Byla eA-2718-662/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ skundą atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Judex“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – ir VMVT) 2017 m. vasario 21 d. nutarimą (toliau – Nutarimas), kuriuo pareiškėjui paskirta 700 Eur bauda už tai, kad jis pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“, kuriuose aptikta bakterija Salmonella Typhimurium, o bylą dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimo nutraukti.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad VMVT Maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai (toliau – ir Komisija) 2017 m. sausio 10 d. grąžinus bylą papildomam tyrimui atlikti, realiai joks papildomas tyrimas nebuvo atliekamas, byla tik buvo papildyta 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolu ir su juo susijusiais dokumentais, kuriais VMVT disponavo dar iki surašant Maisto įstatymo pažeidimo protokolą, t. y. bylos medžiaga buvo neteisėtai papildyta VMVT dokumentais, pažeidžiant pareiškėjo teises į sąžiningą procesą, rungtyniškumo principą ir tyrimą atliekančio ir bylą nagrinėjančio subjektų funkcijų ir kompetencijos atskyrimo principą. Aplinkybės, kad Komisija tiesiogiai nurodė VMVT Kauno skyriaus pareigūnams, kur ir kokia medžiaga yra, kurią reikia įdėti į bylą, kad būtų galima atmesti pareiškėjo argumentus, patvirtina, jog pareiškėjo bylą nagrinėjo šališka Komisija, kuriai priskirta bylų nagrinėjimo funkcija nėra atskirta nuo pažeidimų tyrimo funkcijos. VMVT vadovybė ir pareigūnai viso proceso metu slėpė su bendrovės produkcijos tyrimais susijusią informaciją, siekdami atimti galimybę efektyviai gintis nuo nepagrįstų kaltinimų.

93.

10Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. liepos 28 d. kratos ikiteisminiame tyrime Nr. 02-7-00012-16 metu koldūnų „Liux“ mėginys (1 pakelis) paimtas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir STT) pareigūnams viršijus įgaliojimus ir pažeidžiant maisto produktų mėginių paėmimą tyrimams reglamentuojančius Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – ir Laboratorija) ištyrė paimtą koldūnų „Liux“ mėginį pažeidžiant 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (toliau – Reglamentas Nr. 2073/2005) I priedo I skyriaus 1.6 papunktyje nustatytus reikalavimus. Paimtas koldūnų „Liux“ mėginys nebuvo pateiktas į rinką, todėl nebuvo pagrindo jį tirti Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pagrindu ir taikyti pareiškėjui atitinkamas sankcijas. Tą pačią koldūnų „Liux“ partiją tyrę Laboratorija ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – ir Institutas) pateikė skirtingas išvadas – rado skirtingų rūšių Salmonella bakterijas. Pažymėjo, kad pareiškėjo į bylą pateiktos dviejų skirtingų Europos Sąjungos šalių akredituotų laboratorijų išvados bei kiti netiesioginiai įrodymai patvirtina, kad jo į rinką pateikti maisto produktai yra saugūs vartoti ir žmonių sveikatai nebuvo kenksmingi.

114.

12Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad Maisto įstatymo pažeidimų bylas nagrinėja ir baudas skiria viena institucija – VMVT, kuri veikia per savo padalinius (šiuo atveju Vilniaus VMVT ir Kauno VMVT, ir Komisiją). Pareiškėjo padaryto Maisto įstatymo pažeidimo tyrimą galėjo atlikti ir kiti, ne tik Kauno VMVT, padaliniai. Komisija nagrinėja maisto tvarkymo subjektų padarytus Maisto įstatymo pažeidimus, tačiau Komisija nėra teisminio nagrinėjimo institucija, taigi rungtyniškumo principas nėra taikomas. Komisijai yra suteikta teisė priimti vieną iš nutarimų.

135.

14Atsakovas paaiškino, kad Komisija pareiškėjo Maisto įstatymo pažeidimo bylos nagrinėjimo metu nustatė esminius trūkumus, kurie turėjo esminės reikšmės Maisto įstatymo pažeidimo bylos nagrinėjimui, todėl pagal nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes pasirinko vienintelį sprendimą, kuris leistų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti bylą. Pareiškėjas turėjo teisę susipažinti su surinkta medžiaga, kuria ir pasinaudojo. Todėl nėra pagrindo teigti, kad Komisija netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo padaryto Maisto įstatymo pažeidimo bylą bei pažeidė pareiškėjo teisę į sąžiningą procesą.

156.

16Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo teiginius dėl Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir koldūnų „Liux“ mėginio nepatekimo į rinką Komisija įvertino Nutarime ir pareiškėjui skirdama ekonominę sankciją jomis nesivadovavo. Komisija padarė išvadą, kad koldūnų „Liux“ tyrimai atlikti nesilaikant Reglamento Nr. 2073/2005 reikalavimų. Koldūnai „Liux“ nuo pagaminimo momento buvo laikomi siekiant juos parduoti, platinti ar perduoti kitu būdu, todėl koldūnai „Liux“ buvo pateikti į rinką. Nors tyrimai buvo atlikti ne pagal Reglamento Nr. 2073/2005 reikalavimus, tačiau kaip netiesioginis įrodymas ir prielaida įtarti, kad pareiškėjo pagaminta produkcija buvo užkrėsta patogenine bakterija Salmonella spp., yra daugiau nei pakankamas, nes tyrimą atliko akredituota įstaiga, tyrimams buvo naudotas tas pats Reglamento Nr. 2073/2005 I priedo I skyriaus 1.6 papunktyje nurodytas pamatinis tyrimo metodas – EN/ISO 6579. Pažymėjo, kad Vilniaus VMVT paėmė tinkamą koldūnų „Liux“ mėginių kiekį, tai yra užfiksuota oficialiais valstybinės maisto kontrolės metu surašytais dokumentais (aktas Nr. 69MTA-1811), o pareiškėjo pateiktas raštas neįrodo, kad mėginių paėmimo metu (2016 m. rugpjūčio 9 d.) paimtas mėginių skaičius yra mažesnis nei 5 vnt.

177.

18Atsakovas teigė, kad Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo I skyriaus 1.6 papunktyje kaip maisto saugos kriterijus nurodyta „Salmonella“, vadinasi pakanka nustatyti salmonelių gentį, o rūšies identifikavimas nėra būtinas. Tiek Laboratorija, tiek Institutas pareiškėjo pagamintoje produkcijoje aptiko tos pačios genties bakterijas, t. y. Salmonella spp. Aplinkybė, kad nebuvo rastas užkrato šaltinis, nepašalino pareiškėjo atsakomybės dėl Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pažeidimo ir nesaugaus maisto produkto pateikimo į rinką. Tai, kad nebuvo užregistruota susirgimų, neįrodo, jog koldūnai „Liux“ buvo saugūs.

198.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Judex“ skundą atmetė.

2410.

25Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl VMVT 2017 m. vasario 21 d. nutarimo, kuriuo pareiškėjui buvo paskirta bauda už tai, kad jis Lietuvos Respublikos rinkai pateikė nesaugius maisto gaminius. Teismas, be kita ko, taip pat nustatė, kad Komisija 2017 m. vasario 21 d. posėdyje išnagrinėjusi bylą pagal Kauno VMVT 2017 m. sausio 20 d. protokolą Nr. 33MĮPP-3, priėmė Nutarimą už Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirti pareiškėjui 700 Eur baudą. Komisija konstatavo, kad byloje surinktų įrodymų visuma (Patikrinimo aktas Nr. 33MPĮP- 56, Patikrinimo aktas Nr. 33MPIP-58, Patikrinimo aktas Nr. 69MPĮ-1312, Aktas Nr. 69MTA-1811 ir Tyrimų protokolas Nr. 1-16/20428/1-5M) patvirtina, jog pareiškėjas, nesilaikydamas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a punkto, Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 3 straipsnio 1 dalies, Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1 punkto reikalavimų, pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“ (supakuotų po 1,75 kg, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d., partijos Nr. 10-06-16), kuriuose aptikta bakterija Salmonella Typhimurium, ir tuo pažeidė Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas. Komisija lengvinančiomis aplinkybėmis laikė tai, kad UAB „Judex“ bendradarbiavo tyrimo metu; sunkinančių aplinkybių nenustatė.

2611.

27Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, padarė išvadą, kad VMVT ir jos teritorinių padalinių surinktų įrodymų visuma patvirtino, jog pareiškėjas pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“ (sufasuotus po 1,75 kg, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d., partijos10-06-16, kuriuose aptikta bakterija Salmonella Typhimurium), ir tuo pažeidė Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

2812.

29Teismas nesutiko su pareiškėju, kad koldūnų mėginys STT pareigūnų buvo paimtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, viršijant įgaliojimus, Laboratorija mėginį ištyrė pažeisdama Reglamento Nr. 2073/2005 reikalavimus ir Laboratorijos ištirtas mėginys nebuvo pateiktas į rinką. Teismas sprendė, kad iš skundžiamo Nutarimo aiškiai matyti, jog jis grindžiamas Vilniaus VMVT atlikto patikrinimo prekybos centre UAB „Norfos mažmena“, esančiame Ateities g. 48, Vilniuje, metu surinktos medžiagos ir Instituto atlikto mėginių tyrimo pagrindu. Nutarime pripažinta, kad dėl mėginių paėmimo, atlikto STT pareigūnų, mėginių ištyrimo Laboratorijoje buvo nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, todėl šiais įrodymais Komisija priimdama Nutarimą nesivadovavo.

3013.

31Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus, kad Vilniaus VMVT atstovėms UAB „Norfos mažmena“ prekybos centre, esančiame Ateities g. 48, Vilniuje, imant mėginius ir pagal juos atliekant mikrobiologinius tyrimus, buvo pažeisti teisės aktai, nes buvo paimta ir ištirta tik 4 mėginiai vietoje 5, nurodydamas, jog juos paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai ir liudytojų parodymai. Teismas, remdamasis teisme liudytojomis apklaustų VMVT darbuotojų A. M. ir J. J., kurios tiesiogiai dalyvavo imant mėginius, pildant tai patvirtinančius dokumentus, taip pat Instituto darbuotojų J. P., A. V., E. V., kurios tiesiogiai dalyvavo Institutui priimant mėginius, juos tiriant ir tikrinant informacijos teisingumą, parodymais, vertino, kad buvo pateikta tirti ne mažiau kaip 5 mėginiai. Be to, iš liudytojų paaiškinimų aiškiai matyti, kad yra sukurta visa sistema priemonių, užtikrinančių, jog tyrimui nebūtų pateiktas mažesnis mėginių kiekis, nei yra numatyta teisės aktuose. Teismas taip pat atsižvelgė į aplinkybes, kad už ginčo tyrimą apmokėjo UAB „Norfos mažmena“, o Instituto 2017 m. birželio 22 d. raštas Nr. 3A-540, Vilniaus VMVT 2016 m. rugpjūčio 9 d. patikrinimo aktas Nr. 69MPĮ-1312, Vilniaus VMVT 2016 m. rugpjūčio 9 d. mėginio paėmimo tirti aktas Nr. 69MTA-1811, Instituto tyrimų protokolas Nr. 1-16/20428/1-5 M, Laboratorijos informacijos valdymo sistemos Mėginio duomenų išrašas nuosekliai patvirtina, kad buvo paimti ir ištirti 5 koldūnų mėginiai. Teismas kritiškai vertino liudytojos UAB „Norfos mažmena“ prekybos centro, adresu Ateities g. 48, Vilniuje, direktorės J. P. parodymus, kad minėtoje parduotuvėje buvo atrinkti 4 mėginiai. Teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. faktinių aplinkybių protokolą, sprendė, kad minėti dokumentai nepatvirtina realaus faktinio prekybos centre 2016 m. rugpjūčio 9 d. buvusio koldūnų pakuočių kiekio, tačiau nurodo kiekį, esantį apskaitos sistemoje bei dokumentuose. Be to, protokole faktinės aplinkybės dėl duomenų, esančių apskaitos sistemoje bei dokumentuose, buvo konstatuotos praėjus daugiau nei metams po 2016 m. rugpjūčio 9 d. vykusio koldūnų mėginių atrinkimo. Teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiais dėl VMVT mėginius atrinkusių darbuotojų ir VMVT suinteresuotumo šioje byloje, nes jie yra abstraktūs, deklaratyvūs, pareiškėjas pateikė vienintelį tokio suinteresuotumo paaiškinimą, kad šiais veiksmais yra siekiama pagrįsti VMVT 2016 m. rugpjūčio 4 d. priimtą sprendimą dėl bendrovės veiklos sustabdymo.

3214.

33Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas žinojo, kokia medžiaga bus papildytas tyrimas, iki skundžiamo Nutarimo priėmimo dienos galėjo teikti dėl minėtos medžiagos savo argumentus, paaiškinimus, papildomus įrodymus, reikšti prašymus, tačiau priimant Nutarimą pareiškėjo atstovas nedalyvavo, papildomų įrodymų dėl Vilniaus VMVT nustatytų aplinkybių neteikė, rašytinių prašymų nereiškė, todėl pareiškėjo skundo argumentus dėl informacijos slėpimo, manipuliavimo, teismas atmetė kaip nepagrįstus.

3415.

35Teismas sutiko su Komisijos padaryta išvada, kad pareiškėjo pateikta BIOR ataskaita ir Food Allergens Laboratory bandymų protokolai nepaneigia Instituto pateiktų tyrimo rezultatų. Teismas taip pat kritiškai vertino pareiškėjo teiginius, kad šiuo atveju negalėjo būti nustatytas pažeidimas, nes buvo realizuotas didelis kiekis koldūnų ir niekas dėl jų nenukentėjo, pažymėdamas, jog šios aplinkybės įrodo tik tai, kad niekas nesikreipė dėl susirgimų ar netinkamos koldūnų kokybės, tačiau nepaneigia teisės aktų reikalavimus atitinkančio koldūnų mikrobiologinio tyrimo rezultatų.

3616.

37Teismas sprendė, kad VMVT, priimdamas Nutarimą, tinkamai vykdė teisės aktais jai priskirtas funkcijas, veikė taip, kaip turėjo veikti viešojo administravimo subjektas, skirdama pareiškėjui baudą už Maisto įstatymo pažeidimą, laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, neviršijo savo kompetencijos, todėl Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.

38III.

3917.

40Pareiškėjas UAB „Judex“, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu, apeliaciniame skunde prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti Nutarimą ir bylą dėl UAB „Judex“ Maisto įstatymo pažeidimo nutraukti.

4118.

42Pareiškėjas nurodo bylos aplinkybes ir pakartoja skundžiamos teismo nutarties argumentus.

4319.

44Pareiškėjas nurodo, kad 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolu Nr. 1-16/20428/1-5 M nebuvo galima remtis, nes Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorės J. J. ir A. M., atrinkdamos mėginius tyrimui, pažeidė VMVT direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-883 patvirtintų Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų ir Reglamento Nr. 2073/2005 I priedo I skyriaus 1.6 papunkčio nustatytus reikalavimus; bei iš pareiškėjo buvo atimta teisė savalaikiai ginčyti tyrimo išvadas reikalaujant pakartotinio mėginio tyrimo.

4520.

46Pareiškėjas teigia, kad nors pagal nustatytus reikalavimus tyrimui privalėjo būti paimti 5 vienetai vienos partijos gaminių, tačiau pareiškėjas pateikė duomenis, jog realiai buvo paimti tik 4 vienetai koldūnų „Liux“ pakuočių, nes daugiau jų UAB „Norfos mažmena“ prekybos centre NORFA, esančiame Ateities g. 48, Vilniuje, nebuvo. Teismas, neteisingai įvertinęs pateiktus rašytinius įrodymus, padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjo pateikti dokumentai kartu su protokolu nepatvirtina realaus faktinio prekybos centre 2016 m. rugpjūčio 9 d. buvusio koldūnų pakuočių kiekio, o tik nurodo kiekį, esantį apskaitos sistemoje bei dokumentuose. Taigi teismas netiesiogiai nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Norfos mažmena“ buhalterinė apskaita yra tvarkoma aplaidžiai arba apgaulingai, nes dokumentuose nurodytas prekių kiekis neatitinka faktiškai esančio. Teismas nesiėmė jokių procesinių veiksmų, kad surinktų papildomų įrodymų, paneigiančių UAB „Judex“ pateiktų UAB „Norfos mažmena“ buhalterinės apskaitos duomenų tikrumą.

4721.

48Pareiškėjo nuomone, teismas negalėjo remtis liudytojų A. M. ir J. J. parodymais, kadangi jos buvo apklausiamos apie jų pačių padarytą neteisėtą ir galbūt nusikalstamą veiką – piktnaudžiavimą tarnyba ir oficialių dokumentų klastojimą. Be to, UAB „Judex“ atstovui šioms liudytojoms uždavus bendro pobūdžio klausimą – ką jos dar veikė tą pačią dieną iki minėto objekto patikrinimo, ką dar tikrino, nei viena iš jų atsakyti negalėjo.

4922.

50Pareiškėjo vertinimu, prekybos centro direktorės J. P. aktų pasirašymo faktas savaime nereiškia aktuose surašytos informacijos teisingumo. Pagal apskaitos duomenis nurodytą dieną buvo 4 pakuočių likutis, todėl jų niekaip negalėjo būti daugiau. Liudytoja J. P. tvirtino, kad Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorės turėjo su savimi atsinešusios vieną pakuotę koldūnų „Liux“, tačiau nesuteikė tam jokios reikšmės ir tik vykdė inspektorių nurodymus.

5123.

52Pareiškėjas teigia, kad sprendžiant dėl UAB „Judex“ atsakomybės pažeidus Maisto įstatymo reikalavimus klausimą, negalėjo būti remiamasi neteisingai paimtų mėginių tyrimų išvadomis. Taigi jokios šios bylos faktinės aplinkybės nepatvirtina fakto, kad būtent 5 koldūnų pakeliai buvo paimti iš UAB „Norfos mažmena“ prekybos centro.

5324.

54Pareiškėjas nurodo, kad jo atsakomybė dėl nesaugaus produkto pateikimo į rinką negalėjo būti grindžiama Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolu Nr. 1-16/20428/1-5 M, kadangi tik dėl atsakovo kaltės pareiškėjui buvo atimta teisė savalaikiai ginčyti tyrimo išvadas, reikalaujant pakartotinio mėginio tyrimo, ir šio įrodymo neįmanoma patikrinti tuo pačiu būdu, kokiu jis buvo gautas. Be to, jeigu UAB „Judex“ būtų informuota apie jų pagamintame produkte rastus patogeninius mikroorganizmus, būtų pasinaudojusi nustatytomis teisinėmis priemonėmis, kad mėginys būtų ištirtas pakartotinai siekiant pašalinti atsitiktinumo ar klaidos galimybę.

5525.

56Pareiškėjas vertina, kad byloje yra daug teismo nepagrįstai atmestų argumentų ir įrodymų, leidžiančių pagrįstai abejoti Instituto atlikto koldūnų „Liux“ mėginių tyrimo rezultatais: tą pačią koldūnų „Liux“ partiją tyrę Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas pateikė skirtingas išvadas – rado skirtingų rūšių Salmonella bakterijas; tą pačią koldūnų „Liux“ partiją tyrusių dviejų skirtingų Europos Sąjungos šalių akredituotų laboratorijų pateiktos išvados patvirtino, kad produkte patogeninių mikroorganizmų nėra; VMVT ištyrus beveik visus kitus UAB „Judex“ gaminamus produktus nei viename iš jų nebuvo rasta patogeninių mikroorganizmų – Salmonella; VMVT nerado galimo užkrato šaltinio, nors visais atvejais tai privaloma padaryti; buvo išparduota ir suvartota beveik visa nurodyta koldūnų „Liux“ partija – iš rinkos buvo sugrąžinta tik 13 pakelių iš 358, tačiau nebuvo užregistruota nei vieno susirgimo; daugiau nei 20 kg šios koldūnų „Liux“ partijos bendrovės valgykloje suvartojo UAB „Judex“ darbuotojai, kurie vėliau visi buvo patikrinti medicinos įstaigoje dėl galimo užkrato nešiojimo – nei vienas darbuotojas nesirgo ir užkrato nenešiojo.

5726.

58Pareiškėjas pažymi, kad teismas nepagrįstai įtraukė į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis Kauno valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kadangi šios tarnybos nėra nei savarankiški juridiniai asmenys, nei juridinio asmens filialai, o tik atsakovo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vidaus struktūriniai padaliniai. Taip pat pareiškėjas vertina, kad nustatytas šešių mėnesių baudos skyrimo terminas baigėsi 2017 m. vasario 17 d., todėl 2017 m. vasario 21 d. pažeidimą nagrinėjęs struktūrinis atsakovo padalinys – Komisija privalėjo bylą nutraukti. Pareiškėjas prašo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi yra būtina pakartotinai apklausti liudytoją J. P., kurios duotus parodymus pirmos instancijos teismas vertino kritiškai. Taip pat būtina išreikalauti iš atsakovo rašytinius dokumentus apie 2016 m. rugpjūčio 9 d. Vilniaus VMVT darbuotojoms A. M. ir J. J. išduotus pavedimus tikrinti ūkio subjektus, jų surašytus patikrinimo aktus ir kitus dokumentus, vykdant pavedimus.

5927.

60Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

6128.

62Atsakovas teigia, kad iš prekybos centro buvo paimti penki vienetai koldūnų „Liux“, tai įrodo trimis egzemplioriais surašytas Mėginio paėmimo tirti aktas, su kurio kiekvieno egzemplioriaus turiniu pasirašytinai susipažino prekybos centro direktorė J. P.. Pareiškėjas konkrečiai nenurodė, kokius papildomus įrodymus teismas galėjo ar turėjo surinkti. Teismas ėmėsi aktyvių veiksmų ir savo iniciatyva, siekdamas visapusiškai išsiaiškinti nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, iškvietė liudyti Vilniaus VMVT pareigūnes, Instituto darbuotojas ir Prekybos centro direktorę. Todėl teismas išsamiai, visapusiškai ir objektyviai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 56, 80 ir 86 straipsniuose nustatytais reikalavimais, įvertino bylos faktines aplinkybes. Atsakovas sutinka su teismo kritišku vertinimu dėl J. P. parodymų, nes jie buvo nenuoseklūs ir vienas kitam prieštaraujantys. Komisija nagrinėdama pareiškėjo Maisto įstatymo pažeidimo bylą nepažeidė Maisto įstatymo 124 straipsnyje nustatyto šešių mėnesių baudų skyrimo termino.

6329.

64Atsakovo nuomone, pareiškėjo prašymas iš VMVT išreikalauti rašytinius dokumentus apie 2016 m. rugpjūčio 9 d. Vilniaus VMVT pareigūnėms A. M. ir J. J. išduotus pavedimus tikrinti ūkio subjektus, jų surašytus patikrinimo aktus ir kitus dokumentus, vykdant pavedimus, neturėtų būti nagrinėjamas ir vertinamas, nes neatitinka ABTĮ 134 straipsnio 6 dalies reikalavimų. Atsakovas mano, kad ši byla turėtų būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

6530.

66Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas pateiktų įrodymų pagrindu, vertinant šalių išdėstytus argumentus, teismas tinkamai nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes administracinei bylai išspręsti ir teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas.

6731.

68Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad įdiegta Kokybės vadybos sistema užtikrina, jog klaidingi tyrimo rezultatai nepatektų tyrimų užsakovams. Kokybės vadybos sistemos efektyvumas yra nuolat tikrinamas NAB bei Europos komisijos prižiūrimųjų auditų metu. Mėginio 20428M1-5 salmonelių aptikimo tyrimai atlikti metodu LST EN ISO 6579:2003; LST EN ISO 6579:2003/AC:2006, kuriam nuolat taikomos numatytos tyrimo rezultato teisingumą užtikrinančios priemonės. Pirminiai įrašai apie mėginių saugojimą ir sunaikinimą yra saugomi kokybės sistemos formoje KSF 5.8.2.M. 1- 3. Taigi pareiškėjo abejonės dėl NMVRVI atliktų tyrimų rezultatų patikimumo yra nepagrįstos.

69Teisėjų kolegija konstatuoja:

70IV.

7132.

72Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. vasario 21 d. nutarimo, kuriuo UAB „Judex“ paskirta 700 Eur bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.

7333.

74Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nenustatė būtinumo skirti žodinį bylos nagrinėjimą, kadangi bylos proceso šalių pozicija nagrinėjamoje byloje yra aiškiai išdėstyta raštu pateiktuose į bylą procesiniuose dokumentuose. Atsižvelgiant į tai, minėtas pareiškėjo prašymas atmestinas ir byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

7534.

76Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Tai reiškia, kad teismas turi įvertinti apeliaciniame skunde nurodytus konkrečius argumentus, kuriais kvestionuojamos skundžiamame sprendime padarytos išvados. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos pareiškėjo apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

7735.

78Kaip matyti iš apeliacinio skundo, apeliantas iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu. UAB „Judex“ apeliaciniame skunde teigia, kad Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės, paimdamos koldūnų „Liux“ mėginius nesilaikė teisės aktais nustatytų reikalavimų (1), atsakomybė negalėjo būti grindžiama Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolu Nr. 1-16/20428/1-5M (2) bei byloje pateikti prieštaringi tyrimų rezultatai (rastos skirtingų rūšių Salmonella bakterijos) (3).

7936.

80Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 56 straipsnio 6 dalis įtvirtina, jog teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 56 straipsnio 6 dalies taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

8137.

82Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija 2017 m. vasario 21 d. posėdyje išnagrinėjusi bylą pagal Kauno VMVT 2017 m. sausio 20 d. protokolą Nr. 33MĮPP-3, priėmė nutarimą už Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirti pareiškėjui 700 Eur baudą. Komisija konstatavo, kad byloje surinktų įrodymų visuma (patikrinimo aktas Nr. 33MPĮP- 56, patikrinimo aktas Nr. 33MPIP-58, patikrinimo aktas Nr. 69MPĮ-1312, aktas Nr. 69MTA-1811 ir tyrimų protokolas Nr. 1-16/20428/1-5 M) patvirtina, kad Bendrovė nesilaikydama Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a punkto, Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 3 straipsnio 1 dalies, Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1 punkto reikalavimų, pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“ (sufasuoti po 1,75 kg, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d., partijos Nr. 10-06-16), kuriuose aptikta bakterija Salmonella Typhimurium, ir tuo pažeidė Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikė tai, kad UAB „Judex“ bendradarbiavo tyrimo metu, o sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

8338.

84Reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 14 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad nesaugus maistas į rinką nepateikiamas, o to paties straipsnio 2 dalies a punkte – maistas laikomas nesaugiu, jei manoma, kad jis kenkia sveikatai. Šio Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog maisto verslo operatoriai užtikrina, kad maisto produktai atitiktų atitinkamus I priede nustatytus mikrobiologinius kriterijus. Pagal minėto Reglamento 14 straipsnio 4 dalies a punktą, nustatant, ar maistas kenkia sveikatai, atsižvelgiama į galimą tiesioginį ir (arba) trumpalaikį ir (arba) ilgalaikį to maisto produkto poveikį ne tik jį vartojančio asmens, bet ir vėlesnių kartų sveikatai. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 I priedo 1.6 punkte nurodyta, kad iš kitų gyvūnų rūšių, išskyrus paukštieną, pagamintų mėsos pusgaminių, vartojamų išvirus, iš 5 mėginį sudarančių vienetų nei viename mėginio vienete Salmonella neturi būti aptinkama (nėra 10 g), o Salmonella tyrimų rezultatai yra nepatenkinami, jeigu kuriame nors iš mėginio vienetų nustatoma bakterija (I priedo I skyrius). Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 preambulėje deklaruota, kad maisto produktuose neturėtų būti tiek mikroorganizmų arba jų toksinų arba metabolitų, kad jie keltų nepriimtiną riziką žmonių sveikatai (2 punktas).

8539.

86Pagal Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (2000 m. balandžio 4 d. įstatymo Nr. VIII-1608 redakcija) 4 straipsnio 1 dalį, į rinką turi būti teikiamas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus atitinkantis maistas, su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos. Ar maistas yra saugus, nustatoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnyje įtvirtintais kriterijais. Ar su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos yra saugūs, nustatoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais kriterijais. To paties įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad maisto tvarkymo subjektai ir su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ar tiekėjai privalo pateikti į rinką saugų maistą ir su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas.

8740.

88Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. mikrobiologinio tyrimo protokole Nr. MA-K 1909 (MA 5135- MA5141)/2016 nurodyta, kad pateiktame koldūnų „Liux“ mėginyje (registracijos Nr. MA 5140) (1,75 kg, gamintojo pakuotėje, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d.) aptikta Salmonella spp. (25 g.) ir nustatytas Escherichia coli kiekis 6,0 x 101 KSV/g. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolo Nr. 1-16/20428/1-5 M dalyje „Tyrimų rezultatų vertinimo išvada“ konstatuota, kad tirtame mėginyje Nr. 3 (salmonėlių aptikimas, 10 g.) aptikta Salmonella Typhimurium.

8941.

90Vertinant byloje surinktus įrodymus įrodymų teorijos suformuluotų kriterijų kontekste nėra jokio pagrindo išvadai, kad atsakovo ginčijamas sprendimas priimtas remiantis nepatikimais ir/ar nepakankamais įrodymais. Tiek atsakovas, tiek ir pirmosios instancijos teismas mėginių atrinkimą ir jų atliktus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos bei Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tyrimus teisingai pripažino atitinkančiais teisės aktų nustatytus reikalavimus ir byloje surinktus įrodymus pagrįstai vertino kaip patikimus ir pakankamus pareiškėjo padarytam pažeidimui konstatuoti, todėl nėra jokio pagrindo jais abejoti.

9142.

92Taigi dviejų laboratorijų pateikti tyrimų rezultatai ir išvados vienareikšmiškai patvirtina, kad Kauno VMVT ir Vilniaus VMVT specialistų paimtuose koldūnų „Liux“ mėginiuose aptikta salmonėlių, t. y. byloje surinktų įrodymų visuma rodo, jog pareiškėjas pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“ (sufasuotus po 1,75 kg, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d., partijos Nr. 10-06-16, kilmės šalis - Lietuva), kuriuose aptikta bakterija Salmonella, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

9343.

94UAB „Judex“ skunde ir apeliaciniame skunde teigia, jog koldūnų mėginys Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų buvo paimtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų bei viršijant suteiktus įgaliojimus, kad Laboratorija mėginį ištyrė pažeisdama Reglamento Nr. 2073/2005 reikalavimus ir Laboratorijos ištirtas mėginys nebuvo pateiktas į rinką, kad Vilniaus VMVT specialistės UAB „Norfos mažmena“ prekybos centre Ateities g. 48, Vilniuje, paėmė ir buvo ištirti tik 4 mėginiai vietoje 5 bei atsakovo specialistės turėjo suinteresuotumą šioje byloje, kad buvo pažeista pareiškėjo teisė į sąžiningą procesą, rungtyniškumo ir funkcijų bei kompetencijos atskyrimo principai, o Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tyrimų rezultatus paneigia pareiškėjo pateikti BIOR ataskaita ir Food Allergens Laboratory bandymų protokolai.

9544.

96Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle v. Finland; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Šiais aspektais (43 punktas) pabrėžtina, jog priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas sprendime nuosekliai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, išsamiai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus duomenis ir padarė teisės aktų nuostatas bei faktines aplinkybes atitinkančias išvadas, todėl apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams ir jų nebekartoja.

9745.

98Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 6 dalį, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teismo įsitikinimas turi būti pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Teismas turi įvertinti įrodymų įrodomąją reikšmę ir iš jų visumos daryti išvadą apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Be to, teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-500-756/2016, kt.). Tai, kad pirmosios instancijos teismas byloje esančius įrodymus vertino kitaip, nei juos vertina pareiškėjas, nesudaro pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

9946.

100Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo pakartotinai apklausti liudytoją UAB „Norfos mažmena“ prekybos centro, adresu Ateities g. 48, Vilniuje, direktorę J. P.. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo posėdyje ji teikė paaiškinimus apie mėginių paėmimo aplinkybes, teismas juos vertino (jos parodymai nepaneigia Vilniaus VMVT darbuotojų paaiškinimų ir byloje surinktų rašytinių įrodymų), todėl ją apklausti papildomai netikslinga. Byloje taip pat nėra jokios būtinybės rinkti papildomus įrodymus.

10147.

102Apeliaciniame skunde prašoma išreikalauti rašytinius dokumentus apie 2016 m. rugpjūčio 9 d. Vilniaus VMVT darbuotojoms A. M. ir J. J. duotus pavedimus tikrinti ūkio subjektus, jų surašytus patikrinimo aktus ir kitus dokumentus, vykdant pavedimus. Visų pirma pažymėtina, jog byloje yra Vilniaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. pavedimas atlikti ūkio subjekto patikrinimą Nr. 0295147/69V3/3720 (IIt., b. l. 52), kuriuo pavesta atlikti UAB „Norfos mažmena“ (prekybos centras), 130000323, Ateities g. 48, Vilnius, patikrinimą, o patikrinimą pavesta atlikti Vilniaus VMVT vyriausiosioms veterinarijos gydytojoms-inspektorėms J. J. ir A. M.. Antra, akcentuotina, jog vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Šia nuostata yra ribojama proceso šalies teisė teikti naujus dokumentus, ji užtikrina sąžiningo, operatyvaus teismo proceso pirmosios instancijos teisme buvimą. Pareiškėjas nepagrindžia aplinkybių, kad naujų įrodymų išreikalavimo būtinybė iškilo jau po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ir kad nebuvo galimybės šiuos įrodymus išreikalauti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes, pareiškėjo prašymo išreikalauti naujus įrodymus netenkina.

10348.

104Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius duomenis, teisingai taikė teisės normas ir priėmė iš esmės pagrįstą bei teisėtą procesinį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra jokio pagrindo, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

105Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

106Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ apeliacinį skundą atmesti.

107Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

108Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Judex“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad VMVT Maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo... 9. 3.... 10. Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. liepos 28 d. kratos ikiteisminiame tyrime... 11. 4.... 12. Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime su... 13. 5.... 14. Atsakovas paaiškino, kad Komisija pareiškėjo Maisto įstatymo pažeidimo... 15. 6.... 16. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo teiginius dėl Europos Sąjungos ir... 17. 7.... 18. Atsakovas teigė, kad Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo I skyriaus 1.6... 19. 8.... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl VMVT 2017 m. vasario 21 d. nutarimo,... 26. 11.... 27. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, padarė... 28. 12.... 29. Teismas nesutiko su pareiškėju, kad koldūnų mėginys STT pareigūnų buvo... 30. 13.... 31. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus, kad Vilniaus VMVT atstovėms... 32. 14.... 33. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas žinojo, kokia medžiaga bus papildytas... 34. 15.... 35. Teismas sutiko su Komisijos padaryta išvada, kad pareiškėjo pateikta BIOR... 36. 16.... 37. Teismas sprendė, kad VMVT, priimdamas Nutarimą, tinkamai vykdė teisės... 38. III.... 39. 17.... 40. Pareiškėjas UAB „Judex“, nesutikdamas su Vilniaus apygardos... 41. 18.... 42. Pareiškėjas nurodo bylos aplinkybes ir pakartoja skundžiamos teismo... 43. 19.... 44. Pareiškėjas nurodo, kad 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolu Nr.... 45. 20.... 46. Pareiškėjas teigia, kad nors pagal nustatytus reikalavimus tyrimui privalėjo... 47. 21.... 48. Pareiškėjo nuomone, teismas negalėjo remtis liudytojų A. M. ir J. J.... 49. 22.... 50. Pareiškėjo vertinimu, prekybos centro direktorės J. P. aktų pasirašymo... 51. 23.... 52. Pareiškėjas teigia, kad sprendžiant dėl UAB „Judex“ atsakomybės... 53. 24.... 54. Pareiškėjas nurodo, kad jo atsakomybė dėl nesaugaus produkto pateikimo į... 55. 25.... 56. Pareiškėjas vertina, kad byloje yra daug teismo nepagrįstai atmestų... 57. 26.... 58. Pareiškėjas pažymi, kad teismas nepagrįstai įtraukė į bylą... 59. 27.... 60. Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepime prašo... 61. 28.... 62. Atsakovas teigia, kad iš prekybos centro buvo paimti penki vienetai koldūnų... 63. 29.... 64. Atsakovo nuomone, pareiškėjo prašymas iš VMVT išreikalauti rašytinius... 65. 30.... 66. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų... 67. 31.... 68. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos... 69. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 70. IV.... 71. 32.... 72. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės maisto... 73. 33.... 74. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso... 75. 34.... 76. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 77. 35.... 78. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, apeliantas iš esmės nesutinka su... 79. 36.... 80. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 81. 37.... 82. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija 2017 m.... 83. 38.... 84. Reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų... 85. 39.... 86. Pagal Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (2000 m. balandžio 4 d. įstatymo... 87. 40.... 88. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus... 89. 41.... 90. Vertinant byloje surinktus įrodymus įrodymų teorijos suformuluotų... 91. 42.... 92. Taigi dviejų laboratorijų pateikti tyrimų rezultatai ir išvados... 93. 43.... 94. UAB „Judex“ skunde ir apeliaciniame skunde teigia, jog koldūnų mėginys... 95. 44.... 96. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 97. 45.... 98. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo... 99. 46.... 100. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo pakartotinai apklausti liudytoją UAB... 101. 47.... 102. Apeliaciniame skunde prašoma išreikalauti rašytinius dokumentus apie 2016 m.... 103. 48.... 104. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 105. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 106. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ apeliacinį skundą... 107. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimą... 108. Nutartis neskundžiama....