Byla I-10982-484/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Broniaus Januškos ir Violetos Petkevičienės, dalyvaujant atsakovės atstovei R. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Bendrovė ar KRATC) kreipėsi į teismą su skundu (1-3 b. l.), kuriame prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau - Agentūra) direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 10 d. Įsakymo Nr. T1-66 „Dėl 2015-05-15 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-42 „Dėl 2013 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-149 pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios ir priskaičiuotų delspinigių grąžinimo“ 2 punktą.

4Pareiškėjas skunde nurodė, kad Agentūros direktorius 2013-09-25 priėmė įsakymą Nr. T1-149 „Dėl Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/PE/010 „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ (toliau - Įsakymas Nr. T1-149), kurio: 1) nustatė, kad projekto „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/010 (toliau - Projektas) vykdytojas, t. y. pareiškėjas, vykdydamas sutartį „Klaipėdos rajono (duomenys neskelbiami) buitinių atliekų sąvartyno uždarymas (rekultivacija)“ Nr. 09-153, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, t. y. iš Projekto vykdymo gavo pelno ir tuo pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, 22 str.; 2) nurodė, kad projekto galutinis paramos gavėjas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas - 121 142,22 (86 530,16 Lt ES lėšos, 34 612,06 Lt BF lėšos), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną. Pareiškėjas, nesutikdamas su Įsakymu Nr. T1-149, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemonę, 2014-01-21 nutartimi sustabdė Įsakymo Nr. T1-149 galiojimą, tačiau išnagrinėjęs ginčą, pareiškėjo skundą atmetė. Teismo sprendimas šioje byloje įsiteisėjo 2015-01-12.

5Taip pat paaiškino, kad įvertinęs savo finansines galimybes, pareiškėjas kreipėsi į teismą atidėti ir išdėstyti laike Agentūrai grąžintinas lėšas. Atsakovas neprieštaravo dėl grąžintinų lėšų mokėjimo atidėjimo ir išdėstymo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015-02-17 nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė ir nurodė, kad pareiškėjas dėl sumų sumokėjimo išdėstymo ar atidėjimo turi kreiptis į Agentūrą. Pareiškėjas, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-02-17 nutartį, 2015-03-02 pateikė prašymą Agentūrai dėl lėšų mokėjimo atidėjimo ir išdėstymo. Agentūra 2015-05-15 įsakymu Nr. T1-42 (toliau - Įsakymas Nr. T1-42) pakeitė Įsakymą Nr. T1-149 ir nurodė, kad: pareiškėjas per 4 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo 2015-06-01 į Agentūros sąskaitą dalimis arba visą sumą iš karto privalo grąžinti lėšas - 35 085,21 Eur, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną. Pareiškėjas, tinkamai vykdydamas Įsakymą Nr. T1-42, 2015-06-29 ir 2015-07-27 pervedė dalį grąžintinomis pripažintų ES lėšų, iš viso - 16 000 Eur. Tačiau 2015-08-10 elektroniniu paštu gavo atsakovo raštą Nr. (29-2-7)-APVA-1094 ir 2015-08-10 įsakymo Nr. T1-66 kopiją, kuriais reikalaujama nedelsiant grąžinti visą likusią negrąžintą grąžintinų lėšų dalį ir sumokėti delspinigius. Pareiškėjas nedelsiant, 2015-08-11 grąžino likusią grąžintinų lėšų dalį – 19 085,22 Eur, tačiau nesutinka mokėti Agentūros priskaičiuotų delspinigių ir yra įsitikinęs, kad toks reikalavimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir prieštarauja viešojo administravimo, taip pat protingumo ir teisingumo principams.

6Detalizavo, kad ginčijama įsakymo dalimi Agentūra nurodė sumokėti delspinigius už laikotarpius: 1) nuo pareigos sumokėti grąžintinas lėšas atsiradimo dienos iki teismo nutartimi buvo sustabdytas Įsakymo Nr. T1-149 galiojimas; 2) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki visų lėšų grąžinimo dienos, laikotarpius išskirstant pagal sumas. Atkreipė dėmesį, kad Agentūra priskaičiavo delspinigius ir už Įsakymo Nr. T1-42 galiojimo laikotarpį. Atsakovas visiškai neįvertino aplinkybės, kad Įsakymu Nr. T1-42 buvo išdėstytas laike netinkamų finansuoti pripažintų lėšų grąžinimas. Pažymėjo, kad Įsakymą Nr. T1-42 pareiškėjas vykdė tinkamai ir laiku, lėšas pervedė dalimis, nevėluodamas, todėl pagrindo atsakovui skaičiuoti, o pareiškėjui mokėti delspinigius - nėra.

7Pabrėžė, kad viešasis administravimas inter alia grindžiamas ir atsakomybės už priimtus sprendimus principu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 11 punktas). Taigi, viešojo administravimo subjektas, priimdamas bet kokius sprendimus, negali atsakomybės už šių sprendimų neteisėtumą perkelti subjektui, kurio atžvilgiu toks sprendimas priimtas. Tvirtina, kad pareiškėjas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-02-07 nutartyje išdėstytus argumentus, taip pat į atsakovo poziciją šioje byloje, pateikė prašymą Agentūrai dėl grąžintinų lėšų grąžinimo termino atidėjimo ir išdėstymo. Taip pat pabrėžė, kad ne pareiškėjo pareiga yra nurodyti teisinį tokio prašymo tenkinimo pagrindą, todėl atsakovo argumentas, kad pareiškėjo prašymas išdėstyti grąžintinų lėšų mokėjimą pateiktas neturint tam teisinio pagrindo, todėl prašymas negalėjo būti tenkinamas, ir dėl to pareiškėjas turi mokėti delspinigius už visą laikotarpį, negali būti pripažintas atitinkančiu Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus viešojo administravimo principus, taip pat ir protingumo bei teisingumo principus ir pačių prašomų delspinigių paskirtį. Viešojo administravimo subjektas negali sukurti tokios situacijos, kai vienu savo priimtu sprendimu suteikia teises suinteresuotam asmeniui, o kitu sprendimu - tas teises panaikina, apsunkindamas suinteresuoto asmens padėtį.

8Atsakovas Agentūra teismui pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Pagrįsdamas savo poziciją, be faktinių aplinkybių, kurias išdėstė pareiškėjas savo skunde, atsakovas paaiškino, kad 2015-07-30 Agentūra gavo 2015-07-29 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą Nr. ((4.193-2409)-5K-1511033)-6K-1505717, kuriame pažymėta, jog 2015-05-15 Agentūros direktoriaus įsakymas Nr. T1-42 buvo priimtas nesilaikant teisės aktų nuostatų ir viršijant Agentūrai teisės aktais suteiktus įgaliojimus. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos finansų ministerija paprašė Agentūros imtis atitinkamų veiksmų, kad netinkamos finansuoti lėšos būtų susigrąžintos į Lietuvos Respublikos biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka, ir ne vėliau kaip iki 2015-08-05 apie atliktus veiksmus informuoti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.

9Nurodė, kad Įsakymo Nr. T1-149 priėmimo metu galiojusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių redakcija (toliau - „Senos redakcijos taisyklės“) numatė galimybę leisti projekto vykdytojui grąžintiną sumą grąžinti dalimis per ne ilgesnį nei 9 mėn. laikotarpį mokant palūkanas tik tuo atveju, kai grąžintinos lėšos buvo nustatytos dėl administruojančios arba įgyvendinančios institucijos kaltės (11 punktas), o Įsakymo Nr. T1-149 preambulėje nurodyta, jog jis priimtas vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 5.2.2. punktu, t. y. grąžintinos lėšos buvo nustatytos dėl projekto vykdytojo KRATC kaltės. Tai reiškia, kad pagal Įsakymo Nr. T-149 priėmimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, prašyti išdėstyti skolos grąžinimą dalimis mokant palūkanas galėjo tik tie projekto vykdytojai, kuriems grąžintinomis pripažintos lėšos buvo išmokėtos ne dėl jų kaltės, todėl KRATC šia išimtimi pasinaudoti neturėjo teisinio pagrindo.

10Galimybė atidėti skolos grąžinimą arba išdėstyti grąžintiną sumą dalimis per terminą, ne ilgesnį nei 12 mėnesių nuo sprendimo įsigaliojimo dienos, numatyta naujos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių redakcijos (toliau - „Naujos redakcijos taisyklė“) II skyriaus 13 punkte. Pagal šį punktą, projekto vykdytojas, turi teisę pateikti prašymą atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, arba leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki sprendime nurodyto termino, per kurį lėšos turi būti gražintos, pabaigos. Naujos redakcijos taisyklės įsigaliojo nuo 2015-01-01, t. y. jau po Įsakymo priėmimo ir pasibaigus Įsakymo vykdymo terminui, todėl jų nuostatos šiam atvejui netaikomos.

11Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, Agentūros direktorius Skundžiamu įsakymu 2015 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. T1-42 pripažino netekusiu galios, pirminės redakcijos Įsakymą Nr. T-149 paliko galioti pilna apimtimi, o projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/010 „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ galutinį paramos gavėją KRATC įpareigojo grąžinti visus iki 2015-08-04 priskaičiuotus mokėtinus delspinigius.

12Dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, jog jis įvykdė įsakymą Nr. T1-42, Agentūra pažymėjo, kad vadovaujantis teisės principu, jog iš neteisės negali atsirasti teisė (lot. ex iniuria ius non oritur), neteisėtas sprendimas daro neteisėtą ir tokio sprendimo vykdymą, todėl būtina grąžinti šalis, įvykdžiusias tokį sprendimą, į padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3 K-3 -204/2010).

13Dėl priskaičiuotų delspinigių paaiškino, kad vadovaujantis Senos redakcijos taisyklų 9.5. punktu, delspinigiai yra vienas iš privalomų sprendimo dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo rekvizitų, todėl jų dydis nurodomas siekiant iš anksto įspėti apie sprendimo (šiuo atveju - Įsakymo Nr. T1-149) nevykdymo pasekmes. Skundžiamame įsakyme nurodyti delspinigiai buvo priskaičiuoti taikant Įsakymo Nr. T1-149 priėmimo metu galiojusį delspinigių dydį, 2013 metų trečiajam ketvirčiui patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2013 m. trečiajam ketvirčiui“.

14Taip pat nurodė, kad administracinė byla dėl Įsakymo Nr. T1-149 teisėtumo ir pagrįstumo baigėsi 2015-01-12, o tai reiškia, jog 2014-01-21 teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (Įsakymo Nr. T1-149 galiojimo sustabdymas) taip pat nustojo galioti. Nepaisant to, KRATC Įsakymo Nr. T1-149 vis tiek nevykdė, nors jo vykdymui nebebuvo jokių teisinių kliūčių, taigi, KRATC prisiėmė visas iš abiejų instancijų teismų teisėtu pripažinto Įsakymo Nr. T1-149 nevykdymo kylančias pasekmes. Todėl Agentūros nuomone, KRATC reikalavimas naikinti Skundžiamo įsakymo 2 punktą yra visiškai nepagrįstas.

15Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepimuose išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Skundas atmestinas.

17Nustatyta, kad 2013-09-25 buvo priimtas Agentūros direktoriaus įsakymas Nr. T1-149, kuriuo Sanglaudos fondo lėšomis ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuoto projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/010 „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ galutinis paramos gavėjas KRATC per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos buvo įpareigotas į Lietuvos Respublikos biudžetą grąžinti 35 085,22 EUR, t. y. 121 142,22 Lt (Europos Sąjungos lėšos – 86 530,16 Lt ir bendrojo finansavimo lėšos – 34 612,06 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną (22 b. l.).

18KRATC Įsakymą Nr. T-149 apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas 2014-01-21 nutartimi sustabdė Įsakymo Nr. T1-149 galiojimą iki teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-2834-815/2014 įsiteisėjimo dienos, o 2014-06-19 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, KRATC apskundė jį apeliacine tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015-01-12 KRATC apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą ir paliko galioti Įsakymą Nr. T1-149.

19KRATC 2015-03-02 Agentūrai pateikė prašymą atidėti Įsakymo Nr. T-149 vykdymą bei išdėstyti pagal minėtą įsakymą susidariusios skolos grąžinimą (23-25 b. l.). Atsižvelgdama į KRATC 2015-03-02 pateiktą prašymą, 2015-05-15 Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T-42 Įsakymą Nr. T1-149 pakeitė: skolos (35.085,21 Eur) grąžinimą nusprendė atidėti, įpareigojant projekto vykdytoją grąžinti visą sumą iš karto arba išskaidant ją dalimis per 4 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo 2015-06-01 (26 b. l.).

20Agentūra 2015-07-30 gavo 2015-07-29 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą Nr. ((4.193-2409)-5K-1511033)-6K-1505717, kuriame nurodyta, jog 2015-05-15 Agentūros direktoriaus įsakymas Nr. T1-42 „Dėl 2013-09-25 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-149 pakeitimo“ buvo priimtas nesilaikant teisės aktų nuostatų ir viršijant Agentūrai teisės aktais suteiktus įgaliojimus. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos finansų ministerija paprašė Agentūros imtis atitinkamų veiksmų, kad netinkamos finansuoti lėšos būtų susigrąžintos į Lietuvos Respublikos biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka, ir ne vėliau kaip iki 2015-08-05 apie atliktus veiksmus informuoti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (b. l. 28-30).

21Agentūros direktorius 2015-08-10 priėmė įsakymą Nr. T1-66 (toliau – Įsakymas Nr. T1-66), kuriuo: 1) pripažino netekusiu galios 2015-05-15 įsakymą Nr. T1-42 ir paliko galioti pirminės redakcijos 2013-09-25 Įsakymą Nr. T-149; 2) nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ nedelsdamas turi įvykdyti Įsakyme Nr. T1-149 pateiktą nurodymą į Lietuvos Respublikos biudžetą grąžinti 35 085,22 EUR, t. y. 121 142,22 Lt (Europos Sąjungos lėšos – 86 530,16 Lt ir bendrojo finansavimo lėšos 34 612,06 Lt), o taip pat į Agentūros sąskaitą Nr. LT54 7044 0600 0159 turi grąžinti 0,03 proc. dydžio priskaičiuotus delspinigius už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną: už 57 pavėluotas grąžinti lėšas dienas (skaičiuojant nuo 35.085,22 EUR lėšų sumos už laikotarpį nuo 2013-11-25 iki 2014-01-21)- 599,96 EUR; už 168 pavėluotas grąžinti lėšas dienas (skaičiuojant nuo 35.085,22 EUR lėšų sumos už laikotarpį nuo 2015-01-12 iki 2015-06-29)-1.768,30 EUR; už 28 pavėluotas grąžinti lėšas dienas (skaičiuojant nuo 27.085,22 EUR lėšų sumos už laikotarpį nuo 2015-06-29 iki 2015-07-27)-227,52 EUR; už 9 pavėluotas grąžinti lėšas dienas (skaičiuojant nuo 19,085,22 EUR lėšų sumos už laikotarpį nuo 2015-07-27 iki 2015-08-04)- 51,53 EUR, iš viso: 2.647,31 EUR; taip pat 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną papildomą pavėluotą grąžinti lėšas dieną skaičiuojant nuo 2015-08-05 (31-32 b. l.).

22Agentūra 2015-08-10 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1094 informavo pareiškėją apie Agentūros direktoriaus 2015-08-10 įsakymą Nr. T1-66 (35-36 b. l.).

23KRATC 2015-08-21 raštu Nr. (1.10)-2R-2058 kreipėsi į Agentūra, nurodydama, kad ji laiku ir tinkamai vykdė įsakymą Nr. T1-42, todėl nesutinka su įsakyme Nr. T1-66 išdėstyta pozicija dėl delspinigių, todėl prašė panaikinti įsakymo Nr. T1-66 dalį dėl delspinigių priskaičiavimo (37 b. l.).

24Agentūra 2015-09-01 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1196 iš esmės išdėstė tuos pačius argumentu, kaip ir 2015-08-10 rašte Nr. (29-2-7)-APVA-1094 ir nurodė nedelsiant grąžinti priskaičiuotus delspinigius (38-39 b. l.).

25Pareiškėjas kelia ginčą dėl Įsakymo Nr. T1-66 2 punkto dalies, kuria jam priskaičiuota ir nurodyta sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius už pavėluotą grąžinti Įsakyme Nr. T1-149 nurodytą netinkamomis finansuoti pripažintų paramos lėšų sumą – 35 085,22 Eur, teisėtumo. Esminiu argumentu, dėl kurio nesutinka su delspinigių priskaičiavimu, pareiškėjas nurodė tai, kad Įsakymu Nr. T1-42 buvo patenkintas jo prašymas išdėstyti nurodytų grąžinti lėšų mokėjimą laike. Vykdydamas šį įsakymą, pareiškėjas 2015-06-29 ir 2015-07-27 sumokėjo po 8 000 eurų, nepaisant to, jam buvo apskaičiuoti delspinigiai už Įsakymo Nr. T1-42 galiojimo laikotarpį. Taip pat pažymėjo, kad 2015-08-11 jis pervedė visą likusią grąžintinų lėšų sumą, atsižvelgdamas į Įsakymo Nr. T1-66 nurodymą.

26Remiantis Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatomis delspinigiai yra vienas iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų. Sprendimuose dėl Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo, delspinigiai nustatomi siekiant užtikrinti pagrindinės prievolės vykdymą. Delspinigiai atlieka kompensacinę funkciją, jų tikslas - apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turtinius interesus, kai neteisėtai panaudota finansinė parama nėra grąžinama per grąžinimui suteiktą terminą. Todėl, kaip vienas iš privalomų sprendimo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas turinio reikalavimų yra nurodymas termino, per kurį lėšos turi būti grąžintos, ir delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis (išskyrus tą atvejį, kai yra įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto bylą) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (2014-12-23 Vyriausybės nutarimo Nr. 1459 redakcija; toliau – Grąžinimo taisyklės) 11.4. p. ir 11.5. p.). Delspinigių dydį kiekvienam metų ketvirčiui nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį (Grąžinimo taisyklių 11.5 p.).

27Iš byloje nustatytų faktinių bylos aplinkybių matyti, kad Agentūros direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 20 d. įsakyme Nr. 549 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“, Grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu, siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, 2013-09-25 priėmė Įsakymą Nr. T1-149, kuriuo Projekto galutinis paramos gavėjas KRATC per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos buvo įpareigotas į Lietuvos Respublikos biudžetą grąžinti 35 085,22 EUR (121 142,22 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną. Įsakymas Nr. T1-149 buvo apskųstas teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-06-25 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2834-815/2014 pareiškėjo skundą dėl Įsakymo Nr. T1-149 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą. Galutinis procesinis sprendimas, kuriuo remiantis Įsakymas Nr. T1-149 buvo pripažintas teisėtu ir pagrįstu bei paliktas galioti, įsiteisėjo 2015-01-12, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2482/2014. Ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra.

28Atsižvelgiant į Įsakymo Nr. T1-149 turinį, pareiškėjas nurodytą grąžintiną lėšų sumą į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą privalėjo sumokėti iki 2013-11-25. Pareiškėjo prievolė Lietuvos Respublikos biudžetui patvirtinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2834-815/2014. Pareiškėjas per Įsakymo Nr. T1-149 2 punkte nustatytą 60 dienų negrąžino netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų, todėl atsirado pagrindas pareiškėjui apskaičiuoti delspinigius už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-01-21 nutartimi administracinėje byloje Nr. I-2834-815/2014 pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę, sustabdė Įsakymo Nr. T1-149 galiojimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje pagal pareiškėjo skundą. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015-01-12 priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2482/2014, reikalavimo užtikrinimo priemonės panaikintos.

29Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad laikotarpiu nuo 2013-11-25 iki 2014-01-21, t. y. iki Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi buvo sustabdytas Įsakymo Nr. T1-149 galiojimas, buvo teisinis pagrindas už prievolės nevykdymą laiku pareiškėjui priskaičiuoti ir įpareigoti jį sumokėti Įsakymo Nr. T1-149 2 punkte nustatytus 0,03 proc. dydžio delspinigius už nurodytą laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Įsakymo Nr. T1-66 2.1. punkto nurodymas yra teisėtas ir pagrįstas.

30Pareiškėjui delspinigiai priskaičiuoti ir už laikotarpius nuo 2015-01-12 iki 2015-06-29, nuo 2015-06-29 iki 2015-07-27 ir nuo 2015-07-27 iki visiško Įsakymo Nr. T1-149 įvykdymo (Įsakymo Nr. T1-66 2.2., 2.3. punktai).

312015-01-12 įsiteisėjus teismo sprendimui administracinėje byloje Nr. I-2834-815/2014, pareiškėjui atsirado prievolė grąžinti Įsakyme Nr. T1-149 nurodytą lėšų sumą. Byloje ginčo dėl to, kad pareiškėjas Įsakyme Nr. T1-149 nurodytą grąžintinų lėšų sumą, įsiteisėjus paminėtam teismo sprendimui, nesumokėjo į Lietuvos Respublikos biudžetą, nėra. Pareiškėjas 2015-03-02 kreipėsi į Agentūrą su prašymu išdėstyti šios prievolės mokėjimą laike. Tai, kad Agentūra 2015-05-15 priėmė Įsakymą Nr. T1-42, kuriuo nusprendė skolos (35 085,21 Eur) grąžinimą atidėti, įpareigojant pareiškėją grąžinti visą sumą iš karto arba išskaidant ją dalimis per 4 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo 2015-06-01, nagrinėjamu atveju jokios reikšmės neturi, nes Įsakymo Nr. T1-149 priėmimo metu galiojusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių redakcija (toliau - „Senos redakcijos taisyklės“), tokios galimybės nenumatė. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro besąlygišką išvadą, kad pareiškėjas turi prievolę prievolė mokėti delspinigius už laikotarpį nuo 2015-01-12 iki 2015-08-10 (Įsakymo Nr. T1-66 2.4.-2.5. p.).

32Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-24 nutarimą Nr. 1026, kuriuo patvirtintos Europos Sąjungos sanglaudos fondų lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės (toliau – ir Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklės), Agentūra yra įgyvendinančioji institucija. Agentūra yra atsakinga už tinkamą lėšų panaudojimą, nustačiusi pažeidimus turi pareigą pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, kad šios lėšos būtų grąžintos (Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių 11.1,11.2.,11.9,11.11,11.17 punktai).

33Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu, 129 straipsniu,

Nutarė

34pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atmesti.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Agentūros direktorius 2013-09-25 priėmė... 5. Taip pat paaiškino, kad įvertinęs savo finansines galimybes, pareiškėjas... 6. Detalizavo, kad ginčijama įsakymo dalimi Agentūra nurodė sumokėti... 7. Pabrėžė, kad viešasis administravimas inter alia grindžiamas ir... 8. Atsakovas Agentūra teismui pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko ir... 9. Nurodė, kad Įsakymo Nr. T1-149 priėmimo metu galiojusi Lietuvos Respublikos... 10. Galimybė atidėti skolos grąžinimą arba išdėstyti grąžintiną sumą... 11. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, Agentūros direktorius... 12. Dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, jog jis įvykdė įsakymą Nr. T1-42,... 13. Dėl priskaičiuotų delspinigių paaiškino, kad vadovaujantis Senos... 14. Taip pat nurodė, kad administracinė byla dėl Įsakymo Nr. T1-149 teisėtumo... 15. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino atsiliepimuose... 16. Skundas atmestinas.... 17. Nustatyta, kad 2013-09-25 buvo priimtas Agentūros direktoriaus įsakymas Nr.... 18. KRATC Įsakymą Nr. T-149 apskundė Vilniaus apygardos administraciniam... 19. KRATC 2015-03-02 Agentūrai pateikė prašymą atidėti Įsakymo Nr. T-149... 20. Agentūra 2015-07-30 gavo 2015-07-29 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 21. Agentūros direktorius 2015-08-10 priėmė įsakymą Nr. T1-66 (toliau –... 22. Agentūra 2015-08-10 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1094 informavo pareiškėją apie... 23. KRATC 2015-08-21 raštu Nr. (1.10)-2R-2058 kreipėsi į Agentūra, nurodydama,... 24. Agentūra 2015-09-01 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1196 iš esmės išdėstė tuos... 25. Pareiškėjas kelia ginčą dėl Įsakymo Nr. T1-66 2 punkto dalies, kuria jam... 26. Remiantis Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatomis delspinigiai yra vienas... 27. Iš byloje nustatytų faktinių bylos aplinkybių matyti, kad Agentūros... 28. Atsižvelgiant į Įsakymo Nr. T1-149 turinį, pareiškėjas nurodytą... 29. Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad laikotarpiu... 30. Pareiškėjui delspinigiai priskaičiuoti ir už laikotarpius nuo 2015-01-12... 31. 2015-01-12 įsiteisėjus teismo sprendimui administracinėje byloje Nr.... 32. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-24 nutarimą... 33. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi... 34. pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...