Byla I-693-815/2009
Dėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 344 panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas) ir Ernesto Spruogio (pranešėjas), sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro atstovei – valstybės įmonės Registrų centro Juridinio skyriaus vyriausiajai juriskonsultei Kristinai Grinevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – Z. G., atstovaujamos advokato Antano Butauto, skundą atsakovui – valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 344 panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjos – Z. G. (toliau – ir pareiškėja) atstovas – advokatas Antanas Butautas (toliau – ir atstovas) (2008 m. gegužės 22d. atstovavimo sutarties nuorašas (b. l. 9)) su skundu (b. l. 4) kreipėsi į teismą (skundas teisme gautas 2008 m. rugsėjo 12 d.), prašydamas panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. 344 bei įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą atlikti Z. G. ir D. G. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, nurodyto Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-916-351/2007, teisinę registraciją.

52. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (b. l. 16-17), be kita ko, nutarta: atsisakyti priimti skundą dalyje dėl įpareigojimo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui atlikti Z. G. ir D. G. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto teisinę registraciją; pasiūlyti patikslinti skundą, nurodant tinkamą atsakovą ir trečiąjį suinteresuotą asmenį.

63. Pareiškėjos atstovas teismui pateikė patikslintą skundą (b. l. 3) (teisme gautas 2008 m. spalio 6 d.) atsakovui – valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, kuriuo prašoma panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. 344.

7Atsižvelgiant į tai, kad patikslinto skundo ir skundo pagrindai bei motyvai yra tokie patys, šiame sprendime patikslinto skundo ir skundo prasme bus vartojama skundo sąvoka.

84. Skunde pareiškėjos atstovas nurodo, kad valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008 m. rugpjūčio 28 d. priėmė sprendimą Nr. 344 (toliau – ir sprendimas Nr. 344), kuriuo nutarė atmesti Z. G. atstovo prašymą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, kadangi skundas paduotas praleidus vieno mėnesio terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti, tačiau sprendimas Nr. 344 yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Skundas grindžiamas tokiais argumentais.

94.1. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2008 m. liepos 30 d. raštu Nr. 2050/02-S1-580 (toliau – ir raštas Nr. 2050/02-S1-580), atsakydamas į 2008 m. liepos 22 d. prašymą Nr. 66 (b. l. 5), kuriuo prašyta atsakyti, ar Z. G. pateiktas prašymas dėl daiktinių teisių įregistravimo pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą yra pagrįstas, pateikė neigiamą atsakymą, kartu pridėjo 2007 m. liepos 24 d. ir 2007 m. liepos 27 d. sprendimus (atsisakymus) tenkinti Z. G. ir D. G. prašymus.

104.2. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi 2008 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 75 (b. l. 6), kuriuo prašyta įvertinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo rašto Nr. 2050/02-S1-580 pagrįstumą ir priimti sprendimą iš esmės, priėmė 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. 344. Sprendime Nr. 344 nepagrįstai nurodyta, kad praleistas apskundimo terminas, kadangi:

114.2.1. raštas Nr. 2050/02-S1-580 dėl Z. ir D. G. turto teisinės registracijos ir raštu pateikti sprendimai (atsakymai) gauti po 2008 m. liepos 30 d.;

124.2.2. valstybės įmonės Registrų centrui prašymas Nr. 75 dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atsakymo pagrįstumo išsiųstas 2008 m. rugpjūčio 14 d., nepraleidus vieno mėnesio termino.

134.3. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui buvo pateikti visi turto teisinei registracijai reikalingi dokumentai, kurių pateikimą numato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (2001 m. birželio 21 d. redakcija), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (2003 m. gegužės 27 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278 patvirtintas Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašas.

145. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 gruodžio 30 d. nutartimi (b. l. 36)

Nutarė

15pareiškėja administracinėje byloje Nr. I-4358-815/2008 (dabar – I-693-815/2009) laikyti Z. G., o advokatą Antaną Butautą – jos atstovu.

166. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2009 m. vasario 2 d. gautas Z. G. prašymas (b. l. 42) bei advokato Antano Butauto prašymas (b. l. 43), 2009 m. vasario 4 d. gautas atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro 2009 m. vasario 4 d. raštas Nr. (1.4./1060)s-920 (b. l. 45), 2009 vasario 11 d. gautas trečiojo suinteresuoto asmens – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. vasario 11 d. raštas Nr. 2050/08-S1-58 (b. l. 47), kuriais sutinkama su šalies pakeitimu administracinėje byloje Nr. I-693-815/2009.

II

18Atsakovas – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – ir atsakovas, centrinis registratorius) atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 22-23) nurodo, kad centrinis registratorius tinkamai įvertino pareiškėjos atstovo 2008 m. rugpjūčio 18 d. skundą bei pateiktus dokumentus dėl teritorinio registratoriaus 2007 m. liepos 24 d. ir 2007 m. liepos 27 d. priimtų sprendimų ir 2008 m. rugpjūčio 28 d. priėmė teisingą sprendimą Nr. 344, todėl teisinio pagrindo jį naikinti nėra, ir prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

191. Remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, centrinis registratorius tais atvejais, kai skundas paduotas praleidus nustatytą vieno mėnesio terminą ir neprašoma šį terminą atnaujinti, skundo nenagrinėja. Panašiai skundo padavimo terminų praleidimo pasekmės nustatytos ir kai kuriuose kituose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnyje. Toks teisinis reglamentavimas nustatytas atsižvelgiant į reglamentuojamų santykių svarbą ir būtinumą garantuoti jų stabilumą bei šių santykių dalyvių užtikrintumą esama padėtimi, galimybę jiems planuoti ūkinę veiklą ar tvarkyti nuosavybę, tuo pačiu paliekant galimybę kitiems asmenims ginti savo teises ir tuo atveju, jei dėl svarbių priežasčių to padaryti negalėjo įstatymo nustatytu laiku.

202. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2007 m. liepos 24 d. ir 2007 m. liepos 27 d. priėmė aiškius, išsamius ir argumentuotus sprendimus, kuriais buvo atsisakyta tenkinti Z. G. ir D. G. prašymus įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teises į juos. Minėtuose sprendimuose nurodyta sprendimų apskundimo tvarka ir terminas, tačiau teritorinio registratoriaus sprendimai nebuvo skundžiami centriniam registratoriui per Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą.

213. Centrinis registratorius 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 344 atmetė pareiškėjos atstovo skundą, kadangi praleistas vieno mėnesio skundo padavimo terminas, o prašymas dėl šio termino atnaujinimo centriniam registratoriui nepateiktas.

22Atsakovas nurodo, kad terminas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių (tai ne kartą konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylose dėl procesinių terminų praleidimo pasekmių) ir tik esant prašymui, tačiau nagrinėjamu atveju termino praleidimo priežastys nėra žinomos, kadangi 2008 m. rugpjūčio 18 d. centriniam registratoriui pateiktame Z. G. atstovo – advokato Antano Butauto skunde ne tik neprašoma terminą atnaujinti, bet ir nenurodomos termino praleidimo priežastys; minėtu skundu prašoma įvertinti pateiktus dokumentus (su prašymu buvo pateikti: 2007 m. liepos 31 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūnijos 2007 m. liepos 31 d. raštas Nr. 484 „Dėl pastatų teisinės registracijos“, Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-916-351/2007, 2008 m. gegužės 22 d. atstovavimo sutartis, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2008 m. liepos 30 d. informacija Nr. 2050/02-Sl-580, 2007 m. liepos 24 d. ir 2007 m. liepos 27 d. sprendimai) ir priimti sprendimą.

234. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo raštas Nr. 2050/02-S1-580 turinio ir formos prasme vertintinas kaip informacinio pobūdžio dokumentas, kuriame paaiškinta, kodėl pareiškėjų pateikti prašymai nebuvo tenkinti ir pateikti advokato prašomi sprendimai. Remiantis advokato Antano Butauto 2008 m. liepos 25 d. prašymu teritoriniam registratoriui, apie sprendimo priėmimą pareiškėjui buvo žinoma. Akivaizdu, kad raštą Nr. 2050/02-S1-580 advokatas Antanas Butautas įvardija informacija ir įvertina tik kaip informacinio pobūdžio dokumentą, o ne kaip teritorinio registratoriaus sprendimą.

III

25Teismo posėdyje atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro atstovė – valstybės įmonės Registrų centro Juridinio skyriaus vyriausioji juriskonsultė Kristina Grinevičiūtė (2007 m. kovo 5 d. įgaliojimas Nr. 38 (b. l. 53)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti ir atmesti skundą kaip nepagrįstą.

26Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus argumentus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentavusius/reglamentuojančius teisės aktus,

27k o n s t a t u o j a :

281. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:

291.1. Šilutės rajono apylinkės teismas 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-916-351/2007 (b. l. 7, 26-27) nusprendė nustatyti faktą, kad pareiškėjai – Z. G. ir D. G. įgijo nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą, plane pažymėtą 1A1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę, plane pažymėtą 2I1ž (unikalus Nr. ( - )), daržinę, plane pažymėtą 3I1ž (unikalus Nr. ( - )), tvartą, plane pažymėtą 4I1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę, plane pažymėtą 5I1ž (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius – šulinį (unikalus Nr. ( - )), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), esančius ( - ) kaime, Šilutės rajono savivaldybėje, pagal įgyjamąją senatį.

301.2. Z. G. ir D. G. 2007 m. liepos 17 d. pateikė valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo Šilutės skyriui prašymą įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį (prašymo nuorašas (b. l. 34)), kuriuo prašoma Z. G. ir D. G. vardu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, plane pažymėtą 1A1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę, plane pažymėtą 2I1ž (unikalus Nr. ( - )), daržinę, plane pažymėtą 3I1ž (unikalus Nr. ( - )), tvartą, plane pažymėtą 4I1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę, plane pažymėtą 5I1ž (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius – šulinį (unikalus Nr. ( - )), nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), esančius ( - ) kaime, Šilutės rajono savivaldybėje, pagal įgyjamąją senatį; su prašymu pateiktas Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas (prašymo nuorašas (b. l. 34)).

311.3. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas (Kadastro tvarkymo skyriaus vedėja V. L.) 2007 m. liepos 24 d. priėmė sprendimą „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą“ (b. l. 12, 32), adresuotą Z. G. ir D. G., kuriame nurodyta:

32„Išnagrinėjus prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto gyvenamojo namo 1A1ž (unik. Nr. ( - )), malkinės 2I1ž (unik. Nr. ( - )), daržinės 3I1ž (unik. Nr. ( - )), tvarto 4I1ž (unik. Nr. ( - )), malkinės 5I1ž (unik. Nr. ( - )) ir kiemo statinių kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą (prašymų registravimo knygoje 2007-07-17 įrašo eilės Nr. 88/1121479, Reg. Nr. ( - )) adresu ( - ) km., Šilutės raj., bei prie jo pridėtus dokumentus (Šilutės raj. apylinkės teismo sprendimas 2007.05.31) nuspręsta:

33Prašymo įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą netenkinti dėl tokių trūkumų:

34Dokumentai, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnio nuostatų, t. y. nepateiktas dokumentas nekilnojamųjų daiktų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą.“

35Sprendime taip pat nurodyta, kad sprendimas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Centriniam registratoriui – valstybės įmonės Registrų centrui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

361.4. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas (direktorės pavaduotoja E. K.) 2007 m. liepos 27 d. priėmė sprendimą „Dėl prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį Nekilnojamojo turto registre“ (b. l. 11, 31), kuriuo, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 29 straipsnio 2 punktu, nuspręsta prašymą įregistruoti nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąjį namą 1A1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę 2I1ž (unikalus Nr. ( - )), daržinę 3I1ž (unikalus Nr. ( - )), tvartą 4I1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę 5I1ž (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statinį – šulinį (unikalus Nr. ( - )), registro Nr. ( - ), adresu Šilutės r.sav. ( - ) k. ir teises į juos atidėti, nes yra priimtas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo skyriaus sprendimas, kuriuo atsisakyta įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą. Sprendime nurodyta, kad trūkumai įvardyti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo skyriaus 2007 m. liepos 24 d. sprendime, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas, taip pat nurodyta, kad sprendimas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka „vieno mėnesio laikotarpyje gali būti skundžiamas Centriniam registratoriui – Valstybės įmonės Registrų centrui (V. Kudirkos 18, 2600 Vilnius) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka“.

371.5. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūnijos 2007 m. liepos 31 d. rašte Nr. 484 „Dėl pastatų teisinės registracijos“ (b. l. 8, 25), adresuotu valstybės įmonės Registrų cento Klaipėdos filialui, nurodyta:

38Z. G., a. k. ( - ) gyvenanti ( - ) kaime, Šilutės seniūnijoje, Šilutės rajono savivaldybėje, nuosavybės teisėmis ( - ) kaime, Šilutės rajono savivaldybėje, valdo šiuos pastatus:

39Gyvenamąjį namą 1A‘ž, bendras plotas – 232,6 kv. m., statybos metai – 1901 m.;

40Malkinę 2J‘m, plotas – 49,5 kv. m., statybos metai – 1960 m.;

41Daržinę 3J‘ž, plotas – 47,1 kv. m., statybos metai – 1901 m.;

42Tvartą 4J‘ž, plotas – 85,9 kv. m., statybos metai – 1901 m.;

43Malkinę 5J‘m, plotas – 7,6 kv. m., statybos metai – 1960 m. ir kitus kiemo įrenginius.

44Valdymo pagrindas: Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimas.“

451.6. Pareiškėjos atstovas – advokatas Antanas Butautas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui pateikė 2008 m. liepos 22 d. prašymą Nr. 66 (b. l. 5, 33), kuriuo prašė: atsiųsti sprendimo nuorašą dėl Z. G. ir D. G. priklausančio turto registracijos; nurodyti, ar Z. G. pateiktas prašymas dėl daiktinių teisių įregistravimo į nekilnojamąjį turtą yra nepagrįstas, nurodant konkrečią teisės normą; informuoti, kokiu pagrindu nevykdomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktas. Prašyme taip pat nurodyta, kad prašymas išsiųstas ir centriniam registratoriui.

461.7. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, atsakydamas į advokato Antano Butauto 2008 m. liepos 22 d. prašymą Nr. 66, 2008 m. liepos 30 d. rašte Nr. 2050/02S1-580 „Dėl statinių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ (b. l. 10, 29-30) nurodė:

47„2003-03-03 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25 sąrašo patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 24-990) nurodyti dokumentai, teiktini Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki įsigaliojo Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297, kurie įrašymo į ūkines knygas momentu buvo kaimo vietovėje ir iki šiol neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Seni statiniai, kurių valdytojai neturi nė vieno dokumento, išvardyto šio sąrašo 2-6 punktuose, Registre registruojami 2 punkte nurodytų Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka, pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus), savivaldybės administracijos ir suinteresuotų statinio saugos ir paskirties valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų atstovų surašytą nustatytosios formos aktą, patvirtinantį, kad senas statinys gali būti naudojamas ir registruojamas Registre, taip pat teismo sprendimą dėl nuosavybės teisės į statinius įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Surašytus aktus išduoda apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentai (skyriai).

48Z. G. ir D. G. 2007 m. liepos 17 d. pateikė prašymą (prašymo registravimo Nr. 88/1121479), prašydami nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuosavybės teises į pastatus: gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), malkinę (unikalus Nr. ( - )), daržinę (unikalus Nr. ( - )), tvartą (unikalus Nr. ( - )), malkinę (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statinį (unikalus Nr. ( - )), esančius Šilutės r. sav., ( - ) k. Kartu su prašymu pareiškėjai pateikė dokumentą – Šilutės rajono apylinkės teismo 2007-05-31 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-916-351/2007, kur nustatytas faktas, kad Z. G. ir D. G. įgijo nuosavybės teisę į aukščiau paminėtus statinius pagal įgyjamąją senatį. Dokumentas, patvirtinantis, kad senas statinys gali būti naudojamas ir registruojamas Registre, registro tvarkytojui nebuvo pateiktas, todėl Z. G. ir D. G. 2007-07-27 buvo paruoštas sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta prašymą įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir teises į juos atidėti iki bus pateikti dokumentai, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registre bus registruojami nekilnojamieji daiktai. Sprendimą Z. G. ir D. G. atsiėmė Šilutės skyriuje.“

49Prie rašto pridėti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m. liepos 24 d. sprendimas „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą“ bei 2007 m. liepos 27 d. sprendimas „Dėl prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį Nekilnojamojo turto registre“.

501.8. Pareiškėjos atstovas – advokatas Antanas Butautas valstybės įmonei Registrų centrui pateikė 2008 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 75 (b. l. 6, 24), kuriuo prašė įvertinti Z. G. prašymo pagrįstumą jos ir jos sutuoktinio D. G. vardu įregistruoti nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus, atsižvelgiant į tai, kad: Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-916-351/2007 (sprendimas įsiteisėjęs) nustatytas faktas, jog Z. ir D. G. įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą; Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūnija valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui pateikė 2007 m. liepos 31 d. informaciją Nr. 484 apie Z ir D. G. nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir kadastro duomenų bylą, taip pat prašė įvertinti pateiktus dokumentus ir priimti sprendimą.

511.9. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008 m. rugpjūčio 28 d. priėmė sprendimą Nr. 344 (b. l. 14), kuriame, be kita ko, nurodyta, kad: pareiškėjos atstovas skundą Centriniam registratoriui padavė 2008 m. rugpjūčio 18 d., t. y. praleidęs terminą skundui paduoti, kuris baigėsi 2007 m. rugpjūčio 24 d. ir 2007 m. rugpjūčio 27 d., kadangi skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos; pareiškėjos atstovas neprašo atnaujinti skundo padavimo termino ir nenurodo šio termino praleidimo priežasčių. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes Centrinis registratorius, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, nusprendė atmesti Z. G. atstovo prašymą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo. Sprendime taip pat nurodyta, kad sprendimas per 20 dienų nuo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

521.10. Valstybės įmonė Registrų centras 2008 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. (1.4./1600)s-5643 (b. l. 13) informavo advokatą Antaną Butautą, kad 2008 m. rugpjūčio 28 d. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos posėdyje buvo išnagrinėtas jo skundas (valstybės įmonėje Registrų centre gautas 2008 m. rugpjūčio 18 d., reg. Nr. R-388 (b. l. 24)), su raštu pateikė priimto sprendimo nuorašą.

532. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra kilęs tik dėl tinkamo ar netinkamo procedūrinių terminų, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje, kurioje įtvirtinta, jog skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos, jog jeigu suinteresuotas asmuo praleido šio įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Centrinis registratorius pripažįsta svarbiomis, šis terminas Centrinio registratoriaus sprendimu gali būti atnaujintas, taikymo, todėl teismas bylą nagrinės būtent šiuo aspektu.

543. Kaip minėta, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2007 m. liepos 24 d. priėmė sprendimą „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą“ (b. l. 12, 32), adresuotą Z. G. ir D. G., kuriuo nuspręsta Z. G. ir D. G. prašymo įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą netenkinti dėl to, kad dokumentai, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnio nuostatų, t. y. nepateiktas dokumentas nekilnojamųjų daiktų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą. Minėta ir tai, kad valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2007 m. liepos 27 d. priėmė sprendimą „Dėl prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį Nekilnojamojo turto registre“ (b. l. 11, 31), kuriuo nuspręsta prašymą įregistruoti nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąjį namą 1A1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę 2I1ž (unikalus Nr. ( - )), daržinę 3I1ž (unikalus Nr. ( - )), tvartą 4I1ž (unikalus Nr. ( - )), malkinę 5I1ž (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statinį – šulinį (unikalus Nr. ( - )), registro Nr. ( - ), adresu Šilutės r.sav. ( - ) k. ir teises į juos atidėti, nes yra priimtas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo skyriaus sprendimas, kuriuo atsisakyta įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą. Taigi, atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes konstatuotina, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalį terminas skundui paduoti dėl minėtų valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m. liepos 24 d. ir 2007 m. liepos 27 d. sprendimų baigėsi atitinkamai 2007 m. rugpjūčio 24 d. ir 2007 m. rugpjūčio 27 d.

55Todėl skunde nurodytas faktas, kad į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą ir į valstybės įmonę Registrų centrą kreipėsi ne pati pareiškėja, o pareiškėjos Z. G. atstovas – advokatas Antanas Butautas, pateikdamas atitinkamai 2008 m. liepos 22 d. prašymą Nr. 66 (b. l. 5, 33) bei 2008 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 75 (b. l. 6, 24), nepaneigia tos aplinkybės, jog pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalį terminas skundui paduoti dėl minėtų valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m. liepos 24 d. ir 2007 m. liepos 27 d. sprendimų buvo praleistas: dar daugiau, advokatas Antanas Butautas tiek 2008 m. liepos 22 d. prašymu Nr. 66 (b. l. 5, 33), tiek 2008 m. rugpjūčio 14 d. prašymu Nr. 75 (b. l. 6, 24), be kita ko, prašė pateikti informaciją dėl daiktinių teisių įregistravimo, t. y. to paties, kas buvo nustatyta valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m. liepos 24 d. ir 2007 m. liepos 27 d. sprendimuose, todėl reikia sutikti su atsakovo pozicija, jog valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2008 m. liepos 30 d. raštas Nr. 2050/02S1-580 „Dėl statinių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ (b. l. 10, 29-30) tėra informacinio pobūdžio.

56Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad nei pareiškėja, nei pareiškėjos atstovas nepateikė centriniam registratoriui prašymo atnaujinti skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo padavimo terminą bei nenurodė termino praleidimo priežasčių, todėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nenagrinėjo advokato Antano Butauto 2008 m. rugpjūčio 14 d. prašymo Nr. 75 (b. l. 6, 24) iš esmės.

574. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad nėra nei prielaidų, nei sąlygų konstatuoti, jog valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. 344 yra nepagrįstas ir neteisėtas. Todėl pareiškėjos Z. G. skundas yra netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas.

585. Kartu teismas pažymi, kad teisinėje valstybėje negali būti toleruojama tokia situacija, kai dėl valstybės įmonių, įstaigų, institucijų veiksmų (kad ir teisėtų, tačiau biurokratinių) būtų sudaromos prielaidos ar net sąlygos apsunkinti įsiteisėjusio teismo (nagrinėjamoje administracinėje byloje – Šilutės rajono apylinkės teismo) sprendimo įgyvendinimą. Nors valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m. liepos 24 d. sprendimu „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą“ (b. l. 12, 32) nuspręsta Z. G. ir D. G. prašymo įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą netenkinti dėl to, kad dokumentai, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnio nuostatų, t. y. nepateiktas dokumentas nekilnojamųjų daiktų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą, tačiau šiame valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo sprendime nėra aiškiai nurodyta, kokius reikia pateikti dokumentus bei kaip tie dokumentai turėtų būti gaunami (į kokias institucijas reikėtų kreiptis ir pan.). Minėtame valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo sprendime nėra ir paaiškinimo, kad pareiškėjai gavus minėtus dokumentus (jeigu jų iš tiesų reikia) valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m. liepos 24 d. sprendimu nėra užkertamas kelias pareiškėjai vėl kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu įregistruoti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, nes priešingu atveju būtų užkirstas kelias vykdyti įsiteisėjusį Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą, o tai prieštarautų konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat paneigtų pasitikėjimo valstybės institucijomis principą.

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

60n u s p r e n d ž i a:

61pareiškėjos – Z. G., atstovaujamos advokato Antano Butauto, skundą atsakovui – valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 344 panaikinimo netenkinti ir atmesti kaip nepagrįstą.

62Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjos – Z. G. (toliau – ir pareiškėja)... 5. 2. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartimi... 6. 3. Pareiškėjos atstovas teismui pateikė patikslintą skundą (b. l. 3)... 7. Atsižvelgiant į tai, kad patikslinto skundo ir skundo pagrindai bei motyvai... 8. 4. Skunde pareiškėjos atstovas nurodo, kad valstybės įmonės Registrų... 9. 4.1. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2008 m. liepos 30... 10. 4.2. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 11. 4.2.1. raštas Nr. 2050/02-S1-580 dėl Z. ir D. G. turto... 12. 4.2.2. valstybės įmonės Registrų centrui prašymas Nr. 75 dėl valstybės... 13. 4.3. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui buvo pateikti... 14. 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 gruodžio 30 d. nutartimi (b.... 15. pareiškėja administracinėje byloje Nr. I-4358-815/2008 (dabar –... 16. 6. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2009 m. vasario 2 d. gautas 18. Atsakovas – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – ir atsakovas,... 19. 1. Remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi,... 20. 2. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2007 m. liepos 24... 21. 3. Centrinis registratorius 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 344 atmetė... 22. Atsakovas nurodo, kad terminas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu jis... 23. 4. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo raštas Nr.... 25. Teismo posėdyje atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro atstovė –... 26. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 27. k o n s t a t u o j a :... 28. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:... 29. 1.1. Šilutės rajono apylinkės teismas 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu... 30. 1.2. Z. G. ir D. G. 2007 m. liepos 17... 31. 1.3. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas (Kadastro... 32. „Išnagrinėjus prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto gyvenamojo namo... 33. Prašymo įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į Nekilnojamojo... 34. Dokumentai, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro... 35. Sprendime taip pat nurodyta, kad sprendimas Nekilnojamojo turto kadastro... 36. 1.4. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas (direktorės... 37. 1.5. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūnijos 2007... 38.Z. G., a. k. ( - ) gyvenanti 39. Gyvenamąjį namą 1A‘ž, bendras plotas – 232,6 kv. m., statybos metai –... 40. Malkinę 2J‘m, plotas – 49,5 kv. m., statybos metai – 1960 m.;... 41. Daržinę 3J‘ž, plotas – 47,1 kv. m., statybos metai – 1901 m.;... 42. Tvartą 4J‘ž, plotas – 85,9 kv. m., statybos metai – 1901 m.;... 43. Malkinę 5J‘m, plotas – 7,6 kv. m., statybos metai – 1960 m. ir kitus... 44. Valdymo pagrindas: Šilutės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 31 d.... 45. 1.6. Pareiškėjos atstovas – advokatas Antanas Butautas valstybės įmonės... 46. 1.7. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, atsakydamas į... 47. „2003-03-03 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų... 48. Z. G. ir D. G. 2007 m. liepos 17 d.... 49. Prie rašto pridėti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo... 50. 1.8. Pareiškėjos atstovas – advokatas Antanas Butautas valstybės įmonei... 51. 1.9. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 52. 1.10. Valstybės įmonė Registrų centras 2008 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr.... 53. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra kilęs tik dėl tinkamo... 54. 3. Kaip minėta, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2007... 55. Todėl skunde nurodytas faktas, kad į valstybės įmonės Registrų centro... 56. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad nei pareiškėja, nei pareiškėjos... 57. 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad nėra nei... 58. 5. Kartu teismas pažymi, kad teisinėje valstybėje negali būti toleruojama... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 60. n u s p r e n d ž i a:... 61. pareiškėjos – Z. G., atstovaujamos advokato Antano... 62. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...