Byla eI-304-621/2015
Dėl 167,91 Eur (579,75 Lt) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31 ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Žanas Kubeckas, sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, nedalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui, nedalyvaujant atsakovui R. M., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui R. M. dėl 167,91 Eur (579,75 Lt) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31 ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą,

Nustatė

3UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo R. M. (toliau – atsakovas) 167,91 Eur (579,75 Lt) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31.

4Pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai. Prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir patenkinti pareiškėjo reikalavimus. Skunde pareiškėjas nurodė, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam yra pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

5Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ), bylai aktualiu laikotarpiu nuosavybės teise valdė R. M.. Atsakovas dėl pareiškėjui nežinomų priežasčių yra nesumokėjęs 167,91 Eur (579,75 Lt) vietinės rinkliavos nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31.

6Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 3 punktas nustato, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius gali pateikti savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir ją rinkti. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189 patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau ir – Nuostatai) 24, 45 ir 59 punktai nustato, kad pareiškėjas apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, organizuoja ir tvarko apskaitą, vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą ir vietinės rinkliavos mokėtojų. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Nuostatų 6 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Nuostatų 34 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams – visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje.

7Nuostatų 31 punkte nustatyta, jog vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatomas ir privalo būti mokamas pagal ataskaitinį laikotarpį – už kiekvienus kalendorinius metus. Prašo priteisti pareiškėjui iš atsakovo R. M. 167,91 Eur (579,75 Lt) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31.

8Atsakovas R. M. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, apie teismo posėdžio vietą ir laiką paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje.

9Pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 30 straipsnius, savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Tai darydamos savivaldybės turi patvirtinti taisykles, nustatančias viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą. Vietos savivaldos įstatymo 54 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos priimti sprendimai galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų privalo laikytis visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis. Rinkliavos visuotinimo principo „teršėjas moka“ reikalavimas nustatytas Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje.

11Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad pareiškėjas yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam yra pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Iš administracinėje byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nekilnojamojo turto objektą – butą, esantį adresu ( - ), bylai aktualiu laikotarpiu nuosavybės teise valdė R. M..

12Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189 patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 24, 45 ir 59 punktai nustato, kad pareiškėjas apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, organizuoja ir tvarko apskaitą, vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą iš vietinės rinkliavos mokėtojų. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Nuostatų 6 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Nuostatų 34 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams – visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje.

13Nuostatų 31 punkte nustatyta, jog vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma ir privalo būti mokama pagal ataskaitinį laikotarpį – už kiekvienus kalendorinius metus.

14Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui rinkliavos mokėjimas yra prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR CK 6.59 str.). Atsakovas netinkamai vykdė savo prievolę mokėti rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, todėl iš jo priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjui (LR CK 6.38 str.).

15Taip pat tenkintinas pareiškėjo prašymas ir priteistina iš atsakovo 52,57 Eur (181,50 Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra pagrįstas ir realus.

16Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 4 p., n u s p r e n ž i a :

17Pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą patenkinti. Priteisti pareiškėjui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovo R. M. 167,91 Eur (šimtas šešiasdešimt septyni eurai 91 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31 ir 52,57 Eur (penkiasdešimt du eurai 57 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą. Teisėjas

19Žanas Kubeckas

Proceso dalyviai