Byla T-XX-102-08

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui ir J. V., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti buto išplėtimą rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2008 m. birželio 20 d. sprendimu netenkino A V. prašymo įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, išplėtimą, prijungiant įrengtas pastogės patalpas. Sprendime nurodyta, kad, pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą ir Civilinį kodeksą, daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo butų savininkams. Namo pastogės patalpos yra bendrojo naudojimo patalpos, todėl nuosavybės teisės į prie buto prijungtas pastogės patalpas gali būti registruojamos, tik pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad visi daugiabučio namo butų savininkai jiems priklausančias pastogės dalis bendrojoje nuosavybėje yra perleidę buto, prie kurio prijungtos pastogės patalpos, savininkui. Nagrinėjamu atveju A. V. tokių dokumentų nepateikė. Sprendime nurodyta, kad A. V. šiuo atveju turėjo pateikti notarinės formos kitų daugiabučio namo butų savininkų sutikimus dėl pastogės patalpų prijungimo prie jo buto (1964 m. Civilinio kodekso 44 ir 255 straipsniai).

4Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr.332 valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2008 m. birželio 20 d. sprendimą paliko galioti.

5Pareiškėjas A. V. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2008 m. birželio 20 d. sprendimą; 2) įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti buto, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, išplėtimą, prijungiant įrengtas pastogės patalpas, ir nuosavybės teises į jį.

6Pareiškėjas nurodė, kad ginčo butas ir prie jo prijungta palėpė priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise jam ir J. V.. Ginčo pastogės patalpų įregimo bei prijungimo prie ginčo buto įforminimo procedūros bei atitinkami statybos darbai buvo pradėti iki šiuo metu galiojančio Civilinio kodekso įsigaliojimo, todėl nagrinėjamu atveju taikytinos 1964 m. Civilinio kodekso normos. Pareiškėjas nurodė, kad 1964 m. Civilinis kodeksas nenumatė privalomos notarinės formos daugiabučio namo butų savininkų sutikimams dėl bendrojo naudojimo patalpos prijungimo prie vieno iš butų (1964 m. Civilinio kodekso 122 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju 1997 m. rugsėjo 2 d. daugiabučio namo butų savininkai davė ankstesniam ginčo buto savininkui, iš kurio pareiškėjas ir J. V. pirkimo - pardavimo sutartimi įgijo ginčo butą, paprastos rašytinės formos sutikimą dėl pastogės patalpų įrengimo ir jų prijungimo prie ginčo buto. Šis sutikimas yra sandoris, kurio pagrindu gali būti registruojamos nuosavybės teises į prie buto prijungtas pastogės patalpas.

7Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsakovas iš esmės pakartojo savo sprendimo argumentus ir papildomai nurodė, kad pareiškėjas jam 1997 m. rugsėjo 2 d. daugiabučio namo butų savininkų sutikimo dėl pastogės patalpų prijungimo prie ginčo buto nebuvo pateikęs.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad šios bylos ginčas yra susijęs ne tik su administraciniais, bet ir su civiliniais teisiniais santykiais. Pareiškėjo skundas yra grindžiamas civilinės teisės normomis, apibrėžiančiomis bendrosios dalinės nuosavybės teisinį režimą. Dėl tokio ginčo pobūdžio jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

9Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Keliamas ginčas yra susijęs ne tik su administraciniais, bet ir su civiliniais teisiniais santykiais. Nors byloje yra ginčijamas viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas, tačiau ginčo išsprendimas taip pat yra susijęs su nuosavybės teisių įgijimo pagrindų vertinimu, vadovaujantis atitinkamomis civilinės teisės normomis. Šiuo atveju tiek atsakovas savo sprendime, tiek pareiškėjas savo skunde remiasi civilinės teisės normomis. Todėl šiuo atveju, tik išsprendus atitinkamų civilinės teisės normų taikymo klausimą bei išsprendus civilinio teisinio pobūdžio klausimą dėl to, ar pareiškėjas pagal atitinkamus civilinius sandorius yra įgijęs savo nuosavybėn iš kitų gyvenamojo namo bendraturčių bendras namo pastogės patalpas, teismas galės spręsti klausimą dėl ginčijamo nekilnojamojo turto registratoriaus sprendimo teisėtumo.

12Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei į Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

13Tai, kad tokio pobūdžio ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, yra nurodyta ir Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 10 d. nutartyje, priimtoje byloje D. M. v. valstybės įmonė Registrų centras ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas.

14Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

152-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

16Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

17Bylą pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui ir J. V., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti buto išplėtimą perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

18Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai