Byla A-442-1136-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui K. S., trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Dominykui Varnui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ ir trečiojo suinteresuoto asmens K. S. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, Kauno apskrities viršininko administracijai, K. S., A. J., K. K., E. S., B. S., J. K., V. Š.–K., dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. 4-46; 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. 122; 3) įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą įregistruoti kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0608-5789), esančius Islandijos pl. 15, Kaune, kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, kurio unikalus Nr. 1998-7009-3019 ir šifras 1B2p.

5Pareiškėjas nurodė, kad Kauno miesto apylinkes teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo pagrindu buvo įregistruotos jo nuosavybes teisės į pastatus, pažymėtus šifrais 1B2p, 2G1p, 3E1g, 4B1m, 5I1g, 6I1m, 7I1g. 1998 metais buvo patikslinti registravimo duomenys ir papildomai įregistruoti kiemo priklausiniai, pažymėti 1B2p. Tačiau kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, buvo neįregistruoti, nors, kaip ir kiti priklausiniai, yra statyti 1987 metais. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu buvo nustatytas faktas, jog minėtus statinius pareiškėjas įgijo įgyjamąja senatimi, tačiau, atnaujinus procesą civilinėje byloje, Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimu buvo panaikintas ankstesnis šio teismo sprendimas. Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas priskirti kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0608-5789) prie pagrindinio pastato, tačiau ginčijamais sprendimais jo prašymas nebuvo tenkintas. Negalima sutikti su argumentais, jog priklausiniai nėra pareiškėjo nuosavybė.

6Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir nurodė, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad yra ginčo statinių savininkas, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti jo reikalavimus.

7Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., A. J., K. K., E. S., B. S., J. K., V. Š.–K. su pareiškėjo skundu nesutiko ir nurodė, kad pagalbiniai statiniai nėra pažymėti planinėje medžiagoje; jie pastatyti savavališkai, neturint projekto suderinimo, ir negalėjo būti įregistruoti.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Teismas panaikino valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 8744 ir 2009 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. 4-46 bei valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. 122, taip pat įpareigojo valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą įregistruoti betoninių stulpelių metalinių strypų tvorą, 17 šulinių, 2 tepalo surinkimo talpas (unikalus Nr. 4400-0608-5789), esančius Islandijos pl. 15, Kaune, kaip priklausinius prie pagrindinio pastato, kurio unikalus Nr. 1998-7009-3019 ir šifras 1B2p. Pareiškėjo prašymą dėl estakados e2, kiemo aikštelės A, betoninių stulpelių metalinių rėmų skydų ir medinių stulpelių vientiso tinklo tvorų įregistravimo teismas atmetė.

10Teismas nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimu buvo nustatytas juridinis faktas, kad pareiškėjas nuosavybės teise valdo tam tikrus pastatus, esančius Islandijos pl. 15, Kaune. Tačiau dalis kiemo statinių liko neįregistruoti, todėl buvo kreiptasi į teismą dėl fakto, jog pareiškėjo nuosavybės teisės į šiuos kiemo statinius atsirado įgyjamosios senaties pagrindu, nustatymo. Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu pareiškėjos prašymas buvo patenkintas ir kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, buvo įregistruoti kaip priklausiniai. Atnaujinus procesą civilinėje byloje, Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m, sausio 30 d. sprendimu panaikino savo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimą. Kauno miesto apylinkės teismas paliko nenagrinėtu klausimą dėl to, ar asfaltbetonio aikštelė b1, šaligatvis b2, metalinių kampuočių tvora tI, metaliniai vartai t2, metaliniai varteliai t3, metalinio tinklo skydo tvora t4, tvoros t5-t7, medinių lentų tvora t8, metalinio tinklo tvora t9, metalinė estakada e1, asfaltbetonio estakada e2, žvyro aikštelė b3, šuliniai K1-k21, tepalo rezervuarai e1 ir e2 yra pagrindinio pastato 1B2p, esančio Islandijos pl. 15, Kaune, priklausiniai. Teismas nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalis numato, jog kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų daiktinių teisių atsiradimą, o atsakovas vadovavosi tinkamais dokumentais – įsiteisėjusiais teismo sprendimais, kurie liudijo apie tokių teisių pasibaigimą. Teismas nurodė, kad Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 255 buvo patvirtintas 9 400 kv. m žemės sklypo, esančio prie pastatų Islandijos pl. 15, Kaune, detalusis planas. Iš pareiškėjo pateikto detaliojo plano brėžinio matyti, jog į jam suformuotą 9 400 kv. m teritoriją iš neįregistruotų kiemo statinių tik iš dalies patenka estakada e2 ir betoninių stulpelių metalinių rėmų skydų bei medinių stulpelių vientiso tinklo tvoros T2. Kiti statiniai (17 šulinių, tepalo surinkimo talpos, betoninių stulpelių metalinių strypų tvora ir kiemo aikštelė A) yra suformuotos teritorijos ribose. Dėl šulinių ir tepalo surinkimo talpų vietos ir priklausomybės iš esmės ginčo nėra. Tretieji suinteresuoti asmenys ginčija tik aikštelės A ir estakados e2 faktinę vietą. Teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šios kategorijos bylose yra išreiškęs nuomonę, kad tam tikromis aplinkybėmis teisinė situacija vertintina vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (administracinė byla Nr. A(502)-259/2009). Nagrinėjamu atveju į 17 šulinių, tepalo surinkimo talpas bei betoninių stulpelių metalinių strypų tvorą pretenzijų dėl nuosavybės teisių neturi joks kitas asmuo; tretieji suinteresuoti asmenys dėl jų vietos ir priklausomumo pretenzijų taip pat nekelia, o pagal žemės sklypo planą šie statiniai patenka į pareiškėjo valdomą žemės sklypą. Nagrinėjamoje situacijoje taikytini protingumo bei teisingumo kriterijai ir atsakovas įpareigotinas šiuos statinius įregistruoti, nes kitų asmenų turtinės teisės ir įstatymo saugomi interesai nebus pažeisti. Tačiau reikalavimas įpareigoti atsakovą įregistruoti estakadą e2, likusias tvoras, kurios detaliajame plane pažymėtos kaip iš dalies patenkančios į suplanuotą teritoriją, atmestinas, nes tokio reikalavimo tenkinimui nei teisinių prielaidų, nei išskirtinių aplinkybių. Nors kiemo aikštelė A pagal detalųjį planą patenka į suformuoto sklypo ribas, tačiau tretieji suinteresuoti asmenys, siekiantys atkurti nuosavybės teises toje vietoje natūra, dėl jos buvimo vietos kelia ginčą, todėl teisingumo ir protingumo kriterijai šiuo atveju netaikytini.

11III.

12Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmesta dalis jo skundo, ir šią skundo dalį patenkinti.

13Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktines aplinkybes ir neatsižvelgė, kad į kiemo statinių, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, kadastro duomenis įrašyta tik viena tvora t4, pagaminta iš medinių lentų. Teismas taip pat nepagrįstai įpareigojo atsakovą įregistruoti betoninių stulpelių metalinių strypų tvorą, kaip priskirtą unikaliam Nr. 4400-0608-5789. Ši tvora priskirta unikaliam Nr. 1998-7009-3084, pažymėta t1 ir įregistruota registre nuo 1998 metų kaip priklausinys. Pareiškėjas nurodo, kad teismas suklydo nustatydamas, kad kiemo aikštelė A patenka į žemę, į kurią tretieji suinteresuoti asmenys siekia atkurti nuosavybės teises. Iš 2010 m. balandžio 19 d. UAB „Žemėtvarkos darbai“ sudarytos kontrolinės geodezinės nuotraukos bei 2010 m. gegužės 14 d. UAB „Projektų vystymo grupė“ sudaryto žemės sklypo, priklausančio pareiškėjui, plano akivaizdu, kad žemės sklype, į kurio grąžinimą pretenduoja tretieji suinteresuoti asmenys, yra kiemo statiniai b1 ir t1, kurie įregistruoti kaip pareiškėjo nuosavybė unikaliu Nr. 1998-7009-3084. Būtent asfaltbetonio kiemo aikštelė b1 susilieja su kiemu A. Tuo tarpu į unikalaus Nr. 4400-0608-5789 kadastro duomenis yra įrašyta žvyro aikštelė b3, kuri ir yra ginčo objektas šioje byloje. Kiemo aikštelė A nėra šios bylos ginčo objektas. Pareiškėjas nurodo, kad tretieji suinteresuoti asmenys šioje byloje neturi teisinio intereso. Jų pateiktame žemės sklypo, į kurio grąžinimą jie pretenduoja, horizontalinės nuotraukos patikslinime yra pažymėta aikštelė b1 ir tvora t1, kurios jau įregistruotos unikaliu Nr. 1998-7009-3084 ir kurių registro duomenys nenuginčyti. Tuo tarpu tretiesiems suinteresuotiems asmenims žemės sklypas, užstatytas statiniais, negali būti grąžintas natūra. Pareiškėjas nurodo, kad negalima sutikti su teismo išvada, jog pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų daiktinių teisių atsiradimą. Atsakovo duomenų bazėje yra kaupiama informacija apie daiktų paskirtį ir priklausinių buvimą. Dokumentas, pagal kurį atsakovas privalėjo įregistruoti kiemo statinius, kaip priklausinius prie pastato Nr. 1998-7009-3019, yra Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimas, kurio pagrindu įregistruotas pagrindinis statinys.

14Apeliaciniu skundu trečiasis suinteresuotas asmuo K. S. prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą ir visiškai atmesti pareiškėjo skundą.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad šiuo atveju ginčo objektai yra žvyro aikštelė b3, medinių lentų tvora t4, estakada e2, gelžbetoniniai šuliniai k5-k21 bei gelžbetoninės tepalo surinkimo talpos c1 ir c2. Tačiau pirmosios instancijos teismas ginčo objektą nustatė neteisingai, supainiodamas kitiems (ne ginčo) kiemo statiniams, kurių unikalus Nr. 1998-7009-3084, priskirtą asfaltuotą kiemo aikštelę b1 (teismo pavadintą A), taip pat niekur aiškiai neapibrėžtą betoninių stulpelių metalinių strypų tvorą (be jokių šifro ar ploto duomenų). Dėl to neaišku, kur esančią tvorą teismas įpareigojo įregistruoti ir kur esančią kiemo aikštelę A teismas įregistruoti neįpareigojo. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė, jog dėl 17 šulinių k5-k21 bei tepalo surinkimo talpų c1 ir c2 nėra ginčo. Tiek atsakovas, tiek tretieji suinteresuoti asmenys nesutiko su visu pareiškėjo skundu. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo skundas turi būti visiškai atmestas. Šioje byloje nėra pagrindo remtis pirmosios instancijos teismo nurodytu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu, nes jis buvo priimtas dėl kitokio pobūdžio ginčo.

16Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centras, sutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, prašo šį apeliacinį skundą atmesti.

17Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys K. S., A. J., K. K., E. S., B. S., J. K., V. Š.–K. prašo šį apeliacinį skundą atmesti.

18Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad pareiškėjas neteisingai pateikia statinių šifrus ir parametrus. Jis mini tvorą t1 ir aikštelę b1, nors tokių šifrų nėra ir nebuvo įregistruota. Pareiškėjo teiginys, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims grąžintinoje žemėje yra registre pažymėti statiniai b1 ir t1, neatitinka bylos medžiagos. Nepagrįstas ir pareiškėjo teiginys, kad asfaltbetonio aikštelė b1 susilieja su kiemu A, nes joks kiemas A nekilnojamojo turto registre nėra aprašytas ir įregistruotas. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai siekia susieti 1995 m. rugsėjo 25 d. priimtą teismo sprendimą su ginčo statiniais, kurie pirmą kartą užfiksuoti tik 2005 metais. Pareiškėjo teiginiai, kad ginčo kiemo statiniai pastatyti 1987 metais, niekuo nepagrįsti.

19Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens K. S. apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys A. J., K. K., E. S., B. S., J. K., V. Š.–K. su šiuo apeliaciniu skundu sutinka.

20Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad pareiškėjas neįgijo nuosavybės teisės į jokius ginčo statinius. Duomenys apie tokius statinius atsirado tik 2005 m. gegužės 16 d. parengtuose brėžiniuose. Didžioji šių statinių dalis (buvusi estakada e2, tvora t4 ir žvyro aikštelė b3) šiuo metu neteisėtai užima tretiesiems suinteresuotiems asmenims grąžintiną žemę šalia pareiškėjo valdomo valstybinės žemės sklypo Islandijos pl.15, Kaune.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

24Administracinių bylų proceso betarpiškumo principas reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti byloje įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų ir ekspertų išvadų, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 79 straipsnio 1 dalis). Šis principas taip pat reiškia, kad, priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos (ABTĮ 86 straipsnio 2 dalis). Administracinių bylų proceso betarpiškumo principo įgyvendinimo tvarka įtvirtinta ABTĮ 82 straipsnio 6 dalyje, kuri įpareigoja pirmosios instancijos teismą ne tik išklausyti proceso šalių ir (ar) jų atstovų paaiškinimų, bet ir imperatyviai nustato, kad po šalių pasisakymų ištiriami kiti įrodymai: išklausomi liudytojų parodymai, specialistų paaiškinimai ir ekspertų išvados, apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai įrodymai.

25Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi byloje surinktais įrodymais, nors jie nebuvo ištirti teismo posėdyje (t. 2, b. l. 44-48). Tuo teismas pažeidė procesines teisės normas.

26ABTĮ 81 straipsnis nustato, kad, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Be to, procesinis įstatymas numato, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas (ABTĮ 86 straipsnio 1 ir 2 dalys). Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nesilaikė ir šių procesinių normų reikalavimų.

27Byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, ar valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 8744 pagrįstai atsisakė įregistruoti kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0608-5789), esančius Islandijos pl. 15, Kaune, kaip priklausinius prie pagrindinio daikto – pastato, kurio unikalus Nr. 1998-7009-3019 ir šifras 1B2p nekilnojamojo turto kadastre, taip pat ar valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas 2009 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 4-46 pagrįstai atsisakė registruoti nekilnojamojo turto registre daiktines teises į minėtus daiktus.

28Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą tvarko valstybės įmonė Registrų centras (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla, tvarkant nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo turto registrą, yra viešasis administravimas (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Kadastro tvarkytojas ir nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, įregistruoti nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali tik atlikęs privalomus veiksmus, kuriuos nustato teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto kadastro ir nekilnojamojo turto registro veiklą (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro įstatymas, Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtinti Nekilnojamojo turto registro nuostatai).

29Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą bei daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įrašymo į nekilnojamojo turto registrą procedūra yra paprastai pradedama suinteresuotam asmeniui pateikus prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnis; Nekilnojamojo turto registro įstatymo

3023 straipsnis). Nagrinėjamu atveju skundžiami teritorinio registratoriaus sprendimai buvo priimti išnagrinėjus pareiškėjo 2009 m. vasario 12 d. prašymą dėl nekilnojamųjų daiktų, kaip priklausinių, registravimo (t. 1, b. l. 73-74). Šiame prašyme nėra detalizuoti nekilnojamieji daiktai, kuriuos pareiškėjas prašo įregistruoti. Todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį ginčą, visų pirma privalėjo išsiaiškinti, kokių konkrečių nekilnojamųjų daiktų duomenis pareiškėjas siekė įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą, taip pat kokius konkrečius nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos pareiškėjas siekė įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Tačiau pirmosios instancijos teismas to nepadarė. Tuo tarpu šių aplinkybių nustatymas yra bylai reikšmingas, nes pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktines aplinkybes ir neatsižvelgė į tai, kad į kiemo statinių, kurių unikalus Nr. 4400-0608-5789, kadastro duomenis įrašyta tik viena tvora t4, pagaminta iš medinių lentų, be to, nepagrįstai įpareigojo atsakovą įregistruoti betoninių stulpelių metalinių strypų tvorą, kaip priskirtą unikaliam Nr. 4400-0608-5789, nors ši tvora yra priskirta unikaliam Nr. 1998-7009-3084, pažymėta t1 ir įregistruota nekilnojamojo turto registre nuo 1998 metų kaip priklausinys. Taip pat pirmosios instancijos teismas iš esmės nevertino ginčijamų sprendimų nei byloje pateiktų įrodymų požiūriu, nei atitikimo teisės aktams, reguliavusiems ginčo teisinį santykį, aspektu.

31Be to, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą pagrindė prieštaringomis išvadomis. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, kurie būtų galėję patvirtinti daiktinių teisių atsiradimą, tačiau, iš dalies patenkindamas pareiškėjo reikalavimą dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo įpareigojimo įregistruoti kiemo statinius, šia išvada nesirėmė.

32Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo vadovavosi teisingumo ir protingumo kriterijais. ABTĮ 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju ginčo teisinius santykius reglamentavo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas, todėl taikyti teisės analogiją nebuvo pagrindo.

33Kadangi pirmosios instancijos teismas, priimdamas savo sprendimą, pažeidė procesinės teisės normas ir dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta bylą, todėl šis sprendimas naikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

354 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.

37Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno miesto apylinkes teismo 1995 m. rugsėjo 25 d.... 6. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir nurodė, jog pareiškėjas... 7. Tretieji suinteresuoti asmenys K. S., A.... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 12 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d.... 11. III.... 12. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos... 13. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė... 14. Apeliaciniu skundu trečiasis suinteresuotas asmuo K. S.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad šiuo atveju ginčo objektai yra... 16. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas ir trečiasis... 17. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys... 18. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad pareiškėjas neteisingai pateikia... 19. Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens K. S.... 20. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad pareiškėjas neįgijo nuosavybės... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 24. Administracinių bylų proceso betarpiškumo principas reiškia, kad pirmosios... 25. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi... 26. ABTĮ 81 straipsnis nustato, kad, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai... 27. Byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, ar valstybės įmonės Registrų... 28. Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą tvarko valstybės įmonė Registrų... 29. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto... 30. 23 straipsnis). Nagrinėjamu atveju skundžiami teritorinio registratoriaus... 31. Be to, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą pagrindė prieštaringomis... 32. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas be... 33. Kadangi pirmosios instancijos teismas, priimdamas savo sprendimą, pažeidė... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 35. 4 punktu, teisėjų kolegija... 36. Apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.... 37. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą... 38. Nutartis neskundžiama....