Byla 2-55-834/2010

1

2Anykščiai

3Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Dirgėlienė, Sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei,Nijolei Kriauzienei, Dalyvaujant pareiškėjos A. Š. atstovui advokatui Sauliui Kučiui, Suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei Renatai Tubienei, Nedalyvaujant pareiškėjai A. Š., suinteresuotam asmeniui J. U., Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Anykščių rajono žemėtvarkos skyriui ir J. U. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

4Pareiškėja A. Š. pareiškimu suinteresuotiems asmenims Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Anykščių rajono žemėtvarkos skyriui ir J. U. kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š., miręs 1961 m., asmeninės nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė 29,23 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Taip pat atnaujinti terminą nuosavybės teisę bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Anykščių r. žemėtvarkos skyriui. Bylos nagrinėjimo metu patikslino savo pareiškimą ir nurodė, jog A. Š. valdė 25 ha žemės sklypą esantį ( - ). Posėdžio metu pareiškėjos atstovas pareiškimą palaikė ir paaiškino, jog 1928 m. žemės sklypo savininku buvo J. Š., 1942-1948 m. nurodyta, kad žemė paimta iš A. Š.. Nepavyko gauti duomenų kokiu būdu nuosavybė perėjo iš J. Š. A. Š. Liudytoja nurodė, jog žemę visą laiką dirbo ir valdė A. Š.. Todėl pagristai manytina, jog ir žemės sklypą valdė nuosavybės teisėmis. Todėl prašė pareiškimą patenkinti.

5Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Anykščių rajono žemėtvarkos skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur nurodo, kad neprieštarauja pareiškėjos pareiškimui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, kad A. Š. iki nacionalizacijos 1940 m. liepos 22 d. nuosavybės teise valdė 29,23 ha žemės sklypą, esantį ( - ), tačiau prieštarauja dėl praleisto termino atnaujinimo pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, kadangi pareiškėja neįrodė esant svarbių priežasčių, sudarančių pagrindą įstatymo nustatytiems praleistiems terminams atnaujinti. Posėdžio metu suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė nurodė, jog prieštarauja juridinio fakto nustatymui, kadangi nėra duomenų, jog A. Š. iki nacionalizacijos valdė žemę ( - ), Nėra duomenų kokiu būdu A. Š. įsigijo žemę ir ar iš viso ją įsigijo iš J. Š.. Vien žemės dirbimo faktas neįrodo, kad žemė A. Š. priklausė nuosavybės teisėmis. Taip pat pareiškėja nenurodė svarbių priežasčių, sudarančių pagrindą įstatymo praleistiems terminams atnaujinti.

6Suinteresuotas asmuo J. U. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur nurodo, kad su pareiškėjos prašymu sutinka, prašo jį tenkinti.

7Pareiškimas netenkintinas

8Bylos medžiaga, pareiškėjo ir suinteresuoto asmens atstovo parodymais nustatyta, jog 2008-09-13 mirė pareiškėjos mama O. K. (b.l. 13), kuri yra A. Š. duktė (b.l.8). 1991 m. lapkričio 05 d. O. K., A. Š. ir J. U. kreipėsi į Anykščių r. Anykščių apylinkės agrarinės reformos tarnybą su prašymu dėl tėvui, A. Š. iki nacionalizacijos priklausiusios žemės grąžinimo ( b.l. 17). 1999 m. balandžio 20 d. Anykščių rajono komisija dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti, nustatė jog esamų dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms atkurti. 2008-09-13 mirė O. K. ( b.l.13). 1995-01-05 mirė A. Š. (b.l. 12). O. K. turto paveldėtoja yra A. Š. (b.l.35). 1928 m. mokesčiais apdėjimo reikalų rūšimis paskirstytų žemių sąraše žemės savininku nurodytas J. Š. (b.l.63-64). Lietuvos statistikos vadybos archyviniame fonde, visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo 1942-05-27 žiniose,Utenos aps., Anykščių vls. ( - ). gyventojo Š. A. buto-ūkio lape Nr.3 įrašyti šeimos galva Š. A. g. 1904, ūkininkas, šeimininkas be samdinių (b.l. 86). Vyriausios žemės rūšiavimo komisijos archyviniame fonde, Panevėžio apskrities žemės rūšiavimo komisijos Vyriausiajai žemės rūšiavimo komisijai 1928-08-28 raštu Nr. 307 mokesčiai apdėjimo reikalų rūšimis paskirstytų žemių sąraše įrašytas savininkas Š. J. ( b.l.103). Lietuvos TSR Anykščių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto žemės ūkio skyriaus dokumentų fonde Anykščių apskrities Anykščių valsčiaus Ramaškonių apylinkės žemės apskaitos žiniaraščių 1948 metų byloje, esančio apskaitos žiniaraščio, kuriame įrašyti duomenys apie ( - ) kaimo valstiečius, žemės naudotoju įrašytas Š. A. ( b.l. 106) Iš žemės apskaitos žiniaraščio 1948 m. žemės naudoju A. Š. įrašytas pagal dabartinį apmatavimą ( b.l. 26 )

9LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikos piliečiams buvusiems žemės, ( miško ) ar pastatų savininkams, o jiems mirus jų įpėdiniams atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris buvo pagal tuometinius TSRS (LTRS) įstatymus nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas. Taigi įstatymas numato, kad piliečiai norintys atkurti nuosavybės teises turi pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus. Kaip nustatyta bylos medžiaga duomenys apie pareiškėjos A. Š. senelio A. Š. valdomą žemę užfiksuoti 1948 metais. 1942 metais A. Š. įrašytas ( - ). Šeimos galva. 1928 m. mokesčiai apdėjimo reikalų rūšimis paskirstytų žemių sąraše įrašytas savininkas Š. J.. Byloje apklausta liudytoja M. G. tik patvirtino, jog A. Š. dirbo žemę, statėsi namus, tačiau kokiu būdu galėjo įgyti iš brolio J. Š. nežino. Byloje nenustatyta duomenų, kad A. Š. nuosavybės teisėmis valdė iki nacionalizacijos žemę, esančią ( - ).

10LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str.4 d. nustatyta, kad kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti šio įstatymo 17 str. nurodytoms institucijoms. Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. 2007 m. lapkričio 27 d. Anykščių rajono apylinkės teismas O. K. atstovo advokato Sauliaus Kučio pareiškimui nedavė eigos ir nustatė terminą pareiškimo trūkumams pašalinti. O. K. mirė 2008 m. rugsėjo 13 d. Paveldėjimo teisės liudijimas, kuriuo A. Š. paveldėjo O. K. turtą, išduotas 2009 m. sausio 08 d. A. Š. į teismą kreipėsi 2009 m. liepos 15 d. Nenustatyta objektyvių priežasčių dėl ko tiek O. K.,tiek jos turto paveldėtoja A. Š. praleido terminą. Todėl teismas daro išvadą, kad atnaujinti pareiškėjos A. Š. praleistą įstatymu nustatytą terminą pateikti nuosavybės teises patvirtinančius bei kitus dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą pagrindo nėra, nes nenustatyta, kad pareiškėja jį praleido dėl svarbių priežasčių.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK LR CPK 259 str., 270 str.,273 str.,

Nutarė

12Netenkinti A. Š. pareiškimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š., miręs 1961 m. asmeninės nuosavybės teisėmis iki nacionalizacijos valdė 25,00 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

13Netenkinti A. Š. pareiškimo atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą pateikti nuosavybės teisę bei giminytės ryšį su savininku patvirtintiems dokumentams pateikti.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai