Byla I-1004-764/2014
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Henriko Sadausko ir Nijolės Žalnieriūnienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatui Vytautui Zabielai ir Gedai Gibiežienei, atsakovės atstovei Kristinai Vitonytei ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Vaidai Eitutienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB

2„S. K. paslaugos“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos darbo biržai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Plungės teritorinei darbo biržai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Nustatė

3Pareiškėja UAB „S. K. paslaugos“ (toliau – Bendrovė) pateikė teismui skundą (b. l. 1–6), kuriame prašė panaikinti Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013-07-18 įsakymą Nr. V-382 „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ ir įpareigoti atsakovę subsidijos Bendrovei skyrimo klausimą svarstyti iš naujo.

4Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad ginčijamas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Pažymėjo, kad Bendrovė turi socialinės įmonės statusą ir nuo įkūrimo yra sukūrusi daugybę darbo vietų neįgaliesiems, subsidijos Bendrovei buvo skiriamos nuo 2010 metų, atsakovė, 2012 metais atlikusi patikrinimą, jokių pažeidimų nenustatė. Sprendimas neskirti Bendrovei subsidijos neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti buvo priimtas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-03-09 įsakymu Nr. A1-135 patvirtinto Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo (toliau – Tvarko aprašas) 11.1.7. p. nuostatomis ir remiantis Plungės teritorinės darbo biržos pateiktais duomenimis, kad Telšių rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje buvusi Bendrovės direktorė S. K. ir buhalterė R. P. yra kaltinamos tikslinės paskolos panaudojimu ne pagal paskirtį, aplaidžiu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu. Tvarkos aprašo 11.1.7. p. nustatyta, kad parama socialinei įmonei negali būti skiriama, jei yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl socialinės įmonės ūkinės-komercinės veiklos. Bendrovės atžvilgiu joks ikiteisminis tyrimas nebuvo ir nėra pradėtas. Bendrovė niekada nebuvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn. Tai, kad baudžiamojon atsakomybėn yra traukiamos buvusios Bendrovės darbuotojos, nepaneigia pareiškėjos teisės gauti subsidijas. Be to, nė viena iš darbuotojų nėra pripažinta kalta ir jų atžvilgiu galioja nekaltumo prezumpcija. Šiuo metu Bendrovėje dirba 66 darbuotojai, iš kurių 35 priklauso tikslinėms grupėms. Neskyrus subsidijų, nukentėtų būtent šie darbuotojai, valstybei padidėtų socialinė našta. Pareiškėjos nuomone, Tvarkos aprašo 11.1.7. punktas neatitinka Socialinių įmonių įstatymo 15 str. reikalavimų, nes įstatyme tokių apribojimų, kokie nustatyti Tvarkos aprašo 11.1.7. punkte, nėra. Pareiškėja Tvarkos aprašo 10 punkto reikalavimų nepažeidė, nes jame nustatytas reikalavimas apdrausti turtą kyla tik nuo turto įsigijimo momento. Iš anksčiau gautų subsidijų įsigyta turtą pareiškėja visuomet apdrausdavo.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos darbo birža atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 69–73) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjos skunde nurodyti teiginiai, jog S. K. atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas neturi įtakos svarstant klausimą dėl subsidijų skyrimo UAB „S. K. paslaugos“, neatitinka tikrovės. Atsakovė pažymėjo, kad paraiškos teikimo metu ir ginčijamo atsakovės įsakymo priėmimo metu, S. K. buvo Bendrovės direktorė. Ji pasirašė Plungės teritorinei darbo biržai pateiktą paraišką. Bendrovės direktorė buvo pakeista tik 2013-08-08 įsakymu, t. y. po ginčijamo įsakymo priėmimo. Laikotarpiu, dėl kurio metu gautų subsidijų panaudojimo ne pagal paskirtį, S. K. yra patraukta baudžiamojon atsakomybėn, pareiškėja turėjo individualios įmonės statusą, jos savininkė buvo S. K.. Vadinasi, ji veikė įmonės vardu, atsakė už individualios įmonės veiklos organizavimą, sprendė dėl gautos paramos naudojimo būdų. Nors 2012 metais individuali

8S. K. įmonė „Premjera“ buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę, ji, pagal CK 2.104 str. nuostatas, perėmė visas pertvarkyto asmens teises ir pareigas, todėl pareiškėja pagrįstai pripažinta neatitinkanti Tvarkos aprašo 11.1.7. p. reikalavimų.

9Atsiliepime taip pat pažymėjo, kad Tvarkos aprašo 11.1.7. p. nustatytas reikalavimas, kad gauti subsidiją siekiančiai įmonei nebūtų iškelta bankroto byla, priimtas sprendimas ją likviduoti, iškelta restruktūrizavimo byla arba pradėtas ikiteisminis tyrimas, nėra įtvirtintas Socialinių įmonių įstatymo 15 str. Pagal šio įstatymo 20 str. nuostatas ir Vyriausybės 2004-07-07 nutarimą Nr. 852, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai suteikti įgaliojimai patvirtinti Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašą. Lietuvos teisėje galioja teisės akto teisėtumo prezumpcija, todėl tol, kol nėra konstatuotas tam tikro teisės akto prieštaravimas konstitucijai, valstybės institucijos privalo juo vadovautis. Tvarkos aprašas yra paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka ir yra galiojantis. Pateiktoje priemonės įgyvendinimo išlaidų sąmatoje pareiškėja nurodė darbo priemonių pirkimo, pristatymo, pritaikymo ir montavimo išlaidas, tačiau į sąmatą neįtraukė lėšų, kurios bus skirtos pagal Tvarkos aprašo 10 p. apdraudžiant įsigytą turtą.

10Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Plungės teritorinė darbo birža atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 58–61) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Pažymėjo, kad apsvarsčiusi pareiškėjos pateiktą paraišką nustatė, jog ji atitinka Tvarkos aprašo nuostatas, tačiau, kadangi turėjo informacijos apie Bendrovės (buvusi S. K. firma „Premjera“) atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., perdavė paraišką svarstyti Lietuvos darbo biržai. Trečiasis suinteresuotas asmuo buvo informuotas, kad Bendrovė ne pagal paskirtį panaudojo dalį jai valstybės skirtų subsidijų, todėl 2012-11-19 ikiteisminio tyrimo medžiagoje Plungės teritorinė darbo birža pareiškė 70 022,24 Lt dydžio civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo. Ikiteisminio tyrimo metu, Bendrovė turėjo individualios įmonės statusą ir jos savininko teises įgyvendino baudžiamojon atsakomybėn traukiama S. K.. Tai, kad 2012-05-02 buvo priimtas sprendimas pertvarkyti individualią įmonę ir uždarąją akcinę bendrovę, nepaneigia fakto, kad įmonės atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, pagal CK 2.104 str. 1 d., juridinio asmens pertvarkymas nepanaikina pertvarkyto juridinio asmens teisių ir pareigų, keičiasi tik juridinio asmens teisinė forma, bet perimamos visos iki pertvarkymo turėtos juridinio asmens teisės ir pareigos. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jei pertvarkomas juridinis asmuo, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, nepaisant pasirinktos naujos juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai trejus metus subsidiarini atsako pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusios iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre. Pareiškėjos pateikta paraiška neatitiko Tvarkos aprašo 10 p. reikalavimų, nes joje nenurodytos įsigyjamo sodo traktoriuko su priedais ir priekaba draudimo išlaidos, nors 9 p. nuostatos reikalauja sąmatoje nurodyti visas priemonei įgyvendinti reikalingas lėšas.

13Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Skundas tenkintinas.

15Byloje ginčas yra keliamas dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013-07-18 įsakymo

16Nr. V-382 „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“, kuriuo socialinei įmonei UAB „S. K. paslaugos“ atsisakyti skirti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Bylos duomenys tvirtina, kad Bendrovė 2013-06-27 (registracijos data 2013-06-28) Plungės teritorinei darbo biržai pateikė Paraišką gauti subsidiją neįgaliųjų darbuotojų darbo vietai įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti bei su paraiška susijusius dokumentus (b. l. 41). Plungės teritorinė birža, įvertinusi pareiškėjos pateiktą paraišką ir dokumentus, 2013-07-01 raštu Nr. S-1211 paprašė patikslinti informaciją ir: 2.3 p. nurodyti prašomos valstybinės pagalbos dydį planuojamai darbo vietai steigti; 3.2 p. nurodyti keliamus reikalavimus darbuotojui bei konkrečiai aprašyti darbo laiką; 3.3 p. aiškiai išdėstyti planuojamos pirkti darbo priemonės techninius reikalavimus; 6.4 p. pagrįsti, kad įsteigus darbo vietas neįgaliesiems, įmonės vidutinis darbuotojų skaičius padidės palyginus su praėjusių 12 mėnesių darbuotojų skaičiumi (b. l. 43). Vykdydama Plungės teritorinės darbo biržos 2013-07-01 raštą, pareiškėja 2013-07-03 (registracijos data 2013-07-04) trečiajam suinteresuotam asmeniui pateikė patikslintą paraišką ir patikslintą verslo planą (b. l. 44–51).

18Remdamasi Tvarkos aprašo 63 punktu ir atsižvelgdama į turimą informaciją, kad UAB

19„S. K. paslaugos“ atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos numatytos BK 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., Plungės teritorinė darbo birža pareiškėjos paraišką ir turimus dokumentus perdavė svarstyti Lietuvos darbo biržai (b. l. 59).

20UAB „S. K. paslaugos“ pateikta paraiška gauti subsidiją neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti buvo apsvarstyta 2013-07-07 vykusiame Lietuvos darbo biržos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės posėdyje, kurio metu vienbalsiai nutarta rekomenduoti neskirti Bendrovei subsidijos pagal pateiktą paraišką (b. l. 80–81).

21Remdamasis nurodyta rekomendacija ir vadovaudamasis Socialinių įmonių įstatymo 8 str.

224 d. bei Tvarkos aprašo 63 ir 64 punktais, Lietuvos darbo biržos direktorius 2013-07-18 įsakymu

23Nr. V-382 nusprendė neskirti pareiškėjai UAB „S. K. paslaugos“ subsidijos neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti (b. l. 9). Apie priimtą sprendimą ir jo faktinį pagrindą pareiškėja buvo informuota Lietuvos darbo biržos 2013-07-22 raštu Nr. SD-2032 (b. l. 7–8).

24Socialinėms įmonėms teikiamą valstybės pagalbą, juridinių asmenų, kuriems suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas, šio statuso įgijimo ir netekimo pagrindus ir tvarką reglamentuoja, socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslines grupes apibrėžia ir darbo santykių šiose įmonėse ypatumus nustato Socialinių įmonių įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatymo 13 str. nustatytos valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarką reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-03-09 įsakymu Nr. A1-135 patvirtintas Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas.

25Pagal Įstatymo 13 str. 1 d. 2 p. nuostatas, socialinei įmonei gali būti skiriama subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti. Įstatymo 15 str. 1 d. nustatyta, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti gali būti skiriama, kai yra visos šios sąlygos: jeigu ją įsteigus vidutinis socialinės įmonės sąrašuose esančių darbuotojų skaičius padidėja, palyginti su vidutiniu sąrašuose esančių darbuotojų skaičiumi per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių (1 p.); ši darbo vieta bus išlaikyta ne trumpiau kaip 36 mėnesius (2 p.); į šią darbo vietą įdarbinami neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis (3 p.).

26Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyti bendrieji reikalavimai taikomi visų rūšių valstybės pagalbai gauti. Specialieji reikalavimai subsidijai neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti gauti įtvirtinti Tvarkos aprašo 35 punkte. Pagal Tvarkos aprašo 64 p., valstybės pagalba socialinei įmonei skiriama, jeigu tenkinami bendrieji ir specialieji reikalavimai atitinkamai subsidijai gauti bei priemonės įgyvendinimo išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Jei socialinė įmonė netenkina bent vieno nurodyto reikalavimo, prašoma valstybės pagalba neskiriama.

27Remiantis byloje esančiais rašytiniais duomenimis ir proceso šalių paaiškinimais nustatyta, kad Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimas, kuriuo Bendrovei atsisakyta skirti subsidiją neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, priimtas, nes Bendrovė neatitiko Tvarkos aprašo 11.1.7 p. nustatyto vieno iš bendrųjų reikalavimų, taip pat Tvarkos aprašo 9 p. reikalavimo.

28Tvarkos aprašo 11.1.7 p. nustatyta, kad socialinei įmonei, kuri siekia gauti valstybės paramą, negali būti iškelta bankroto byla arba priimtas sprendimas ją likviduoti, iškelta restruktūrizavimo byla arba pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos. Bylos medžiaga tvirtina, kad pareiškėja pripažinta neatitinkanti Tvarkos aprašo 11.1.7 p. reikalavimų, nes Telšių rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje buvusios S. K. firmos „Premjera“ direktorė S. K. ir buhalterė R. P. yra kaltinamos tikslinės paramos lėšų panaudojimu ne pagal paskirtį.

29Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys tvirtina, kad Telšių rajono apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-25-941/2014, kurioje: 1) S. K. kaltinama tuo, kad ( - ) ir tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 206 str. 1 d., taip pat, kad ( - ) ir tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 223 str. 1 d.; 2) R. P., ( - ) ir tokiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 300 str. 1 d. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bei byloje esančia rašytine medžiaga nustatyta, kad UAB „S. K. paslaugos“ atžvilgiu (buvusi S. K. firma „Premjera“) kaltinimai nusikalstamų veikų padarymu minėtoje baudžiamojoje byloje nėra pareikšti.

30Nustatyta, kad 2012-05-02 individualios įmonės savininkės sprendimu S. K. firma „Premjera“ buvo pertvarkyta ir įsteigta UAB „S. K. paslaugos“, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota 2012-08-01. Teismas sutinka su atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentais, kad, pagal CK 2.104 str. nuostatas, pertvarkymas yra juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. CK 2.95 str. 1 d. imperatyviai nustatyta, kad juridiniai asmenys pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu, todėl juridinių asmenų pertvarkymas nėra jų pabaiga. Pertvarkytas juridinis asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už pertvarkytojo juridinio asmens galimai padarytas nusikalstamas veikas, t. y. juridinio asmens pertvarkymas nėra pagrindas panaikinantis baudžiamąją atsakomybę dėl juridinio asmens pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-355/2010). Kita vertus, kaip nustatyta anksčiau, Telšių rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-25-941/2014 kaltinimai nusikalstamų veikų padarymu nei buvusiai S. K. firmai „Premjera“, nei po šios įmonės pertvarkymo įsteigtai UAB „S. K. paslaugos“ nėra pareikšti. Nepagrįsti atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentai, kad vien ta aplinkybė, jog S. K. yra traukiama baudžiamojon atsakomybėn, reiškia, kad kaltinimai pareikšti ir buvusiai S. K. firmai „Premjera“, nes individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Teismas pažymi, kad baudžiamosios atsakomybės taikymą reglamentuoja ne civilinės, o baudžiamosios teisės normos. Juridinis asmuo yra savarankiškas baudžiamosios atsakomybės subjektas, kuris baudžiamojon atsakomybėn traukiamas BK 20 str. nustatytais atvejais. Pagal BK 206 str. 3 d. ir 223 str. 2 d. nuostatas, už nusikalstamas veikas, kurių padarymu kaltinama buvusi S. K. firmos „Premjera“ direktorė, atsakomybėn gali būti traukiamas ir juridinis asmuo. Nagrinėjamu atveju, baudžiamojoje byloje kaltinimai juridiniam asmeniui nėra pareikšti. Tvarkos aprašo 11.1. 7 p., nustatyta, kad socialinei įmonei, pateikusiai paraišką valstybės subsidijai gauti, negali būti iškelta bankroto byla arba priimtas sprendimas ją likviduoti, iškelta restruktūrizavimo byla arba pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos. Nurodytos nuostatos vienareikšmiškai tvirtina, kad ikiteisminis tyrimas negali būti pradėtas socialinės įmonės atžvilgiu, o ne juridinio asmens, šiuo atveju UAB „S. K. paslaugos“ dalyvių (akcininkės), ar buvusių (esamų) darbuotojų (direktorės), atžvilgiu.

31Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Lietuvos darbo birža, atsisakydama skirti pareiškėjai subsidiją, neturėjo teisinio pagrindo vadovautis Tvarkos aprašo 11.1. 7 p., nes Bendrovei baudžiamojoje byloje Nr. 1-25-941/2014 jokie kaltinimai nėra pareikšti.

32Pareiškėjos pateikta paraiška subsidijoms gauti pripažinta neatitinkančia jai keliamų reikalavimų, nes priemonės įgyvendinimo išlaidų sąmatoje nebuvo įtrauktos išlaidos įsigyjamam turtui apdrausti, ką imperatyviai nustato Tvarkos aprašo 10 p. nuostatos.

33Tvarkos aprašo 9 p. nustatyta, kad priemonės įgyvendinimo išlaidų sąmatoje turi būti įtrauktos visos priemonei įgyvendinti reikalingos lėšos, nurodytos litais. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį socialinė įmonė įsigijo ar sukūrė pasinaudodama šio tvarkos aprašo 3.2 ir 3.4 punktuose nurodytomis subsidijomis, privalo būti apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia socialinės įmonės pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 3 metams po turto įsigijimo ar sukūrimo (Tvarkos aprašo 10 p.).

34Pagal Tvarkos aprašo 64 p., valstybės pagalba socialinei įmonei gali būti neskiriama, jeigu socialinė įmonė netenkina bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų atitinkamai subsidijai gauti bei priemonės įgyvendinimo išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti. Tvarkos aprašo 9 p. nustatytas reikalavimas, priemonės įgyvendinimo išlaidų sąmatoje įtraukti visas priemonei įgyvendinti reikalingas lėšas, t. y. lėšas skirtas įsigytam turtui apdrausti, nepriskirtinas prie bendrųjų ar prie specialių reikalavimų subsidijai neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti gauti. Tvarkos aprašo 62 punkte nustatyta, kad teritorinė darbo birža, nustačiusi, jog pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar juose pateikta ne visa reikalinga informacija, gali kreiptis į socialinę įmonę, nurodydama trūkumus ir jų pašalinimo terminą. Nustatyta, kad šia teise Plungės teritorinė darbo birža pasinaudojo ir 2013-07-01 raštu informavo pareiškėją apie pateiktos paraiškos trūkumus (b. l. 43), tačiau trūkumai nustatyti sodo traktoriuko su priedais sąmatoje, t. y. lėšų skirtų šiam turtui apdrausti neįtraukimas į sąmatą, nebuvo nurodyti. Kaip matyti iš trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimo, šis trūkumas buvo pastebėtas tik Bendrovės paraišką vertinant 2013-07-07 vykusiame Lietuvos darbo biržos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės posėdyje. Sisteminis Tvarkos aprašo nuostatų vertinimas leidžia spręsti, kad aplinkybė, jog pateikta paraiška neatitiko Tvarkos aprašo 9 ir 10 p. reikalavimų, nes sąmatoje nebuvo nurodytos lėšos skirtos įsigyjamam turtui apdrausti, negali būti pagrindu neskirti valstybės subsidijos. Nustačius paraiškos neatitikimus, pareiškėja pagal Tvarkos aprašo 62 p. nuostatas turi teisę juos ištaisyti.

35Remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytais motyvais ir pateiktu teisės aktų nuostatų aiškinimu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos UAB „S. K. paslaugos“ skundas tenkintinas, Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013-07-18 įsakymas Nr. V-382 „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ naikintinas ir atsakovė įpareigotina pareiškėjos pateiktą paraišką gauti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti įvertinti iš naujo.

36Pareiškėja taip pat prašo priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu kartu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Kai sprendimas priimtas jo naudai, pareiškėjas turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas, taip pat ir atstovavimo išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 ir 6 d.).

37Nustatyta, kad Bendrovė 2013-08-19 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM sąskaitą sumokėjo 100,00 Lt žyminį mokestį (b. l. 52). Kitų pareiškėjos patirtas bylinėjimosi ar atstovavimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų teismui nėra pateikta, atsižvelgiant į tai pareiškėjai UAB

38„S. K. paslaugos“ iš Lietuvos darbo biržos priteistina 100,00 Lt bylinėjimosi išlaidų suma.

39Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 2 d., 85–87 str., 88 str. 2 p., 127 str. ir 129 str. teisėjų kolegija

Nutarė

40Pareiškėjos UAB „S. K. paslaugos“ skundą tenkinti.

41Panaikinti Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013-07-18 įsakymą Nr. V-382 „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ ir įpareigoti Lietuvos darbo biržą pareiškėjos UAB

42„S. K. paslaugos“ pateiktą paraišką gauti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti įvertinti iš naujo.

43Priteisti pareiškėjai UAB „S. K. paslaugos“ iš Lietuvos darbo biržos 100,00 Lt (vieną šimtą litų) bylinėjimosi išlaidų.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. „S. K. paslaugos“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos darbo biržai,... 3. Pareiškėja UAB „S. K. paslaugos“ (toliau – Bendrovė) pateikė teismui... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad ginčijamas Lietuvos... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos darbo birža atsiliepime į pareiškėjos... 7. Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjos skunde nurodyti teiginiai, jog S. K.... 8. S. K. įmonė „Premjera“ buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę,... 9. Atsiliepime taip pat pažymėjo, kad Tvarkos aprašo 11.1.7. p. nustatytas... 10. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Plungės teritorinė darbo birža atsiliepime... 12. Pažymėjo, kad apsvarsčiusi pareiškėjos pateiktą paraišką nustatė, jog... 13. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su pareiškėjos... 14. Skundas tenkintinas.... 15. Byloje ginčas yra keliamas dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013-07-18... 16. Nr. V-382 „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“, kuriuo... 17. Bylos duomenys tvirtina, kad Bendrovė 2013-06-27 (registracijos data... 18. Remdamasi Tvarkos aprašo 63 punktu ir atsižvelgdama į turimą informaciją,... 19. „S. K. paslaugos“ atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl... 20. UAB „S. K. paslaugos“ pateikta paraiška gauti subsidiją neįgalių... 21. Remdamasis nurodyta rekomendacija ir vadovaudamasis Socialinių įmonių... 22. 4 d. bei Tvarkos aprašo 63 ir 64 punktais, Lietuvos darbo biržos direktorius... 23. Nr. V-382 nusprendė neskirti pareiškėjai UAB „S. K. paslaugos“... 24. Socialinėms įmonėms teikiamą valstybės pagalbą, juridinių asmenų,... 25. Pagal Įstatymo 13 str. 1 d. 2 p. nuostatas, socialinei įmonei gali būti... 26. Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyti bendrieji reikalavimai taikomi visų... 27. Remiantis byloje esančiais rašytiniais duomenimis ir proceso šalių... 28. Tvarkos aprašo 11.1.7 p. nustatyta, kad socialinei įmonei, kuri siekia gauti... 29. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys tvirtina, kad Telšių rajono... 30. Nustatyta, kad 2012-05-02 individualios įmonės savininkės sprendimu S. K.... 31. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Lietuvos darbo... 32. Pareiškėjos pateikta paraiška subsidijoms gauti pripažinta neatitinkančia... 33. Tvarkos aprašo 9 p. nustatyta, kad priemonės įgyvendinimo išlaidų... 34. Pagal Tvarkos aprašo 64 p., valstybės pagalba socialinei įmonei gali būti... 35. Remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, išdėstytais motyvais... 36. Pareiškėja taip pat prašo priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 37. Nustatyta, kad Bendrovė 2013-08-19 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 38. „S. K. paslaugos“ iš Lietuvos darbo biržos priteistina 100,00 Lt... 39. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 2 d., 85–87... 40. Pareiškėjos UAB „S. K. paslaugos“ skundą tenkinti.... 41. Panaikinti Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013-07-18 įsakymą Nr. V-382... 42. „S. K. paslaugos“ pateiktą paraišką gauti subsidijas neįgaliųjų... 43. Priteisti pareiškėjai UAB „S. K. paslaugos“ iš Lietuvos darbo biržos... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...