Byla A-143-191-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Giedrei Telksnienei, dalyvaujant pareiškėjai V. P., atsakovo atstovams Giedrei Pupinytei ir Andrejui Belinskiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. P. skundą atsakovui Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo pasiūlyti pareigas, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja V. P. (toliau – pareiškėja, apeliantė) skundu (b. l. 2 – 3) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – atsakovas, Valstybinė geležinkelio inspekcija) viršininko 2007 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. P-3 ,,Dėl atleidimo iš pareigų“; 2) įpareigoti atsakovą pasiūlyti jai A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas; 3) priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

5Pareiškėja nurodė, kad dirbo Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje nuo 2003 m. birželio 2 d. iki atsakovas skundžiamu įsakymu atleido ją iš užimamų pareigų. Nuo 2003 m. birželio 2 d. iki 2005 m. sausio 31 d. ji dirbo Rinkos reguliavimo skyriaus viršininke, nuo 2005 m. sausio 31 d. iki atleidimo iš tarnybos (2007 m. sausio 22 d.) – Bendrojo skyriaus vedėja (A lygis,

611 kategorija). 2006 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. S-592 atsakovas jai pranešė apie tai, kad

7nuo 2007 m. sausio 22 d. bus panaikinta jos užimama Bendrojo skyriaus vedėjos pareigybė. 2007 m. sausio 16 d. pasiūlymu dėl pareigų Nr. S-12 atsakovas informavo ją apie tai, kad Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje yra laisva A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė. Šiame pasiūlyme atsakovas teigė, kad ji neatitinka Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 5.2 punkte nustatytų specialiųjų reikalavimų, būtinų šioms pareigoms atlikti, t. y. neturi darbo patirties geležinkelių transporte. Todėl atsakovas pasiūlė jai užimti žemesnes (A lygio 6 kategorijos) Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas, nustatant darbo vietą Vilniuje, Pamėnkalnio g. 26 – 2. Pareiškėjos nuomone, atsakovas padarė visiškai nepagrįstas išvadas, jog ji neatitinka Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 5.2 punkte nustatyto specialiojo reikalavimo. Teigė, kad nuo 2003 m. birželio 2 d. iki 2005 m. sausio 31 d. Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje jos užimtos Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės (skyriaus vedėjos) pareigos yra labai glaudžiai susiję su geležinkelių transportu. Todėl atsakovas, nepasiūlydamas jai tos pačios 11 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybės, pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo

843 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir jos teises.

9Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 15 – 17) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovas nurodė, kad pareiškėja dirbo Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje karjeros valstybės tarnautoja nuo 2003 m. birželio 2 d. iki 2007 m. sausio 22 d. Nuo 2003 m. birželio 2 d. iki 2005 m. sausio 31 d. ji dirbo Rinkos reguliavimo skyriaus viršininke. Ši pareigybė buvo įsteigta ir reikalinga Valstybinei geležinkelio inspekcijai koordinuoti licencijų vežti keleivius, bagažą ir krovinius geležinkelio transportu išdavimą, atlikti kitus su tuo susijusius darbus. Šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui nebuvo nustatytas specialusis reikalavimas turėti darbo geležinkelių transporte patirtį. Pagal Rinkos reguliavimo skyriaus viršininko pareigybės aprašymą pareiškėja buvo atsakinga už licencijų geležinkelio įmonėms išdavimo koordinavimą, už geležinkelio transporto sektoriaus dalyvių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, už iškilusių ginčų tarp vežėjų ir infrastruktūros valdytojo nagrinėjimą, bet praktiškai jos darbas buvo susijęs tik su licencijų pakeitimu jau dirbančioms geležinkelio įmonėms (akcine bendrove „Lietuvos geležinkeliai“, uždarąja akcine bendrove „Transachema“, viešąja įstaiga „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“), dalyvavimu svarstant įvairių teisės aktų projektus, licencijų ir saugos sertifikatų blankų formų paruošimu, kitais su tuo susijusiais darbais. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos darbo laikotarpiu apskritai nebuvo atliekamos kai kurios funkcijos, numatytos Rinkos reguliavimo skyriaus viršininko pareigybės aprašyme. Teigė, kad eidama šias pareigas pareiškėja neįgijo kvalifikacijos ir patirties, būtinos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus pareigoms tinkamai atlikti. Atsakovas taip pat nurodė, kad nuo 2005 m. vasario 1 d. iki 2007 m. sausio 22 d. pareiškėja Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje ėjo Bendrojo skyriaus vedėjos pareigas. Ji buvo atsakinga už prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą ir koordinavimą, už inspekcijos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, už ryšių su užsienio institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis koordinavimą ir pan. Šis darbas nebuvo susijęs su geležinkelių transporto eismo sauga. Atkreipė dėmesį į tai, kad asmuo, pretenduojantis užimti Valstybinės geležinkelio inspekcijos Eismo saugos kontrolės eismo saugos inspektoriaus (A lygis, 11 kategorija) pareigas, privalo atitikti svarbų kvalifikacinį reikalavimą – turėti darbo patirtį geležinkelių transporte. Toks asmuo turi sugebėti kvalifikuotai ir tinkamai kontroliuoti, ar geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymas, geležinkelių infrastruktūra, riedmenų bei konteinerių techninė priežiūra atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka tirti eismo įvykius, analizuoti ir vertinti geležinkelių transporto eismo saugos būklę, inspektuoti, kaip asmenys, turintys saugos sertifikatus ir įgaliojimus saugos srityje, laikosi teisės aktų reikalavimų eismo saugos klausimais, dalyvauti komisijų, priimančių eksploatuoti geležinkelių transporto objektus, darbe. Tokias pareigas gali atlikti tik tas žmogus, kuris turi praktinio darbo patirtį geležinkeliuose, puikiai išmanantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 patvirtintus Techninio geležinkelio naudojimo nuostatus, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 patvirtintas Geležinkelio signalizacijos taisykles, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymu

11Nr. 452 patvirtintas Geležinkelio eismo taisykles, mokantis tinkamai pritaikyti šiuos ir kitus teisės aktus inspektavimo ir geležinkelio transporto eismo įvykių tyrimo metu, t. y. būti šios srities žinovas ir ekspertas. Nuo jo kvalifikacijos ir specifinių žinių turėjimo priklauso, ar bus nustatyti ir laiku pašalinti geležinkelio transporto eismo saugos pažeidimai, t. y. šias pareigas einantis žmogus turi užtikrinti visuomenės viešąjį interesą turėti saugų geležinkelio transportą. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja neturėjo Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (A lygis, 11 kategorija) pareiginėms funkcijoms atlikti būtinų įgūdžių ir praktinio darbo patirties, inspekcijos viršininkas tinkamai įvertino visas aplinkybes ir, vykdydamas Valstybės tarnybos įstatymo reikalavimus, pasiūlė pareiškėjai jos darbo patirtį ir kvalifikaciją atitinkantį kitą darbą (Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus, A lygis,

126 kategorija). Atsakovas pabrėžė, kad nepažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio

131 dalies reikalavimų.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 2 d. sprendimu

16(b. l. 126 – 130) pareiškėjos skundą atmetė.

17Teismas nurodė, kad pareiškėja mano, jog atsakovas, panaikindamas Valstybinės geležinkelio inspekcijos Bendrojo skyriaus vedėjos (A lygis, 11 kategorija) pareigybę ir nepasiūlydamas jai to paties lygio ir kategorijos (A lygio, 11 kategorijos) karjeros valstybės tarnautojo pareigų (Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektorės), pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir jos teises. Atsakovo teigimu, pareiškėja neatitinka šiai pareigybei keliamo specialiojo reikalavimo, nustatyto šios pareigybės aprašymo 5.2 punkte, todėl jai buvo pasiūlyta jos darbo patirtį ir kvalifikaciją atitinkanti Eismo saugos kontrolės eismo saugos inspektoriaus (A lygio, 6 kategorijos) pareigybė, o tai atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Teismas, įvertinęs įrodymus, konstatavo, kad atsakovas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėja neatitinka Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 5.2 punkto specialiojo reikalavimo – neturi darbo patirties geležinkelių transporte. Kaip matyti iš minėtos pareigybės aprašymo, dalis šias pareigas užimančiam valstybės tarnautojui pavestų funkcijų (pvz., geležinkelių transporto eismo saugos kontrolė; geležinkelių infrastruktūros, riedmenų bei konteinerių techninės priežiūros atitikties Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo, Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimams kontrolė; geležinkelių eismo įvykių tyrimas; geležinkelių transporto eismo saugos būklės analizė ir vertinimas; asmenų, turinčių saugos sertifikatus ir įgaliojimus saugos srityje, inspektavimas teisės aktų reikalavimų eismo saugos klausimais; dalyvavimas komisijų, priimančių eksploatuoti geležinkelių transporto objektus, darbe; ir kt.) reikalauja specialiųjų techninių žinių ir atitinkamų praktinių įgūdžių geležinkelių transporto srityje. Pareiškėjos aukštasis techninis išsilavinimas yra iš civilinės statybos ir ekonomikos srities, t. y. nesusijęs su geležinkelių transportu, o byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja, dirbdama Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje Rinkos reguliavimo skyriaus viršininke (nuo 2003 m. birželio 2 d. iki 2005 m. sausio 31 d.), įgijo patirties viešojo administravimo, rinkos reguliavimo, ekonominės analizės, viešųjų pirkimų srityse, o ne geležinkelių transporte, kaip yra reikalaujama pagal Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 5.2 punktą. Pati pareiškėja pripažįsta, kad dirbdama Bendrojo skyriaus vedėja (nuo 2005 m. vasario 1 d. iki 2007 m. sausio 22 d.) ji neįgijo praktinio darbo geležinkelių transporte patirties. Iš Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigybės aprašymo matyti, kad šiai pareigybei užimti buvo nustatyti specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį teisinį, ekonominį ar techninį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio, ekonominio ar techninio darbo patirtį (5.1, 5.2 p.), išmanyti Bendrijos teisę, Europos Sąjungos direktyvas, reglamentuojančias Bendrijos geležinkelių plėtrą, geležinkelio įmonių licencijavimą, geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymą, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimą ir saugos sertifikavimą (5.4 p.). Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigybės aprašymas patvirtina, kad pretendentams užimti šią pareigybę nebuvo nustatytas reikalavimas turėti darbo patirtį geležinkelių transporte. Be to, šią pareigybę galėjo užimti ne tik aukštąjį techninį, bet ir aukštąjį teisinį ar ekonominį išsilavinimą turintys asmenys. Rinkos reguliavimo skyriaus pareigas užimančiam valstybės tarnautojui buvo pavesta vadovauti Rinkos reguliavimo skyriui (6 p.); koordinuoti licencijų geležinkelio įmonėms išdavimą (7 p.); vykdyti geležinkelio transporto sektoriaus dalyvių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą (8 p.); organizuoti licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo procedūras (9 p.); nagrinėti iškilusius ginčus tarp vežėjų ir infrastruktūros valdytojo, teikti išvadas apie ginčus ir pretenzijas (10, 13 p.); vykdyti infrastruktūros mokesčių įvedimo, nustatymo ir surinkimo kontrolę (11, 12 p.). Minėtoms funkcijoms vykdyti nebuvo būtina praktinė patirtis geležinkelių transporte ir specialiosios techninės šios srities žinios. Įrodymai, kad 2003 m. Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareiškėjos tarnybinė veikla buvo įvertinta gerai, o 2004 m. – labai gerai, patvirtina jos kvalifikaciją ir įgūdžius, įgytus vykdant Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigybės aprašymu jai pavestas funkcijas, tačiau nepatvirtina, kad ji įgijo praktinio darbo patirtį geležinkelių transporte, t. y. techninėje srityje, kurią pagal pareigybės aprašymą privalu gerai žinoti Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriui (vyriausiajam specialistui). Todėl nepagrįstais laikytini pareiškėjos argumentai, kad ji atitinka specialųjį kvalifikacinį reikalavimą, nustatytą Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 5.2 punktu. Pagrįstais ir teisingais laikytini atsakovo argumentai, kad nuo Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus kvalifikacijos ir specialiųjų žinių priklauso, ar bus užtikrintas viešasis interesas turėti saugų geležinkelių transportą, kadangi viena iš šių valstybės tarnautojų funkcijų – nustatyti ir pagal savo kompetenciją imtis priemonių pašalinti galimus geležinkelio transporto eismo saugos pažeidimus. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad pareiškėja nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių atsakovo pateiktus įrodymus, kad ji neturėjo Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (A lygis, 11 kategorija) pareiginėms funkcijoms atlikti būtinų įgūdžių ir praktinio darbo patirties. Atsakovas, pasiūlydamas pareiškėjai žemesnės kategorijos (A lygis, 6 kategorija) Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas, kurias užimančiam valstybės tarnautojui pavesta koordinuoti Valstybinės geležinkelio inspekcijos ryšius su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijomis bei organizacijomis (6 – 9 p.), o pareiškėja pagal savo kvalifikaciją ir darbo Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje patirtį atitinka šias pareigas, nepažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Kadangi pareiškėja nesutiko užimti minėtų jai pasiūlytų žemesnės kategorijos pareigų, atsakovas skundžiamu įsakymu pagrįstai ir teisėtai atleido ją iš valstybės tarnybos, išmokėdamas jai įstatymu numatytą išeitinę išmoką (Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 1 d., 44 str. 1 d. 9 p., 44 str. 2 d. 1 p.). Todėl pareiškėjos skundas dėl šio įsakymo panaikinimo ir visi kiti reikalavimai, kurie yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti įsakymą dėl atleidimo iš tarnybos, atmestini kaip nepagrįsti.

18III.

19Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 134 – 136) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašyme nurodyta, kad yra būtinas techninis išsilavinimas. Jos įgytas išsilavinimas yra būtent techninis. Detalesnių reikalavimų, t. y. kad išsilavinimas būtų susijęs su geležinkelių transportu, nenurodyta. Teismas išplėtė pareigybės aprašyme nurodytus reikalavimus. Tai, kad jos išsilavinimas nėra susijęs su geležinkelių transportu, nereiškia, jog neturi šios srities patirties.

212. Eidama Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigas, įgijo darbo patirties geležinkelių transporto srityje. Teismas formaliai įvertino šios pareigybės aprašymą.

223. Teismas netinkamai aiškino Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 5.2 punkto nuostatą, kad valstybės tarnautojas privalo turėti darbo patirtį geležinkelių transporto srityje, tai įvardindamas kaip patirtį techninėje srityje.

234. Tai, kad Rinkos reguliavimo skyriaus viršininko pareigoms nebuvo numatytas reikalavimas turėti patirties, nereiškia, kad eidamas šias pareigas asmuo neįgijo patirties.

24Tai, kad šias pareigas gali užimti asmuo, turintis ne tik techninį išsilavinimą, reiškia, kad šias pareigas einantis asmuo gali turėti tiek techninį, tiek ir kitokį aukštąjį išsilavinimą.

255. Teismas neįsigilino į eismo saugos inspektoriaus darbo specifiką, kadangi šias pareigas einantis asmuo privalės nustatyti pažeidimus ir įpareigoti geležinkelių įmones pašalinti pažeidimus, o ne imtis pats juos šalinti.

266. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis nenumato jokių reikalavimų perkeliant asmenį, išskyrus tai, kad turi atitikti pareigybių lygis ir kategorija. Teismas analizavo vienodų kategorijų ir lygių pareigybių aprašymų skirtumus.

27Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 141 – 143) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

281. Teismas, nenukrypdamas nuo ginčo objekto, tinkamai įvykdė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 86 straipsnio 3 dalies reikalavimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad buvo atliktas išplėstinis Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo nuostatų aiškinimas.

292. Teismas nuodugniai išnagrinėjo visą pareiškėjos darbo specifiką ir visą jos įgytą patirtį, taip pat ir einant Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigas. Teismas pagrįstai konstatavo, kad šioms pareigoms užimti nereikėjo turėti darbo patirties geležinkelių transporte.

303. Specialiuoju reikalavimu turėti darbo patirtį geležinkelių transporte reikalaujama iš valstybės tarnautojo ne bet kokios darbo Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje ar kitoje,

31su geležinkelių transportu bei geležinkelių eismo sauga susijusioje, įmonėje įgytos patirties,

32o praktinės patirties geležinkelių transporte (techninėje srityje), specialiųjų techninių žinių, atitinkamų praktinių įgūdžių.

334. Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigybei nebuvo nustatytas reikalavimas turėti darbo patirtį geležinkelių transporto srityje. Pareiškėja, eidama šias pareigas, patirties geležinkelių transporte neįgijo.

345. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3-79 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3-378 redakcija) patvirtintų Geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų 65 punktu, tiria visus eismo įvykius, siekdamas nustatyti asmenis, pažeidusius eismo saugos reikalavimus, ir teisės aktų nustatyta tvarka traukti juos atsakomybėn, todėl nuo eismo saugos inspektorių kvalifikacijos ir specifinių žinių turėjimo priklauso, ar tinkamai bus ištirtas eismo įvykis.

356. Į kitas pareigas paskiriamas valstybės tarnautojas turi atitikti ir bendruosius, ir specialiuosius reikalavimus, taikomus atitinkamai pareigybei, todėl pasiūlant pareiškėjai Eismo saugos kontrolės eismo saugos inspektoriaus A lygio 6 kategoriją Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies reikalavimai nebuvo pažeisti.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

39Nagrinėjamojoje byloje nekeliami klausimai dėl pareiškėjos iki jos atleidimo iš pareigų užimamos pareigybės (Bendrojo skyriaus vedėja) panaikinimo tvarkos, pagrindo ir fakto. Ginčo esmė yra pareiškėjos atitikimas A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybei, kuri (pagal atsakovo 2007-01-16 pasiūlymą pareiškėjai užimti žemesnę, A lygio 6 kategorijos pareigybę) buvo laisva iki pareiškėjos atleidimo iš pareigų (2007-01-22). Pareiškėjos teigimu, nurodyta A lygio 11 kategorijos pareigybė privalėjo būti jai pasiūlyta Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies pagrindu. Todėl nagrinėjamuoju atveju yra būtina pasisakyti dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo.

40Kolegija pažymi, kad nurodyta teisės norma yra pateikta kaip atitinkama garantija karjeros valstybės tarnautojui, kurio (užimama) pareigybė naikinama, todėl turi būti aiškinama (suprantama) kaip atitinkama garantija tarnautojui tęsti tarnybą toje pačioje institucijoje. Pagal ją (šiai bylai aktuali 2005-12-22 įstatymo Nr. X-464 redakcija), karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, - į žemesnės kategorijos pareigas; jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Aiškinant šią teisės normą lingvistiniu teisės aiškinimo būdu, pažymėtina, kad joje nekalbama apie kitus (išskyrus pareigybės lygį bei kategoriją) būtinos siūlyti pareigybės kriterijus, todėl galima daryti išvadą, kad tokie (šioje normoje nenurodyti) tinkamumo eiti naujas pareigas kriterijai neturi būti taikomi.

41Tokiam nurodytos normos aiškinimui, kolegijos manymu, neprieštarauja (o jį patvirtina) sisteminis jos aiškinimas kitų Valstybės tarnybos įstatymo normų bei 43 straipsnio nuostatų kontekste. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje, kurioje sakoma apie buvusio karjeros valstybės tarnautojo, atleisto iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, garantijas dirbti valstybės tarnyboje, yra nurodyti kiti galimybės eiti naujas pareigas kriterijai: atitikimas bendriesiems reikalavimams, keliamiems į valstybės tarnautojo pareigas priimamam asmeniui, ir šios pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams. Pažymėtina, kad kriterijus dėl atitikimo pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų negali būti tapatinamas su atitinkama pareigybės kategorija ar būti aiškinamas kaip vienas iš pareigybės kategorijos nustatymo faktorių, nes jis yra atskira (Valstybės tarnybos įstatymo 8 str. 4 d. atskirai nuo pareigybės lygio ir kategorijos nurodyta) valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo dalis. Be to, skirtingai nuo Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies, šis kriterijus yra nurodytas priimant asmenį į valstybės tarnautojo pareigas (Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. 5 d.). Tai reiškia, kad pareigybės lygis, kategorija bei specialieji reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einančiam valstybės tarnautojui, yra savarankiški, tarpusavyje nesiejami pareigybės aprašyme nurodyti atitinkamos pareigybės kriterijai. Svarstomos (Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 1 d.) normos aiškinimo aspektu tai reiškia, kad pastarojo kriterijaus (pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų) nenurodymas tarp kriterijų, kurie apibūdina naujas pareigas (į kurias tarnautojas turi būti paskirtas jo užimamų pareigų naikinimo atveju), turėtų būti aiškinamas ne kaip įstatymų leidėjo klaida ar netikslumas formuluojant šią normą, o kaip tokiu būdu išreikštas tikslas suteikti tarnautojui papildomą ir išskirtinę (palyginus su asmeniu, norinčiu pradėti eiti atitinkamas pareigas) garantiją tęsti tarnybą toje pačioje institucijoje.

42Kolegija taip pat pažymi, kad reikalingų eiti naujas pareigas įgūdžių ar specialių žinių stoka Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu gali ir turi būti šalinama Valstybės tarnybos įstatymo 45 straipsnyje nustatytais būdais. Taip galėtų ir turėtų būti išlaikytas valstybės tarnautojo, kurio pareigybė yra naikinama, ir institucijos, kurioje jis tarnauja, tarpusavio teisių ir pareigų subalansavimo (lygiateisiškumo) principas.

43Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo aiškinamos aplinkybės dėl pareiškėjos tarnybos pas atsakovą patirties bei įgūdžių atitikimo Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 5.2 punkte nustatytiems specialiesiems reikalavimams („turėti darbo patirtį geležinkelio transporte“), atsižvelgiant į pateiktą Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies aiškinimą, nėra reikšmingos bylai. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normą (Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 1 d.). Todėl jo priimto sprendimo dalis dėl reikalavimo panaikinti atsakovo 2007 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. P-3 ,,Dėl atleidimo iš pareigų“ atmetimo naikintina (ABTĮ 143 str.), o šis pareiškėjos reikalavimas tenkintinas (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.).

44Kiti pareiškėjos skunde nurodyti reikalavimai (išvestiniai iš pirmojo reikalavimo) apeliacinės instancijos teisme negali būti išspręsti iš esmės, nes: 1) reikalavimas priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nėra konkretizuotas, 2) reikalavimas įpareigoti atsakovą pasiūlyti jai A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas dabartinėje situacijoje, kai (pagal bylos duomenis) nurodytos pareigos yra užimtos kito asmens, reikštų kito, nedalyvaujančio byloje asmens teisių ir pareigų išsprendimą (ABTĮ 92 str., 142 str. 2 d. 2 p.). Todėl dėl šių reikalavimų byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą panaikinti.

47Panaikinti atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2007 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. P-3 ,,Dėl atleidimo iš pareigų“.

48Bylos dalį dėl reikalavimų priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir įpareigoti atsakovą pasiūlyti pareiškėjai A lygio 11 kategorijos Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

49Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja V. P. (toliau – pareiškėja, apeliantė) skundu (b. l. 2 – 3)... 5. Pareiškėja nurodė, kad dirbo Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje nuo... 6. 11 kategorija). 2006 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. S-592 atsakovas jai pranešė... 7. nuo 2007 m. sausio 22 d. bus panaikinta jos užimama Bendrojo skyriaus vedėjos... 8. 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir jos teises.... 9. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 15 – 17) prašė skundą atmesti kaip... 10. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja dirbo Valstybinėje geležinkelio... 11. Nr. 452 patvirtintas Geležinkelio eismo taisykles, mokantis tinkamai... 12. 6 kategorija). Atsakovas pabrėžė, kad nepažeidė Valstybės tarnybos... 13. 1 dalies reikalavimų.... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 2 d. sprendimu... 16. (b. l. 126 – 130) pareiškėjos skundą atmetė.... 17. Teismas nurodė, kad pareiškėja mano, jog atsakovas, panaikindamas... 18. III.... 19. Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 134 – 136) prašo panaikinti Vilniaus... 20. 1. Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos inspektoriaus (vyriausiojo... 21. 2. Eidama Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigas, įgijo darbo... 22. 3. Teismas netinkamai aiškino Eismo saugos kontrolės skyriaus eismo saugos... 23. 4. Tai, kad Rinkos reguliavimo skyriaus viršininko pareigoms nebuvo numatytas... 24. Tai, kad šias pareigas gali užimti asmuo, turintis ne tik techninį... 25. 5. Teismas neįsigilino į eismo saugos inspektoriaus darbo specifiką, kadangi... 26. 6. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis nenumato jokių... 27. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 141 – 143) prašo... 28. 1. Teismas, nenukrypdamas nuo ginčo objekto, tinkamai įvykdė... 29. 2. Teismas nuodugniai išnagrinėjo visą pareiškėjos darbo specifiką ir... 30. 3. Specialiuoju reikalavimu turėti darbo patirtį geležinkelių transporte... 31. su geležinkelių transportu bei geležinkelių eismo sauga susijusioje,... 32. o praktinės patirties geležinkelių transporte (techninėje srityje),... 33. 4. Rinkos reguliavimo skyriaus viršininkės pareigybei nebuvo nustatytas... 34. 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. vasario 20... 35. 6. Į kitas pareigas paskiriamas valstybės tarnautojas turi atitikti ir... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 39. Nagrinėjamojoje byloje nekeliami klausimai dėl pareiškėjos iki jos... 40. Kolegija pažymi, kad nurodyta teisės norma yra pateikta kaip atitinkama... 41. Tokiam nurodytos normos aiškinimui, kolegijos manymu, neprieštarauja (o jį... 42. Kolegija taip pat pažymi, kad reikalingų eiti naujas pareigas įgūdžių ar... 43. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo aiškinamos aplinkybės... 44. Kiti pareiškėjos skunde nurodyti reikalavimai (išvestiniai iš pirmojo... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 2 d. sprendimą... 47. Panaikinti atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo... 48. Bylos dalį dėl reikalavimų priteisti iš atsakovo vidutinį darbo... 49. Sprendimas neskundžiamas....