Byla 2-914-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant pareiškėjai A. S., suinteresuotiems asmenims J. M., VSDFV atstovei J.Uptienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. S., atstovaujančios nepilnamečio M. S. interesams, pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. M., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Vilniaus skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. M., miręs 2001-09-13, yra pareiškėjos sūnaus M. S., gim. ( - ), tėvas. Nurodė, kad nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto tikslas gauti našlaičių pensiją, kuri skiriama ir mokama vadovaujantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (LR CPK 444 str. l d., 447 str. 2p.). Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškimą, prašė tenkinti.

3Suinteresuotas asmuo J. M. su pareiškimu sutiko.

4Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, kuriuo pareiškė, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (1994-07-18 Nr. 1-549 toliau - Pensijų Įstatymas, 2005-05-19 Nr. X-209 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nauja redakcija), bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156, nauja redakcija patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-07-01 nutarimu Nr. 754. Pagal Pensijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies nuostatas teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki 18 metų ir jeigu jie nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai), taip pat mirusiojo vaikai ir įvaikiai, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai). Pareiškėja A. S. prašo nustatyti, kad jos sūnaus M. S. tėvas yra P. M., gimęs ( - ), miręs 2001 m. rugsėjo 13 d. VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, susipažinus su byloje esančiais dokumentais ir išklausius liudytojų parodymus būtų galima nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S. nepilnamečio vaiko M. S. tėvas yra P. M. (b.l. 11-12). Teismo posėdžio metu atstovė neprieštaravo, kad pareiškimas būtų tenkinamas.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.).

7Byloje nustatyta, kad suinteresuoto asmens J. M. tėvas P. M. 2001-09-13 mirė (b.l. 4, 6). Pareiškėjai A. S. ( - ) gimė sūnus M. S., vaiko tėvo duomenys gimimo liudijime nurodyti – P. S., asmens kodas nenurodytas (b.l. 5). M. S. gimimo ( - ) metu galiojusio SŠK 61 straipsnyje ir iki 2001-07-11 galiojusių Civilinės būklės aktų registravimo laikinųjų taisyklių 20.2 punkte buvo nustatyta, kad vaikui gimus iš nesančios santuokoje motinos, kai nėra bendro tėvų pareiškimo ir teismo sprendimo nustatyti tėvystę, vaiko tėvas gimimo įrašų knygoje įrašomas pagal motinos pavardę, o vardas – motinos nurodymu. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo ministerijos serologijos ir DNR laboratorijos 2011-04-01 ekspertizės aktas Nr. ES 75/11(01) patvirtina, kad J. M. ir M. S. yra biologiniai broliai pagal vyrišką liniją su nemažesne nei 99,99% tikimybe (b.l. 19-23).

8Atsižvelgiant į išdėstytą, į surinktų įrodymų visumą, konstatuotina, kad yra pagrindas pareiškimą tenkinti, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. M. yra M. S. tėvas (CPK 391 str. 1 d., 444 str. 2 d. 9 p.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 444-448 str.,

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. M., a.k. ( - ) miręs 2001-09-13, yra M. S., a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvas, o M. S. – P. M. sūnus.

12Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra pagrindas civilinės metrikacijos įstaigai padaryti įrašą vaiko gimimo įraše apie tėvą ir išduoti naują gimimo liudijimą.

13Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą per tris darbo dienas išsiųsti vaiko gimimą įregistravusiam civilinės metrikacijos skyriui.

14Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai