Byla e2-2075-418/2018
Dėl privalomojo nurodymo panaikinimo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Leonora Jakubauskienė, sekretoriaujant Vaidai Šukienei, dalyvaujant ieškovų Druskininkų savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės administracijos atstovams Dovilei Račienei ir advokatui Justui Čobotui, atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Daivai Gvildienei, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Laurai Morozaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Druskininkų savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) dėl privalomojo nurodymo panaikinimo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti Inspekcijos 2018 m. sausio 12 d. Privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus (Nr. PN-20-(15.29) ir priteisti iš atsakovo ieškovų naudai visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gruodžio 30 d. Druskininkų miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-634-182/2014, kuriuo nusprendė pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Druskininkų savivaldybės nuosavybėn statinį - tvorą (metalinio tinklo, 1,50 m (vieno metro ir dešimties centimetrų) aukščio ir 105,50 m (vieno šimto penkių metrų penkiasdešimt centimetrų) ilgio, kurios 7,93 m dalis yra ant ribos žemės sklypų, unikalus Nr. ( - ), ir unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), 10,60 metrų dalis yra ant ribos žemės sklypų Nr. ( - ), ( - ), ir valstybei priklausančio nesuformuoto žemės sklypo, 66,25 metrų dalis yra valstybės žemės sklype, unikalus Nr.( - ), ( - ), kurį valdo Druskininkų savivaldybės administracija panaudos teise, 20,72 m dalis yra žemės sklype unikalus Nr. ( - ), ( - ). 2018 m. sausio 16 d. buvo gautas Inspekcijos Privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus (2018 m. sausio 12 d. Nr. PN-20-(15.29). Privalomajame nurodyme nurodoma: „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atliko tyrimą dėl tvoros statybos teisėtumo žemės sklype ( - ), šalia žemės sklypų ( - ). Atliekant tyrimą buvo kreiptasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyrių (toliau – NŽT), kaip valstybinės žemės sklypo patikėtinį, pateikti informaciją, ar išduotas sutikimas šios tvoros statybai. Gavus NŽT atsakymus nustatyta, kad NŽT, kaip valstybinės žemės patikėtinė, neišdavusi sutikimo, susitarimo tvoros statybai žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), pažymėtos taškais ( - ), kurios ilgis 66,25 m (pagal NŽT 2017 m. balandžio 20 d. atliktus matavimus su pateiktu brėžiniu). Tuo pažeidžiama statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ,,devinto skirsnio 50 dalies reikalavimas, kad statant valstybinėje žemėje, privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą, t. y. tvora pastatyta (stovi) neteisėtai. Nurodau nugriauti taškuose ( - ) tvorą ( - ) arba pateikti privalomą NŽT sutikimą, susitarimą“. Druskininkų savivaldybė neatliko statybos darbų (nedalyvavo jokiuose statybos teisiniuose santykiuose), o nuosavybės teisę į Tvorą įgijo Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-634-182/2014 pagrindu. Teismo sprendimu bešeimininkiais pripažintų nekilnojamųjų daiktų teisėtumo kontrolė nepatenka į statybos valstybinės priežiūros apimtį. Atliktas patikrinimas ir privalomasis nurodymas neatitinka Priežiūros 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų statybos valstybinės priežiūros veiksmų. Privalomas nurodymas grindžiamas Priežiūros įstatymo 11 straipsniu ir tariamu NŽT kaip valstybinės žemės patikėtinio teisių pažeidimu. NŽT niekada nereiškė Druskininkų savivaldybei pretenzijų dėl žemės naudojimo, o priešingai – sutiko su pareiškimu dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Druskininkų savivaldybei. Druskininkų savivaldybė žemę naudoja Panaudos sutarties pagrindu. Panaudos sutartis numato Panaudos gavėjo teisę statyti statinius, jeigu tokia statyba [..] neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. 2014 m. balandžio 10 d. tarp Panaudos šalių sudarytu susitarimu buvo pakeistas Panaudos sutarties 4 p. ir išdėstytas taip: „Perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, nauju pastatų, statinių statybos kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos taip pat pastatų ir (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės sklypo panaudos terminui – žemės sklype statyti naujus statinius arba įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tokia statyba arba rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui“. NŽT yra daug kartų išreiškusi sutikimus ir valią (sutikimų ir susitarimų forma), kuriais sutinka su Privalomajame nurodyme nurodyta tvora, įvairių pavedimų ir skundų pagrindu ne kartą tikrino, ar tvora nepažeidžia viešojo intereso ir viešojo intereso pažeidimų nenustatė. Privalomame nurodyme išdėstytas reikalavimas pateikti papildomus (naujus) dokumentus yra perteklinis bei prieštarauja gero viešo administravimo principui bei teisinės valstybės principo turinį sudarantiems principams.

5Druskininkų savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės administracijos atstovai teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Advokatas Justas Čobotas papildomai nurodė, kad ginčo tvora buvo pastatyta 1995 m., kai dar negaliojo statybos įstatymas. Privalomasis nurodymas buvo surašytas praėjus keturiems metams po teismo priimto sprendimo, kuriuo tvora buvo pripažinta bešeimininkiu turtu ir perduota Druskininkų savivaldybės nuosavybėn. Atsakovas nurodo, kad gina NŽT interesus, jog tvora stovi valstybinėje žemėje, tačiau NŽT su ieškovų ieškiniu sutinka. Privalomas nurodymas neteisėtai surašytas visais aspektais. Nėra jokių įrodymų, kad 1995 m. statant tvorą buvo pažeisti galioję įstatymai, ši aplinkybė yra žinoma ir atsakovo pripažįstama. Atsakovo veiklą reguliuoja Statybos valstybinės priežiūros įstatymas. Šio įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatyta, kad Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl statybos teisėtumo, jeigu statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Privalomas nurodymas surašytas Druskininkų savivaldybės administracijai, tuo tarpu pagal Statybos valstybinės priežiūros įstatymą toks nurodymas turi būti surašomas statytojui arba statinių savininkui – Druskininkų savivaldybei. NŽT sutinka, kad tvora stovėtų valstybinėje žemėje, paskutinis dokumentas NŽT vadovo buvo pateiktas 2018 m. gegužės mėnesį, kuriame aiškiai įvardinta, kad NŽT neturi teisinio pagrindo prieštarauti, kad valstybinėje žemėje stovėtų Druskininkų savivaldybei priklausanti tvora ar reikalauti ją pašalinti. Yra pateiktas prašymas dėl valstybinės žemės panaudos sutarties sudarymo ir NŽT sudarys valstybinės žemės panaudos sutartį, kurią panaudos pagrindais perduos Druskininkų savivaldybei. Tai patvirtina, kad jokių NŽT interesų Druskininkų savivaldybės administracija nepažeidė. Tai patvirtina ir NŽT pozicija, kad ji sutinka su pareikštu ieškiniu.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad Inspekcija 2017 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. 2D-15506-(15.17) ir 2017 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 2D-16467-(15.17) paprašė NŽT tarnybinės pagalbos dėl tvoros, įrengtos valstybinės žemės sklype ( - ), šalia žemės sklypų ( - ) (( - ) ir ( - ) naujai suformuoti žemės sklypai, kurie ankstesniuose patikrinimuose buvo laisva valstybinė žemė), Druskininkų mieste. NŽT 2017 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. 50SD-1796-(14.50.125E) ir 2017 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 50SD-1825- (14.50.125E) pateikė paaiškinimus, kad nėra išdavusi sutikimo statyti tvorą, pažymėtą taškais ( - ) (pagal NŽT 2017 m. balandžio 20 d. atliktus matavimus su pateiktu brėžiniu), kurios ilgis 66,25 m, kuri yra žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) ( - ) (toliau - Tvora), ir kuri priskiriama nesudėtingiems statiniams nurodytiems Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ priedo 1 ir 2 lentelėse (naujas STR - Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ,,patvirtinimo“)“. Taip pat pažymėjo, kad „Nacionalinė žemės tarnyba išduoda sutikimus statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypai nesuformuoti. NŽT sutikimų, kad gali stovėti esantys statiniai, neišduoda“. Inspekcija 2018 m. sausio 12 d. surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-20- (15.29) (toliau - nurodymas), kuriuo pareikalavo iš Druskininkų savivaldybės administracijos ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 11 d. nugriauti taškuose ( - ) tvorą, ( - ), arba pateikti privalomą valstybinės žemės patikėtinio - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą, susitarimą. Valstybinėje žemėje, statant I grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskiriamą statinį, nors ir neprivaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (tokį, kaip apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 87 dalyje), tačiau privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą (statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878, 50 punktas). Druskininkų savivaldybės administracija nepateikė valstybinės žemės patikėtinio - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo ar susitarimo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyrius 2017 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. 50SD-1796-(14.50.125E) ir 2017 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 50SD-1825-(14.50.125E) taip pat patvirtino, kad nėra išdavusi sutikimo. Valstybė ar savivaldybė nuosavybės teisę į bešeimininkį daiktą įgyja nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento. Nagrinėjamu atveju, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-634-182/2014, kuriuo Druskininkų miesto apylinkės teismas pripažino bešeimininkiu turtu ir perdavė Druskininkų savivaldybės nuosavybėn statinį - tvorą, įsiteisėjo 2015 m. sausio 30 d. Darytina išvada, kad Druskininkų savivaldybės administracija, 2015 m. sausio 30 d. įgijusi tvorą, įgijo ir visas teises ir pareigas, susijusias su įgytu turtu (tvora). Taigi, Inspekcijos nuomonė, kad ji teisėtai ir pagrįstai 2018 m. sausio 12 d. surašė tvoros savininkui - Druskininkų savivaldybės administracijai nurodymą.

7Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime nurodytus argumentus ir prašė ieškovų ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, Institucijos nuomone ieškinys yra nepagrįstas. Institucija vykdanti statybos valstybinę priežiūrą, pagal savo kompetencijos ribas surašė teisėtą ir pagrįstą 2018 m. sausio 12 d. Privalomąjį nurodymą, kuriame nurodyta neteisėtai pastatyta tvoros dalis ( - ) ir dėl to buvo pareikalauta pateikti valstybinės žemės patikėtinio NŽT sutikimą, susitarimą, arba nugriauti konkrečias tvoros dalis, kurios yra valstybinėje žemėje. Privalomasis nurodymas surašytas tinkamam adresatui Druskininkų savivaldybės administracijai, nes Druskininkų savivaldybė veikia per jos organus. Teismo sprendimas patvirtina, kad tai yra bešeimininkis turtas ir reiškia, kad niekam nežinoma kas yra statytojas ir visiškai neaišku pagal kieno parodymus buvo pateikta, kad tvora statyta 1995 m. Inspekcija šiai dienai neturi teisinio pagrindo reikalauti pateikti statybos leidimą, kadangi LAT yra pasisakęs, kad statybos pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, taikomi įstatymai statybos padarinių šalinamo metu, todėl Inspekcija neturi pagrindo reikalauti statybos leidimo šiai dienai, kada jis nėra privalomas. Būtent todėl ir buvo pareikalauta arba nugriauti tvorą arba pateikti valstybinio žemės patikėtinio rašytinį sutikimą. Ieškovo atstovas pats sau paprieštaravo nurodydamas, kad Inspekcija neturėjo teisės surašyti Privalomojo nurodymo, kadangi nuo statybos pradžios jau praėjo 10 metų, tačiau valstybinė žemė yra viešasis interesas, o valstybinės institucijos gina viešąjį interesą. Savivaldybei priklausančio turto savininko funkciją įgyvendina taryba, savivaldybės turtas įtraukiamas į savivaldybės turto apskaitą, kurią tvarko savivaldybės administracija, todėl negalima sakyti, kad tai nesusiję juridiniai asmenys vien todėl, kad formaliai juridinių asmenų registre, turintys skirtingus įmonės kodus. Atkreipia teismo dėmesį, kad visiškai nesikeitė atsakovo atstovės pozicija nei parengiamajame nei kituose posėdžiuose, nes aiškiai buvo akcentuojama, kad turi būti aiškiai nedviprasmiškai išreikšta NŽT valia. NŽT pagal savo teisinį statusą nėra paprastas subjektas, kuris gali imti ir parašyti vienašalį sandorį, todėl NŽT sutikimas arba nesutikimas prilygsta administraciniam sprendimui, kuris gali būti skundžiamas įstatymo nustatyta tvarka ir kurį galėtų skųsti visi suinteresuoti asmenys. Ieškovai kalba apie informacinio pobūdžio raštą, kuris adresuotas net ne ieškovams. NŽT tik išreiškia poziciją, kad sutinka su NŽT atstovės išsakyta pozicija, kad NŽT nenustatė pažeidimų, kad tvora stovi valstybinėje žemėje. Prieš surašant administracinį nurodymą du kartus NŽT Inspekcijai atsakė, kad nėra išdavusi sutikimo statyti tvorą ir, kad sutikimų pastatytiems statiniams NŽT neišduoda. Atsakovas įvertinęs NŽT rašto turinį ir atsižvelgiant į tai, kad tvora įregistruota ne statybą leidžiančio dokumento pagrindu, į tai, kad statytojo nėra galimybių nustatyti ir jo niekas nėra nustatęs atsirado teisinis pagrindas turto savininkui pareikšti privalomąjį nurodymą dėl statybos pažeidimo pašalinimo.

8Trečiasis asmuo NŽT pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovų ieškinį spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad žemės sklypas kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ) (toliau - Žemės sklypas) suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, bei perduotas neatlygintinai naudotis Druskininkų savivaldybės administracijai pagal 2012 m. kovo 23 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 4SUN-(14.4.56.)-7 (toliau - Sutartis). Sutarties 4 punkte nurodyta, kad <...> 4. Perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, naujų pastatų statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos taip pat pastatų ir' (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės sklypo panaudos terminui - nėra. <...>“. 2014 m. balandžio 10 d. susitarimu Nr. 50SUN-(14.50.47.)-6 „Susitarimas prie 2012 m. kovo 23 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 4SUN-(14.4.5 6.)-7“ (toliau - Susitarimas) buvo pakeistas Sutarties 4 punktas ir išdėstytas taip: <...> „4. Perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos taip pat pastatų ir (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės sklypo panaudos terminui - žemės sklype statyti naujus statinius arba įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tokia statyba arba rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui.“ Atsižvelgiant į Susitarimu pakeistą Sutarties 4 punktą, Druskininkų savivaldybės administracija turėjo teisę statyti naujus statinius (įskaitant ir I grupės nesudėtingus statinius, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas) jeigu tokia statyba arba rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui, t. y. Druskininkų savivaldybės bendrojo plano sprendiniams. Nacionalinė žemės tarnyba sutikimų, kad gali stovėti esantys suformuotoje valstybinėje žemėje statiniai – neišduoda.

9Trečiojo asmens NŽT atstovė teismo posėdyje nurodė, kad sutinka su ieškovų ieškiniu. Paaiškino, kad NŽT nuolat atlieka patikrinimus dėl esančios tvoros valstybinėje žemėje ir pažeidimų nenustatė.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Ieškovų atstovo, atsakovo atstovės, trečiojo asmens atstovės paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad Inspekcijos pareigūnas 2018 m. sausio 12 d. surašė Privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. Pv-20-(15.29). Privalomajame nurodyme nurodoma, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atliko tyrimą dėl tvoros statybos teisėtumo žemės sklype ( - ), šalia žemės sklypų ( - ). Atliekant tyrimą buvo kreiptasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyrių (toliau – NŽT), kaip valstybinės žemės sklypo patikėtinį, pateikti informaciją, ar išduotas sutikimas šios tvoros statybai. Gavus NŽT atsakymus nustatyta, kad NŽT, kaip valstybinės žemės patikėtinė, neišdavusi sutikimo, susitarimo, tvoros statybai žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), pažymėtos taškais ( - ), kurios ilgis 66,25 m (pagal NŽT 2017 m. balandžio 20 d. atliktus matavimus su pateiktu brėžiniu). Tuo pažeidžiama statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “devinto skirsnio 50 dalies reikalavimas, kad statant valstybinėje žemėje, privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą, t. y. tvora pastatyta (stovi) neteisėtai. Privalomu nurodymu pareikalavo Druskininkų savivaldybės administraciją nugriauti taškuose ( - ) tvorą, esančią ( - ), arba pateikti privalomą NŽT sutikimą, susitarimą. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas iki kurio ieškovas Druskininkų savivaldybės administracija privalo nugriauti tvorą arba pateikti NŽT sutikimą (susitarimą) dėl tvoros valstybinėje žemėje – 2018 m. liepos 11 d.

12Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 2 straipsnio 2 dalyje, nurodyta, kad Privalomasis nurodymas – atskiru teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos nustatytos formos administraciniu aktu teikiamas arba šio Įstatymo nustatytais atvejais kitame administraciniame akte įrašytas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos ar pareigūno įpareigojimas viešojo administravimo subjektui, kitam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kitai juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jos padaliniui, fiziniam asmeniui per nustatytą terminą pateikti dokumentus, informaciją, pašalinti teritorijų planavimą ar statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, panaikinti ar pakeisti neteisėtai priimtą administracinį sprendimą, atlikti kitus šiame įstatyme nurodytus veiksmus. Privalomojo nurodymo formą ir įteikimo tvarką nustato teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ir statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos.

13Atsakovas privalomąjį nurodymą surašė vadovaudamasi TPSVPĮ 11 straipsnio 6 dalimi, kurioje nustatyta, kad Užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. Jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių (išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nurodytus atvejus) pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam iš šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus, ar nugriauti statinį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, pašalinti kitus pažeidimus.

14Ieškovai su privalomuoju nurodymu nesutinka, jų atstovas nurodo, kad tvora Druskininkų savivaldybės nuosavybėn buvo perduota teismo sprendimu kaip bešeimininkis turtas, todėl atsakovas reikalaudamas pašalinti pažeidimus peržengia savo kompetencijos ribas. Tvora nuosavybės teise priklauso Druskininkų savivaldybei, todėl privalomuoju nurodymu pašalinti pažeidimus nepagrįstai reikalaujama iš Druskininkų savivaldybės administracijos, kuri nėra tvoros savininkė ar naudotoja. Be to, NŽT yra aiškiai išreiškusi savo valią, jog neprieštarauja, kad tvora nuosavybės teise priklausanti Druskininkų savivaldybei stovėtų valstybinėje žemėje. Atsakovo atstovė nurodo, kad ji turėjo teisę surašyti privalomąjį nurodymą, gindama viešąjį interesą, privalomasis nurodymas pagrįstai surašytas Druskininkų savivaldybės administracijai, kadangi Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybės administracija yra susijusios, o NŽT sutikimas turi būti aiškus, nedviprasmiškas ir atitikti administracinio akto požymius, kurį suinteresuoti asmenys galėtų skųsti įstatymo nustatyta tvarka.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-634-182/2014 pripažino bešeimininkiu turtu ir perdavė Druskininkų savivaldybės nuosavybėn statinį – tvorą (metalinio tinklo, 1,50 m (vieno metro ir dešimties centimetrų) aukščio ir 105,50 m (vieno šimto penkių metrų penkiasdešimt centimetrų) ilgio, kurios 7,93 m dalis yra ant ribos žemės sklypų: unikalus Nr. ( - ), ir unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), 10,60 m dalis yra ant ribos žemės sklypų Nr. ( - ), esančio ( - ), ir valstybei priklausančio nesuformuoto žemės sklypo, 66,25 m dalis yra valstybės žemės sklype, unikalus Nr.( - ), ( - ), kurį valdo Druskininkų savivaldybės administracija panaudos teise, 20,72 m dalis yra žemės sklype unikalus Nr. ( - ), ( - ).

16Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai numatyti CK 4.47 straipsnyje. Siekiant įgyti daiktą nuosavybės teise būtina, kad toks daiktas būtų nuosavybės teisės objektu, bei šis daiktas būtų sukurtas nepažeidžiant teisės aktų. CK 4.58 straipsnyje nustatyta, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal valstybės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Beveik analogiška šio straipsnio nuostata galiojo ir ginčo tvoros pripažinimo bešeimininkiu daiktu metu. Nekilnojamojo turto objektai, kuriuos prašoma pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti savivaldybės nuosavybėn, turėjo būti sukurti juos pastatant Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybą, nustatyta tvarka. Jei toks nekilnojamas daiktas sukuriamas nesilaikant teisės normų nustatytų reikalavimų dėl statinių statybos tvarkos, jis negali būti pripažįstamas nuosavybės teisės objektu. Remiantis principu iš neteisės negali atsirasti teisė, neteisėti statiniai negali sukurti į juos jokių nuosavybės teisių, tinkamų perleidimui. Neteisėtai pastatytas statinys negali būti nuosavybės teisės objektu ir draudžiamas tokio statinio perleidimas kito asmens nuosavybėn, teismo sprendimu inter alia ir kaip bešeimininkis turtas savivaldybės nuosavybėn. Tokio statinio likimas turėjo būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka, griaunant arba įteisinant tokią statybą.

17Minėta, kad tvoros dalis, kurią Privalomuoju nurodymu prašo nugriauti atsakovas Druskininkų savivaldybės administraciją arba gauti NŽT rašytinį sutikimą (susitarimą), jog tvora stovėtų valstybinėje žemėje, 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-634-182/2014, buvo pripažintas kaip bešeimininkis turtas ir perduotas Druskininkų savivaldybės nuosavybėn. Iš šio sprendimo matyti, kad NŽT kaip valstybinės žemės patikėtinis su pareiškimu dėl tvoros pripažinimo bešeimininkiu daiktu, sutiko, aplinkybės, kad tvora buvo valstybinėje žemėje NŽT buvo žinomos. Šias aplinkybes patvirtina ir byloje pateiktas NŽT atsiliepimas civilinėje Nr. 2-634-182/2014, byloje, bei kiti šioje civilinėje byloje pateikti įrodymai. Būtina paminėti, kad teismo sprendimo priėmimo metu dėl statinių statybos valstybinėje žemėje, ieškovo Druskininkų savivaldybės ir NŽT, buvo susitarta ir 2014 m. balandžio 10 d. susitarimu Nr. 50SUN-(14.50.47.)-6, prie 2012 m. kovo 23 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 4SUN-(14.4.56.7)-6. Tai reiškia, kad Privalomuoju nurodymu atsakovo prašoma nugriauti tvora ar gauti sutikimą (susitarimą) iš NŽT, kaip teisėtas statinys buvo perduotas Druskininkų savivaldybės nuosavybėn, todėl teismo vertinimu atsakovo privalomasis nurodymas reikalauti pašalinti galimai statant tvorą nustatytus pažeidimus, praėjus keturiems metams po teismo sprendimo priėmimo negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas.

18Ieškovas Druskininkų savivaldybės administracija nesutinka su Privalomuoju nurodymu ir tuo pagrindu, kad privalomasis nurodymas surašytas Druskininkų savivaldybės administracijai ir nurodo, kad Druskininkų savivaldybės administracija nėra nei tvoros savininkė, nei naudotoja. Atsakovo atstovė su šiais ieškovų atstovo argumentais nesutinka.

19TPSVPĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad statyba yra savavališka, surašo savavališkos statybos aktą. Aktas įteikiamas pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka statytojui, o jeigu jo nėra – vienam iš šių asmenų: 1) statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui ar naudotojui; 2) žemės sklypo ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka statyba, savininkui, valdytojui ar naudotojui.

20Kaip pirmiau šiame sprendime minėta, Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimu, ginčo tvora buvo perduota Druskininkų savivaldybės nuosavybėn. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba. Savivaldybės turtą kitos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos ir įmonės valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise Biudžetinių įstaigų, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kitų įstatymų bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 3 dalis). Inspekcijos pareigūnas 2018 m. sausio 12 d. Privalomąjį nurodymą, kaip statinio savininkui surašė Druskininkų savivaldybės administracijai. Atsakovo atstovės nuomone, privalomasis nurodymas Druskininkų savivaldybės administracijai surašytas pagrįstai, kadangi šios institucijos yra viena su kita susijusios, nors ir turi skirtingus juridinio asmens kodas. Sutikti su tokia atsakovo atstovės pozicija teismas šiuo atveju neturi pagrindo. TPSVPĮ 14 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kam yra surašomas Privalomasis nurodymas nustačius savavališkos statybos faktą, t. y. statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui ar naudotojui, arba žemės sklypo ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka statyba, savininkui, valdytojui ar naudotojui. Byloje nėra pateikta duomenų, kad ši tvora ar žemės sklypas patikėjimo teise ar kokiu nors kitu pagrindu būtų perduota naudoti, disponuoti ar valdyti Druskininkų savivaldybės administracijai, todėl teismo vertinimu privalomasis nurodymas negali būti pripažintas kaip teisėtas ir tuo pagrindu. Sutiktina, su atsakovo atstove, kad savivaldybę ir savivaldybės administraciją sieja specifiniai santykiai, tačiau TPSVPĮ įstatymo 14 straipsnyje nėra numatyta išimčių reikalauti pašalinti savavališkos statybos padarinius su savininkais ar naudotojais susijusiais asmenims.

21Esminis ginčas tarp proceso dalyvių yra dėl NŽT kaip valstybinio žemės patikėtinio pozicijos. Ieškovai nurodo, kad NŽT aiškiai yra išreiškusi savo valią dėl ieškovui Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančios tvoros valstybinėje žemėje, t. y. sutinka, kad tvora stovėtų valstybinėje žemėje. Atsakovo atstovė nurodo, kad NŽT nėra išdavusi sutikimo tvorai statyti valstybinėje žemėje. Trečiojo asmens NŽT atstovė, nurodo, kad pastatytiems statiniams valstybinis žemės patikėtinis sutikimų neišduota.

22Šiuo atveju valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis) yra Nacionalinė žemės tarnyba (Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Valstybinės žemės patikėtiniai valdo, naudoja jiems patikėjimo teise perduotą žemę bei ja disponuoja šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis visuomeninei naudai (Žemės įstatymo 7 straipsnio 6 dalis).

23Byloje nėra ginčo, kad tvora esanti valstybinėje žemėje priskiriama I grupės nesudėtingų statinių kategorijai, todėl statant tokį statinį statybos leidimas nereikalingas, tačiau privaloma gauti valstybinio žemės patikėtinio sutikimą (STR 1.05.01:2017, 50 punktas).

24Teisės aktų nuostatos, reguliuojančios statybas valstybinėje žemėje įsakmiai nurodo, kad valstybinės žemės patikėtinis sutikimą statyti statinius gali išduoti dar iki statybų pradžios. Tačiau pabaigus statybas, įstatymas neriboja NŽT galimybės duoti pritarimą (nepritarimą) tokioms statyboms įteisinti, priešingu atveju būtų atimta iš asmenų galimybė pasinaudoti įstatyme nustatyta teisė įteisinti tokias statybas, kai jos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms. Kitoks situacijos vertinimas prieštarautų ne tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, tačiau ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai.

25Atsakovo atstovė nurodė, kad tiriant tvoros teisėtumą valstybinėje žemėje du kartus kreipėsi į NŽT prašydama pateikti informaciją ar valstybinis žemės patikėtinis yra išdavęs sutikimą, tvoros statybai žemės sklype ( - ), o gavusi NŽT atsakymus nustatė, kad sutikimai tvoros statybai nėra išduoti. Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo atstovės argumentais, kad atsakovui pateikti atsakymai į jo paklausimas yra dviprasmiški ir pripažįsta, kad iš NŽT duotų atsakymų galima daryti išvadą, kad valstybinis žemės patikėtinis sutikimo tvoros statybai nėra išdavęs, o pastatytiems statiniams sutikimų – neišduoda. Šiuo atveju institucijų nebendradarbiavimas lėmė Privalomojo nurodymo surašymą, tačiau kaip jau nustatyta šiame sprendime, tai nėra pagrindinis kriterijus, kurio pagrindu naikintinas Privalomasis nurodymas. Visgi iš byloje pateikto NŽT Druskininkų skyriaus 2018 m. gegužės 16 d. rašto Nr. 50SD-713-(14.50.125E) Druskininkų savivaldybės administracijai matyti, kad jame nurodoma, kad NŽT nevertina tvoros valstybinėje žemėje teisėtumo fakto ir neturi teisinio pagrindo prieštarauti, kad valstybinėje žemėje stovėtų Druskininkų savivaldybei priklausanti tvora. Iš byloje pateikto NŽT 2018 m. gegužės mėn., rašto atsakovui „Dėl tarnybinės pagalbos“, matyti, kad šiuo metu valstybinės žemės teritorija, kurioje yra ginčo tvora yra nesuplanuota, Druskininkų savivaldybės administracija yra pateikusi prašymą dėl valstybinės žemės panaudos sudarymo. Iš šių jau po bylos iškėlimo pateiktų įrodymų galima daryti išvadą, kad NŽT kaip valstybinis žemės patikėtinis neprieštarauja dėl ieškovui Druskininkų savivaldybei priklausančios tvoros valstybinėje žemėje ir ieškovė turi NŽT pritarimą, todėl teismo vertinimu atsakovas turėdamas ir žinodamas tokią NŽT poziciją turėjo ir galėjo panaikinti priimtą Privalomąjį nurodymą.

26Šiame sprendime nustatytų aplinkybių pagrindu, įvertinus byloje esančius įrodymus, ieškovų, atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, ieškovų ieškinys tenkintinas visiškai ir Inspekcijos 2018 m. sausio 12 d. Privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus (Nr. PN-20-(15.29), panaikintinas.

27Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Ieškovų ieškinys tenkintas visiškai, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovams jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

28Iš byloje pateiktų ieškovų atstovo prašymų ir mokėjimo nurodymų matyti, kad Druskininkų savivaldybės administracija patyrė 751,11 Eur išlaidas už ieškinio parengimą ir 577,78 Eur išlaidas už advokato dalyvavime 2018 m. balandžio 20 d. teismo posėdyje, 577,78 Eur už advokato dalyvavime 2018 m. gegužės 29 d. teismo posėdyje ir 577,78 Eur išlaidas už advokato dalyvavime 2018 m. birželio 27 d. teismo posėdyje, t. y. iš viso ieškovai patyrė 2 484,45 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punktą nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Teismas spęsdamas iš atsakovo priteistinų ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį įvertina, kad 2018 m. balandžio 20 d. teismo posėdis truko 51 min., 2018 m. gegužės 29 d. teismo posėdis truko 11 min., 2018 m. birželio 27 d., teismo posėdis truko 1 val. 55 min., iš viso advokatas dalyvavo 3 val. 57 min. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 884,80 Eur, todėl pagal rekomendacijų 8.19. punktą viena valanda advokato atstovavimo teisme maksimaliai galėtų būti įkainota 88,48 Eur. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-7 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, vykusių teismo posėdžių laiką, iš atsakovo ieškovo Druskininkų savivaldybės administracijos naudai priteistinos 1 105,03 Eur bylinėjimosi išlaidos (751,11 Eur išlaidos už ieškinio parengimą ir 353,92 Eur (4 val. x 88,48 Eur), bei valstybės naudai 75 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 96, 98 straipsniai).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

30Ieškinį tenkinti visiškai.

31Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. sausio 12 d. Privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-20-(15.29).

32Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas, 288600210, ieškovo Druskininkų savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188776264, naudai 1 105,03 Eur (vieną tūkstantį šimtą penkis eurus 3 ct) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas, 288600210, 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, kurios turi būti sumokėtos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: AB „Citadele“ banke Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB SEB banke Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB Šiaulių banke Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filiale Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Luminor Bank, AB, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, „Swedbank”, AB, Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, UAB Medicinos banke Nr. LT42 7230 0000 0012 0025. Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti gavėjo pavadinimą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752), surenkamosios sąskaitos numerį, mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį); mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę; įmokos kodą – 5660, sumą.

34Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Leonora... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti Inspekcijos... 5. Druskininkų savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės administracijos... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 7. Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime nurodytus argumentus ir... 8. Trečiasis asmuo NŽT pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovų ieškinį... 9. Trečiojo asmens NŽT atstovė teismo posėdyje nurodė, kad sutinka su... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Ieškovų atstovo, atsakovo atstovės, trečiojo asmens atstovės... 12. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 13. Atsakovas privalomąjį nurodymą surašė vadovaudamasi TPSVPĮ 11 straipsnio... 14. Ieškovai su privalomuoju nurodymu nesutinka, jų atstovas nurodo, kad tvora... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m.... 16. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai numatyti CK 4.47 straipsnyje. Siekiant... 17. Minėta, kad tvoros dalis, kurią Privalomuoju nurodymu prašo nugriauti... 18. Ieškovas Druskininkų savivaldybės administracija nesutinka su Privalomuoju... 19. TPSVPĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Inspekcijos pareigūnas,... 20. Kaip pirmiau šiame sprendime minėta, Druskininkų miesto apylinkės teismo... 21. Esminis ginčas tarp proceso dalyvių yra dėl NŽT kaip valstybinio žemės... 22. Šiuo atveju valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis)... 23. Byloje nėra ginčo, kad tvora esanti valstybinėje žemėje priskiriama I... 24. Teisės aktų nuostatos, reguliuojančios statybas valstybinėje žemėje... 25. Atsakovo atstovė nurodė, kad tiriant tvoros teisėtumą valstybinėje... 26. Šiame sprendime nustatytų aplinkybių pagrindu, įvertinus byloje esančius... 27. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir... 28. Iš byloje pateiktų ieškovų atstovo prašymų ir mokėjimo nurodymų matyti,... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 30. Ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 32. Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 33. Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...