Byla A8.-5338-1123/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Ragelienė, sekretoriaujant Agnei Grinkevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam K. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje K. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4K. P., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) direktorius, per nustatytą laikotarpį (ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.) nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalis ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) (toliau – Juridinių asmenų registro nuostatai), 120, 123 ir 127 punktai.

5K. P. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

6K. P. teismo posėdžio metu iš esmės pripažino, kad administracinio nusižengimo protokole nurodyti finansinės atskaitomybės dokumentai Registrų centrui nebuvo pateikti laiku. Paaiškino, kad UAB „( - )“ direktorius yra nuo 2017 metų lapkričio mėnesio, įmonėje dirba dar du darbuotojai, pagrindinė įmonės veikla automobilių ir industrinių tepalų didmeninė ir mažmeninė prekyba. Nurodė, kad iki šiol nėra pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai, kadangi VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – PTO) nepateikė 2018 metų UAB „( - )“ pakuotės apskaitos duomenų, kurie, kaip jam paaiškino UAB „A“, kuri pagal sutartį tvarko UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, buhalterė, yra reikalingi 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Paaiškino, kad pakuotės apskaitos tvarkymo paslaugą teikia tik trys įmonės, su viena iš jų , t.y. su PTO, ruošiasi inicijuoti teisminius ginčus dėl žalos atlyginimo, nes Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ( toliau — ir VMI ) už 2014- 2015 metais netinkamą pakuotės apskaitą UAB „( - )“ skyrė 27 000 eurų baudą, todėl PTO jiems nepateikė ir 2018 metų pakuotės apskaitos duomenų. Nurodė, jog iki vakar, t.y. iki 2019 m. lapkričio 4 d., turėjo VĮ „Registrų centrui“ pateikti 2018 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau tik praeitą trečiadienį su UAB „B“ sudarė sutartį dėl pakuotės apskaitos tvarkymo ir kai tik bus sutvarkyta 2018 metų pakuotės apskaita VĮ „Registrų centrui“ pateiks finansinės atskaitomybės dokumentus. Visiškai pripažino kaltę ir nurodė, kad gailisi.

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8K. P. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties parodymų, patvirtina byloje esantys įrodymai. Iš K. P. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. K. P. rašytiniame paaiškinime nurodė, kad 2018 m. finansų ataskaitos nepateikė, nes nėra sutvarkyta pakuotės apskaita. To nebuvo padaryta, nes jų įmonė 2019 m. gavo baudą už PTO pakuotės tvarkymo organizacijos už 2014-2015 m. pateiktus duomenis. PTO padengti baudos nenori. Finansų ataskaitą pateiks iki 2019 m. lapkričio 4 d. (b. l. 13). VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „ ( - )“ direktoriumi K. P. paskirtas nuo 2017 m. spalio 16 d. ir kaip bendrovės vadovas yra vienasmeniškai juridinio asmens vardu veikiantis asmuo, bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų už 2018 m. pateikusi nėra. Pažymėtina, kad Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais) (b. l. 3-12).

9CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Taigi UAB „( - )“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrų centrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2018 metų UAB „( - )“ finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys Registrų centrui nėra pateiktas. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad K. P., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, yra atsakingas už juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikimą laiku, todėl pagrįstai traukiamas atsakomybėn už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą. Taigi K. P., kaip UAB „( - )“ vadovas, neužtikrino, jog 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys būtų pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku. Teismo vertinimu, K. P. paaiškinime bei teismo posėdžio metu nurodytos priežastys dėl finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimo nelaikytinos objektyviai trukdžiusiomis minėtus dokumentus pateikti laiku, t. y. per įstatyme nustatytą terminą, ir nešalina K. P. atsakomybės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

11ABĮ 37 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad bendrovės vadovas atsako už: „1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą“, Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 (2001-11-06 įstatymo Nr. IX-575 nauja redakcija) 27 straipsnyje nurodyta: „Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas <...>“, 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 - 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta „Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“. Šiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų išmanymas yra neatsiejamas nuo tinkamo bendrovės vadovo pareigų vykdymo. Todėl K. P., būdamas kad UAB „( - )“ vadovu, turėjo žinoti, kaip turi būti tvarkoma pakuotės apskaita, privalėjo užtikrinti, kad UAB „( - )“ buhalterinė apskaitą, įskaitant pakuotės apskaitą, butų tvarkoma, laikantis įstatymų ir užtikrinti juridinio asmens finansinių ataskaitų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui per įstatyme nustatytą terminą.

12Išdėstyti ir teismo ištirti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad K. P., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi per įstatymu nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2018 metų UAB „( - )“ metinės finansinės ataskaitos rinkinio, t.y. K. P. veikoje yra visi būtini administracinio nusižengimo, nustatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, požymiai.

13ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

14Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą K. P., atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės formą ir rūšį –administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika padarytas dėl nerūpestingumo; taip pat į administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį apibūdinančius duomenis – K. P. yra jauno amžiaus, dirbantis, turinti pajamas, byloje nėra duomenų, jog jis baustas administracine tvarka. K. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis pripažino padaręs nusižengimą ir gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog K. P. skirtina minimali sankcijoje numatyta bauda.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

16K. P. pripažinti kaltu, padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam 200 (dviejų šimtų) eurų baudą.

17Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: ( - ), AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900; ( - ) AB DNB bankas, banko kodas 40100; ( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440; ( - ) AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; ( - ) Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; ( - ) AB „Swedbank“; banko kodas 73000, ( - ) UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

19Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti gavėją – VMI, gavėjo kodą – 188659752, administracinio nusižengimo bylos numerį, administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 18088184942, ir įmokos kodą – 1001.

20Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Ragelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. K. P., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ))... 5. K. P. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą... 6. K. P. teismo posėdžio metu iš esmės pripažino, kad administracinio... 7. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko,... 8. K. P. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties parodymų,... 9. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija,... 10. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina... 11. ABĮ 37 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad bendrovės vadovas atsako už: „1)... 12. Išdėstyti ir teismo ištirti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą,... 13. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas... 14. Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą K. P., atsižvelgia į padaryto... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 16. K. P. pripažinti kaltu, padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 17. Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar... 18. Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn... 19. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti gavėją – VMI,... 20. Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo...