Byla II-675-121/2009
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus nutarimo ATP byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukdamas asmeniui (pareiškėjui) A. A., institucijos atstovui Igoriui Tkačenkai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo (ATP) bylą pagal A. A. skundą dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus nutarimo ATP byloje panaikinimo ir

Nustatė

2Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus (toliau- institucija, nagrinėjusi administracinę bylą, institucija) įgaliotas pareigūnas, 2009 m. kovo 26 d. ATP protokolu Nr.PR-300(V09) konstatavęs, jog UAB „Radusa“ kavinės „Skanaus“ darbuotoja I. J. patiekalų masei nustatyti naudojo elektronines svarstykles SW-1 Ser. Nr. 0003080234, kurioms laiku neatliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas – patikra, padarė išvadą, kad A. A., UAB „Radusa“ direktorius, laiku nepateikęs matavimo priemonių periodinei patikrai, pažeidė Metrologijos įstatymo 17 str. 2 dalies reikalavimus ir padarė Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 1897 str. 1 dalyje numatytą pažeidimą (b.l.12).

3Institucijos įgaliotas pareigūnas 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.N-294(V09) A. A., UAB „Radusa“ direktoriui, už pažeidimo, numatyto ATPK 1897 str. 1 dalyje, padarymą skyrė 300 Lt baudą (b.l.10).

4A. A. prašo panaikinti nutarimu paskirtą baudą. Paaiškino, kad ekonominė padėtis nuo praeitų metų lapkričio mėnesio įmonėje pablogėjo, sausio mėnesį palikta tik viena darbuotoja- barmenė-padavėja. Įmonė klientams teikia tik paruoštą atvežtinį maistą, t.y. tik pašildo atvežtus patiekalus ir apskaitai išrašo važtaraščius. Kadangi įmonė gamybos nevykdo, ji nesinaudoja ir esančiomis svarstyklėmis, o įmonei neturint sandėliavimo patalpų, svarstyklės buvo paliktos prekybos paviljone. Prašo atsižvelgti į labai sunkią įmonės padėtį- net 60% sumažėjusią apyvartą (b.l.2).

5Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, skundą patikslino, prašė nutarimą pakeisti, sumažinant baudą arba visai jos neskiriant, dėl pažeidimo nuoširdžiai gailėjosi, papildomai paaiškino, kad svarstyklės buvo laikomos virtuvėje ant stalo, t.y. gamybinėse patalpose, nes jokių kitų patalpų ten nėra. Pripažino, kad formaliai pažeidimą padarė. Kai vyko patikrinimas, darbuotoja produktų nesvėrė. Turi nepilnametę dukrą, žmona dirba, bet jos atlyginimas dar mažesnis už jo. Patikrą iškart atliko.

6Institucijos atstovas skundo prašė netenkinti, skiriant baudą buvo taikytas ATPK 31 str. ir paskirta minimali bauda. Jie sąvoką „naudojimas“ aiškina ne tik kaip svėrimą svarstyklėmis, taip traktuojama ir tuomet, kai nepatikrintos svarstyklės laikomos gamybinėse patalpose.

7Patikslintas skundas tenkintinas.

8Pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn už veikos, įtvirtintos ATPK 1897 str. 1 dalyje, ir numatančios, jog administracinę atsakomybę užtraukia teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurios neturi teisės aktų nustatytų liudijimų (sertifikatų), plombų, žymenų ir (arba) ženklų arba kurių žymuo, plomba pažeisti, tiekimas rinkai, nuoma ar naudojimas; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikros atlikimas, kai tai daro neįgaliotos atlikti patikrą įstaigos, laboratorijos; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurių tipai turi būti patvirtinti, tačiau yra nepatvirtinti, gamyba, pardavimas, nuoma ar naudojimas; matavimo priemonių naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse jų nepriskiriant teisinei metrologijai; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių naudojimas nesilaikant gamintojo parengtų naudojimo instrukcijų ir techninio aptarnavimo reikalavimų; matavimo priemonių, kurių neatitiktis teisės aktams ir (arba) gamintojo techniniams dokumentams nustatyta atliekant teisinę metrologinę priežiūrą, gamyba, taisymas, tiekimas rinkai, nuoma, naudojimas, taip pat matavimo indų ir fasuotų prekių gamyba ir tiekimas rinkai; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir (ar) jų programinės įrangos, neapsaugotų nuo rodmenų klastojimo, tiekimas vartotojams; sveriamų, skaičiuojamų, dozuojamų, matuojamų prekių, kurių produkto kiekį nurodo pardavėjas, pardavimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; fasuotų prekių, kurių produkto kiekis yra nurodytas etiketėse arba ant fasuotės, gamyba, importas, pardavimas, perdavimas, saugojimas, ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; indų, skirtų gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, gamyba, naudojimas, realizavimas, laikymas parengtų ir ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; neįteisintų Lietuvoje matavimo vienetų naudojimas, padarymą. Šis pažeidimas institucijos priežastiniu ryšiu buvo susietas su Metrologijos įstatymo 17 str. 2 dalies, numatančios, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas, reikalavimų pažeidimu.

9Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr.V-178 1 punktu patvirtino Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų (toliau- Sąrašas), o 2 punktu nustatė, kad eksploatuojamoms teisinei metrologijai priskirtoms matavimo priemonėms artimiausios patikros laikas skaičiuojamas nuo paskutinės jų patikros datos. Vadovaujantis Sąrašo 2.1 punktu, neautomatinių svarstyklių laiko intervalas taip patikrų - 2 metai po pirminės patikros ir 1 metai tarp periodinių patikrų.

10Pareiškėjas neneigia padaręs nutarime nurodytą pažeidimą, bet teigia, kad įmonė gamybos nevykdo ir nesinaudoja patikrinimo metu aptiktomis svarstyklėmis.

11Institucija ginčijamą nutarimą grindė tokiais įrodymais:

121) Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi 2009-03-23 patikrinimo aktu Nr.PA-1194(V09) su priedais (b.l.16-18), kuriuose konstatuota, kad, 2009-03-23 atlikus patikrinimą UAB „Radusa“ adresu Vilnius, ( - ), nustatyta, kad UAB „Radusa“ 2009 m. kovo 23 d. 14 val. kavinės „Skanaus“ darbuotoja I. J. patiekalų masei nustatyti naudojo elektronines svarstykles SW-1 Ser. Nr. 0003080234, kurių laiku neatliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas-patikra (pirminės patikros data- 2009-03-23) ir tuo buvo pažeisti Metrologijos įstatymo 17 str. 2 dalies reikalavimai;

132) A. A. 2009-03-26 paaiškinimu, kad patikrinimo metu aptiktomis elektroninėmis svarstyklėmis įmonė prekybos paviljone, esančiame adresu Vilnius, ( - ), nesinaudoja nuo 2008 m. gruodžio mėnesio, kai dėl ekonominės padėties buvo sumažinta įmonės veiklos apimtis, įmonė produktus atsiveža jau paruoštus iš kito objekto, o šiame objekte atlieka tik produktų pašildymą (b.l.20);

143) ATP protokolu (b.l.19).

15Pareiškėjas kartu su skundu pateikė teismui UAB „Radusa“ kavinės „Skaunaus“, esančios adresu ( - ), Vilnius, 2009-03-23 išrašytą (gavėjas- UAB „Radusa“ kavinė-paviljonas „Skanaus“, esantis ( - ), Vilnius) prekių perdavimo-priėmimo važtaraštį, kuriuo perduoti trijų rūšių patiekalai, nurodant jų pagaminimo datą, tinkamumą vartoti, laikymo temperatūrą, kiekį ir mato vienetus (porcijom, kg) (b.l.3).

16Tad laikytina, kad institucija surinko pakankamus A. A. kaltės įrodymus, tinkamai kvalifikavo jo veiką ir pagrįstai patraukė administracinėn atsakomybėn.

17Institucija, nustačiusi nei pareiškėjo administracinę atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, nutarimu skyrė jam minimalią ATPK 1897 str. 1 dalies sankcijoje numatytą (bauda fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims- nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių litų) administracinę nuobaudą- 300 Lt baudą, kurią pareiškėjas prašo sumažinti arba visai neskirti.

18Mažesnės, nei įstatymo numatyta, administracinės nuobaudos, arba švelnesnės nei įstatymo numatyta, administracinės nuobaudos skyrimas ar neskyrimas reglamentuotas ATPK 301 straipsnyje (2007m. gruodžio 13d. įstatymo Nr.X-1365 redakcija, galiojanti nuo 2008m. sausio 1d.), kurio taikymui įstatymas šiuo atveju kelia tokias sąlygas: 1) nustatyti atsakomybę lengvinančias aplinkybes, nurodytas šio kodekso 31 straipsnyje bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes; 2) patikrinti, ar asmuo nėra padaręs administracinio teisės pažeidimo, numatyto šio kodekso 130-2 straipsnyje, t.y., ar nėra padaręs pakartotinio transporto priemonių vairavimo esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų pažeidimo. Į bylą nėra pateikta įrodymų, jog pareiškėjas yra padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą šio kodekso 130-2 straipsnyje, dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str.1d.5p.), todėl yra visos prielaidos jo atžvilgiu taikyti ATPK 301 str. ir baudą sušvelninti. Be to, pareiškėjas pateikė teismui, įrodymus, patvirtinančius, kad 2008 metais jis turėjo 55 675,39 Lt apmokestinamųjų pajamų (b.l.26-28), o jo vadovaujama įmonė UAB „Radusa“ laikotarpiu nuo 2008 -01-01 iki 2008-12-31 patyrė 10 426 Lt nuostolių (b.l.32-36), be to, šiuo laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 70 964, 99 Lt (b.l.37-43), o laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-03-31 – 7 099,40 Lt (b.l.44-45).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5p., 128 str., teisėja

Nutarė

20skundą patenkinti. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2009 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. N-294(V09), kuriuo A. A. paskirta 300 Lt bauda, pakeisti, A. A. (asm. k. ( - )) paskirti 100 Lt baudą.

21Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė,... 2. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus (toliau-... 3. Institucijos įgaliotas pareigūnas 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.N-294(V09)... 4. A. A. prašo panaikinti nutarimu paskirtą baudą. Paaiškino, kad ekonominė... 5. Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, skundą patikslino, prašė nutarimą... 6. Institucijos atstovas skundo prašė netenkinti, skiriant baudą buvo taikytas... 7. Patikslintas skundas tenkintinas.... 8. Pareiškėjas patrauktas administracinėn atsakomybėn už veikos, įtvirtintos... 9. Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo... 10. Pareiškėjas neneigia padaręs nutarime nurodytą pažeidimą, bet teigia, kad... 11. Institucija ginčijamą nutarimą grindė tokiais įrodymais:... 12. 1) Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi 2009-03-23 patikrinimo aktu... 13. 2) A. A. 2009-03-26 paaiškinimu, kad patikrinimo metu aptiktomis... 14. 3) ATP protokolu (b.l.19).... 15. Pareiškėjas kartu su skundu pateikė teismui UAB „Radusa“ kavinės... 16. Tad laikytina, kad institucija surinko pakankamus A. A. kaltės įrodymus,... 17. Institucija, nustačiusi nei pareiškėjo administracinę atsakomybę... 18. Mažesnės, nei įstatymo numatyta, administracinės nuobaudos, arba... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. skundą patenkinti. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities... 21. Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu...