Byla 2-522-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „SMD“ atstovui D. S.,

4atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovams J. L. ir E. V.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMD“ (į. k. 301152028) ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai (į. k. 180878299) dėl sprendimo nutraukti supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūras panaikinimo,

Nustatė

6Ieškovas UAB „SMD“ savo ieškiniu (t.1, 1-3 b. l.), kurį patikslino dublike (t. 2, 1-3 b. l.), prašė teismo panaikinti Telšių rajono savivaldybės administracijos 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“, kurį priėmė Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A1-1395 “Dėl pirkimo Nr. 94848, procedūrų nutraukimo”.

7Ieškovas nurodė, kad 2010 m. spalio 7 dieną ieškovas UAB „SMD“ pateikė Telšių rajono savivaldybės administracijai konkursinį pasiūlymą dėl Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų atlikimo. Darbus ieškovas (tiekėjas) pasiūlė atlikti už 1755929,01 litų.

82010 m. spalio 18 d. Telšių apskrities savivaldybės administracija pranešimu Nr. CVPIS/94848-4 „Dėl vokų atplėšimo procedūros rezultatų” viešojo pirkimo dalyvius informavo apie pateiktų pasiūlymų kainas, iš kurio paaiškėjo, kad mažiausią darbų atlikimo kainą pasiūlė būtent ieškovas UAB „SMD”.

92010 m. lapkričio 9 dieną Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos raštu Nr. CVPIS/94848-5 „Dėl pirkimo Nr.9848 procedūrų nutraukimo” UAB „SMD” buvo informuota, kad pirkimo procedūros nutrauktos, nes, esą, reikalingas pirkimo Nr. 94848 supaprastinto atviro konkurso būdu „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas” rekonstravimas” projektinės dokumentacijos koregavimas.

102010 m. lapkričio 10 d. konkurso dalyvis UAB „SMD” perkančiajai organizacijai pareiškė pretenziją dėl nepagrįsto supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 94848) procedūrų nutraukimo, kuriuo prašė panaikinti sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo bei pateikti pretenzijoje nurodytą informaciją, susijusią su sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo aplinkybėmis.

112010 m. lapkričio 17 d. atsakymu į pretenziją Nr. R7-2601 Telšių apskrities savivaldybės administracija ieškovą informavo, kad pretenzijos reikalavimas panaikinti sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso ( pirkimo Nr. 94848) procedūrų nutraukimo netenkinamas, o pirkimo procedūros nutrauktos, nes Viešųjų pirkimų komisija nustatė, kad pateikta mažiausia pasiūlymo kaina viršija Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamą paramos sumą.

12Ieškovas mano, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos priimtas sprendimas dėl pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimo yra nepagrįstas, neteisėtas, nes :

131.

14Vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas” rekonstravimas” sąlygų 1 punktu, Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas” rekonstravimo darbų pirkimas buvo vykdomas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Minėtiems rekonstrukcijos darbams vykdyti skirta bendra Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei mažiausia pasiūlymo kaina ir šią sumą perkančioji organizacija buvo numačiusi iki konkurso paskelbimo bei vokų atplėšimo procedūros, todėl atsakyme į pretenziją atsakovo išdėstytas motyvas nutraukti pirkimą dėl lėšų trūkumo, nėra aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti (LR VPĮ 7 str. 4 d.).

152.

16Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 5 punktu, supaprastinti pirkimai turi būti atliekami, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, turi būti vadovaujamasi racionalumo principu.

17Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė” 7 straipsniu, prieš skelbiant konkursą privalėjo būti atlikta ypatingo statinio projekto ekspertizė. Ieškovo žiniomis, parengtas darbų techninis projektas atitinka visus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų keliamus reikalavimus, o perkančioji organizacija numatytų atlikti darbų apimtis buvo suderinusi su visomis reikiamomis institucijomis ir turi visas projekto tinkamumą patvirtinančių ekspertizių išvadas, todėl neegzistuoja jokia projektinės dokumentacijos koregavimo būtinybė. Atsiliepime į pretenziją atsakovas nepateikė jokių projekto korekcijos būtinybę patvirtinančių dokumentų ar ekspertizių išvadų.

18Ieškovas mano, kad atsakovo sprendimas nutraukti konkurso procedūras po to, kai buvo nustatytas mažiausią darbų atlikimo kainą pasiūlęs tiekėjas ir nebuvo nustatyta jokių priežasčių šiam konkursiniam pasiūlymui atmesti, bei nesant jokių įstatyme numatytų pagrindų ar aplinkybių, patvirtinančių procedūrų nutraukimo būtinybę, gali būti laikomas neskaidriai vykdomų pirkimo procedūrų faktą patvirtinančia aplinkybe.

19Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2010 m. rugsėjo 24 d. perkančioji organizacija Telšių rajono savivaldybės administracija paskelbė supaprastinti atvirą konkursą dėl Telšių mokyklos - darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų pirkimo. Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Al-538, šio konkurso sąlygos patvirtintos 2010 m. rugsėjo 14 d. Administracijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. A5-342. Telšių mokyklos - darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų pirkimo biudžetas buvo numatytas 1 630 554,71 Lt, ką patvirtina „Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies“ 8 skyriaus „Projekto biudžetas“ 3.1. eilutė „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“. Po elektroninių vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūros, kuri įvyko 2010 m. spalio 7 d., buvo nustatyta, kad UAB „SMD“ pasiūlė atlikti darbus už 1 755 929,01 Lt. Ši kaina buvo mažiausia tarp visų 14 konkurse pasiūlymus pateikusių tiekėjų, tačiau ji viršijo pirkėjui – Telšių rajono savivaldybės administracijai – skirtą biudžetą 125374,30 litų.

202010 m. lapkričio 5 d. Administracijos Statybos ir komunalinio skyriaus vedėjo pavaduotojas P. D. raštu Nr. ST1-301 informavo Administracijos Viešųjų pirkimų komisiją, kad atlikus aukščiau minimą viešąjį pirkimą buvo viršyta finansavimui skirtų lėšų riba, kad dėl skirtų darbams atlikti lėšų trūkumo negalima nupirkti konkursui pateiktų darbų kiekių. Rašte konstatuota, kad reikalinga koreguoti projektinę dokumentaciją ir atlikti naują pirkimą pagal naujai parengtą dokumentaciją.

21Atsakovo manymu, ieškovo teiginys, kad „minėtiems rekonstrukcijos darbams vykdyti skirta bendra Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei mažiausia pasiūlymo kaina“ neatitinka tikrovės, nes ieškovas visam projektui „Telšių mokyklos - darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“ biudžete numatytą sumą 1 784 545, 56 Lt laiko šiame konkurse paskelbtų darbų atlikimo biudžetu, tačiau, kaip jau buvo minėta, kad perkamų mokyklos - darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas arbų atlikimo biudžetas yra tik 1 630 554, 71 Lt.

22Vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 22 punktu, Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. lapkričio 8 d. vykusiame posėdyje protokoliniu sprendimu Nr. A5-425 nutarė pasiūlyti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui nutraukti pirkimo Nr. 94848 procedūras. Administracijos direktorius 2010 m. lapkričio 8d. įsakymu Nr. Al-1395 „Dėl pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimo“ nutraukė Telšių mokyklos - darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų pirkimo procedūras. Atsakovas taip pat nepažeidė LR VPĮ 7 str. 4 d. nuostatas, kur nustatyta, kad perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Atsakovo manymu, nebuvo galima numatyti aplinkybės, kad konkurse mažiausia tiekėjo pasiūlyta kaina viršys pirkėjo turimą biudžetą. Todėl mano, kad Viešųjų pirkimų komisija, pasiūlydama Administracijos direktoriui nutraukti pirkimo Nr. 94848 procedūras bei Administracijos direktorius, savo įsakymu nutraukdamas šias procedūras, elgėsi teisėtai.

23Ieškovas UAB ”SMD”, susipažinęs su atsakovo papildomai pateiktais dokumentais, dublike nurodė, kad nesutinka su atsakovo argumentais, nes:

241. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo teiginį, kad supaprastintas pirkimas Nr. 94848 dėl Telšių mokyklos-darželio "Žemaitukas“ rekonstravimo darbų atlikimo nutrauktas dėl lėšų trūkumo. Kad atsakovas nepateikė realios informacijos apie Telšių mokyklos-darželio "Žemaitukas“ rekonstravimo darbų atlikimui numatytų skirti lėšų dydį, nes pateikė vien paraišką ES struktūrinių fondų finansavimui gauti. Šioje paraiškoje (10 dalis „projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai”) nurodyta, kad atsakovas projekto įgyvendinimui prašo 1.784.545,56 Lt ES struktūrinių fondų lėšų, o pareiškėjo ir valstybės biudžeto lėšų suma sudaro „0,00“ litų. Tuo tarpu Viešojo pirkimo Nr. 94848 sąlygų 1 punkte įtvirtinta, kad Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas” rekonstravimo darbų pirkimas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 2010-11-24 Telšių rajono savivaldybės rašte Nr. R7-2675 nurodyta, kad Telšių mokyklos-darželio "Žemaitukas” rekonstravimo darbų atlikimui papildomai skirta 245.783,20 litų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Tokiu būdu, realiai projekto įgyvendinimui skirtu lėšų suma sudaro 2.030.328.76 litu, iš jų darbu atlikimui skirta bendra ES struktūrinių fondu ir LR valstybės biudžeto lėšų suma sudaro 1.884.337.91 litų. Vadovaujantis išdėstytu, konkurso dalyvio UAB „SMD” pasiūlyta 1755929,01 Lt dydžio darbų atlikimo kaina neviršija skirtų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

252. Atsakovas atsiliepime nepagrįstai remiasi Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 22 punktu bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 dalimi, nes šių norminių aktų nuostatos perkančiajai organizacijai suteikia teisę nutraukti supaprastintą pirkimą tik tuo atveju, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

26Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė” 7 straipsniu, prieš skelbiant konkursą privalėjo būti atlikta ypatingo statinio projekto ekspertizė, o siekiant gauti prašomas ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, buvo sudaryta preliminari numatomų atlikti darbų sąmata. Ši sąmata buvo sudaryta naudojantis maksimaliai galimais valstybės patvirtintais įkainiais ir negalėjo būti mažesnė nei ieškovo viešojo pirkimo metu pateiktas numatomų atlikti darbų skaičiavimas.

27Ieškovas UAB „SMD“ apskaičiavo ir viešojo pirkimo metu pateikė realią, tikrą siūlomų atlikti darbų kainą naudodamasis „Astera“ sąmatų sudarymo programa, kurios normatyvinės įkainių bazės skaičiuojamosios resursų kainos ir įkainių rinkiniai patvirtinti LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Atsakovas, prieš skelbdamas viešąjį pirkimą, preliminariuose darbų kainos apskaičiavimuose privalėjo remtis analogiška įkainių baze, kurios skaičiuojamosios kainos neviršijo konkurso metu galiojusių įkainių. Tokiu būdu, atsakovo teiginys dėl naujai atsiradusių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, neatitinka tikrovės.

28Jeigu ieškovas, skelbdamas konkursą, savo iniciatyva užsakė papildomų darbų, nenumatytų projekte, atlikimą, ko pasekmėje pageidaujamų atlikti darbų kaina viršijo ES struktūrinių fondų skirtą paramos sumą, toks kainos padidėjimas buvo iš anksto numatomas ir suplanuotas.

29Mano, kad vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso sąlygų 8.2. punktu, darbų vykdymo metu atsiradus papildomų darbų poreikiui, kurių perkančioji organizacija negalėjo žinoti iš anksto, perkančioji organizacija numatė galimybę vykdyti papildomų darbų pirkimą. Tokiu būdu, viešojo pirkimo Nr. 94848 sąlygos pakeitus projektinėje dokumentacijoje numatytus darbus numatė galimybe vykdyti papildoma darbu pirkimą, tačiau nenumatė galimybės pirkimą nutraukti. Ši konkurso sąlyga, ieškovo manymu, įrodo, kad perkančioji organizacija numatė galimybę skirti papildomų nuosavų lėšų projektinėje dokumentacijoje nenumatytų darbų atlikimui.

30Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „SMD“ atstovas D. S. palaikė ieškinyje ir „dublike“ išdėstytus argumentus ir reikalavimus, prašė ieškinį patenkinti.

31Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, jog viešojo pirkimo konkursas tikrai buvo nutrauktas dėl lėšų trūkumų. 2010 m. gruodžio 15 dienos atsakovo rašte „Dėl informacijos pateikimo“ nurodyta, kad projektui iš ES struktūrinių fondo skirta 1385971,50 Lt, o iš LR valstybės biudžeto – 244583,21 Lt. Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios dalies 10 lentelės 1 punkte „prašomos lėšos“ nurodyta 1784545,56 Lt suma. Atsakovo nurodytos sumos, prašomos iš ES struktūrinių fondų, neatitinka „Paraiškos“ 10-os lentelės, kur nurodyta, kad iš valstybės iš savivaldybės lėšų visai nebus gauta.

32Ieškovo manymu, šiuo atveju nebuvo aplinkybių, numatytų VPĮ 7 str. 4 dalyje bei Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 22 punkte, kai perkančioji organizacija turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Atsakovas galėjo viską numatyti ir numatė. Prie ES skiriamų lėšų pridėjus valstybės ir savivaldybės skirtas lėšas, jų turėjo būti pakankamai. Atsakovas nurodo tik ES struktūrinių fondų skiriamą sumą - 1784545,56 Lt, ją analizuoja, dalina į dalis, o apie Valstybės biudžeto skiriamas lėšas neužsimena.

33Prieš skelbiant viešojo pirkimo konkursą, turėjo būti atlikta statinio projekto ekspertizė ir sudaryta preliminari numatomų atlikti darbų sąmata, atliktas preliminarus darbų vertės apskaičiavimus. Visi darbai turėjo būti numatyti, jų vertė apskaičiuota. Jeigu pats atsakovas savo iniciatyva užsakė papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į preliminarius skaičiavimus, už tuos darbus turi atsakyti pats atsakovas. Ieškovo manymu, jokių nenumatytų aplinkybių neatsirado ir atsakovas negalėjo nutraukti viešojo pirkimo procedūrų.

34Ieškovo manymu, Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 8.2. punktas įrodo, kad atsakovas numatė papildomą darbų pirkimą, vadinasi, tam buvo numatytos lėšos. Lėšų trūkumo nebuvo, numatytiems darbams atsakovas rezervą turėjo. Atsakovas buvo numatęs ne tik būsimus darbus, bet ir dar nenumatytuosius darbus. Darbų pirkimui buvo skirta 1784545,56 Lt iš ES struktūrinių fondų ir virš dviejų šimtų tūkstančių iš Valstybės biudžeto. Iš tų duomenų, kuriuos pateikė perkančioji organizacija, buvo matyti, kad iš viso konkursui buvo numatyta virš dviejų milijonų litų. Lėšų perkančioji organizacija turėjo, nebuvo jokių aplinkybių, kurių perkančioji organizacija galėjo nenumatyti. Atsakovas žinojo objekto kainą, tačiau savo iniciatyva sumažino šią kainą, todėl už savo veiksmus turi atsakyti. Atsakovas neprašė iš ES struktūrinių fondų tokios sumos, kurios užtektų darbų pirkimui, todėl likusią sumą turėjo finansuoti iš savivaldybės lėšų. Ieškovas pateikėme mažiausią kainą, kuri atitiko realią rinkos kainą. Pagrindų nutraukti pirkimo procedūras nebuvo. Atsakovas privalėjo laiku pasirūpinti objekto finansavimu, o ne paskelbti naują viešojo pirkimo konkursą.

35Ieškovui žinoma, kad atsakovas yra paskelbęs naują Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų pirkimo konkursą, ieškovas dalyvavo šiame konkurse, tačiau buvo pašalintas dėl konkurso sąlygų neatitikimo. Šiuo metu naujame konkurse yra sudaryta preliminari pasiūlymų eilė. Panaikinus Telšių rajono savivaldybės administracijos 2010-11-08 sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso procedūrų nutraukimo, viešojo pirkimo procedūros buvusiame konkurse turėtų būti tęsiamos toliau. Jei ieškinys bus patenkintas, ieškovas prašys panaikinti naujojo viešojo pirkimo konkurso rezultatus.

36Atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovas E. V. nurodė, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka, laikosi pozicijos, išdėstytos atsiliepime į ieškinį.

37Nurodė, kad vykdomo projekto „Telšių mokyklos – darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“, bendra vertė buvo 1784545,56 Lt. Objekto statybai, remontui, rekonstravimui ir kitiems darbams, kurių pirkime dalyvavo ieškovas, buvo skirta 1638554,71 Lt ir tai matyti iš „Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios dalies“ 8 lentelės. Šioje lentelėje nurodyta, kaip paskirstoma visa 1784545,56 Lt suma, skirta įvairiems projekto darbams. Tik įvykdęs konkursą ir pamatęs tiekėjų pasiūlymus, atsakovas suprato, kad trūksta lėšų. Bandė aiškintis, ar būtų galima papildomų lėšų gauti iš kur nors kitur, ir kadangi tokios galimybė nebuvo, buvo nuspręsta nutraukti viešųjų pirkimų procedūras. 2010 m. lapkričio 8 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, remiantis Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 22 punktu, pirkimo procedūros buvo nutrauktos. Lėšos konkursui buvo numatytos iš ES struktūrinių fondų ir iš Valstybės biudžeto, o iš savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo numatyta. Atsakovas tai išdėstė 2010 m. gruodžio 15 d. rašte. Kadangi ieškinyje ieškovas neprašė stabdyti pirkimo procedūrų, o vėlesnio ieškovo prašymo teismas netenkino, tai buvo paskelbtas naujas viešųjų pirkimų konkursas, kuriame taip pat dalyvavo ieškovas, bet buvo pašalintas. Šiuo metu vykstančiame viešojo pirkimo konkurse yra sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, todėl atsakovui visiškai nesuprantama, kaip būtų įmanoma panaikinti Telšių rajono savivaldybės administracijos 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą ir tęsti pirkimo procedūras.

38Atsakovo Telšių rajono savivaldybės atstovas J. L. nurodė, kad Viešųjų pirkimų konkursas prasideda nuo konkurso sąlygų, kurios yra patvirtintos Viešųjų pirkimų komisijos.

39„Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios dalies“ 8 skyriaus „Projekto biudžetas“ 3-oje eilutėje buvo nurodyta darbų pirkimo suma 1638554,71 Lt. Kai buvo atplėšti konkurso dalyvių pasiūlymų vokai, paaiškėjo, kad pasiūlyta mažiausia kaina yra didesnė už tą kainą, kurios atsakovas tikėjosi ir lėšų toliau vykdyti konkursą pirkėjui neužtenka. Visi viešųjų pirkimų dokumentai buvo derinami su Centrine projektų valdymo agentūra, kuri ir atliko objekto ekspertizę. Buvo paruoštas techninis statinio projektas, kuriame buvo nurodyta orientacinė darbų pirkimo vertė apie du milijonai litų, tačiau rinkos kaina yra daug žemesnė, todėl atsakovas (pirkėjas) negalėjo numatyti, kad įvykdyti projektą reikės didesnės nei 1638554,71 (su draudimu) sumos. Centrine projektų valdymo agentūra pritarė, kad būtų paskelbtas viešojo pirkimo konkursas, tikintis, kad tiekėjai (rangovai), esant dabartinei ekonominei situacijai, pasiūlys mažas kainas. Konkurso dalyviai pateikė didesnes kainas, nei pirkėjas tikėjosi. Telšių rajono savivaldybė buvo įvykdžiusi ne vieną projektą, turėjo patirties, todėl turėjo pagrindo tikėtis, kad dalyvių siūlomos kainos bus mažesnės, nes realiai atsakovas konkursiniams darbams galėjo skirti 1638554,71 litų. „Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios dalies“ 10-oje lentelėje, kuria remiasi ieškovas, yra nurodyti tik projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai. Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentu, kad objekto finansavimui atsakovas galėjo iš ES struktūrinių fondų prašyti daugiau lėšų, nes lėšos iš ES struktūrinių fondų yra iš anksto paskirstomos rajono savivaldybėms ir nebepapildomos pagal konkrečius poreikius.

40Atsakovas (pirkėjas) pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą, kuri buvo priimta ir jau yra įsigaliojusi. Ieškovo skundžiamas viešasis pirkimas numeris 94848, jau yra baigtas, įvykęs. 2010 m. gruodžio 17 d. buvo paskelbtas naujas konkursas, kurio numeris 98631. Jo sąlygos išliko beveik nepakeistos, tik buvo sumažinti darbų kiekiai, tikintis įsitekti skirto finansavimo ribose. Ieškovas tame konkurse taip pat dalyvavo, bet neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų. Ieškovo reikalavimas tęsti viešojo pirkimo procedūras yra neįmanomas.

41Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.

42Pagal Telšių rajono avivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos patvirtintas „Supaparastinto atviro konkurso sąlygas“ (toliau – Konkurso sąlygos) Telšių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą (toliau-Konkursas) „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“, pirkimo Nr. 94848 (t.1, 7-29 b. l. ).

43Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-03 įsakymu Nr. A1-538 yra patvirtintos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės (t. 2, 13-45 b. l.).

44Apie šį Konkursą pirkėjas Telšių rajono savivaldybės administracija paskelbė „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2010 m. rugsėjo 24 Nr. 72 (2), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2010 m. rugsėjo 24 d. bei tą pačią dieną Telšių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje.

45Šio konkurso tikslas buvo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkti Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbus, finansuojamus iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Tiekėjų pasiūlymai pagal Konkurso sąlygų 52 punktą turėjo būti vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Pasiūlymai turėjo būti pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2010-10-07, 14 val.; vokų atplėšimo procedūra numatyta 2010-10-07, 14 val.

46Kaip matyti iš Viešojo pirkimo Nr. 94848 komisijos 2010-10-07 protokolo Nr. A5-386 ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2010-10-08 pranešimo Nr. CVPIS/94848-4 „Dėl vokų atplėšimo procedūros rezultatų“, Konkurso sąlygose nustatytu laiku Komisijai pasiūlymus pateikė 14 tiekėjų, tame tarpe ieškovas UAB „SMD“; įvyko vokų atplėšimo procedūra ir mažiausią kainą pasiūlė UAB „SMD“, t. y. 1755929, 01 litų, tačiau pasiūlymų eilė nebuvo nustatyta (t. 1, 88, 89-91 b. l.).

47Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyrius 2010-11-05 raštu Nr. ST1-301 pranešė Viešųjų pirkimų komisijai, kad pagal parengtą projektinę dokumentaciją „Mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” vykdant viešąjį pirkimą buvo viršyta finansavimui skirtų lėšų riba, kad reikalinga atlikti projektinės dokumentacijos koregavimą ir rengti naują pirkimą pagal naujai parengtą dokumentaciją (t. 1, 86 b. l.).

482010-11-08 Viešųjų pirkimų komisija (protokolo Nr. A5-4250) Nutarė „Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-03 įsakymu Nr. A1-538 patvirtintų Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 22 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad reikalingas objekto „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” projektinės dokumentacijos koregavimas, teikti administracijos direktoriui teikimą nutraukti pirkimo Nr. 94848 supaprastinto atviro konkurso būdu objekto „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” procedūras” (t. 1, 85 b. l. ).

49Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A1-1395 „Dėl pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutaukimo“, nutraukė pirkimo Nr. 94848 procedūras (t. 1, 87 b. l.).

50Viešųjų pirkimų komisija apie pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimą 2010-11-08 raštu Nr. CVPIS/94848-5 pranešė Tiekėjams (t.1, b. l. 31).

51Ieškovas UAB „SMD“, nesutikdamas su Viešųjų pirkimų komisijos pranešimu dėl pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimo, 2010 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 218 pateikė pretenziją atsakovui, kuria prašė: paaiškinti pirkimo Nr. 94848 nutraukimo priežastis; pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl šio viešojo pirkimo nutraukimo; nesant Įstatyme numatytų pagrindų ir negavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo, viešojo pirkimo procedūrų nutraukimą laikyti neteisėtu ir panaikinti (t.1, 33 b. l.).

52Viešųjų pirkimų komisija 2010-11-16 posėdyje (protokolo Nr. A5-439) apsvarstė UAB „SMD“ pretenziją ir Nutarė siūlyti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pretenzijos netenkinti. Tokį savo nutarimą Komisija motyvavo tuo, kad esant supaprastintam pirkimo būdui Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas; kad esant paruoštam objekto „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” techniniam projektui ir atplėšus tiekėjų vokus su pateiktomis kainomis, paaiškėjo, jog mažiausia pasiūlyta pirkimo kaina viršija Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamos paramos sumą; kad atlikus techninio projekto patikslinimą ir atsisakius dalies nebūtinų darbų, bus skelbiamas naujas konkursas (t.1, 72-73 b. l.).

53Į ieškovo (tiekėjo) UAB „SMD“ pretenziją 2010-11-17 raštu Nr. R7-2601 atsakė Telšių rajono savivaldybės administracija, kuri nurodė, kad pretenzijos netenkina. Rašte Nr. R7-2601 nurodyti analogiški motyvai, kaip ir Viešųjų pirkimų komisijos (t.1, 34-35 b.l.) .

54UAB „SMD“ ieškinys pateiktas teismui 2010-11-29 nepažeidžiant VPĮ 94 straipsnyje nustatyto termino.

55Atsakovo –Telšių rajono savivaldybės atstovai patvirtino, kad 2010 m. gruodžio mėnesį buvo paskelbtas naujas „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” darbų supaprastintas atviras konkursas Nr. 98631 pagal pakoreguota projektą, kuriame taip pat dalyvavo ieškovas

56Ieškovas UAB „SMD“ prašė teismo panaikinti Telšių rajono savivaldybės administracijos 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“, kurį priėmė Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A1-1395 “Dėl pirkimo Nr. 94848, procedūrų nutraukimo”.

57Bylą nagrinėjant teisme, ieškovo atstovas nurodė, kad reikėtų tęsti pirkimo Nr. 94848 procedūras, kad patenkinus šį ieškinį, ieškovas skųstų pirkimą Nr. 98631, kurio iki šiol neskundė.

58UAB „SMD“ ieškinys atmestinas

59Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, pripažįsta UAB „SMD“ ieškinio reikalavimus nepagrįstais ir jų netenkina.

60Kadangi supaprastintas atviras konkursas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas, vyko po 2010 m. kovo 2 dienos, tai taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo 2010 m. vasario 11 d. redakcija.

61Nors ieškovas UAB „SMD“ viešojo pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimą ginčijo keliais pagrindais: kad atsakovas, nutraukdamas pirkimo procedūras, neturėjo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo; kad ieškovo pasiūlyta pirkimo kaina buvo mažesnė už objekto finansavimui skirtas lėšas; kad papildomiems darbams atlikti atsakovas galėjo rengti naują pirkimą, kaip tai buvo numatyta Konkurso sąlygų 8.2. punkte; kad atsakovas, trūkdamas lėšų, turėjo kreiptis dėl papildomo finansavimo gavimo, tačiau, teimo manymu, ginčo esmė, ar atsakovas, t. y. perkančioji organizacija, galėjo numatyti aplinkybes, dėl kurių nutraukta pirkimo procedūra.

62Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 7 straipsnio 4 dalį, perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

63Analogiška nuostata buvo numatyta Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 22 punkte (t. 2, 18 b. l.).

64VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas, nutraukiant VPĮ IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras, todėl teismas sutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais, jog, nutraukiant supaprastinto pirkimo Nr. 94848 procedūras, nebuvo reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas - Telšių rajono savivaldybės administracija, 2010 m. lapkričio 11 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė viešojo pirkimo Nr. 94848 procedūrų atsakaitą, kurioje, be kitų nustatytų duomenų, buvo nurodyta apie viešojo pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimą (t. 1, 76-81 b. l.).

65Byloje nustatyta (ir šalys to neginčija), kad prieš 2010 m. rugsėjo 24 paskelbtą konkursą buvo parengta mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo projektinė dokumentacija, ir mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų kaina buvo numatyta virš 2 milijonų litų.

66Pagal “Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrąją (A) dalį”, matyti, kad visam šio projekto finansavimui (8 lentelė - “Projekto biudžetas”) buvo skiriama 1 784 545,56 litai, iš kurių 1 630 554,71 litai skiriami tiesiogiai mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų atlikimui, 8000,- litų turto draudimui (iš viso 1 638 554,71 litai), nes 94 490,85 Lt buvo numatyta “paslaugoms”, 51 500,- Lt projekto administravimui ir vykdymui (t. 1, 42-62 b. l.). Analogiškus duomenis atsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija- pateikė savo 2010 m. gruodžio 15 d. rašte Nr. R7-2883, kur taip pat nurodė, kad iš bendros 1 784 545,56 litų sumos 1516863,73 Lt (85 proc.) yra ES struktūrinių fondų lėšos ir 267691,83 Lt (15 proc.) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; atitinkamai iš 1638554,71 litų, skiriamų “statybai, rekonstravimui, remontui ir kitiems darbams”, 1392771,50 Lt (85 proc.) yra ES struktūrinių fondų lėšos ir 245783,21 Lt (15 proc.) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos šio projekto finansavimui nenumatytos (t. 1, 41 b.l.). Iš bylos medžiagos matyti, kad analogiška informacija 2010-11-24 raštu Nr. R7-2675 buvo pateikta Telšių rajono savivaldybės Tarybos nariui A. M. į jo 2010-11-18 paklausimą (t. 1, 68, 69 b. l.).

67Remdamasis minėtais rašytiniais įrodymais, teismas atmeta ieškovo argumentus, kad ieškovo UAB „SMD“ pasiūlyta darbų pirkimo kaina, t. y. 1755929,01 Lt, buvo mažesnė už objekto finansavimui skirtas lėšas, nes tiesiogiai mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų atlikimui buvo skirta 1 630 554,71 Lt.

68Teismas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas (perkančioji organizacija), trūkdama lėšų objekto finansavimui, galėjo pasinaudoti “Supaprastinto atviro konkurso „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” sąlygų 8.2. punktu, kur numatytas papildomų darbų pirkimas, nes 8.2. punkte nurodyti darbai yra tie darbai, kurie gali atsirasti vėliau, t. y. po sutarties sudarymo, tuo tarpu šiuo atveju pirkėjui trūko pinigų paties konkurso metų perkamiems darbams finansuoti.

69Taip pat laiko nepagrįstu ieškovo argumentą, kad atsakovas turėjo dėti pastangas gauti iš ES struktūrinių fondų tiek lėšų, kad jų užtektų parengto projekto finansavimui, nes ES struktūrinių fondų lėšos nėra skirstomas pagal konkretaus objekto poreikius.

70Teimas neturi pagrindo netikėti atsakovo – Telšių rajono savivaldybės administracijos- argumentais, kad, remdamasis nemaža viešųjų pirkimų vykdymo patirtimi, tebesitęsiant kriziniam laikotarpiui, jis turėjo pagrindo tikėtis, kad supaprastinto atviro konkurso metu Tiekėjai pasiūlys mažesnę, nei 1638554,71 litų mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų pirkimo kainą. Kaip matyti iš “Supaprastinto atviro konkurso „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” sąlygų 52 punkto, būtent toks buvo nustatytas pasiūlymų vertinimo kriterijus. Tačiau net ir mažiausia UAB “SMD” pasiūlyta 1755929,01 litų kaina viršijo perkančiosios organizacijos galimybes finansuoti objektą, o tuo pačiu tęsti šio supaprastinto atviro pirkimo procedūras. Atsakovo atstovai patvirtino, kad atsakovas ieškojo galimybių gauti papildomų lėšų projekto finansavimui, tačiau jų negavęs, buvo priverstas nutraukti šio viešojo pirkimo procedūras ir atlikus projektinės dokumentacijos koregavimą, rengti naują pirkimą pagal naujai parengtą dokumentaciją.

71Teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad nutraukdamas viešojo pirkimo Nr. 94848 procedūras atsakovas (perkančioji organizacija) pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, nes visi tiekėjai vienodai buvo informuoti apie pirkimo procedūrų nutraukimą, šio nutraukimo priežastis.

72Teismas sutinka su atsakovo atstovų argumentais, kad ieškovo prašymas, patenkinus jo ieškinį toliau tęsti mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimo darbų viešojo pirkimo Nr. 94848 procedūras, yra neįmanomas, nes nuo 2010 m. gruodžio 17 dienos yra vykdomas naujas to paties objekto darbų viešasis pirkimas Nr. 98631 pagal pakoreguotą techninį projektą (t. 1, 184-201 b. l.), kuriame dalyvavo pats ieškovas ir kurio sprendimai nėra ginčijami.

73Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovas - Telšių rajono savivaldybės administracija, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas” ir nutraukdamas pirkimo procedūras, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies reikalavimų, o taip pat minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įvardintų pagrindinių principų, todėl ieškinys atmestinas.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl, atmetus ieškinį, iš ieškovo Valstybei priteistinos tik išlaidos (t.1, 38 b. l.), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

76Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.

77Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

78Ieškovo UAB „SMD“ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai atmesti.

79Priteisti iš ieškovo UAB „SMD“ (įmonės kodas 301152028, buveinė – Aukštoji g.5/Žalioji g.4, LT-87334 Telšiai, a/s ( - ), AB SEB bankas) Valstybei 20,24 Lt (dvidešimt litų 24 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

80Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „SMD“ atstovui D. S.,... 4. atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovams J. L. ir E.... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas UAB „SMD“ savo ieškiniu (t.1, 1-3 b. l.), kurį patikslino... 7. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. spalio 7 dieną ieškovas UAB „SMD“ pateikė... 8. 2010 m. spalio 18 d. Telšių apskrities savivaldybės administracija... 9. 2010 m. lapkričio 9 dieną Telšių rajono savivaldybės administracijos... 10. 2010 m. lapkričio 10 d. konkurso dalyvis UAB „SMD” perkančiajai... 11. 2010 m. lapkričio 17 d. atsakymu į pretenziją Nr. R7-2601 Telšių... 12. Ieškovas mano, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos priimtas... 13. 1.... 14. Vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Telšių mokyklos-darželio... 15. 2.... 16. Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų... 17. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio... 18. Ieškovas mano, kad atsakovo sprendimas nutraukti konkurso procedūras po to,... 19. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija... 20. 2010 m. lapkričio 5 d. Administracijos Statybos ir komunalinio skyriaus... 21. Atsakovo manymu, ieškovo teiginys, kad „minėtiems rekonstrukcijos darbams... 22. Vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų... 23. Ieškovas UAB ”SMD”, susipažinęs su atsakovo papildomai pateiktais... 24. 1. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo teiginį, kad... 25. 2. Atsakovas atsiliepime nepagrįstai remiasi Telšių rajono savivaldybės... 26. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio... 27. Ieškovas UAB „SMD“ apskaičiavo ir viešojo pirkimo metu pateikė realią,... 28. Jeigu ieškovas, skelbdamas konkursą, savo iniciatyva užsakė papildomų... 29. Mano, kad vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso sąlygų 8.2. punktu,... 30. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „SMD“ atstovas D. S. palaikė... 31. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai,... 32. Ieškovo manymu, šiuo atveju nebuvo aplinkybių, numatytų VPĮ 7 str. 4... 33. Prieš skelbiant viešojo pirkimo konkursą, turėjo būti atlikta statinio... 34. Ieškovo manymu, Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 8.2. punktas įrodo,... 35. Ieškovui žinoma, kad atsakovas yra paskelbęs naują Telšių... 36. Atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovas E. V. nurodė,... 37. Nurodė, kad vykdomo projekto „Telšių mokyklos – darželio... 38. Atsakovo Telšių rajono savivaldybės atstovas J. L. nurodė, kad Viešųjų... 39. „Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios dalies“ 8 skyriaus... 40. Atsakovas (pirkėjas) pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai viešojo pirkimo... 41. Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.... 42. Pagal Telšių rajono avivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 43. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-03 įsakymu... 44. Apie šį Konkursą pirkėjas Telšių rajono savivaldybės administracija... 45. Šio konkurso tikslas buvo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkti Telšių... 46. Kaip matyti iš Viešojo pirkimo Nr. 94848 komisijos 2010-10-07 protokolo Nr.... 47. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio... 48. 2010-11-08 Viešųjų pirkimų komisija (protokolo Nr. A5-4250) Nutarė... 49. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. lapkričio 8... 50. Viešųjų pirkimų komisija apie pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimą... 51. Ieškovas UAB „SMD“, nesutikdamas su Viešųjų pirkimų komisijos... 52. Viešųjų pirkimų komisija 2010-11-16 posėdyje (protokolo Nr. A5-439)... 53. Į ieškovo (tiekėjo) UAB „SMD“ pretenziją 2010-11-17 raštu Nr. R7-2601... 54. UAB „SMD“ ieškinys pateiktas teismui 2010-11-29 nepažeidžiant VPĮ 94... 55. Atsakovo –Telšių rajono savivaldybės atstovai patvirtino, kad 2010 m.... 56. Ieškovas UAB „SMD“ prašė teismo panaikinti Telšių rajono savivaldybės... 57. Bylą nagrinėjant teisme, ieškovo atstovas nurodė, kad reikėtų tęsti... 58. UAB „SMD“ ieškinys atmestinas... 59. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus,... 60. Kadangi supaprastintas atviras konkursas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas,... 61. Nors ieškovas UAB „SMD“ viešojo pirkimo Nr. 94848 procedūrų nutraukimą... 62. Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 7 straipsnio 4 dalį,... 63. Analogiška nuostata buvo numatyta Telšių rajono savivaldybės... 64. VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos... 65. Byloje nustatyta (ir šalys to neginčija), kad prieš 2010 m. rugsėjo 24... 66. Pagal “Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrąją (A) dalį”, matyti,... 67. Remdamasis minėtais rašytiniais įrodymais, teismas atmeta ieškovo... 68. Teismas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas (perkančioji... 69. Taip pat laiko nepagrįstu ieškovo argumentą, kad atsakovas turėjo dėti... 70. Teimas neturi pagrindo netikėti atsakovo – Telšių rajono savivaldybės... 71. Teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad nutraukdamas viešojo pirkimo Nr.... 72. Teismas sutinka su atsakovo atstovų argumentais, kad ieškovo prašymas,... 73. Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovas - Telšių rajono... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija nepateikė duomenų apie... 76. Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.... 77. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 78. Ieškovo UAB „SMD“ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės... 79. Priteisti iš ieškovo UAB „SMD“ (įmonės kodas 301152028, buveinė –... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...