Byla I-707-342/2010

1

2Klaipėda

3Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjo L.S. prašymu atsakovui Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybei, VĮ Registrų centras dėl norminio akto ištyrimo ir spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

4pareiškėjas 2010 06 23 gautu teisme prašymu prašo panaikinti atsakovo 2007 02 12 raštą Nr. 2050/05-889, kuriuo paskaičiuotas 56 procentų nusidėvėjimas buto ( - ), ištirti norminio teisės akto 1049 teisėtumą, įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Vieno mėnesio terminas per kurį pareiškėjas galėjo kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jos teisė arba įstatymų saugomas interesas, yra praleistas ir neprašoma šio termino atnaujinti. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas apie 2007 02 12 priimtą Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo raštą (sprendimą) Nr. 2050/05-889 sužinojo 2010 02 28, gavęs Klaipėdos miesto savivaldybės raštą Nr. (31.1)-RS2-203. Atsižvelgus į šias aplinkybes laikytina, kad pareiškėjas privalėjo teismui pateikti skundą iki 2007 03 28, tačiau pateikė 2010 06 23, t.y. praleidus įstatymu nustatytą terminą daugiau nei trejus metus.

6Kreipimosi į administracinį teismą praleisto termino atnaujinimo galimybę ir pagrindus nustato ABTĮ 34 straipsnis, numatantis, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jei bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai.

7Pareiškėjas prašymo dėl praleisto kreipimosi į teismą termino atnaujinimo nepateikė.

8Pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą ir neprašo jo atnaujinti, todėl prašymą (skundą) dėl jo teisių pažeidimo atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

9Atsisakius priimti pareiškėjo prašymą (skundą) dėl jo teisių pažeidimo, teisme nebėra individualios pareiškėjo L.S. bylos.

10Atsisakytina priimti prašymą dėl norminio akto ištyrimo ir įpareigojimo savivaldybių administravimo subjektą vykdyti įstatymą, nes pareiškėjas nėra subjektas kreiptis į teismą dėl šių reikalavimų (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

11ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prašyti administracinio teismo ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, kai tame teisme nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo. Nesant individualios pareiškėjo bylos teisme, pareiškėjas neturi reikalavimo teisės, todėl prašymą dėl šių reikalavimų atsisakytina priimti.

12Ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui kreiptis į teismą paduodant skundą su prašymu dėl termino atnaujinimo.

13Dėl išdėstytų aplinkybių, atsisakius priimti skundą, įsiteisėjusius nutarčiai skundas grąžintinas pareiškėjui.

14Vadovaudamasis LR ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu , 105-106 straipsniais, teismas

Nutarė

15atsisakyti priimti pareiškėjo L.S. skundą ir jį grąžinti nutarčiai įsiteisėjus padavusiam asmeniui.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą..

Proceso dalyviai