Byla I-1356-163/2007
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Alonos Romanovienės, kolegijos teisėjų Vidos Stonkuvienės ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjos Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) atstovėms advokatei Vidai Šeikienei ir J. M. , atsakovo Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialo atstovui A. P. Demeniui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ( - ) atstovui įmonės direktoriui A. V. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonei Registrų centras, UAB ( - ) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija ( - ) prašo panaikinti Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą įrašyti kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą: garažo pastatų, žymimų indeksais lG1/b ir 2G1/b unikalūs numeriai 2100-3021-9013 ir 2100-3021-9024, esančių Panevėžio g. 25g, Klaipėdoje, įregistruoti šiuos nekilnojamuosius daiktus ir nuosavybės teises į juos.

4Pareiškėja nurodo, kad Valstybės Įmonė Registrų centras Klaipėdos filialas 2006-10-26 sprendimu atsisakė įrašyti nekilnojamojo daikto duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, t.y. netenkino prašymo įregistruoti 20-ies vietų automobilių garažus lG1/b ir 2G1/b, esančius adresu ( - ), Klaipėdos mieste, nes pateikti dokumentai neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. nuostatų. Šį sprendimą pareiškėja apskundė centriniam registratoriui - Valstybės įmonei Registrų centras, prašydama panaikinti Klaipėdos filialo 2006 m. spalio 26 d. sprendimą ir tenkinti GSEB ( - ) prašymą dėl garažų bei nuosavybės teisių į juos įregistravimo. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2006-12-07 sprendimu Nr.381 paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą. Atsakovas – teritorinis registratorius, 2006-10-26 priimtą sprendimą motyvuoja tuo, kad dokumentai, kurių pagrindu prašoma įrašyti duomenis neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo 12 str. nuostatų, nes nepateiktas dokumentas reikalingas nekilnojamojo daikto įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą. Tokiu dokumentu pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas, atsakovas nurodė statinių priėmimo tinkamu naudoti aktą, o Nekilnojamojo turto registre registruojami tik tie daiktai, kurie suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai. Centrinis registratorius, sutikdamas su teritorinio registratoriaus 2006-10-26 sprendimu, motyvuoja, kad: 1) Nekilnojamojo turto registre registruojami tie statiniai, kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai. Garažų pastatai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti, todėl negali būti registruojamos ir nuosavybės teisės į juos; 2) Teismo sprendimas yra vienas iš teisinių įregistravimo pagrindų, tačiau Klaipėdos m. apylinkės teismas 2006-04-11 sprendime nepasisakė statybos teisėtumo klausimu.

5Teritorinio ir centrinio registratoriaus sprendimai nepagrįsti, jų motyvai prieštarauja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. ir Civilinio proceso kodekso bei Civilinio kodekso normoms. 2006-10-17 pareiškėja pateikė teritoriniam registratoriui prašymą įregistruoti nekilnojamojo turto registre 20-ties vietų automobilių garažus (unikalūs Nr.2100-3021-9013, 2100-3021-9024) ir nuosavybės teises į juos, prašymo teisiniu pagrindu nurodė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-04-11 sprendimą ir Klaipėdos apygardos teismo 2006-09-07 nutartį. Nors Klaipėdos m. apylinkės teismo 2006-04-1l sprendime nėra tiesioginio įpareigojimo registratoriui įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teisę į jį, tačiau šiuo sprendimu teismas nustatė, kad pareiškėja GSEB ( - ) įgijo nuosavybės teisę į garažų pastatus, pažymėtus 1G1/b ir 2G1/b, esančius ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

6Nekilnojamojo turto kadastro 3 str. 3 d. numato, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str., reglamentuojantis nekilnojamojo turto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastą teisinius pagrindus, vienu iš jų pripažįsta teismo sprendimą. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. 2 d., kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą, šiuo atveju patvirtinančiu dokumentu yra teismo sprendimas, todėl ši daiktinė teisė nustatyta tvarka turi būti įregistruota nekilnojamojo turto registre.

7Teritorinio registratoriaus 2006-10-26 sprendime nepagrįstai nurodyta, kad registruojant nekilnojamąjį daiktą, privalu pateikti statinių priėmimo naudoti aktą. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. l0 punktą, tokio dokumento pateikimas įvardinamas kaip - kiti įstatymų nustatyti dokumentai. Straipsnio 2 punkte nurodytas dokumentas – teismo sprendimas yra pakankamas pagrindas daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimui. Ginčo statinius pastatė ir iki šių pastatų perdavimo pareiškėjai eksplotavo Valstybinė vandens tiekimo įmonė, taigi jų savininkas buvo valstybė. Nors statiniai pagal tuo metu galiojusius teisės aktus nebuvo tinkamai teisiškai įforminti, tačiau teisminėje praktikoje yra preziumuojama, kad ginčo statiniai pirminio jų savininko valstybės pastatyti ir valdomi teisėtai. Sisteminiu būdu aiškinant Statybos įstatymo ir jo pagrindu priimtų poįstatyminių aktų nuostatas, darytina išvada, kad statybos leidimą gali pateikti tik statinio statytojas, o juo buvo Valstybinė vandens tiekimo įmonė. 1993-08-25 priėmimo-perdavimo aktu perduodant garažų pastatus pareiškėjai (buvo garažų statybos ir eksplotavimo kooperatyvas ( - ) naudotis bei eksplotuoti, statytojas neperdavė statybos leidimo. Neišlikus statybos leidimui, nesurašomas statinių priėmimo naudoti aktas. Šią aplinkybę patvirtina Klaipėdos apskrities Viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2006-10-20 raštas. Taigi teritorinio registratoriaus reikalavimas pateikti statinių priėmimo tinkamu naudoti aktą yra neįvykdytinas ir neteisėtas, nes nuosavybės teisė turėtų būti įregistruojama įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu (b.l.5-9).

8Pareiškėjos Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) atstovė advokatė Vida Šeikienė teismo posėdžio metu nurodė, kad 1992 m. Klaipėdos m. savivaldybė išskyrė plotą žemės garažų statybai, kuriuos pastatė Valstybinė vandens tiekimo įmonė. 1993 m. priėmimo-perdavimo aktu garažai buvo perduoti pareiškėjai, o 2000 m. sudaryta žemės nuomos sutartis, kuri galioja. Pareiškėja teisėtai naudojasi žemės sklypu. Teismo sprendimu yra nustatytas nuosavybės faktas įgyjamąja senatim (į ginčo statinius), nėra išlikusio tik statybos leidimo, o jo surasti neįmanoma, todėl teritorinio registratoriaus raikalavimas – neįvykdomas (b.l.77). Pareiškėjos atstovės J. M. ir advokatė Vida Šeikienė prašo patenkinti Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) skundą (b.l.78-79).

9Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas su Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) skundu nesutinka, nes jis nepagrįstas. Pateiktame atsiliepime nurodo, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis pareiškėjos prašymu garažams lG1/b (9 boksų) ir 2G1/b (11 boksų), esantiems adresu ( - ), Klaipėdos mieste. 2003-04-22 buvo atlikti kadastriniai matavimai ir sudaryta nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla Nr.21/39984. Šiems statiniams yra surinkti kadastro duomenys, tačiau pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimus, kaip nekilnojamojo turto objektai nesuformuoti ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti.

10Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. l d. nustato, kad Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. 1 d. nustato, kad Nekilnojamojo turto registre registruojami tik tie statiniai, kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai. O tai, kad statinys suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, patvirtina nustatyta tvarka išduotas statinių priėmimo tinkamu naudoti aktas. Šiuo atveju toks dokumentas nepateiktas.

11Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjusi pareiškėjos skundą su pateiktais dokumentais, konstatavo, kad Klaipėdos filialo sprendimas atsisakyti įregistruoti garažus ir nuosavybės teises į juos į Nekilnojamojo turto registrą yra teisėtas ir pagrįstas. Komisija nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus, tarp kurių paminėtas ir teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-04-11 sprendime nustatyta, kad Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija ( - ) įgijo nuosavybės teisę į garažų pastatus, pažymėtus lG1/b ir 2G1/b, esančius ( - ), Klaipėdoje, pagal įgyjamąją senatį. Tačiau teismas nepasisakė daiktų statybos teisėtumo klausimu, todėl šis teismo sprendimas negali būti nekilnojamųjų daiktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pagrindas. Minėtame sprendime buvo konstatuota, kad ginčo garažai buvo perduoti nebaigti statyti. Nepateiktas joks tinkamas dokumentas, patvirtinantis statybos teisėtumą. Pareiškėjos pateiktų dokumentų pakanka nuosavybės teisėms įrodyti, tačiau garažų pastatai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti, todėl negali būti registruojamos ir nuosavybės teisės į juos. Atsakovas prašo netenkinti Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) skundo, nes jis nepagrįstas (b.l.31).

12Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime nurodo, kad nesutinka su pareiškėjos skundu. Ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas galiojančių teisės aktų nuostatomis, naikinti jo nėra teisinio pagrindo (b.l.35).

13Atsakovo Valstybės įmonė Registrų centras Klaipėdos filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės įmonė Registrų centras atstovas A. P. Demenius teismo prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, nes ginčo statiniai pastatyti be atitinkamų leidimų, be projektų, t.y. neteisėtai. Garažai buvo perduoti nebaigti statyti. Pats daiktas (garažai) tinkamai nesuformuotas, o kol daiktas nebaigtas formuoti negalima jo įregistruoti. Todėl atsakovo priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (b.l.77-79).

14Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ( - ) atsiliepime nurodo, kad nesutinka su Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) skundu. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos reikalavimas grindžiamas teismo sprendimu, kuriuo jai yra pripažinta nuosavybės teisė į nesuformuotą nekilnojamą turtą (garažų pastatus), todėl jam turi būti taikomos Nekilnojamo turto registro įstatymo 12 str. 9 p. ir 13 str. nuostatos. Pastarojo straipsnio l d. nuostatai, numatančiai, kad daiktinės teisės nekilnojamo turto registre registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamo turto registre yra įregistruotas pats daiktas, nėra taikomos jokios išimtys. Todėl pareiškėjo teiginys, kad esant teismo sprendimui, galima nesilaikyti šios įstatymo nuostatos yra nepagrįstas. Pareiškėjo garažai yra pastatyti ant trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų, lietaus nuotekų tinklų ir buitinių nuotekų išvado. Šie inžinieriniai tinklai yra registruoti nekilnojamojo turto registre. Esama padėtis prieštarauja statybą reglamentuojantiems teisės aktams bei kelia pavojų žmonių gyvybei dėl apsinuodijimo dujomis arba sprogimo, daro neįmanomu šių tinklų eksploataciją bei remontą.

15Tokia padėtis prieštarauja LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 patvirtintoms specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygoms, kurių 197 punktas nustato, kad vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginiu apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 10 metrų nuo vamzdynų ašies sausame grunte, o drėgname grunte - ne mažiau kaip po 25 metrus. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų kaupiklių apsaugos zonos plotis po 30 metrų, o vandentiekio bokštų ir kitų įrenginių - ne mažiau kaip po 15 metrų nuo išorinių sienelių. Pagal šio Vyriausybės nutarimo 199.1 punktą, nurodytose apsaugos zonose pastatų ir įrenginių statyba galima tik šiuos tinklus ir įrenginius eksploatuojančių įmonių nustatytomis sąlygomis. Pareiškėjos garažai šiuo metu laikytini pastatytais savavališkai, nes neturėjo patvirtinto projekto bei išduoto statybos leidimo, todėl eksploatuojami neteisėtai, nes nėra baigti (statinys laikomas nebaigtu kol jis nėra pripažintas tinkamu naudoti) (b.l.58).

16Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ( - ) atstovas įmonės direktorius A. V. prašo atmesti skundą, kaip nepagrįstą. Jis nurodė, kad 1992 m. įsteigtas kooperatyvas nesiėmė jokių veiksmų dėl statinių įteisinimo, nes reikėjo daryti projektą ir tam buvo reikalingos lėšos. Taigi ginčo pastatai – garažai, laikytini pastatytais savavališkai, nes neturėjo statybos leidimo (b.l.77-79).

17Teismas konstatuoja

18Skundas netenkintinas.

19Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas. To paties įstatymo 9 straipsnis numato nekilnojamojo turto registre registruojamus nekilnojamuosius daiktus, šio straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre registruojami tik tie nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. 2 straipsnio dalis nurodo, kad nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre laikomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą.

20Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus nustato Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, kurioje yra paminėta teismo sprendimas, nutartis, nutarimas ar nuosprendis. Pareiškėja savo reikalavimus grindžia tuo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-04-11 sprendimas yra pakankamas pagrindas įrašyti nekilnojamojo daikto (ginčo statinių) kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą.

21Civilinėje byloje, kuri prijungta pre administracinės bylos, nustatyta, kad 1992 m. Klaipėdos valstybinės vandens tiekimo įmonės užsakymu buvo suprojektuoti 11 ir 9 boksų garažų pastatai. Ši įmonė 1993-08-25 perdavimo-priėmimo aktu, nebaigtus statyti garažus ir visą statybos dokumentaciją, perdavė pareiškėjai (tuo metu įsteigtam garažų statybos ir eksploatavimo kooperatyvui ( - )). Tarp perduotos dokumentacijos pareiškėja statybos leidimo nesurado. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-04-11 sprendime konstatuota, kad pareiškėja ginčo statinius įsigijo ir nekilnojamąjį daiktą valdė teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, todėl nustatytas juridinis faktas, kad pareiškėja nuosavybės teisę į garažų pastatus įgijo pagal įgyjamąją senatį. Klaipėdos valstybinė vandens tiekimo įmonė nebaigė statyti garažų, todėl negalima teigti, kad jų savininkas buvo valstybė, ir kad ginčo statiniai pastatyti teisėtai.

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu tik įrodytos pareiškėjos nuosavybės teisės į garažus, esančius ( - ), Klaipėdoje, tačiau Nekilnojamojo turto registre jos teisės į nekilnojamąjį turtą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamas daiktas, o tam reikia, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka šis pastatas būtų suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas. Minėtas teismo sprendimas, kaip klaidingai mano pareiškėja, nėra pakankamas pagrindas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą į Nekilnojamjojo turto registrą. Nustatytas juridinis faktas savaime nesuformavo nekilnojamojo turto objekto, jis nustatytas tam, kad būtų galima suformuoti nekilnojamojo turto objektą.

23Pareiškėja Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija ( - ) teritoriniam registratoriui turėjo pateikti ne tik nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, bet ir dokumentus, įrodančius garažų statybos teisėtumą, kad statiniai suformuoti kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, kuriuos gali išduoti tik kompetentingos institucijos (atliekančios valstybinę statybos priežiūrą). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs šiuo klausimu administracinėje byloje Nr.A8 -628-04, o jis formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus.

24Statinių formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. Statinys laikomas baigtu, t.y. suformuotu, kai jis nustatyta tvarka pripažįstamas tinkamu naudoti. Tinkamu naudoti gali būti pripažintas tik teisėtai pastatytas pastatas. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos (STR 1.11.01:2002) 34 punkte numatyta, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

25Kadangi pareiškėja atsakovui nepateikė reikalingų dokumentų atskiro nekilnojamojo turto objektui suformuoti, o neįregistravus registre nekilnojamojo daikto negali būti registruojamos ir daiktinės teisės į jį, todėl Valstybės įmonės Registrų cento Klaipėdos filialo 2006-10-26 sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo panaikinti nėra teisinio pagrindo.

26Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str., teismas

Nutarė

27pareiškėjos Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėja Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija ( - ) prašo... 4. Pareiškėja nurodo, kad Valstybės Įmonė Registrų centras Klaipėdos... 5. Teritorinio ir centrinio registratoriaus sprendimai nepagrįsti, jų motyvai... 6. Nekilnojamojo turto kadastro 3 str. 3 d. numato, kad nekilnojamojo daikto... 7. Teritorinio registratoriaus 2006-10-26 sprendime nepagrįstai nurodyta, kad... 8. Pareiškėjos Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) atstovė... 9. Atsakovas Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas su Garažų... 10. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. l d. nustato, kad Nekilnojamojo... 11. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjusi... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime... 13. Atsakovo Valstybės įmonė Registrų centras Klaipėdos filialo ir trečiojo... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ( - ) atsiliepime nurodo, kad nesutinka su... 15. Tokia padėtis prieštarauja LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ( - ) atstovas įmonės direktorius 17. Teismas konstatuoja... 18. Skundas netenkintinas.... 19. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1... 20. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto... 21. Civilinėje byloje, kuri prijungta pre administracinės bylos, nustatyta, kad... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu tik įrodytos pareiškėjos... 23. Pareiškėja Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija ( - ) teritoriniam... 24. Statinių formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.... 25. Kadangi pareiškėja atsakovui nepateikė reikalingų dokumentų atskiro... 26. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių... 27. pareiškėjos Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ( - ) skundą... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...