Byla 2A-58/2009
Dėl isiskolinimo priteisimo bei sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojanciu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Ales Bukavinienes, Virginijos Cekanauskaites (kolegijos pirmininke ir pranešeja) ir Nijoles Piškinaites, sekretoriaujant Vaidai Steponaviciutei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Vygantui Barkauskui ir R. V. , atsakovo atstovei Laurai Juozumaitei, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo uždarosios akcines bendroves ,,Vilniaus skelbimai“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilineje byloje Nr. 2-585-43/2006 pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves ,,Reklamos laikraštis“ ieškini atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus skelbimai“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Norekso valdos“ del isiskolinimo priteisimo bei sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojanciu.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :

3Ieškovas UAB ,,Reklamos laikraštis“ kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovams UAB ,,Vilniaus skelbimai“ ir UAB ,,Norekso valdos“, kuriuo praše: 1) priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“, o nesant galimybes iš jo išieškoti - iš atsakovo UAB „Norekso valdos“, 54 750 Lt skola, 58 868,86 Lt delspinigiu (viso 113 618,86 Lt) ir 6 procentu dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo dienos iki teismo sprendimo ivykdymo dienos (CK 1.130 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., 6.90 str. 1 d., 6.245 str. 5 d.); 2) pripažinti negaliojanciu atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ 2005 m. vasario 24 d. pranešima Nr.02/24-1 del 2001 m. gegužes 1 d. sutarties, sudarytos tarp atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ ir ieškovo, nutraukimo.

4Nurode, kad su atsakovu UAB „Vilniaus skelbimai“ 2001 m. gegužes 1 d. sudare sutarti, pagal kuria ieškovas perdave atsakovui laikrašcio „Reklama“ leidybines teises, o atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ isipareigojo sumoketi ieškovui nustatyta pinigu suma. Atsakovas UAB „Norekso valdos“ 2001 m. gegužes 3 d. garantiniu raštu prisieme atsakomybe del UAB „Vilniaus skelbimai“ isipareigojimu ieškovui pagal nurodyta sutarti ivykdymo. Ieškovas savo isipareigojima iš esmes ivykde, taciau atsakovas savo isipareigojimus vykde netinkamai ir už laikotarpi nuo 2001 m. gegužes 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d. liko skolingas ieškovui 54 750 Lt bei 58 868,86 Lt delspinigiu.

5Ieškovas taip pat nurode, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ 2005 m. vasario 24 d. pranešimu Nr.02/24-1 informavo ieškova apie ginco sutarties nutraukima, nurodydamas, jog ieškovas iš esmes pažeide ginco sutarti, nes neivykde sutartimi prisiimtu isipareigojimu - neperdave leidinio prekiu ženklo „Reklama“, nepakeite savo bendroves pavadinimo, neperdave leidinio tarptautiniu standartiniu serialiniu numeriu (ISSN), taip pat teises naudotis turimu EAN Lietuva BAR brukšniniu kodu, neperkele isipareigojimu pagal galiojancias reklaminio ploto bei skelbimu talpinimo leidinyje užsakymu sutartis, neperdave pagal priemimo-perdavimo akta sutarciu, užsakymu originalu. Ieškovo nuomone, toks sutarties nutraukimas pažeidžia jo teises, turi buti pripažintas negaliojanciu (CK 6.189 str. 1 d., 6.217 str. 1, 2, 4 d.), nes visi ginco sutarties šaliu veiksmai patvirtina, kad nebuvo jokiu esminiu sutarties pažeidimu iki to laiko, kada ieškovas pradejo reikalauti pagal ginco sutarti priklausanciu pinigu. Ieškovas teige, kad nuo 2001 m. gegužes 1 d. iki šiol laikrašti „Reklama“ leidžia tik atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“, po ginco sutarties sudarymo pas atsakova perejo dirbti visi tiesiogiai su laikrašcio leidyba susije ieškovo darbuotojai, laikraštis buvo leidžiamas ne tik tuo paciu pavadinimu, bet ir tokiu paciu puslapiu dizainu, turiniu ir kt. Ieškovas nepažeide sutarties esmes, todel atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ neturejo teises vienašališkai nutraukti ieškovo iš esmes ivykdyta ginco sutarti.

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 20 d. sprendimu ieškini patenkino iš dalies: pripažino negaliojanciu ginco sutarties nutraukima vienašališku UAB ‚,Vilniaus skelbimai“ 2005 m. vasario 24 d. pranešimu Nr.02/24-1, priteise iš atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“, o subsidiariai - iš atsakovo UAB „Norekso valdos“, ieškovui 54 750 Lt skola, 19 622,95 Lt delspinigiu, 2 231,19 Lt sumoketo žyminio mokescio, 5 900 Lt advokato pagalbos išlaidu bei 6 procentu dydžio metiniu palukanu, o kita ieškinio dali atmete.

7Teismas nustate, kad nuo 2001 m. gegužes menesio laikrašti „Reklama“ leido, platino bei iš šios veiklos gavo pajamas atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“, todel teismas sprende, jog iš esmes atsakovas gavo tai, ko tikejosi gauti sudarydamas ir vykdydamas ginco sutarti, tai yra leidybines teises. Teismas sprende, kad ieškovo padaryti sutarties pažeidimai – neperduotas atsakovui UAB „Vilniaus skelbimai“ prekiu ženklas „Reklama“, nepakeistas ieškovo bendroves pavadinimas, neperduoti leidinio tarptautiniai standartiniai serialiniai numeriai (ISSN), neperduoti pagal priemimo-perdavimo akta sutarciu, užsakymu originalai – nera esminiai ir nebuvo pagrindo atsakovui vienašališkai nutraukti sutarti, nes net ir ieškovui neivykdžius dalies sutartiniu isipareigojimu, atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ gavo tai, ka tikejosi gauti pagal sutarti (CK 6.217 str.1, 2 d., sutarties 1.1, 1.2 p.). Be to, atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ lukesciu patenkinimo patvirtinimu teismas laike ir tai, kad atsakovas mokejo sutartimi sutartus delspinigius, pasirašinejo skolos ir delspinigiu suderinimo aktus, nereikalavo atlyginti del netinkamo sutarties vykdymo atsiradusiu nuostoliu. Del šiu aplinkybiu teismas sprende, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ nepagristai ir neteisetai nutrauke ginco sutarti, todel ginco sutarties nutraukima pripažino negaliojanciu, o iš atsakovo priteise ieškovui skola už laikotarpi nuo 2001 m. gegužes 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d., del kurios dydžio tarp šaliu ginco nera, bei 6 procentu dydžio metines palukanos nuo priteistos skolos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo ivykdymo dienos (CK 1.138, 6.1-6.4 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 6.189 str. 1d., 6.200, 6.205, 6.217, 6.245 str.). Nustates, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ savo prievole pagal sutarti ieškovui iš dalies ivykde bei kad prašomi priteisti 58 868,86 Lt delspinigiai yra aiškiai per dideli, nes yra didesni nei reikalaujama priteisti skola, teismas iš atsakovo priteistinus delspinigius mažino tris kartus, tai yra iki 19 622, 95 Lt (CK 6.71 str.). Sutrumpinto šešiu menesiu ieškinio senaties termino reikalavimui del delspinigiu teismas netaike, nurodes, kad atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ pasirašyti delspinigiu iššifravimo (suderinimo) aktai bei skolu suderinimo aktai rodo, kad jis pripažista prievole, todel teismas taike bendraji CK 1.125 straipsnyje nustatyta dešimties metu ieškinio senaties termina, kuris nebuvo pasibaiges.

8Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ prašo mineta teismo sprendima panaikinti, priimti nauja sprendima ir ieškini atmesti. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino intelektines nuosavybes instituto - leidybines teises - esme, todel netinkamai apibreže sutarties dalyka; netinkamai aiškino bei taike ir Visuomenes informavimo istatymo nuostatas, numatancias privalomus reikalavimus leidinio teisetumui, taip pat pažeide CK nuostatas, reglamentuojancias sutarciu nutraukima, garanto atsakomybe, netesybu instituta, netinkamai aiškino bei taike CPK normas, reglamentuojancias irodinejima bei irodymu vertinima. Šiuos teiginius apeliantas grindžia tokiomis aplinkybemis:

  1. Teismas netinkamai išaiškino ginco sutarties esmines salygas, todel nepagristai konstatavo, jog atsakovas pagal ginco sutarti gavo tai, ko tikejosi, o esminio sutarties pažeidimo ieškovas nepadare (CK 6.217 str. 2 d. 1 p.). Savoka „leidybines teises” ginco sutartyje suprantama kaip leidinio pavadinimo ir prekes ženklo perdavimas, ieškovo bendroves pavadinimo, kuris sutampa su perduodamo leidinio pavadinimu, pakeitimas (Sutarties 3.2 p.); leidinio tarptautinio standartinio dokumento numerio (ISSN ir kt.) ir teises naudotis turimu asociacijos EAN Lietuva BAR brukšniniu kodu perdavimas (Sutarties 3.3 p.); ieškovui priklausanciu fiksuoto ryšio telefono abonentiniu numeriu perdavimas (Sutarties 3.4 p.); perkelimas isipareigojimu pagal galiojancias reklaminio ploto bei skelbimu talpinimo leidinyje užsakymu sutartis, proporcingai likusiam sutarciu galiojimo laikotarpiui ir sutartiniu isipareigojimu ivykdymo laipsniui, apmokant dali pagal šias sutartis gautu sumu bei priemimo-perdavimo aktu perduodant minetuju sutarciu, užsakymu originalus (Sutarties 3.5 p.). „Išimtine leidybine teise“ šios sutarties kontekste turi buti suprantama ne kaip viena iš autoriu turtiniu teisiu, tai yra teise išleisti savo sukurta kurini Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo prasme, o kaip teise buti visuomenes informavimo priemones leideju ir platinti tinkamai iregistruota leidini, turinti apsaugota antrašte, perduodant rinkos dali, skaitytojus, užsakovus bei visa, kas susije su leidinio platinimu, pagal I. B. visuma šiu isipareigojimu, kurie yra vienas nuo kito neatsiejami perimant leidybines teises bei rinkos dali, sukuria nauja verte, kuri sutartimi ir buvo nustatyta bei sieke beveik puse milijono litu. Tuo tarpu ieškovas pažeide esmines sutarties salygas, del kuriu apeliantas negavo to, ko tikejosi, tai yra negavo išimtiniu leidybos teisiu, nes ieškovas neperdave iregistruotu prekiu ženklu, teises naudotis turimu asociacijos EAN Lietuva BAR kodu, leidinio tarptautinio standartinio dokumento numerio, sutarciu ir t.t. Padarytu sutarties pažeidimu apimtis leme tai, kad atsakovas gavo ne išimtine teise leisti ir platinti leidini, o telefono numerius (ivykdyta tik sutarties 3.4 p. salyga), kuriuos jis galejo naudoti, leisdamas savo paties naujai sukurta ir iregistruota leidini, kuris nieko bendro neturejo su ieškovo leidžiamu laikrašciu „Reklama“. Ieškovas, neturedamas leidinio tarptautinio standartinio dokumento numerio ISSN, neiregistraves prekes ženklo, neturejo išimtines teises leisti laikrašti pavadinimu „Reklama“, vadinasi negalejo tokios teises perduoti ir jokiam kitam subjektui. Sutarties tikslas nebuvo pasiektas, o teismo nurodyta aplinkybe, kad kuri laika buvo leidžiamas laikraštis su antrašte „Reklama“, turi buti vertinama kaip atsakovo suklaidinimo pasekme, nes tik po kurio laiko paaiškejo, kad ieškovas minetu isipareigojimu ivykdyti negali, nes neturi teisiu, del kuriu perleidimo buvo reikalingi ir atitinkami irašai, irašu pakeitimai. Veliau apeliantas leidžiamo laikrašcio pavadinima pakeite.
  2. Teismas neivertino aplinkybes, kad bylos esme yra ne bet kokio leidinio, o leidinio pagal VII pripažistamo visuomenes informavimo priemone, leidyba, kurios vienas pagrindiniu ir esminiu reikalavimu - tai leidinio tarptautinio standartinio dokumento numerio ISSN gavimas. VII 36 straipsnio pirmoji dalis numato, kad kiekviename leidinyje turi buti nurodyti Lietuvos standarto nustatyti leidybiniai duomenys ir tarptautinis dokumento standarto numeris (ISBN, ISSN, ISMN ir kt.). Šis kodas identifikuoja leideja ir leidinio antrašte. Ieškovas negalejo perduoti leidinio tarptautinio standartinio dokumento numerio, nes minetas leidinio privalomas rekvizitas nebuvo nustatyta tvarka iregistruotas, o ieškovas nuslepe šia aplinkybe ir leido laikrašti „Reklama“, naudodamas nebegaliojanti numeri. Be to, nors ieškovas ginco sutarties 3.3 punktu isipareigojo vieno kalendorinio menesio laikotarpyje perduoti teise naudotis asociacijos EAN Lietuva BAR brukšniniu kodu, taciau tokios teises perduoti negalejo, nes minetas rekvizitas nebuvo nustatyta tvarka iregistruotas, o jo iregistravimui butina tureti leidinio tarptautini standartini dokumento numeri, kurio, kaip nurodyta aukšciau, leidinys neturejo.
  3. Teismas neatsižvelge i tai, kad ieškovas negalejo nežinoti (žinojo), jog negales ivykdyti ginco sutartimi prisiimtu minetu isipareigojimu, nes iki sutarties sudarymo jis nebuvo atlikes veiksmu, sukurimui to, ka ketino perduoti. Tai yra ieškovas tycia neivykde nurodytu anksciau ginco sutarties salygu. Be to, ieškovas garantavo savo prievoliu ivykdyma ir sutartimi patvirtino, kad turi visus reikalingus dokumentus, kad nera jokiu kliuciu jo prisiimtu isipareigojimu ivykdymui, nors žinojo, kad yra priešingai (CPK 6.217 str. 2 d. 3 p.).
  4. Ginco sutarties 10.2 punkte itvirtinta šalies teise, o ne pareiga reikalauti nuostoliu, todel tai, kad atsakovas šia teise dar nepasinaudojo, nereiškia, jog del padarytu sutarties pažeidimu jis nepatyre nuostoliu, jog ieškovo padaryti ginco sutarties pažeidimai yra neesminiai, o atsakovas neturi teises nutraukti sutarti CK 6.217 straipsnio pagrindu. Be to, nukentejusi šalis, nutraukdama sutarti, turi teise reikalauti gražinti jai viska, ka ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutarti (CK 6.222 str.).
  5. Teismas, neanalizaves atsakovo išlaidu ir pajamu santykio, remdamasis vien aplinkybe, jog atsakovas gavo pajamu, negalejo konstatuoti, kad sutarties pažeidimai yra neesminiai ir atsakovo interesai nebuvo pažeisti.
  6. Teismas delspinigiu priteisimo ir ju dydžio klausima išsprende netinkamai pritaikes ieškinio senaties terminus reglamentuojancias teises normas bei netesybu dydžio skaiciavimo taisykles, leidžiancias mažinti netesybas, atsižvelgiant i kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi, nes priteistu delspinigiu dydis yra akivaizdžiai per didelis ir neatitinka netesybu kompensacinio pobudžio, o ieškovas neirode savo turetu nuostoliu. Pagal susiformavusia praktika delspinigiai gali buti priteisiami tik už paskutiniuosius 6 menesius iki ieškinio del delspinigiu išieškojimo pateikimo teismui. Atsakovas pateike delspinigiu skaiciavimo lentele, kurioje delspinigiai buvo paskaiciuoti pagal CK nuostatas ir bendra delspinigiu suma - 14 623,00 Lt, kuri, kaip aiškiai per didele, turejo buti mažinama vadovaujantis CK 6.73 straipsnio antraja dalimi. Be to, CK nenumato, jog sutrumpinto termino nutrukimas salygotu bendrojo senaties termino taikyma.
  7. Teismas išnagrinejo ieškovo reikalavima atsakovui, kurio atžvilgiu ieškovas neturejo reikalavimo teises. Garanto atsakomybe yra subsidiari, o subsidiarios atsakomybes esmine salyga yra ta, kad kreditorius gali pareikšti reikalavima garantui tik tuo atveju, jei jo reikalavimu nepatenkina pagrindinis skolininkas. Todel tik apeliantui neivykdžius prievoles ar esant negalimam išieškojimui pagal teismo sprendima, ieškovas igytu teise iš garanto reikalauti ivykdyti pagrindinio skolininko prievole. Del to ši teismo sprendimo dalis prieštarauja ir CPK 267 straipsnio nuostatai, draudžianciai priimti salyginius sprendimus.

9Atsakovas UAB „Norekso valdos“ prisidejo prie apeliacinio skundo bei palaike jame išdestytus argumentus. Papildomai nurode, jog teisiu, tarp ju ir leidybines teises, pirkimo-pardavimo sutarciai taikytinos CK XXIII skyriaus nuostatos tiek, kiek jos neprieštarauja tu teisiu prigimciai ir esmei (CK 6.425 str.). Teismas nustate, kad iš visu prisiimtu isipareigojimu ieškovas ivykde tik viena – perdave teises pagal telefonu abonentines sutartis, o del kitu teisiu perdavimo jau ginco sutarties sudarymo metu ieškovas turejo žinoti arba žinojo, kad neturi šiu teisiu ir neigis, todel ir negales ju perduoti apeliantui. Del to apeliantas turejo teise nutraukti ginco sutarti (CK 6.217, 6.321 str.). Ieškovas nepateike irodymu, jog apeliantas butu žinojes apie deklaruotu ieškovo teisiu nebuvima ginco sutarties sudarymo metu. Atsakovas, negaves iš ieškovo teisiu pagal ginco sutarti, nepradejo ju valdyti, o nuo 2005 m. vasario 22 d. buvo leidžiamas ne laikraštis „Reklama“, o laikraštis „Sostines skelbimai“, kurio prekiu ženklas, ISSN, BAR brukšninis kodas buvo registruoti apelianto saskaita ir pastangomis. Tuo tarpu laikrašcio „Reklama“ leidybines teises negalejo buti panaudotos pagal paskirti, nes jos nebuvo iregistruotos ir saugomos.

10Atsiliepimu i apeliacini skunda ieškovas UAB ,,Vilniaus skelbimai“ praše skunda atmesti. Nurode, jog vien del formaliu ginco sutarties pažeidimu apelianto interesai nenukentejo, nes, kaip pagristai konstatavo teismas, apeliantas gavo tai, ko tikejosi, tai yra leidybines laikrašcio „Reklama“ teises, leido ši laikrašti beveik keturis metus (nuo 2001 m. gegužes iki 2005 m. kovo men.). Teige, jog ieškovui neperdavus leidybiniu mineto laikrašcio teisiu, apeliantas nebutu galejes šio laikrašcio leisti. Nepagristi apelianto teiginiai, jog ieškovas buvo isipareigojes iregistruoti laikrašcio „Reklama“ prekiu ženklus VPB, nes prekiu ženklai gali buti naudojami ir neiregistruoti, ka ieškovas bei apeliantas dare. Apeliantas savo nuožiura ir iniciatyva pakeite nusipirkto laikrašcio pavadinima. Taip pat ieškovas nebuvo isipareigojes ateityje apeliantui perduoti sutartis su užsakovais ar lešas, o ISSN neperdavimas negali buti traktuojamas kaip esminis sutarties pažeidimas, nes ISSN numerio nenurodymas jokiu teisiniu pasekmiu praktiškai nesukelia (VII 53 str. 1 d.). Ieškovo nuomone, reguliarus apelianto mokejimai pagal ginco sutarti, liudija, kad jo interesai buvo patenkinti, ir tik veliau apeliantas eme ieškoti pretekstu išvengti galutinio atsiskaitymo su ieškovu. Be to, apeliantas, pasirašydamas isipareigojimus sumoketi visas skolas ir mokejimus, tarpusavio suderinimo aktus, patvirtino, jog ieškovas ginco sutarti vykde tinkamai. Ieškovo nuomone, apeliantas, nesprendes iškilusio ginco pagal sutarties nuostatas (sutarties 7.2 p.), neturejo teises ja vienašališkai nutraukti. Taip pat ieškovas nurode, kad teismas tinkamai išaiškino ir pritaike teises normas, reglamentuojancias netesybu ieškinio senati ir garanto civiline atsakomybe. Ieškovas ne karta kreipesi i apelianta del atsiskaitymo, taciau skolininkas nesumokejo, todel ieškinys pagristai pareikštas ir garantui. Be to, apeliantas yra nemokus, jam keltina bankroto byla, iš jo nebus imanoma išieškoti priteistos sumos.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 12 d. nutartimi buvo pakeites mineta Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendima: panaikino teismo sprendimo dali, kuria pripažintas negaliojanciu vienašališkas ginco sutarties nutraukimas ir priteista skola bei netesybos; šiuos ieškinio reikalavimus atmete; kita teismo sprendimo dali paliko nepakeista. Teiseju kolegija nurode, jog sutartys turi buti aiškinamos sažiningai, todel ieškovui neivykdžius sutartiniu isipareigojimu, tai yra neperdavus privalomu leidinio rekvizitu (prekes ženklo, leidinio ISSN, asociacijos EAN BAR brukšninio kodo, kitu duomenu, reikšmingu leidinio išleidimui ir platinimui, nepakeitus tureto bendroves pavadinimo), buvo pažeista atsakovo išimtine teise leisti ginco sutartyje nurodyta laikrašti, del ko atsakovas negavo to, ko tikejosi iš sutarties (tai yra išimtiniu leidybos teisiu), ir turejo pagrinda sutarties pažeidima pripažinti esminiu bei vienašališkai nutraukti nurodyta sutarti.

12Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2008 m. sausio 31 d. nutartimi šia apeliacines instancijos teismo nutarti panaikino ir perdave byla nagrineti iš naujo apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.

13Šios bylos nagrinejimo eigoje Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 18 d. nutartimi atsakovui UAB „Vilniaus skelbimai“ yra iškelta bankroto byla (t. 3, b. l. 20)

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Apeliacines instancijos teismas, tikrindamas skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisetuma bei pagristuma, atsižvelgia i tai, kad nagrinejamu atveju viena iš ginco šaliu –atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ yra bankrutuojanti bendrove ir pagal suformuota teismu praktika šios kategorijos bylose yra viešasis interesas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-30/2006). Taigi nagrinedama byla, teiseju kolegija remiasi visa bylos medžiaga, o ne tik apeliaciniame skunde išdestytomis aplinkybemis (CPK 320 str. 2 d.). Taciau laikoma, jog šios aplinkybes reikšme negali buti absoliutinama, tuo labiau nagrinejamu atveju, kai bankrutuojancio atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ prievole yra užtikrinta atsakovo UAB ,,Norekso valdos“ garantija (CPK 185 str.).

16Kaip buvo mineta, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartimi buvo iš dalies patenkintas ieškovo UAB ,,Reklamos laikraštis“ kasacinis skundas, panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. birželio 12 d. nutartis, kuria, iš dalies patenkinus atsakovo UAB ,,Vilniaus skelbimai“ apeliacini skunda, prie kurio buvo prisidejes kitas atsakovas UAB ,,Norekso valdos“, buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendimas, panaikinta jo dalis del vienašalio ginco sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojancia bei skolos su netesybomis priteisimo ir šie ieškinio reikalavimai buvo atmesti, kita teismo sprendimo dalis buvo palikta nepakeista.

17Iš dalies patenkindamas ieškovo UAB ,,Reklamos laikraštis“ kasacini skunda, kasacines instancijos teismas nurode, kad apeliacines instancijos teismo sprendimo teisetuma bei pagristuma vertina, visu pirma, kvalifikuodamas ginco šaliu teisinius santykius pagal teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes bei atsižvelgdamas i CK 6.193 - 195 straipsniuose itvirtintas sutarciu aiškinimo taisykles, o remdamasis CK 6.156 straipsnio 3 dalimi nurode, kad nera draudžiama šalims sudaryti sutarti, turincia keliu rušiu sutarciu elementu, t. y. mišriaja sutarti ir remdamasis nuostatomis, kurias šio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija išdeste 2006 m. spalio 16 d. nutartyje civilineje byloje UAB „Rove“ v. UAB „Serneta“, UAB „Acumen“ (civilines bylos Nr. 3K-3-521/2006; procesinio sprendimo kategorijos: 42.8; 42.9; 42.11.1; 42.11.3; 42.11.4), jog vertinant tokia sutarti, taikomos teises normos, reglamentuojancios tu rušiu sutartis, kuriu elementu yra vertinamoje sutartyje, atsižvelgiant i sutarties esme, šaliu ketinimus, taip pat ivertinant kitas konkrecius atveju reikšmingas aplinkybes.

18Atsižvelgdamas tiek i ginco šaliu sudarytos sutarties turini, tiek i teismu nustatytas faktines aplinkybes, remiantis sutarties šaliu veiksmais ja vykdant (pas atsakova dirbo buve ieškovo darbuotojai, laikraštis buvo leidžiamas tuo paciu adresu, telefono numeriu, elektroniniu paštu, ta pacia puslapiu kompozicija, grafiniu apipavidalinimu, maketu ir pan.), šis teismas konstatavo, kad ginco šalys sudare mišriaja sutarti, tai yra susitare del dvieju prievoliu – del išimtiniu laikrašcio „Reklama“ leidybiniu teisiu perleidimo, bei del verslo pardavimo. Išimtines leidybines teises šaliu sudarytos sutarties kontekste sudare ieškovo pareiga perduoti atsakovui ieškovo vardu turetu ir jam, kaip leidejui, suteiktu ir šioje sutartyje išvardintu teisiu, garantuojanciu jo išimtines teises leisti konkretu leidini ir užtikrinanciu leidybines veiklos teisetuma, visuma, o susitardamos del verslo perleidimo, šalys sulygo, jog ieškovas privalo perkelti visus ieškovo isipareigojimus pagal galiojancius reklaminio ploto skelbimu talpinimo leidinyje užsakymo sutartis, perduoti telefono abonentinius numerius bei atlikti kitus veiksmus, siekiant ne tik suteikti teise atsakovui naudotis laikrašcio išimtinemis leidybinemis teisemis, bet ir perduoti vykdyta leidybos versla, o atsakovas, siekdamas perimti ieškovo turetos rinkos dali reklamos leidiniu versle, isipareigojo už tai ieškovui sumoketi sutartimi sulygta kaina.

19Kasacines instancijos teismas, remdamasis teismu nustatytomis aplinkybemis, jog ieškovas neivykde savo sutartines prievoles perduoti atsakovui išimtines leidybines teises, tai yra duomenis, reikalingus teisetam leidinio „Reklama“, kaip visuomenes informacijos priemones, išleidimui ir platinimui (prekiu ženklas, leidinio tarptautinio standarto serijiniai numeriai (ISSN), teise naudotis turimu EAN Lietuva BAR brukšniniu kodu (sutarties 3.2, 3.3 p.)), ir negalejo perduoti, nes pats ju neturejo, padare išvada, kad sutarties sudarymo metu šios sutarties dalies dalykas neatitiko imanomumo reikalavimu, tai yra buvo pažeistas teises imperatyvas, kuris išvestinas iš prievoles esmes (CK 6.3 str. 3, 4 d.). Nurode, kad teismai, nustate tokias aplinkybes, turejo ex officio konstatuoti, kad šaliu susitarimas del išimtiniu leidybiniu teisiu yra niekinis sandoris, kuris negalioja ab initio, todel negali sukelti jokiu teisiniu pasekmiu (CK 1.80 str., 1.78 str. 5 d.), o apeliacines instancijos teismas neturejo teisinio pagrindo spresti del vienašalio sutarties nutraukimo pagristumo (CK 6.217 str.), nenustates šios prievoles dalies santykio su pamineta kita prievole del laikrašcio „Reklama“ leidybos verslo perleidimo.

20Kartu teiseju kolegija nurode, jog sandorio dalies negaliojimas nedaro negaliojanciu kitu jo daliu, jeigu galima prielaida, kad sandoris butu buves sudarytas ir neitraukiant negaliojancios dalies (CK 1.96 str.). Remdamasi byloje nustatytomis aplinkybemis teiseju kolegija atkreipe demesi i tai, jog nors sutarties tekste itvirtintos prievoles nera atskirtos, taciau nepaisant to, jog ieškovas neperleido atsakovui išimtiniu leidybiniu teisiu, šis pereme ieškovo turetos rinkos dali reklamos laikrašcio leidybos versle ir nuo 2001 m. gegužes men. atsakovas platino ir leido leidini „Reklama“, pas atsakova dirbo buve ieškovo darbuotojai, atsakovo leidžiamame laikraštyje buvo nurodomas tas pats adresas, telefono numeris, elektroninis paštas ir kiti duomenys, leidžiantys spesti apie leidžiamo laikrašcio testinuma. Nurode, jog byloje nustatyta, kad ieškovas, nors ir nepakeite savo pavadinimo, taciau laikrašcio leidyba neužsieme. Taip pat pabreže teismo nustatyta aplinkybe, jog atsakovas gavo už laikrašcio leidyba pajamu bei iš dalies mokejo imokas pagal sutarti, t. y. sumokejo ieškovui 82 000 Lt bei pasirašydavo skolos ir delspinigiu suderinimo aktus bei PVM saskaitas – fakturas (t. 1, b. l. 35 - 44). Teismu nustatytu faktiniu bylos aplinkybiu pagrindu teiseju kolegija konstatavo, kad minimos dvi sutartines prievoles tapo savarankiškomis prievolemis, todel vienos iš ju, t. y. išimtiniu leidybiniu teisiu perleidimo, negaliojimas, nelemia kitos ieškovo prievoles – perleisti laikrašcio leidybos versla – galiojimo ar negaliojimo.

21Remdamasis anksciau šioje nutartyje išdestytais argumentais kasacines instancijos teismas konstatavo, jog nustacius, kad ieškovo prievole perleisti laikrašcio „Reklama“ leidybos versla yra savarankiška ir galiojanti, sprestinas klausimas ar ieškovas tinkamai ivykde šia prievole, ar pagristas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo visa sutartyje numatyta atlyginima, nes joje nustatyta kaina neišskirta ir nedetalizuota (sutarties 4.1, 4.2 p., t. 1, b. l. 13) (CK 6.38, 6.59, 6.189, 6.200 str.). Taip pat atkreiptas demesys i tai, kad inter alia sprestinas klausimas del ginco sutartyje nurodytos išimtiniu leidybiniu teisiu ir verslo perleidimo kainos atitikties protingumo reikalavimams (CK 6.198 str.). Kadangi ieškovo prievoles perleisti laikrašcio „Reklama“ leidybos versla tinkamo vykdymo ir atsakovo pagal ginco sutarti moketinos šio verslo kainos dydžio nustatymas yra fakto klausimas, o apeliacines instancijos teismas nurodytu klausimu iš esmes nesprende, byla buvo perduota iš naujo nagrineti apeliacines instancijos teismui (CPK 353 str. 1 d., 359 str. 1 d. 5 p.).

22Kaip žinoma, pagal CK 362 straipsnio nuostatas teismui, iš naujo nagrinejanciam byla, yra privalomi kasacinio teismo nutartyje išdestyti išaiškinimai. Todel teiseju kolegija, pakartotinai išnagrinejusi šia byla pagal atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ (nagrinejimo metu - BUAB „Vilniaus skelbimai“) apeliacini skunda kasacines instancijos teismo apibrežtose ribose, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinedamas klausima del 2001 m. gegužes 1 d. sudarytos ginco sutarties vienašalio nutraukimo teisetumo, teisingai išaiškino CK 6.217 straipsnio pirmosios bei antrosios dalies nuostatas ir byloje surinktu irodymu pagrindu teisingai sprende, jog ta aplinkybe, kad ieškovas UAB ,,Reklamos laikraštis“ neatliko veiksmu, susijusiu išimtiniu laikrašcio „Reklama“ leidybiniu teisiu perleidimu atsakovui UAB „Vilniaus skelbimai“ ir neperdave jam prekiu ženklo, leidinio tarptautinio standarto serijiniu numeriu (ISSN ir kt.), teises naudotis EAN Lietuva BAR brukšniniu kodu (sutarties 3.2, 3.3 p.)), kuriu, kaip konstatuota paminetoje kasacines instancijos teismo nutartyje, ir negalejo perduoti, nes pats ju neturejo, tai yra neivykde prievoles pagal susitarimo dali, kuri ex officio konstatuota niekiniu sandoriu, negaliojanciu ab initio, todel negalinciu sukelti jokiu teisiniu pasekmiu (CK 1.80 str., 1.78 str. 5 d.), - neduoda pagrindo spresti del esminio sutarties pažeidimo iš ieškovo UAB ,,Reklamos laikraštis“ puses, kuris leistu atsakovui UAB „Vilniaus skelbimai“ vienašaliai nutraukti šia sutarti. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurode, jog ieškovui, atlikus sutartyje numatytus veiksmus, kurie, kaip nurodyta šioje nutartyje anksciau, yra jau kvalifikuoti, kaip savarankiška ir galiojanti ieškovo prievole perleisti atsakovui laikrašcio „Reklama“ leidybos versla, atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ gavo tai, ka iš esmes ir tikejosi gauti pagal sutarti. Tuo remdamasis teismas pagristai konstatavo, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ 2005 m. vasario 24 d. pranešimu Nr.02/24-1 nepagristai ir neteisetai nutrauke ginco sutarti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarines sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutartis civilineje byloje I. Z. v. UAB ,,Baldras" ir kt., bylos Nr. 3K-P-346/04).

23Tokia pirmosios instancijos teismo išvada patvirtina byloje nustatytos aplinkybes, jog neilgai trukus po 2001 m. gegužes 1 d. ginco sutarties sudarymo bei isigaliojimo, tai yra nuo 2001 m. gegužes 15 d. atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ pradejo leisti minima leidini „Reklama“, uždejes antrašte, jog jis yra šio laikrašcio leidejas (t. 1, b. l. 156-170). Dar po dvieju savaiciu buvo pakeistas leidinio logotipas. Taigi, nežiurint to, kad ieškovas atsakovui UAB ,,Vilniaus skelbimai" nebuvo perdaves prekiu ženklo, tai jam nesutrukde ši laikrašti leistu ne tik tuo paciu pavadinimu, bet ir naudotis tuo paciu maketu, puslapiu kompozicija, grafiniu apipavidalinimu ir pan., o laikrašcio metrikoje skelbti ta pati adresa, kontaktinius reklamos užsakymo telefonus, elektroninio pašto adresa, nurodyti, kad šis laikraštis išeina nuo 1974 m. rugpjucio 15 d. ir t. t. (t. 1, b. l. 107-110). Laikrašcio pavadinimas ,,Reklama" su prierašu ,,Vilniaus skelbimai" išliko iki 2005 m. vasario men., kada leidinio pavadinimas tapo tik ,,Sostines skelbimai". Taciau bylos medžiagoje nepaneigtas ieškovo tvirtinimas, kad šis pavadinimas buvo keiciamas paties atsakovo UAB ,,Vilniaus skelbimai" iniciatyva, atsižvelgiant i rinkoje esancias tendencijas, o ne del ieškovo netinkamo sutarties vykdymo (t. 1, b. l. 111-114, 165). Pirmosios instancijos teismas, pagrisdamas anksciau nurodyta išvada, taip pat teisingai sprende, kad šaliu tikraja valia sudarant šia sutarti apibudina taip pat ta aplinkybe, kad ginco sutarties priede Nr. 2 šalys susitare, jog atsakovo moketinu daliniu mokejimu pagal šia sutarti suma didinama priklausomai nuo vidutiniu praejusio kalendorinio ketvircio pajamu, gautu užsakant reklaminius plotus laikraštyje „Reklama“ bei realizuojant laikrašcio tiraža, kad ieškovui pareikalavus, atsakovas privalo jam pateikti atitinkamos formos pažyma apie šias pajamas. Teismas taip pat teisingai remesi paties atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovui pateiktos 2005 m. vasario 14 d. pažymos apie minimas pajamas, kurias atsakovas gavo laikotarpiu nuo 2001 m. gegužes 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d., faktu bei duomenimis. Iš šiu duomenu matyti, kad atsakovui UAB „Vilniaus skelbimai" peremus laikrašcio „Reklama" leidybos teises, minimos pajamos iš laikrašcio nuo 2001 m. birželio men. nuolat augo, per 3,5 metu šios pajamos viršijo viena milijona litu ir sudare: 100 387,84 Lt per 2001 m. gegužes - gruodžio men., 182 576,13 Lt per 2002 m., 408 994,53 Lt per 2003 m., ir 369 735,40 Lt per 2004 m. (t. 1, b. l. 17-18, 50-52).

24Teiseju kolegija laiko, kad nurodyta teismo išvada taip pat patvirtina aplinkybe, jog nors 2002 m. rugpjucio 2 d. bei rugpjucio 12 d. raštais (t. 1, b. l. 80-81) atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ pareiške ieškovui pretenzijas del netinkamo sutarties ivykdymo ir ispejo apie galima sutarties nutraukima, sustabdyma, taciau jau 2002 m. spalio 2 d. teike ieškovui isipareigojima-garantija, jog iki 2002 m. gruodžio 12 d. bus atsiskaityta pagal sutarti, o priešingu atveju, sutinkama už visa laikotarpi moketi delspinigius, tai, kad nors nereguliariai ir ne laiku buvo mokama ieškovui pagal sutarti, o taip pat tai, kad atsakovas pasirašinejo skolos bei delspinigiu suderinimo aktus, ieškovo išrašytas PVM saskaitas-fakturas (t. 1, b. l. 23-34, 35-44, 153). Be to, pažymetina ir tai, kad, kaip nurode pirmosios instancijos teismas, atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ per visa minima sutarties galiojimo laikotarpi, o ir veliau, ieškovo atžvilgiu nesieme sutartyje numatytu atsakomybes priemoniu. Visos išvardintos aplinkybes leidžia spresti, kad yra pakankamo pagrindo išvadai, kuria ieškovas yra suformulaves savo procesiniuose dokumentuose, jog tai, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ sutarti nutrauke praejus beveik keturiems metams nuo jos sudarymo, tai yra artejant galutinio atsiskaitymo terminui, o taip pat tai, kad tuo pat laikotarpiu laikrašcio "Vilniaus skelbimai" leidyba buvo perduota atsakovui UAB "Norekso valdos" pirmajam atsakovui paliekant skolas, patvirtina jo siekima išvengti visiško atsiskaitymo (CPK 185 str.).

25Ivertinusi paminetas aplinkybes, teiseju kolegija atmeta atsakovo UAB ,,Vilniaus skelbimai" apeliaciniame skunde, o taip pat atsakovo UAB "Norekso valdos" prisidejime prie šio skundo išdestytus teiginius, jog ieškovo neivykdytu isipareigojimu apimtis (tinkamai perduotos tik sutartyje nurodytos telefonu abonentines sutartys) duoda pagrindo išvadai, kad atsakovas, pats legalizuodamas leidini, sukure nauja leidini, kuris nieko bendro neturejo su ieškovo leidžiamu laikrašciu ,,Reklama". Priešingai, nei teigia apeliantai, teiseju kolegija laiko, jog bylos medžiaga patvirtina, tai kad ieškovas iš esmes tinkamai ivykde sutartine prievole perduoti atsakovui UAB „Vilniaus skelbimai“ visa savo versla, susijusi su laikrašcio ,,Reklama" leidyba, ir tik tai jam suteike pagrinda leisti ši laikrašti, gauti iš šio verslo pajamas, keisti jo pavadinima, o taip pat, kaip teigia apeliantas, isigyti reikiamus kodus, numerius ir kt. Taigi apelianto argumentai, kad jis pats yra sukures nauja leidini, kuris nieko bendro neturi su ieškovo leistu laikrašciu ,,Reklama", prieštarauja byloje esantiems ir anksciau šioje nutartyje ivertintiems irodymams (CPK 178 str.). Cia atkreiptinas demesys i byloje nustatyta ir nepaneigta aplinkybe, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ yra reklaminiu laikrašciu ir žurnalu verslo grupes ,,Noriu group“ narys, kuri iš esmes suvienodino pamineto pobudžio spaudiniu, kurie leidžiami ir kituose miestuose, tame tarpe ir minimo laikrašcio ,,Reklama" pagrindu leidžiamo spaudinio, pavadinimus.

26Del atsakovo UAB ,,Vilniaus skelbimai" skunde bei atsakovo UAB "Norekso valdos" prisidejime prie skundo išdestytu motyvu, susijusiu su ieškovo nesažiningumu prisiimant neivykdytinas prievoles, teiseju kolegija laiko butinu pažymeti, jog Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija savo 2008 m. sausio 31 d. nutartyje nurode, kad atsakovas, budamas protingas, sažiningas ir atidus verslo subjektas, galejo ir turejo žinoti, kad ieškovas sutartimi prisieme prievole perleisti išimtines leidybines tieses, kuriu pats neturejo.

27Taigi apelianto skunde nurodyti išsamus motyvai, susije tiek su išimtiniu leidybiniu teisiu, tiek su laikrašcio „Reklama“ leidybos verslo perleidimu - sutarciu, lešu, surinktu iš klientu avansu už ateityje spausdinamus skelbimus, neperdavimu, isipareigojimo pakeisti bendroves "Reklamos laikraštis" pavadinima nevykdymu, ir kt., nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ iš ieškovo iš esmes gavo tai, ka tikejosi gauti pagal sutarti, kuri buvo ivertinta 472 000 Lt, o anksciau pamineti 2002 m. rugpjucio menesi ieškovui adresuoti pretenziniai raštai byloje nustatytu aplinkybiu kontekste traktuotini, kaip formalaus pobudžio (CPK 185 str.).

28Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ta aplinkybe, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ iki šiol nepasinaudojo sutartyje numatyta teise del nuostoliu atlyginimo, traktuotina, kaip netiesioginis pripažindamas, kad ieškovo neivykdyti sutartinai isipareigojimai nesukele atsakovui nuostoliu, ar jie vertintini neesminiais. Teiseju kolegija sutinka su apeliantu, jog ginco sutarties 10.2 punkte yra numatyta šalies teise, o ne pareiga reikalauti nuostoliu, kurie, kaip seka iš apelianto motyvu, galejo atsirasti del to, kad ieškovas neatliko dalies sutartiniu prievoliu. Taciau, kaip jau buvo mineta, atsakovas iš tiesu nereiške ir šiuo metu nera pareiškes ieškovui jokiu reikalavimu del nuostoliu atlyginimo, nors nuo sutarties pažeidimu, kuriais jis remiasi, praejo jau daug laiko, todel, remiantis standartais, kurie pagal susiklosciusia teismu praktika taikytini vertinant profesionalaus verslininko, kokiu yra atsakovas, veiksmus (naudingumas, efektyvumas, apdairumas ir kt.), tokia teismo išvada yra visiškai pagrista (CPK 185 str.). Beje, apeliantas, nesutikdamas su teismo išvada, kad ieškovo prievoliniu isipareigojimu neivykdymas negali buti traktuojamas, kaip esminis šios sutarties pažeidimas, be kita ko, remesi ivykdytu ir neivykdytu isipareigojimu apimties palyginimu, taciau nepateike irodymu, kaip minimu isipareigojimu neivykdymas realiai pažeide paties atsakovo teise verstis laikrašcio „Reklama“ leidybos verslu, nors savo 2002 m. rugpjucio 2 d. rašte, adresuotame ieškovui, teige, kad tai itin neigiamai atsiliepe laikrašcio prestižui, pardavimams, atitinkamai, užimamai daliai rinkoje, o taip pat pareikalavo neadekvaciai dideliu investiciju i ši leidini (t. 1, b. l. 80). Kaip žinoma, pagal teismu praktika, kuri formuojama CK 6.217 straipsnio nuostatu aiškinimo bei taikymo klausimais (tame tarpe ir anksciau paminetoje Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarines sesijos nutartyje), vien tik formalus sutarties esminiu nuostatu pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamu pasekmiu (žalos) nukentejusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvada, kad nebuvo esminio sutarties pažeidimo, o nukentejusios šalies remimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutarti reiškia bandyma irodyti tariama ar apsimestini sutarties nutraukimo pagrinda (CPK 178 str.).

29Kaip mineta, kasacines instancijos teiseju kolegija nurode, kad ginco sutartyje nustatyta kaina neišskirta ir nedetalizuota, nurodant bendra už perduodama leidini moketina pinigu suma - 472 000 Lt, apmokama pagal šaliu suderinta ir prie sutarties prideta mokejimo grafika (sutarties 4.1, 4.2 p.) (t. 1, b. l. 11-18), todel konstatavus ginco sutarties dalies del išimtiniu teisiu perleidimo negaliojima, nagrinejant byla iš naujo butina nustatyti prievoles perleisti išimtines leidybines teises santykio su kita ginco šaliu sudarytos sutarties prievole, ir atitinkamai, kokia kaina atsakovas turi moketi ieškovui už perduota versla. Iš naujo nagrinejant byla konstatuota, jog apeliantas, nepateike irodymu, patvirtinanciu, kokia realia itaka atsakovo perimtam bei vykdytam verslui turejo ta aplinkybe, kad ieškovas šia sutartimi buvo prisiemes niekine prievole, tai yra neivykdytinus isipareigojimus del išimtiniu leidybos teisiu perleidimo (papildomos investicijos, mažesne nei planuota rinkos dalis, mažesnes, nei tiketasi pardavimu apimtys ir kt.), taip pat nepateike tokiu irodymu, susijusiu su kita sutarties dalimi - del leidybos verslo perleidimo, prisiimtu atskiru isipareigojimu neivykdymu.

30Teiseju kolegija, naujo nagrinedama šia byla apeliacine tvarka ir siekdama nustatyti ieškovo perleisto laikrašcio „Reklama“ leidybos verslo verte jo perleidimo metu, 2009 m. vasario 17 d. nutartimi buvo paskyrusi šio verslo vertinimo ekspertize. Taciau, kaip matyti iš Auditas ir konsultacijos UAB atlikto verslo vertinimo ekspertizes akto Nr. 5/1667E(Vil):09 medžiagos bei išvadu, nebuvo nustatyta, kad ieškovas ginco sutarties pasirašymo metu vertesi ne tik leidybos verslu, taip pat nepavyko nustatyti patikimos ieškovo paminetos verslo vertes. Konstatuota, kad ši imone 1998 – 2001 m. dirbo nuostolingai, bendra nuostoliu suma 2001 m. pabaigoje sudare 146 431 Lt, o kapitalas bei rezervai buvo neigiami, todel atsižvelgiant i šiuos faktus nustatyta, kad šio verslo verte nustatytu metu buvo lygi 0 Lt (nulis litu).

31Kaip mineta, apeliaciniame skunde atsakovas teige, jog iš ieškovo negavo ir neturejo galimybes naudotis pagal sutarti turetomis perduoti leidybinemis teisemis, todel jam neatsirado pareiga sumoketi 472 000 Lt kaina. Nagrinejant šia byla pakartotinai, atsakovu atstove teige, jog nurodyta ekspertizes išvada taip pat patvirtina apelianto pozicija, kad atsakovams pareikštas ieškinys yra nepagristas. Taciau teiseju kolegija sprendžia, kad šie apelianto ir prie apeliacinio skundo prisidejusio atsakovo UAB ,,Norekso valdos“ argumentai yra nepagristi (CPK 185 str.).

32Visu pirma, iš bylos medžiagos matyti, kad sudarant šia sutarti, kaip jau buvo mineta, dalyvavo verslininkai, patyre laikrašciu leidybos srityje. Nors pagal Juridiniu asmenu registro duomenis atsakovas UAB ,,Vilniaus skelbimai“ yra iregistruotas tik 2001 m. balandžio 27 d., taciau ta aplinkybe, šis sudetingas sandoris buvo pasirašytas praejus tik 3 dienoms nuo minimos imones iregistravimo, leidžia spresti apie tai, jog nustatant sandorio salygas bei kaina esmine reikšme turejo jau pamineta byloje nustatyta bei atsakovu nepaneigta aplinkybe del imones priklausymo butent šiuo verslu - reklaminiu laikrašciu ir žurnalu verslu, užsiimanciai grupei ,,Noriu group“. Tokia išvada taip pat patvirtina aplinkybe, jog atsakovas UAB „Norekso valdos“, praejus vos 2 dienom po ginco sandorio pasirašymo 2001 m. gegužes 3 d. garantiniu raštu prisieme visa atsakomybe del atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ isipareigojimu ieškovui pagal ginco sutarti ivykdymo. Taip pat atsakovo nepaneigti ieškovo administracijos vadovo R. V. paaiškinimai teismui, jog ne jis buvo tokios sutarties sudarymo iniciatoriumi, kad iki pasirašant sutarti pirkejas ieškovo veikla tikrino apie 8 menesius. Taigi, akivaizdu, jog pasirašant šia sutarti atsakovui, ar asmenims, kurie jo interesais projektavo šia sutarti, buvo arba turejo buti žinoma ir ieškovo ukine – finansine padetis bei ta aplinkybe, kad ieškovas pats neturi sutarties dalyku buvusiu išimtiniu laikrašcio „Reklama“ leidybos tiesiu, apie ka nurode ir Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija savo 2008 m. sausio 31 d. nutartyje pasisakiusi, kaip mineta, kad atsakovas, budamas protingas, sažiningas ir atidus verslo subjektas, galejo ir turejo žinoti, kad ieškovas sutartimi prisieme prievole perleisti teises, kuriu pats neturejo. Pagaliau, pabrežtina tai, kad šio sandorio galiojimo laikotarpiu atsakovai nesireme šio sandorio niekiniu pobudžiu, nereiške ieškinio del jo pripažinimo negaliojanciu remiantis ieškovo apgaule (CK 1.91 str.) ar savo suklydimu (CK 1.90 str.) ir kt. Taigi byloje nustatytos aplinkybes, apibudinancios šaliu elgesi pasirašant šia sutarti, o taip pat šaliu elgesi po jos pasirašymo, leidžia spresti, kad šalys vienodai suprato šios sutarties objekta bei salygas ir tuo vadovavosi, nustatydamos bendra sutarties kaina - 472 000 Lt (CK 6.193, 6.198 str.). Nurodytos teismo ekspertizes išvados, priešingai, nei teigia atsakovai, nepaneigia šiu argumentu pagristumo (CPK 218 str.).

33Antra, kaip jau buvo mineta anksciau, atsakovas, teigdamas, kad ieškovas iš esmes pažeide sutarti, todel jam neatsirado prievole atsiskaityti pagal ja, teismui nepateike irodymu, duodanciu pagrinda spresti, kad faktiniai jo lukesciai, susije su šios sutarties sudarymu, realiai nebuvo igyvendinti (CPK 178 str.).

34Remdamasi paminetu, teiseju kolegija laiko, kad iš esmes teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ iš ieškovo gavo tai, ka tikejosi gauti pagal sutarti, todel privalo sumoketi jam sutartyje sulygta kaina bei delspinigiu (CK 6.38, 6.59, 6.189, 6.200 str.).

35Apeliacines instancijos teismo posedyje ieškovo atstovas, remdamasis byloje esancio Lietuvos prekybos, pramones ir amatu rumu asociacijos 2005 m. birželio 22 d. rašte Nr. P7/05-077 (t. 1, b. l. 87-90) išdestytais duomenimis, nurode, kad ieškovui du leidinio ,,Reklama“ (lietuviu ir rusu kalba) brukšniniai kodai su stojamuoju ir prekiu registravimo mokesciu kainavo 709 Lt, taigi atsakovas, pakartotinai stodamas i asociacija bei registruodamas prekes taip pat turejo sumoketi toki mokesti, todel iš dalies sutiko su apeliaciniu skundu ir laike, jog pirmosios instancijos teismo priteista 54 750 Lt skola mažintina šia suma. Teige, jog teismui žymiai sumažinus priteistinus delspinigius, ši suma nebemažintina (t. 3, b. l. 8, 85-86). Teiseju kolegija, atsižvelgdama i anksciau išdestytus argumentus, o taip pat tai, kad apeliantas, prašydamas panaikinti teismo sprendima, priimti nauja sprendima ir atmesti pareikšta ieškini, neteikia argumentu del teismo priteistos skolos dydžio pagristumo, todel remdamasi tuo, kad ieškovas iš dalies pripažista apeliacinio skundo argumentus, laiko, jog skundas šioje dalyje tenkintinas iš dalies, skundžiama teismo sprendimo dalis, kuria ieškovui iš atsakovo priteista 54 750 Lt skola keistina ir ši skola mažintina iki 54 041 Lt. Atitinkamai iki 54 041 Lt sumažinama suma nuo kurios teismas priteise 6 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos, tai yra nuo 2005 m. gegužes 16 d. iki teismo sprendimo ivykdymo dienos (CK 1.138str.).

36Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimo dalimi del 19 622, 95 Lt netesybu priteisimo ir ieškinio senaties terminu skaiciavimo, remdamasis CK 1.125 straipsnio 5 punkto, 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teige, jog teismas be pagrindo priteise delspinigiu daugiau nei už 6 menesius, kuriu suma sudare 14 623 Lt, be to ir tokio dydžio delspinigiai turejo buti sumažinti, kaip aiškiai per dideli. Kaip mineta, teismas, remdamasis byloje esanciais ieškovo bei atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ 2003 - 2004 m. laikotarpiu pasirašytais delspinigiu iššifravimo (suderinimo) bei skolu suderinimo aktais, o taip pat ta aplinkybe, kad šio atsakovo atstovai, kuriu igaliojimai nera gincijami, pasiraše visas šios sutarties pagrindu ieškovo išrašytas PVM saskaitas-fakturas, taip pat ir vien delspinigiu dalyje, teisingai sprende, jog tokie atsakovo veiksmai yra traktuotini, kaip prievoles pripažinimas, kuris nutraukia ieškinio senaties termina (t. 1, b. l. 23-34, 35-44) (CK 1.130 str. 2 d.). Kartu teismas, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.71 straipsnio bei sutarties 5.1 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas i tai, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“, sumokejes ieškovui 82 000 Lt, iš dalies ivykde savo prievole, be to konstatuodamas, jog ieškovo reikalaujami priteisti 58 868,86 Lt delspinigiai yra aiškiai per dideli, juos sumažino tris kartus iki 19 622,95 Lt.

37Teiseju kolegija, tikrindama šios teismo sprendimo dalies teisetuma bei pagristuma, iš dalies sutinka su apelianto argumentais, tai yra laiko, jog teismas be pagrindo sprende, kad nagrinejamu atveju ieškovo reikalavimui priteisti 58 868,86 Lt delspinigiu yra taikytinas CK 1.125 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytas bendrasis dešimties metu ieškinio senaties terminas. Kaip žinoma, CK 1.132 straipsnis nustato, kad ieškinio senaties terminu sustabdymo, nutraukimo ir atnaujinimo taisykles taikomos taip pat ir sutrumpintiems ieškinio senaties terminams, jeigu istatymas nenumato ko kita, tuo tarpu nagrinejamu atveju istatymas tokiu jokiu išimciu nera. Taciau CK 1.130 straipsnio 3 dalyje be kita ko nurodyta, jog nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties termina nutraukti. Iki senaties termino nutraukimo praejes laikas i nauja termina neiskaiciuojamas. Taigi apeliantas teisus teigdamas, kad teismas nagrinejamu atveju neteisingai išaiškino bei pritaike CK 1.125 straipsnio pirmosios dalies norma, nes ivertines ir pritaikes CK 1.130 straipsnio 2 dalies norma, nagrinedamas ši klausima privalejo remtis CK 1.125 straipsnio 5 punkto nuostatomis. Taciau, remdamasi bylos medžiaga, teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai neduoda pagrindo keisti šia teismo sprendimo dali (CPK 185 str.). Taciau atsižvelgiant i tai, kad 709 Lt yra sumažintas skolos dydis, atitinkamai - 253, 14 Lt, taip pat mažintini iš atsakovo priteisti delspinigiai (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

38Visu pirma, atsakovas, nesutikdamas su teismo argumentais delspinigiu priteisimo dalyje, negincija ieškovo paskaiciuotu delspinigiu sumos pagristumo. Kaip žinia pagal teismu praktika, kuri yra susiklosciusi ieškinio senaties taikymo klausimais, teismas, spresdamas ši klausima, ex officio privalo spresti del CK 1.131 straipsnio 2 dalies taikymo, kuri numato, jog teismui pripažinus, kad ieškinio senaties terminas praleistas del svarbios priežasties, pažeistoji teise turi buti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Teiseju kolegija, atsižvelgdama i byloje nustatytas aplinkybes, apibudinancios šaliu elgesi galiojant šiai sutarciai, kurios ne karta buvo paminetos šioje nutartyje, taip pat atsižvelgdama i tai, kad šiuo atveju yra nagrinejamas klausimas del sutrumpinto, tai yra 6 menesiu senaties termino, o ne bendrojo – 10 metu termino praleidimo pasekmiu, daro išvada, kad atsakovas visa ši laikotarpi periodiškai pripažindamas savo skola ieškovui ir pasirašydamas daugiau kaip 20 dokumentu šiais klausimais, paskutiniai iš kuriu pasirašyti 2004 m. gruodžio 31 d. ir 2005 m. vasario men. (skolu suderinimo bei delspinigiu iššifravimo aktu pasirašymas, su tuo susijusiu PVM saskaitu-fakturu pasirašymas ir priemimas, isipareigojimas sumoketi ir kt.) ir 2005 m. vasario 24 d. raštu, kaip nustatyta, neteisetai nutraukdamas sutarti, elgesi nesažiningai, priešingai nei nustatyta CK 6.200 straipsnio normose. Tokios išvados pagristuma taip pat patvirtina apelianto procesiniuose dokumentuose, taip pat ir apeliaciniame skunde išdestytas pasiulymas ieškovui, kad po sutarties nutraukimo jis sutinka atsiskaityti su ieškovu gražindamas jam visa tai, ka gavo, tai yra 3 abonentinius numerius, o šis privalo gražinti atsakovui 82 000 Lt. Tuo tarpu byloje nustatyti ieškovo veiksmai leidžia spresti, kad jis nepiktnaudžiavo savo teise, nes, žinodamas, kad atsakovas sekmingai verciasi jo perleistu verslu, pastoviai pripažista tiek skolos, tiek delspinigiu dydi ir isipareigoja juos sumoketi, turejo realu pagrinda tiketis, kad su juo bus atsiskaityta ne ginco tvarka. Esant tokioms aplinkybems, teiseju kolegija sprendžia, kad net ir sprendžiant, jog byloje neteisingai taikytas CK 1.125 straipsnio 5 punkte nustatytas senaties terminas, šis terminas atnaujintinas, o apelianto reikalavimas del ieškinio senaties taikymo atmestinas (CK 1.131 str. 2 d.). Be to, teiseju kolegija mano, jog nagrinejamu atveju taip pat taikytinos CK 1.137 straipsnio 5 dalies nuostatos, kad istatymai saugo civilines teises, išskyrus atvejus, kada šios teises igyvendinamos prieštaraujant ju paskirciai, viešajai tvarkai, geriems paprociams ar visuomenes morales principams, nes laiko, kad atsakovas, igyvendindamas savo teises, pažeide geriems paprociams versle keliamus reikalavimus. Taigi remdamasi paminetu, teiseju kolegija sprendžia, kad teismas, priteisdamas ieškovui sumažintus iki 19 369,81 Lt delspinigius, teisingai ivertino byloje nustatytas faktines aplinkybes, o taip pat išaiškino bei pritaike CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.71 straipsnio bei sutarties 5.1 punkto nuostatas ir apeliacinio skundo argumentai neduoda pagrindo keisti šia sprendimo dali.

39Taip pat atmestini apeliacinio skundo motyvai, susije su teismo sprendimo dalimi del garanto teisiu bei pareigu. Apeliantas teisingai nurodo, kad garanto atsakomybe yra subsidiari ir šios atsakomybes esmine salyga yra ta, kad kreditorius gali pareikšti reikalavima garantui tik tuo atveju, jei reikalavimu nepatenkina pagrindinis skolininkas (CK 6.90 str., 6.245 str. 5 d.). Apelianto teigimu, nagrinejamu atveju tik atsakovui BUAB ,,Vilniaus skelbimai" neivykdžius prievoles ar esant negalimam išieškojimui pagal teismo sprendima, ieškovas igis teise i garanto prievole, nes priešingu atveju butu pažeista CPK 267 straipsnio nuostata, gaudžianti priimti salyginius sprendimus. Nagrinedamas ši klausima pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino CK 6.245 straipsnio 5 dali ir sprende, kad kreditorius gali pareikšti reikalavima pagrindiniam skolininkui tiek teismo tvarka, tiek ir tiesiogiai paciam skolininkui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004m. lapkricio 22d. nutartis, civiline byla UADB „Lavisos garantas“ v. V. B. II ir kt., bylos Nr.3K-3-620/04). Todel atsakovo UAB „Vilniaus skelbimai“ 2005 m. vasario 24 d. pranešima ieškovui del ginco sutarties nutraukimo pagristai ivertines kaip jo atsisakyma ivykdyti sutartines prievoles, sprende, jog remiantis 2001 m. gegužes 1 d. garantiniu raštu, atsakovui UAB „Norekso valdos“ yra atsiradusi subsidiari prievole ieškovui (t. 1, b. l. 19) (sutarties 5.2. p., CK 6.90 str. 1 d., 6.245 str. 5 d.). Šiame kontekste, atkreiptinas demesys i tai, kad, kaip jau buvo mineta, Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovui UAB „Vilniaus skelbimai“ yra iškelta bankroto byla (t. 3, b. l. 18). Tokiu budu, ši sprendimo dalis iš esmes paliekama nepakeista.

40Taigi, kaip buvo pamineta anksciau, iš dalies tenkinant atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ apeliacini skunda, prie kurio prisidejo atsakovas UAB „Norekso valdos“, ir keiciant skundžiama teismo sprendima, iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovo UAB „Reklamos laikraštis“ naudai priteista skola sumažinama iki 54 041 Lt, priteisti delspinigiai - iki 19 369, 81 Lt. Sprendimo dali, kuria teismas tarp šaliu paskirste bylinejimosi išlaidas, teiseju kolegija palieka nepakeista, nes laiko, jog šia apeliacines instancijos teismo nutartimi teismo sprendimas yra keiciamas itin nežymiai – paliekama nepakeista esmine jo dalis, kuria pripažinta, kad yra pagristas ieškovo reikalavimas del sutarties nutraukimo neteisetumo bei didžiosios dalies skolos bei delspinigiu priteisimo, yra pagristas. Taigi bylinejimosi išlaidu paskirstymas iš esmes atitinka CPK 93 straipsnio nuostatas.

41Kartu teiseju kolegija sumažina bendra iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ priteista suma iki 81 542 Lt (54 041 + 19 369, 81 + 2 231, 19 Lt + 5 900)

42Taip pat nustatoma, jog 6 procentu dydžio metines palukanos, priteistos nuo 2005 m. gegužes 16 d. iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, skaiciuotinos nuo priteistos 54 041 Lt skolos, o nesant galimybes iš BUAB „Vilniaus skelbimai“ išieškoti 81 542 Lt bei 6 procentu dydžio metiniu palukanu nuo 2005 m. gegužes 16 d. iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, jas skaiciuojant nuo priteistos 54 041 Lt skolos, šios lešos išieškotinos iš atsakovo UAB „Norekso valdos“.

43Kita sprendimo dalis paliekama nepakeista.

44Iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovo UAB „Reklamos laikraštis“ naudai priteisiamas 2 331, 20 Lt žyminis mokestis, sumoketas už kasacini skunda, bei 3 540 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi. Nurodant, jog nesant galimybes šiu lešu išieškoti iš BUAB „Vilniaus skelbimai“, jos išieškotinos iš atsakovo UAB „Norekso valdos“. Iš atsakovo UAB ,,Norekso valdos“ ekspertei A. K. priteisiama 2 140 Lt už atlikta ekspertize, nes ši bendrove neivykde Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. gegužes 28 d. nutarties, kuria buvo ipareigota sumoketi i šio teismo depozitu saskaita Nr. ( - ) ekspertizei apmoketi trukstamas lešas. Iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ valstybei priteisiama 56, 40 Lt dokumentu iteikimo išlaidoms atlyginti, nustatant, kad nesant galimybes šiu lešu išieškoti iš BUAB „Vilniaus skelbimai“, lešos išieškotinos iš atsakovo UAB „Norekso valdos“ (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 ir 2 d. d., 96, 98 str.).

45Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies treciu punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendima pakeisti.

47Sumažinti iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovo UAB „Reklamos laikraštis“ naudai priteista skola iki 54 041 Lt, o priteistus delspinigius - iki 19 369, 81 Lt. Priteista bendra suma sumažinti iki 81 542 Lt.

48Nustatyti, jog 6 procentu dydžio metines palukanos, priteistos nuo 2005 m. gegužes 16 d. iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, skaiciuotinos nuo priteistos 54 041 Lt skolos.

49Nustatyti, kad nesant galimybes iš BUAB „Vilniaus skelbimai“ išieškoti 81 542 Lt bei 6 procentu dydžio metines palukanos nuo 2005 m. gegužes 16 d. iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, jas skaiciuojant nuo priteistos 54 041 Lt skolos, šias lešas išieškoti iš atsakovo UAB „Norekso valdos“.

50Kita sprendimo dali palikti nepakeista.

51Priteisti iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovo UAB „Reklamos laikraštis“ naudai 2 331, 20 Lt žymini mokesti, sumoketa už kasacini skunda, bei 3 540 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi. Nesant galimybes šiu lešu išieškoti iš BUAB „Vilniaus skelbimai“, šios lešos išieškotinos iš atsakovo UAB „Norekso valdos“.

52Priteisti iš UAB ,,Norekso valdos“ 2 140 Lt ekspertinei istaigai Auditas ir konsultacijos UAB (imones kodas 18270383, atsiskaitomoji saskaita ( - ) ) ekspertizes išlaidoms padengti.

53Priteisti iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ valstybei 56, 40 Lt dokumentu iteikimo išlaidoms atlyginti. Nesant galimybes šiu lešu išieškoti iš BUAB „Vilniaus skelbimai“, lešos išieškotinos iš atsakovo UAB „Norekso valdos“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :... 3. Ieškovas UAB ,,Reklamos laikraštis“ kreipesi i teisma su ieškiniu... 4. Nurode, kad su atsakovu UAB „Vilniaus skelbimai“ 2001 m. gegužes 1 d.... 5. Ieškovas taip pat nurode, kad atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ 2005 m.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 20 d. sprendimu ieškini patenkino... 7. Teismas nustate, kad nuo 2001 m. gegužes menesio laikrašti „Reklama“... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus skelbimai“ prašo mineta teismo... 9. Atsakovas UAB „Norekso valdos“ prisidejo prie apeliacinio skundo bei... 10. Atsiliepimu i apeliacini skunda ieškovas UAB ,,Vilniaus skelbimai“ praše... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 12 d. nutartimi buvo pakeites... 12. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2008 m. sausio 31 d. nutartimi šia... 13. Šios bylos nagrinejimo eigoje Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 18 d.... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Apeliacines instancijos teismas, tikrindamas skundžiamo pirmosios instancijos... 16. Kaip buvo mineta, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus... 17. Iš dalies patenkindamas ieškovo UAB ,,Reklamos laikraštis“ kasacini... 18. Atsižvelgdamas tiek i ginco šaliu sudarytos sutarties turini, tiek i teismu... 19. Kasacines instancijos teismas, remdamasis teismu nustatytomis aplinkybemis, jog... 20. Kartu teiseju kolegija nurode, jog sandorio dalies negaliojimas nedaro... 21. Remdamasis anksciau šioje nutartyje išdestytais argumentais kasacines... 22. Kaip žinoma, pagal CK 362 straipsnio nuostatas teismui, iš naujo... 23. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada patvirtina byloje nustatytos... 24. Teiseju kolegija laiko, kad nurodyta teismo išvada taip pat patvirtina... 25. Ivertinusi paminetas aplinkybes, teiseju kolegija atmeta atsakovo UAB... 26. Del atsakovo UAB ,,Vilniaus skelbimai" skunde bei atsakovo UAB "Norekso valdos"... 27. Taigi apelianto skunde nurodyti išsamus motyvai, susije tiek su išimtiniu... 28. Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ta... 29. Kaip mineta, kasacines instancijos teiseju kolegija nurode, kad ginco sutartyje... 30. Teiseju kolegija, naujo nagrinedama šia byla apeliacine tvarka ir siekdama... 31. Kaip mineta, apeliaciniame skunde atsakovas teige, jog iš ieškovo negavo ir... 32. Visu pirma, iš bylos medžiagos matyti, kad sudarant šia sutarti, kaip jau... 33. Antra, kaip jau buvo mineta anksciau, atsakovas, teigdamas, kad ieškovas iš... 34. Remdamasi paminetu, teiseju kolegija laiko, kad iš esmes teisinga pirmosios... 35. Apeliacines instancijos teismo posedyje ieškovo atstovas, remdamasis byloje... 36. Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimo dalimi del 19 622, 95 Lt netesybu... 37. Teiseju kolegija, tikrindama šios teismo sprendimo dalies teisetuma bei... 38. Visu pirma, atsakovas, nesutikdamas su teismo argumentais delspinigiu... 39. Taip pat atmestini apeliacinio skundo motyvai, susije su teismo sprendimo... 40. Taigi, kaip buvo pamineta anksciau, iš dalies tenkinant atsakovo BUAB... 41. Kartu teiseju kolegija sumažina bendra iš atsakovo BUAB „Vilniaus... 42. Taip pat nustatoma, jog 6 procentu dydžio metines palukanos, priteistos nuo... 43. Kita sprendimo dalis paliekama nepakeista.... 44. Iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovo UAB „Reklamos... 45. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 46. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendima pakeisti.... 47. Sumažinti iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovo UAB „Reklamos... 48. Nustatyti, jog 6 procentu dydžio metines palukanos, priteistos nuo 2005 m.... 49. Nustatyti, kad nesant galimybes iš BUAB „Vilniaus skelbimai“ išieškoti... 50. Kita sprendimo dali palikti nepakeista.... 51. Priteisti iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ ieškovo UAB „Reklamos... 52. Priteisti iš UAB ,,Norekso valdos“ 2 140 Lt ekspertinei istaigai Auditas ir... 53. Priteisti iš atsakovo BUAB „Vilniaus skelbimai“ valstybei 56, 40 Lt...