Byla T-84/2015
Dėl rūšinio teismingumo byloje pagal ieškovės Tytuvėnų bendruomenės ieškinį atsakovei Kelmės rajono savivaldybei dėl įpareigojimo apmokėti už atliktus darbus

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos teismo prašymą išspręsti klausimą dėl rūšinio teismingumo byloje pagal ieškovės Tytuvėnų bendruomenės ieškinį atsakovei Kelmės rajono savivaldybei dėl įpareigojimo apmokėti už atliktus darbus,

Nustatė

3ieškovė Tytuvėnų bendruomenė kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su reikalavimu įpareigoti Kelmės rajono savivaldybę iki 2015 m. gruodžio 31 apmokėti 4 9438,14 EUR Tytuvėnų miesto laidojimo namų remonto patirtas išlaidas.

4Ieškovė nurodo, kad Tytuvėnų bendruomenė 2003-12-29 yra įregistruota kaip juridinis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio steigėjas yra Kelmės rajono savivaldybė. Ieškovės Įstatų 30.6 punktas numatė, kad valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų bendruomenei tikslingoms socialinėms programoms įgyvendinti. Ieškovė nurodo, kad 2008 m. pradėjus Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno renovacijos darbus, bendruomenė neteko šarvojimo salės, kuri buvo įrengta vienuolyno patalpose. Ieškovė teigia, kad remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 41 punktu savivaldybė turi užtikrinti ritualinių paslaugų teikimą, todėl savivaldybė pritarė šios problemos sprendimui, dalyvavo ją sprendžiant, tikino užtikrinsianti laidojimo patalpų remonto finansavimą, ką iš dalies ir atliko. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2010-05-20 priėmė sprendimą Nr. T-157, kuriuo už techninio projekto Parapijos namų patalpų remontui parengimą skyrė 15 000 Lt, 2011-02-19 sprendimu Nr. T-50 Tytuvėnų bendruomenės salės remontui skyrė 50 000 Lt bei savivaldybės atstovai žadėjo pervesti kas ketvirtį po 50 000 Lt. Savivaldybės pareigūnai paruošė 2011-06-14 statybos rangos sutartį Nr. 1, kurioje numatyta darbų vertė 266 484,41 Lt. 2012-02-23 savivaldybė sprendimu Nr. T-23 pervedė papildomai 15 000 Lt už salės remonto darbus. Taip pat nurodo, kad savivaldybė daugiau laidojimo salės remonto darbų nebefinansavo. Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-568-440/2014 priteisė iš bendruomenės rangovui UAB „Račkausko AGROTECH“ likusią skolą už rangos darbus 49 438,14 EUR. Ieškovės nuomone, laidojimo namų remonto darbai turi būti finansuojami iš savivaldybės biudžeto, todėl remiantis Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsniu, 16 straipsniu, 15 straipsnio 30 punktu prašo įpareigoti atsakovą Kelmės rajono savivaldybę iki ieškinyje nurodyto termino apmokėti laidojimo namų remonto turėtas išlaidas.

5Atsakovė nesutiko su ieškiniu, pažymėdama, kad ieškovės reikalaujama priteisti suma yra laikytina savivaldybės investicija, kurias apibrėžia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, pagal kuriuos investavimas į savivaldybei nuosavybės teise nepriklausantį turtą Tytuvėnų parapijos pastatą yra negalimas. Atsakovė nurodo, kad Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsnis numato, kad savivaldybių biudžetų asignavimai yra naudojami Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti vykdant savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas. Kadangi Tytuvėnų parapijos namų įrengimo projektas nepriskirtinas savivaldybės funkcijoms ir negali būti įtrauktas į biudžeto asignavimų valdytojų programas, todėl atsakovės nuomone, savivaldybė neturi pareigos skirti lėšas parapijos namų įrengimui, nes savivaldybė tik parėmė projektą, skirdama dalį lėšų jo įgyvendinimui.

6Šiaulių apygardos teismui, ruošiantis nagrinėti ieškovės ieškinį, kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, tad teismas nutarė kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovė kreipėsi dėl ginčo, kuris kyla ne iš sutartinių santykių, o dėl įpareigojimo skirti lėšas iš vietos savivaldos biudžeto. Bylos duomenimis sutartiniai santykiai-rangos teisiniai santykiai susidarė tarp Tytuvėnų bendruomenės ir UAB „Račkausko AGROTECH“. Teismas taip pat nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo sprendimu rangovui yra priteista iš ieškovės Tytuvėnų bendruomenės 49 438,14 EUR už atliktus pagal sutartį rangos darbus. Teismo vertinimu, šiuo atveju byloje kyla ginčas dėl šių darbų finansavimo iš savivaldybės biudžeto, tad ginčas susijęs su savivaldybės viešųjų funkcijų įgyvendinimu, t. y. ieškovė reiškia reikalavimą šias lėšas skirti iš vietos biudžeto. Tokiu atveju kyla klausimas dėl bylos teismingumo, nes ieškovė prašo įpareigoti savivaldos instituciją atlikti atitinkamus veiksmus, kurių pastaroji neatliko, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo nuostatas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Esant tokioms aplinkybėms, Šiaulių apygardos teismui nėra aišku, kokiam teismui – bendrosios kompetencijos ar administraciniam, yra teisminga ši byla, todėl teismas šios bylos teismingumo klausimą perdavė spręsti specialiai teisėjų kolegijai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnis). Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis.

9Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsnį savivaldybių biudžetų asignavimai yra naudojami Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti vykdant savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas. Teisiniai santykiai, susiklostantys paskirstant lėšas į savivaldybės biudžetą, yra biudžetiniai teisiniai santykiai, reglamentuojami viešosios teisės normomis, tad ginčai, kylantys iš biudžeto teisinių santykių, yra administracinio teisinio pobūdžio (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartis Nr. T-54/2015, priimta byloje Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos v. Klaipėdos miesto savivaldybė). Aptariamu atveju reiškiamas reikalavimas įpareigoti savivaldybę apmokėti laidojimo namų remonto patirtas išlaidas yra susijęs su lėšų savivaldybės biudžeto sąskaita suteikimu. Byloje nėra reiškiama reikalavimų ar argumentų, kurie būtų susiję su savivaldybės teisėmis ar pareigomis, kylančiomis iš sutartinių rangos santykių. Taigi, aptariamas ginčas kyla iš administracinių teisinių santykių, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga administraciniam teismui.

12Bylą pagal ieškovės Tytuvėnų bendruomenės ieškinį atsakovei Kelmės rajono savivaldybei dėl įpareigojimo apmokėti už atliktus darbus perduoti Šiaulių apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai
Ryšiai