Byla II-1288-365/2010
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 06 16 nutarimo, kuriuo paskirta 1 000 bauda, panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, sekretoriaujant Daivai Aranauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens L. J. atstovui advokato padėjėjui Tomui Samulevičiui, institucijos, priėmusios nutarimą, atstovei Alvydai Jatulienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal L. J. skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 06 16 nutarimo, kuriuo paskirta 1 000 bauda, panaikinimo, ir

Nustatė

2Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 06 09 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą L. J. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 1713 straipsnio 1 dalį už tai, kad Tarnyba, įvertinusi medžiagą apie vykdytą supaprastintą atvirą konkursą ,,Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugų pirkimas“ (toliau-Konkursas), nustatė, kad VšĮ Sapiegos ligoninė (toliau - Ligoninė), vykdydama šį pirkimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) ir Ligoninės direktoriaus 2009 09 18 įsakymu Nr.V-50 patvirtinto VšĮ Sapiegos ligoninė viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau-Aprašas) nuostatas (Tarnybos 2010 04 02 raštas Nr. 4S-1215). Ligoninės viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija), kurios nare buvo L. J., 2010 02 04 posėdyje (protokolas Nr. 5), nustačiusi, kad tiekėjas UAB ,,P.Dussmann UAB“ pasiūlyme nepateikė pažymėjimų, nurodytų pirkimo dokumentų 3.1 punkto 2 lentelės 3 punkte, tinkamai patvirtinto vertimo į lietuvių kalbą bei už pasiūlymą atsakingo asmens ir pasiūlymą pasirašiusio elektroniniu parašu asmens įgaliojimus patvirtinančio dokumento, nusprendė pripažinti tiekėjo pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas ir jį atmesti. Atsižvelgiant į tai, kad 2 lentelėje nustatyti reikalavimai ir jų atitikimą pagrindžiantys dokumentai yra kvalifikaciniai reikalavimai bei kvalifikacinių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai, ir į tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas reikalavimas - pasiūlyme pateikti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą elektroniniu parašu, L. J., būdama Komisijos nare ir balsuodama už neteisėto sprendimo priėmimą (2010 02 04 protokolas Nr. 5), neužtikrino Aprašo 49 punkto nuostatų, kad „tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, vadovaujamasi Įstatymo 32-38 straipsnių nustatyta tvarka”, laikymosi ir pažeidė VPĮ 32 str. 5 dalies reikalavimus, reglamentuojančius, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tuo L. J., būdama Komisijos nare ir balsuodama už neteisėto sprendimo priėmimą, neužtikrino VPĮ 3 str. 2 dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo, vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, nes tiekėjo UAB ,,P. Dussmann UAB“ pasiūlyta kaina 22,3 % mažesnė už tiekėjo UAB ,,Smulkus urmas”, pripažinto laimėtoju, pasiūlytą kainą (b. l. 74-75).

3Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 06 16 nutarimu L. J. pagal ATPK 1713 straipsnio 1 dalį paskirta 1 000 litų bauda (b. l. 72).

4L. J. su skundu kreipėsi į teismą ir prašo: 1) panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 06 16 nutarimą kartu su Tarnybos 2010 04 02 vertinimu Nr. 4S-1215 (toliau -Vertinimas), kaip minėto nutarimo dalimi ir bylą nutraukti; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiantys dokumentai bus pateikti vėliau. Skunde nurodė, kad skundžiamas nutarimas nėra vientisas - didžioji dalis motyvų yra išdėstyti Vertinime. Šiuo Vertinimu buvo konstatuoti Nutarime išdėstyti VPĮ pažeidimai ir nurodyti išvadų motyvai, kai tuo tarpu pačiame Nutarime apsiribojama glaustu pažeidimų esmės išdėstymu. Vertinime nebuvo suformuluota jokių įpareigojimų Ligoninei, todėl Vertinimas nėra savarankiškas individualus teisės aktas. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT) praktiką tokie dokumentai, kuriais nors ir konstatuojami pažeidimai, tačiau nėra nurodomi privalomi įpareigojimai perkančiajai organizacijai, nėra laikomi savarankišku individualiu teisės aktu (LVAT 2006 10 12 nutartis byloje Nr. A8-1516/06, LVAT 2007 09 20 nutartis byloje Nr. AS8-431/2007). LVAT 2006-10-12 nutartyje pasisakė, jog tokiais atvejais, kai Tarnybos vertinimas nėra individualus administracinis teisės aktas, toks dokumentas yra kito dokumento - nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje - dalis ir gali būti skundžiamas būtent kartu su nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje. Todėl Vertinimą laiko Nutarimo dalimi ir skundžia kartu su Nutarimu.Nesutinka su tarnybos išvada, kad Ligoninė turėjo vadovautis VPĮ 32 str. 5 dalies reikalavimais ir privalėjo paprašyti tiekėjo UAB „P. Dussman UAB” paaiškinti ar papildyti pasiūlymą pažymėjimų, nurodytų ,,Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo dokumentų“ (toliau-Pirkimo dokumentai) 3.1. punkto 2 lentelės 3 punkte, vertimais. Mano, kad reikalavimas dėl taros yra ne reikalavimas tiekėjo kvalifikacijai, o techninės specifikacijos dalis, apibūdinanti pirkimo objektą - maitinimo paslaugą. VPĮ 3 priedėlio 2 punkte nurodyta, jog prekių ar paslaugų atveju techninė specifikacija - pirkimo dokumentų nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys. Pirkimo dokumentų 3.1. punkto 2 lentelės 3 punkte išdėstyto reikalavimo esmė - kad tara, skirta maistui gabenti, būtų plombuojama, užtikrintų reikalingą temperatūrinį rėžimą, saugą nuo taršos. Be to, aplinkybę, jog maisto gabenimas yra neatskiriama maitinimo paslaugos dalis, patvirtina Pirkimo dokumentų 1 priedo (Techninės specifikacijos) 8 ir 11 punktai, kuriuose kalbama būtent apie tai, jog maistas turi būti patiekiamas taroje, kurią įmanoma saugiai užplombuoti, užtikrinant indų sandarumą ir temperatūrinį režimą maisto transportavimo metu. Tai, jog minėti reikalavimai tarai buvo nurodyti Pirkimo dokumentų 3.1. punkto 2 lentelės 3 punkte, nereiškia, jog tai yra kvalifikaciniai reikalavimai. Reikalavimai įrangai, kuria bus tiekiamos paslaugos, yra ne reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai, o reikalavimai pirkimo objektui, patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) praktika (2009 07 31 nutartis Nr. 3K-3-323/2009). Šiuo atveju, jeigu pareiškėjas būtų leidęs pateikti tiekėjui UAB „P.Dussman UAB” pažymėjimų vertimus į lietuvių kalbą, tai būtų ne kas kita, kaip leidimas pateikti dokumentus, kurie galėjo būti pateikti kartu su pasiūlymu, bet nebuvo pateikti, ir dėl kurių Pirkimo dokumentų neatitinkantis tiekėjo UAB „P.Dussman UAB” pasiūlymas taptų atitinkančiu Pirkimo dokumentus, kas pažeistų VPĮ 39 str. 1 dalies nuostatas.Atkreipia dėmesį, kad niekas tiekėjui UAB „P.Dussman UAB” netrukdė kartu su pasiūlymu nurodyti, jog vertimai bus pateikti vėliau. Lygiai taip pat niekas netrukdė vertimų pateikti kartu su UAB „P. Dussman UAB” 2010 02 09 pretenzija Nr. K/07-2445, kuriai surašyti tiekėjas UAB „P.Dussman UAB” skyrė 5 dienas, kurių būtų užtekę išversti reikiamus dokumentus. Tačiau tiekėjas UAB „P.Dussman UAB” to nepadarė ir tuo tik patvirtino savo pasiūlymo neatitikimą Pirkimo dokumentais. Todėl, mano, kad ji, kaip Komisijos narė turėjo pareigą atmesti tiekėjo UAB ,,P.Dussman UAB” pasiūlymą VPĮ 39 str. 2 d. 2 punkto ir Pirkimo dokumentų 9.6.4. punkto pagrindu, ką ir padarė. Pirkimo dokumentų 5.4. punkte nurodyta, jog „pasiūlymas turi būti pasirašytas paslaugos teikėjo ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus”. Šiame Pirkimo dokumentų punkte kaip tik ir yra įtvirtintas reikalavimas, kad pasiūlymas turi būti pasirašytas įgalioto asmens - toks reikalavimas akivaizdžiai suponuoja pareigą pateikti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą. Priešingu atveju Ligoninei ir jai tektų pareiga priimti ir vertinti pasiūlymus, nors ir pasirašytus elektroniniu parašu, tačiau galimai pasirašytus to daryti neįgalioto asmens, kas galėtų ateityje lemti Konkurso rezultatų neapibrėžtumą. Todėl, balsuodama už sprendimą atmesti tiekėjo UAB „P.Dussman UAB” pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų dėl to, jog nebuvo pateiktas pasiūlymą pasirašiusio asmens įgaliojimas, ji vadovavosi Pirkimo dokumentų nuostatomis ir jos veiksmų nėra pagrindo kvalifikuoti kaip pažeidimo. UAB „P.Dussman UAB” pasiūlyta kaina buvo 22,3 proc. mažesnė nei laimėtoju pripažinto tiekėjo kaina. Tarnyba klaidingai mano, kad tikrinant tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jau turi būti imama domėn ir tiekėjų pasiūlyta kaina, ir bet kokios neaiškios situacijos turi būti sprendžiamos mažesnę kainą pasiūliusio tiekėjo naudai. Tai visiškai neatitinka nei tiekėjų lygiateisiškumo principo, nei principo, jog pasiūlytų kainų vertinimas turi būti atskirtas nuo tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymo vertinimo (LAT 2009 11 13 nutartis Nr. 3K-3-506/2009). Minėtas Tarnybos argumentas iškelia aukščiau visų racionalų lėšų naudojimo tikslą, nors LAT yra ne kartą pažymėjęs, kad racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t. y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus, kitus VPĮ įsakmius reikalavimus (2009 07 31 nutartis Nr. 3K-323/2009).

5Į teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo L. J. ir nukentėjusysis UAB „P. Dussman UAB” neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

6Teisminio nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovas patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes, prašė nutarimą panaikinti.

7Teisminio nagrinėjimo metu institucijos, priėmusios nutarimą, atstovė su skundu nesutiko. Paaiškino, kad nutarimas yra teisėtas. Pati perkančioji organizacija reikalavimą vertino kaip reikalavimą tiekėjo kvalifikacijai, o ne kaip reikalavimą pirkimo objektui. Todėl pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d., tiekėjui UAB „P. Dussmann UAB“ pateikus pažymėjimą be vertimo, perkančioji organizacija, turėjo prašyti jį patikslinti, paaiškinti ir išversti į lietuvių kalbą. Mano, kad Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartys, kurios minimos skunde, nesusijusios su nagrinėjama byla, nes ten nagrinėjamos visiškai kitos faktinės aplinkybės.

8Skundas netenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad L. J. patraukta administracinėn atsakomybėn už tai, kad ,būdama perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos nare, atmetė tiekėjo (UAB „P.Dussman UAB“) pasiūlymą dėl to, kad tiekėjas nepateikė pažymėjimų, nurodytų Pirkimo dokumentų 3.1 punkto 2 lentelės 3 punkte, tinkamai patvirtinto vertimo į lietuvių kalbą ir už pasiūlymą atsakingo asmens ir pasiūlymą pasirašiusio elektroniniu parašu asmens įgaliojimus patvirtinančio dokumento.

10Tarnyba tiekėjo pateiktus pažymėjimus vertina kaip tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius įrodymus, t. y., kad pažymėjimų vertimų nepateikimas, yra netikslių ar neišsamių duomenų apie kvalifikaciją pateikimas, todėl turėjo būti suteikta galimybė šį trūkumą pašalinti, o administracinėn atsakomybėn parauktas asmuo teigia, kad reikalavimas dėl taros yra ne reikalavimas tiekėjo kvalifikacijai, o techninės specifikacijos dalis, apibūdinanti pirkimo objektą - maitinimo paslaugą, todėl šiuo atveju netaikytina prievolė prašyti šiuos duomenis patikslinti.

11Iš byloje pateikto Pirkimų dokumento matyti, kad Ligoninė pirko paslaugą: dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrių/2 skyrius/. Ligoninė Pirkimo dokumentų 3.1 punkto 1 lentelėje nustatė Bendruosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, o 3.1 punkto 2 lentelėje – tiekėjo ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. Antrosios lentelės 3 punktu reikalavimai tarai priskirti prie tiekėjo techninės kvalifikacijos reikalavimų (b. l. 86-105), t.y. būtent ligoninė nustatė, kas, kokie reikalavimai apibūdina kvalifikaciją, reikalingą perkamai paslaugai – maisto gamybai ir pristatymui.

12VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. VPĮ 32 str. 6 d. nustato, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, tik tuo atveju, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

13LR VPĮ 32 str.2d. reglamentuoja kokie kriterijai apibrėžia kandidatų ar dalyvių kvalifikaciją. Nedviprasmiškai nurodo, kad kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33,34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. LR VPĮ 36 str..1d. nustato, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti , kokius techninio ir profesinio pajėgumo įrodymus turi pateiktį tiekėjai. Šio straipsnio 1dalies 4 punktas prie tokių dokumentų priskiria prekių ar paslaugų teikėjo įrangos ir priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti, aprašymą.

14VšĮ Sapiegos ligoninės direktorius 2010 01 14 įsakymu patvirtino konkurso sąlygas - „Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo dokumentus“. Šiose sąlygose trečiame skyriuje nurodyti paslaugos teikėjų kvalifikacijos reikalavimai; reikalavimai tarai įrašyti trečio skyriaus antroje lentelėje, t.y. pats pirkėjas teisėtai ir pagrįstai patvirtino sąlygas, kurios nurodo, jog reikalavimai tarai vertinami kaip reikalavimais kvalifikacijai. Minėta, jog perkama dviguba paslauga - maisto gaminimas ir pristatymas į skyrius pacientams. Pirkimo dokumentų 2.1, 2.2 punktuose pabrėžiama, kad pirkimo objektas yra dietinio maisto gamyba ir pristatymas į skyrius, užtikrinant reikalingą maisto temperatūrą. /b.l.87/, t.y. paslaugos dalykas yra atitinkamos kokybės ir temperatūros maistas. Todėl reikalavimai tarai – skirta maistui gabenti, užtikrinanti reikalingą temperatūrinį režimą, apsaugą nuo taršos- teismo vertinami kaip reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai . Atitinkamai VPĮ 32 str. 5d. nuostatos dėl kvalifikacijos reikalavimų taikytinos ir reikalavimų tarai atžvilgiu.

15Darytina išvada, jog pareiškėjos pozicija, pagal kurią reikalavimai tarai neįvertinami kaip reikalavimai kvalifikacijai, prieštarauja VPĮ nuostatoms ir laikytina nepagrįsta, o skundas atmestinas.

16Reikalavimai pasiūlymų pateikimo formai nustatyti Pirkimo dokumentų 5.2 - 5.4 punktuose. Nurodoma, kad pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS ir kad pasiūlymas turi būti pasirašytas paslaugos teikėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

17Pagal 2000 07 11 Elektroninio parašo įstatymo Nr. VIII-1822 2 str. 4 d. elektroninis parašas yra duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti, o pagal 5 dalį –saugus elektroninis parašas yra elektroninis parašas, kuris atitinka visus šioje dalyje nurodytus reikalavimus: 1) yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu; 2) leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį.

18Kaip minėta Pirkimo dokumentų 5.4 p. nurodyta, kad pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu; reikalavimo, pateikti už pasiūlymą atsakingo asmens ir pasiūlymą pasirašiusio elektroniniu parašu asmens įgalinimus patvirtinantį dokumentą, Pirkimo dokumentuose nėra.

19Byloje pateiktas 2010 02 03 raštas ,,Dėl informacijos apie pasiūlymus” Nr. R.-1.15-220 tiekėjams liudija, kad UAB „P.Dussman UAB“ pateiktas pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu (b. l. 128). Darytina išvada, kad tiekėjo atstovo elektroninis parašas su jį identifikuojančiais požymiais (vardu, pavarde, pareigomis) atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus.

20Nurodytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad Viešųjų pirkimų tarybos 2010 06 16 nutarimas surašytas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, tinkamai įvertinus surinktus įrodymus, padaryta veika kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda individualizuota tinkamai, todėl pagrindo naikinti nutarimą nėra ir skundas netenkintinas.

21Tarnybos 2010 04 02 raštas Nr. 4S-1215 ,,Dėl viešojo pirkimo Nr. ( - ) vertinimo“ pats savaime neigiamų pasekmių nesukelia, yra rekomendacinio pobūdžio ir vertinamas visų įrodymų kontekste. Todėl jo naikinimo klausimas nesprendžiamas.

22Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., teismas

Nutarė

23L. J. skundo netenkinti.

24Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 06 16 nutarimą, kuriuo L. J. pagal LR ATPK 1713 straipsnio 1 dalį paskirta 1 000 litų bauda, palikti nepakeistą.

25Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis,... 2. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 06 09 surašė administracinio teisės... 3. Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 06 16 nutarimu L. J. pagal ATPK 1713... 4. L. J. su skundu kreipėsi į teismą ir prašo: 1) panaikinti Viešųjų... 5. Į teismo posėdį administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo L. J. ir... 6. Teisminio nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn patraukto asmens... 7. Teisminio nagrinėjimo metu institucijos, priėmusios nutarimą, atstovė su... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Byloje nustatyta, kad L. J. patraukta administracinėn atsakomybėn už tai,... 10. Tarnyba tiekėjo pateiktus pažymėjimus vertina kaip tiekėjo kvalifikaciją... 11. Iš byloje pateikto Pirkimų dokumento matyti, kad Ligoninė pirko paslaugą:... 12. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 13. LR VPĮ 32 str.2d. reglamentuoja kokie kriterijai apibrėžia kandidatų ar... 14. VšĮ Sapiegos ligoninės direktorius 2010 01 14 įsakymu patvirtino konkurso... 15. Darytina išvada, jog pareiškėjos pozicija, pagal kurią reikalavimai tarai... 16. Reikalavimai pasiūlymų pateikimo formai nustatyti Pirkimo dokumentų 5.2 -... 17. Pagal 2000 07 11 Elektroninio parašo įstatymo Nr. VIII-1822 2 str. 4 d.... 18. Kaip minėta Pirkimo dokumentų 5.4 p. nurodyta, kad pasiūlymas turi būti... 19. Byloje pateiktas 2010 02 03 raštas ,,Dėl informacijos apie pasiūlymus” Nr.... 20. Nurodytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad Viešųjų pirkimų... 21. Tarnybos 2010 04 02 raštas Nr. 4S-1215 ,,Dėl viešojo pirkimo Nr. ( - )... 22. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.,... 23. L. J. skundo netenkinti.... 24. Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 06 16 nutarimą, kuriuo L. J. pagal LR ATPK... 25. Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos...