teiginiu, kad Panevėžio... 77. 36.... 78. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį... 79. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 80. IV.... 81. 37.... 82. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Susisiekimo ministerijos 2016 m.... 83. 38.... 84. Teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad teisė kreiptis teisminės gynybos... 85. 39.... 86. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teisminės gynybos... 87. 40.... 88. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 89. 41.... 90. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad teismas imasi... 91. 42.... 92. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl Susisiekimo... 93. 43.... 94. Teisėjų kolegija sprendžia, jog net ir panaikinus ginčijamus Susisiekimo... 95. 44.... 96. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad tiesiogines teisines... 97. 45.... 98. Nagrinėdama pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir... 99. 46.... 100. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 101. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 102. Pareiškėjų V. Š. ir V. M. Š. apeliacinį skundą atmesti.... 103. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. sprendimą... 104. Nutartis neskundžiama....