Byla eI-1257-809/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio, Ernesto Spruogio ir Eglės Žulytės-Janulionienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakruojo vandentiekis“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) ,,Pakruojo vandentiekis“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir atsakovė, Agentūra) 2018 m. spalio 19 d. sprendimą dėl pažeidimo Nr. IT01 (toliau – ir Sprendimas), kuriuo pareiškėjai nustatytos finansinės korekcijos (el. b. l. 1–9).

5Nurodė, kad 2018 m. spalio 24 d. gavo atsakovės raštą ,,Dėl nustatyto pažeidimo“ Nr. (29-2-7)APVA-3092 (toliau – ir Raštas), kuriuo buvo informuota apie atsakovės atliktą pažeidimo tyrimą bei priimtą Sprendimą. Ginčijamu Sprendimu atsakovė taikė pareiškėjos vykdomame projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-004 (toliau – ir Projektas) 10 proc. finansinę pataisą skaičiuojant nuo bendros pasirašytos viešojo pirkimo sutarties sumos (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM)). Atsakovė atliko pažeidimo tyrimą dėl pareiškėjos įgyvendinant Projektą vykdyto viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos ( - ) miestelyje rangos darbų pirkimas“ (toliau – ir Pirkimas) ir Sprendime nurodė pareiškėjos vykdyto pirkimo pažeidimus, už kuriuos taikė finansines korekcijas, t. y. pareiškėja nenurodė vieno iš privalomų pasiūlymų vertinimo kriterijų skelbime apie pirkimą – 10 proc. finansinė korekcija ir pasiūlymų pakeitimas vertinimo etape – 5 proc. finansinė korekcija.

6Paaiškino, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio redakcija, pagal kurią privaloma nustatyti pasiūlymo vertinimo kriterijų dėl darbo užmokesčio. Atlikdama tyrimą, atsakovė neatsižvelgė į tai, kad Pirkimo dokumentai parengti ir suderinti 2017 m. bei pateikti atsakovei išankstinei patikrai. Atsakovė, tikrindama Pirkimo dokumentus, nenurodė ir nepateikė pastabos, kad jei Pirkimas bus skelbiamas po 2018 m. sausio 1 d., jame turi būti įtrauktas pasiūlymo vertinimo kriterijus dėl darbo užmokesčio. Centrinėje viešųjų pirkimų Informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS) pirkimo audito sekoje matyti, kad 2017 m. gruodžio 20 d. buvo sukurtas pirkimas, pridėti visi pirkimo dokumentai ir sukurtas skelbimas, o skelbimas apie pirkimą paskelbtas po 2018 m. sausio 1 d. ne dėl nuo Projekto vykdytojo priklausančių aplinkybių, t. y. parengtas skelbimas buvo taisomas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas ir Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtas tik pasibaigus CVP IS naujinimo darbams, kurie truko nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. sausio 2 d., 09:00 val. Pažymėjo, kad nuo to momento, kai išsiuntė skelbimą į Viešųjų pirkimų tarnybą, toliau negalėjo įtakoti tikslaus skelbimo paskelbimo laiko, nes paskelbimą atlieka pati Viešųjų pirkimų tarnyba. Be to, pagristai tikėjosi, kad skelbimas bus paskelbtas iki 2018 m. sausio 1 d. Pirkimo dokumentai buvo suderinti su atsakove, o Viešųjų pirkimų tarnyba skelbimą tikrino ir pateikė pastabas, į kurias pareiškėja atsižvelgė. Atsakovė nevertino visų aplinkybių, kurios lėmė pirkimo skelbimo paskelbimą 2018 m. sausio 5 d., o ji vertino tik patį skelbimo paskelbimo dienos faktą. Taip pat atsakovė nevertino ekonominio vertinimo kriterijų nustatymo pirkimo dokumentuose specifikos ir fakto, kad nors reikalavimas yra privalomas, jis iki šiol yra labai formalus ir jo pridėtinė vertė bei įtaka pirkimui priklauso išimtinai nuo jį nustatančio perkančiojo subjekto jam suteikiamos reikšmės (lyginamojo svorio ekonominio naudingumo vertinime).

7Įstatymas nenumato detalesnių ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus nustatymo taisyklių, todėl tai priklauso nuo perkančiojo subjekto. Atkreipė dėmesį, jog nėra jokių aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, kad pareiškėjai nustačius ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus vienu iš parametrų darbo užmokesčio dydį, tai būtų turėję ne formalią, o realią reikšmę pirkimui ir jo rezultatams, t. y., kad tai būtų įtakoję / keitę pirkimo rezultatus ir / ar būtų patirtas finansinis poveikis. Nesant detalesnių privalomų ekonominio naudingumo kriterijaus nustatymo taisyklių, pareiškėja buvo laisva pati savo nuožiūra nustatyti kriterijaus lyginamąjį svorį bendrame ekonominio naudingumo vertinime. Atitinkamai, net ir nustačius pirkimo dokumentuose minėtą darbo užmokesčio kriterijų kaip privalomą, šis būtų galėjęs turėti nors kiek ženklesnę įtaką pirkimui tik tokiu atveju, jei pareiškėja jam būtų suteikusi itin didelį lyginamąjį svorį kitų kriterijų atžvilgiu. Tačiau, nėra jokių įrodymų, kad pareiškėja būtų svarsčiusi suteikti tokį aukštą lyginamąjį svorį minėtam kriterijui. Pažymėjo, kad net teoriškai nebuvo galimybės svarstyti nustatyti minėtam kriterijui nors kiek didesnio lyginamojo svorio, nes pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą, kuriam skirta fiksuota maksimali lėšų suma ir pareiškėja negalėtų mokėti daugiau už geresnę kokybę, taip pat darbo užmokestis jau yra įskaičiuojamas į bendrą kainą dalyviams rengiant pasiūlymus, todėl iš esmės tai būtų reiškę vertinimo dubliavimąsi, t. y. skiriant balus ir kainai, ir atskirai jos sudėtinei daliai. Vertinimo kriterijui, kuris nebuvo nustatytas, pirkimo dokumentuose skyrus 5, 3 ar tik 1 balą (lyginamąjį svorį), likusius 95, 97 ar 99 balus bendrame 100 balų vertinime skyrus pasiūlymo kainai, kriterijus nebūtų turėjęs jokio realaus poveikio.

8Tiekėjai pirkime buvo pateikę savo pasiūlymus su elektros energijos kaštų apskaičiavimais, kurie vėliau buvo pakeisti pareiškėjos prašymu visiems patikslinant elektros įrenginių darbo laiką, atitinkamai pakoreguoti metiniai energijos kaštai. Elektros energijos kaštus koregavo visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, o pareiškėja priėmė UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pasiūlymus kaip tinkamus. Tiekėjų pasiūlymai buvo pakoreguoti ištaisant neaiškumus bei netikslumus, juose įveltas skaičiavimo klaidas, nekeičiant pasiūlymų esmės ir nepažeidžiant Įstatymo nuostatų. Be to, paaiškinti techninius pasiūlymus buvo paprašyta visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų vienodai, nepažeidžiant skaidrumo ir lygiateisiškumo principo visiems buvo suteiktos galimybės pasiūlymų netikslumus pataisyti. Vertinant tiekėjų pasiūlymus buvo nustatyti tam tikri neaiškumai, t. y. skirtingose pasiūlymo vietose nurodyti skirtingi to paties įrenginio našumai, pateiktas neaiškus (painus) susidarančių nuotekų apskaičiavimas, imamas nelogiškas ir nepagrįstas įrenginio darbo laikas ir pan. Tiekėjo nurodyto elektros įrenginio darbo laiko pagrįstumas ir realumas yra labai paprastai ir objektyviai patikrinamas imant ir įvertinant susidarančių (atitekančių) nuotekų kiekį ir įrenginio našumą.

9Susidarančių nuotekų skaičiavimo tvarkos teikėjams keisti nebuvo leidžiama, t. y. visi tiekėjai susidarančių nuotekų kiekį skaičiuoti taip, kaip konkrečiai nurodyta pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose). Atitinkamai, prašant paaiškinti tiekėjo pasiūlymą ir elektros energijos kaštų skaičiavimą buvo prašoma būtent priimant tinkamą, t. y. apskaičiuotą susidarančių nuotekų kiekį ir tikslinant įrenginio darbo laiką. Tiekėjams buvo leista nekeičiant nurodytų įrenginių ar jų našumo, paaiškinti ir patikslinti pateiktus pasiūlymus visiems vienodomis sąlygomis, t. y. paaiškinat, kokios turi būti reikšmės. Pažymėjo, jog buvo naudojami tiekėjų jau pateikti duomenys ir naujų duomenų išskyrus galutinį skaičiavimo rezultatą, iš tiekėjų pateikti nebuvo prašoma. Pirkimo elektros energijos kaštų skaičiavimui ir koregavimui negalima visiškai formaliai taikyti Įstatyme nurodytos kainos bei „sąnaudų“ klaidų taisymo, tikslinimo taisyklės (draudimo keisti galutinę reikšmę, įtraukti ir ar išimti eilutę ir pan.), kadangi formalusis aspektas užgožtų esmę ir neleistų pasiekti pirkimo tikslo. Elektros energijos kaštų skaičiavimas Pirkime buvo taisomas ir tikslinamas bendra ir visiems vienoda tvarka, t. y. nekeičiant pasiūlymo esmės ir nedarant pakeitimų, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas, taptų atitinkančiu. Visų tiekėjų atlikti patikslinimai ir paaiškinimai yra paprasti, objektyviai apskaičiuotini ir patikrinami, paprastai ištaisytini. Nurodė, kad pasiūlymo patikslinimas nėra ir negali būti laikomas pasiūlymo esmės keitimu ar naujo pasiūlymo pateikimu.

10Paaiškino, kad Sprendime nurodytos finansinės korekcijos buvo taikytos neatsižvelgiant į aplinkybių, dėl kurių atsirado poreikis taikyti sankcijas, pobūdį ir jų realų finansinį poveikį. Be to, atsakovė Sprendime nenurodė jokių argumentų, leidžiančių identifikuoti galimą finansinį poveikį tokiu mastu, kad būtų būtinybė taikyti Sprendime nurodyto dydžio finansines korekcijas. Atsakovės taikoma 10 proc. finansinė korekcija sudaro 119 427 Eur ir yra neproporcinga pareiškėjos veiksmų pobūdžiui, kadangi pastarieji veiksmai jokių realių pasekmių nesukėlė ir neturėjo potencialo sukelti. Sprendime nurodytos aplinkybės, lėmusios finansinių korekcijų taikymą, yra tik formalaus pobūdžio. Atsakovės pažeidimais įvardijamos situacijos niekaip negalėjo įtakoti pirkimo rezultatų ar suklaidinti pirkimo dalyvių, siekiant laimėti konkursą.

11Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutiko ir prašė atmesti (el. b. l. 45–48).

12Nurodė, kad Pirkimas vykdytas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kur vertinamas kainos ir kokybės santykis. Vertinimo kriterijai nustatyti, t. y. kaina, kokybė, darbų organizavimas, aplinkos apsaugos priemonės, eksploatacinės sąnaudos. Pareiškėjas neginčija aplinkybės, kad pirkimo dokumentuose pagal Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio naują redakciją, įsigaliojusią nuo 2018 m. sausio 1 d., vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų turi būti nustatytas kriterijus dėl darbo užmokesčio, tačiau tvirtina, kad Pirkimo dokumentai buvo rengiami dar neįsigaliojus paminėto įstatymo naujai redakcijai, t. y. 2017 metų pabaigoje, todėl ji nebuvo aktuali. Pirkimas paskelbtas 2018 m. sausio 5 d., t. y. įsigaliojus Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio naujai redakcijai, todėl Pirkimo dokumentuose vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų turėjo būti nustatytas kriterijus dėl darbo užmokesčio, tačiau šis nustatytas nebuvo.

13Paaiškino, jog priešingai nei skunde nurodo pareiškėja, Tiekėjų pasiūlymuose elektros sąnaudų skaičiavimo patikslinimas nėra apsirikimo klaidų taisymas, nekeičiant pasiūlymo esmės. Pasiūlymo vertinimo metu pareiškėja negali leisti tiekėjui po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos keisti su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi susijusių duomenų ar dokumentų, kadangi tokiu atveju tiekėjas įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, todėl pareiškėjai priėmus sprendimą UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pasiūlymus, kuriuose buvo pakeistos susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ir sąnaudos, pripažinti kaip tinkamus, pažeista Įstatymo 64 straipsnio 9 dalis. Agentūra, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, nustatytų pažeidimų pobūdį bei vadovaudamasi proporcingumo principu, už Pirkimo procedūrų atlikimą pažeidžiant Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio ir 64 straipsnio 9 dalį, pagrįstai pritaikyta 10 proc. finansinė pataisa (nustačius kelis tos pačios procedūros pažeidimus, nustatant pagal sunkiausią pažeidimą) nuo Pirkimo sutarties vertės be PVM. Pasirašytos sutarties vertė be PVM – 1 194 270 Eur be PVM, finansinės pataisos dydis – 119 427 Eur be PVM.

14Pareiškėjai už padarytą pažeidimą pagrįstai taikyta 10 proc. ir 5 proc. finansinė pataisa, tačiau nustačius kelis tos pačios procedūros pažeidimus, pataisų normos nesudedamos, o pataisos norma (5, 10, 25 arba 100 proc.) nustatoma pagal sunkiausią pažeidimą. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus nustatytų pažeidimų pobūdį ir tai, kad nebuvo ribojama kitų tiekėjų konkurencija bei nebuvo pažeistos jų teisės, vadovaujantis proporcingumo principu, pagrįstai pritaikyta 10 proc. finansinė pataisa nuo Pirkimo sutarties vertės be PVM.

15Teismas

konstatuoja:

16Byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018 m. spalio 19 d. sprendimo dėl pažeidimo Nr. IT01, kuriuo pareiškėjai nustatytos finansinės korekcijos, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėja ir UAB ,,( - )“ 2018 m. gegužės 2 d. sudarė Rangos sutartį atlikti Projekto tinkamo finansuoti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą sutarties ,,Projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų ( - ) miestelyje rangos darbai“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus. I etapo rangos darbų su visomis paslaugomis kaina be PVM sudarė 1 194 270 Eur, o kaina su PVM sudarė 1 445 066,70 Eur (el. b. l. 61–62).

18Pareiškėja 2018 m. birželio 21 d. raštu ,,Dėl pateiktų atliktų procedūrų derinimo“ Nr. (29-2-2)-APVA-942 buvo informuota, kad Agentūra atliko Projekto Pirkimo atliktų procedūrų patikrinimą ir nustatė esminius trūkumus (el. b. l. 49). Agentūra minėto rašto priede Nr. 1 nurodė nustatytus neatitikimus, t. y. atsižvelgiant į tai, kad pirkimas paskelbtas 2018 m. sausio 5 d., pirkimo dokumentuose vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų turėjo būti nustatytas kriterijus dėl darbo užmokesčio. Tiekėjų apskaičiuoti elektros energijos kaštai buvo vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ,,Eksploatacinės sąnaudos“, todėl prašė pateikti paaiškinimus, ar Tiekėjams pakeitus pasiūlymuose pateiktus elektros energijos kaštų skaičiavimus, Perkančiajai organizacijai priėmus kaip tinkamus, nebuvo pažeistas Įstatymo 64 straipsnio 9 dalis. Pažymėjo, kad išlaidos, patirtos po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (2020 m. gegužės 31 d.), nebus pripažintos tinkamomis finansuoti, jas turės padengti savo lėšomis arba projekto sutarties 4.3 punkto nustatyta tvarka kreiptis dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo. Taip pat parengus techninį projektą prašė pateikti pagrindimą, kaip griovimo darbai atitinka Aprašo reikalavimus. Pažymėjo, kad išlaidų tinkamumas dėl griovimo darbų bus nustatytas tik gavus pareiškėjos papildomą paaiškinimą. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja neatsižvelgė į Agentūros 2017 m. lapkričio 22 d. pirkimo dokumentų derinimo raštu Nr. (29-2-2)-AOVA-2354 teiktą rekomendaciją (2017 m. gruodžio 4 d. rašto Nr. 407 9 punktas ir 17 punktas), todėl tai galėtų turėti neigiamos įtakos Projekto įgyvendinimui finansiniu ir laiko atžvilgiu (el. b. l. 50–51).

19Pareiškėja 2018 m. birželio 26 d. raštu ,,Dėl pateiktų pastabų“ Nr. 217 informavo Agentūrą, kad pirkimo dokumentai parengti ir suderinti 2017 m., skelbimas apie pirkimą taip pat parengtas dar 2017 m., o dėl užsitęsusio derinimo ir CVP IS atnaujinimo, skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2018 m. sausio 5 d. Pažymėjo, jog tikslinant ir aiškinant pasiūlymus tiekėjams nebuvo leidžiama tikslinti pasiūlyme nurodytų įrenginių ar jų parametrų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams buvo leidžiami patikslinti tik skaičiuojamieji duomenys, t. y. įrenginių darbo laikas, užtikrinant kad sąnaudos būtų apskaičiuotos teisingai. Neleidusi taisyti elektros sąnaudų, perkančioji organizacija priimtų neteisingą ir tikrovės neatitinkantį pasiūlymą, taip tiekėjams, padariusiems elementarių skaičiavimo klaidų suteikiant privalumų arba atvirkščiai, juos nepagrįstai diskriminuojant. Paaiškino, kad elektros sąnaudų skaičiavimo patikslinimas, nekeičiant nurodytų įrenginių parametrų, yra tiekėjo pasiūlymo paaiškinimas apsirikimo klaidų taisymas, nekeičiant pasiūlymo esmės, ir nedarant kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis (el. b. l. 69–70).

20Agentūra 2018 m. liepos 13 d. raštu ,,Dėl pateiktų atliktų procedūrų derinimo“ Nr. (29-2-2)-APVA-1157 informavo pareiškėją, kad įvertinusi pareiškėjos 2018 m. birželio 26 d. raštu Nr. 217 pateiktus paaiškinimus, nustatė esminius trūkumus. Atkreipė dėmesį, kad dėl išdėstytų neatitikimų, Agentūra inicijuoja pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūrą. Agentūra nurodė nustatytus neatitikimus, t. y. pirkimo dokumentuose nebuvo nustatytas kriterijus dėl darbo užmokesčio ir tiekėjai pateiktuose pasiūlymuose pakeitė elektros energijos kaštų skaičiavimus, o perkančioji organizacija pasiūlymus pripažino kaip tinkamus (el. b. l. 72–74).

21Agentūra 2018 m. liepos 18 d. raštu ,,Dėl įtariamo pažeidimo“ Nr. (29-2-7)-APVA-1207 nurodė, kad pareiškėjos 2018 m. birželio 26 d. raštu Nr. 217 pateiktas paaiškinimas nepagrindžia, jog pirkimo dokumentuose galėjo būti nenurodytas kriterijus dėl darbo užmokesčio. Taip pat pateiktas paaiškinimas nepagrindžia, kad Tiekėjams pakeitus pasiūlymuose pateiktus elektros energijos kaštų skaičiavimus ir pareiškėjai priėmus sprendimą pasiūlymus pripažinti kaip tinkamus, nebuvo pažeista Įstatymo 64 straipsnio 1 dalis. Atsižvelgiant į tai, Agentūra prašė pareiškėjos pateikti išsamius paaiškinimus dėl galimai atliktų nepagrįstų pirkimo procedūrų, t. y. kodėl, kuo vadovaujantis pirkimo dokumentuose nebuvo įtrauktas privalomas reikalavimas, nustatytas Įstatymo 114 straipsnio 8 dalyje, taip pat, ar Tiekėjams pakeitus pasiūlymuose pateiktus elektros energijos kaštų skaičiavimus ir perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą pasiūlymus pripažinti kaip tinkamus, nebuvo pažeistas Įstatymo 64 straipsnio 9 dalis (el. b. l. 71).

22Pareiškėja 2018 m. liepos 25 d. raštu ,,Dėl įtariamo pažeidimo pakartotinai“ Nr. 260 pateikė Agentūrai pakartotinį paaiškinimą, kuriame nurodė, kad pirkimo dokumentai parengti ir suderinti 2017 m. Viešųjų pirkimų tarnyba 2017 m. gruodžio 28 d. informavo apie planinius CVP IS naujinimo darbus, kurie baigti 2018 m. sausio 2 d., 9.00 val. Pažymėjo, jog dėl vykusio sistemos atnaujinimo, skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2018 m. sausio 5 d. Kadangi pirkimas pradėtas 2017 m., todėl pareiškėja reikalavimo pagal Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio redakciją, kuri įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d., neįtraukė. Pažymėjo, kad tiekėjų paprašius paaiškinti bei patikslinti ir ištaisyti elektros energijos kaštų skaičiavimo išlaidas Įstatymo 64 straipsnio 9 dalies nuostatos nebuvo pažeistos, nes nebuvo pakeista pasiūlymų esmė, t. y. nebuvo keičiama kaina ir nebuvo padaryta kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Akcentavo, kad tikslinant ir aiškinant pasiūlymus tiekėjams nebuvo leidžiama tikslinti ar keisti pasiūlyme nurodytų įrenginių ar jų parametrų. Visiems tiekėjams buvo leidžiama patikslinti tik skaičiuojamuosius duomenis, t. y. įrenginių darbo laiką, jokių kitų duomenų nekeičiant, todėl pasiūlymo esmė nebuvo keičiama ar jokie kiti pakeitimai nedaromi, todėl atitiko Įstatymo 64 straipsnio 9 dalies reikalavimus (el. b. l. 67–68).

23Pareiškėja 2018 m. spalio 12 d. raštu ,,Dėl įtariamo pažeidimo“ Nr. 345 pateikė Agentūrai paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad kriterijų dėl darbo užmokesčio privaloma įtraukti nuo 2018 m. sausio 1 d. Pažymėjo, jog pirkimo dokumentai parengti ir suderinti 2017 m., o skelbimas apie pirkimą paskelbtas po 2018 m. sausio 1 d. ne dėl nuo Projekto vykdytojo priklausančių aplinkybių, t. y. parengtas skelbimas buvo taisomas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas ir paskelbtas tik pasibaigus CVP IS naujinimo darbams, kurie truko nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. sausio 2 d. 9.00 val. Atkreipė dėmesį, jog Agentūra, tikrindama pirkimo dokumentus, nenurodė ir nepateikė pastabos, kad jei Pirkimas bus skelbiamas po 2018 m. sausio 1 d., jame turi būti įtrauktas pasiūlymo vertinimo kriterijus dėl darbo užmokesčio. Paaiškino, kad tiekėjų pasiūlymai buvo pakoreguoti nekeičiant pasiūlymų esmės ir nepažeidžiant Įstatymo nuostatų (el. b. l. 63–66).

24Agentūra Sprendimu nustatė, kad Pirkimas paskelbtas 2018 m. sausio 5 d., pirkimo dokumentuose vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų turėjo būti nustatytas kriterijus dėl darbo užmokesčio. Pareiškėja 2018 m. birželio 26 d. raštu Nr. 217 pateikė paaiškinimą, kuris nepagrindžia, kad pirkimo dokumentuose galėjo būti nenurodytas minėtas reikalavimas. Taip pat minėtas paaiškinimas nepagrindžia, kad tiekėjams pakeitus pasiūlymuose pateiktus elektros energijos kaštų skaičiavimus ir perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą pasiūlymus pripažinti kaip tinkamus, nebuvo pažeista Įstatymo 64 straipsnio 9 dalis. Pažymėjo, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Įstatymo redakcija, pagal kurią vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų turi būti nustatytas kriterijus dėl darbo užmokesčio, tačiau pareiškėja Pirkimo dokumentuose nenustatė minėto kriterijaus. Agentūra pareiškėjai taikė 10 proc. ir 5 proc. finansines pataisas, tačiau atsižvelgdama į tai, kad nustačius kelis tos pačios procedūros pažeidimus, pataisos norma nustatoma pagal sunkiausią pažeidimą bei įvertinusi nustatytų pažeidimų pobūdį ir tai, kad nebuvo ribojama kitų tiekėjų konkurencija bei nebuvo pažeistos jų teisės, vadovaudamasi proporcingumo principu, taikė 10 proc. finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės be PVM. Pasirašytos sutarties vertė be PVM – 1 194 270 Eur, finansinės pataisos dydis – 119 427 Eur be PVM (1 194 270 x 10 proc.) (el. b. l. 13–18).

25Agentūra 2018 m. spalio 24 d. raštu ,,Dėl nustatyto pažeidimo“ Nr. (29-2-7)-APVA-3092 informavo pareiškėją, kad atliko pažeidimo tyrimą dėl Projekto bei nustatė Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio ir 64 straipsnio 9 dalies pažeidimą. Agentūra 2018 m. spalio 3 d. raštu ,,Dėl įtariamo pažeidimo“ Nr. (29-2-7)-APVA-2628 ,,Dėl įtariamo pažeidimo“ pateikė pareiškėjai sprendimo dėl pažeidimo projektą, kuriame informavo projekto vykdytoją apie nustatytą pažeidimą bei planuojamą taikyti finansinę korekciją ir paprašė pateikti papildomą, galimai pažeidimą paneigiančią, informaciją. Projekto vykdytojas 2018 m. spalio 12 d. raštu Nr. 345 pateikė paaiškinimus, tačiau pateikti paaiškinimai pažeidimo padarymo fakto nepaneigė. Agentūra, atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, įvertinusi nustatyto pažeidimo pobūdį, už vieno iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus dėl darbo užmokesčio nenustatymo Pirkimo dokumentuose, pažeidžiant Įstatymo 64 straipsnio 1dalies 1 punkto a papunktį, vadovaujantis proporcingumo principu, taikė 10 proc. finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės. Vadovaudamasi Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintų Gairių dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą (toliau – ir Gairės) 2.2 punkto 17 dalimi, kai perkančioji organizacija leidžia konkurso dalyviui ir (arba) kandidatui pakeisti savo pasiūlymą, kai pasiūlymai vertinami, taikoma 25 proc. finansinė pataisa, kuri gali būti sumažinta iki 10 arba 5 proc., atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, įvertinus nustatyto pažeidimo pobūdį, už Tiekėjų pakeistus pasiūlymuose pateiktus elektros energijos kaštų skaičiavimus ir perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą šiuos pasiūlymus pripažinti kaip tinkamus, pažeidžiant Įstatymo 64 straipsnio 9 dalį, vadovaujantis proporcingumo principu, taikė 5 proc. finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės. Pažymėjo, jog nustačius kelis tos pačios procedūros pažeidimus, nustatytina finansinės pataisos norma pagal sunkiausią pažeidimą – 10 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės be PVM. Agentūra iš viso pripažino 119 427 Eur be PVM (ES fondų lėšos – 95 079,65 Eur, projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos – 24 347,35 Eur) lėšų netinkamomis finansuoti Projekto išlaidomis, kurios bus išskaičiuotos iš Projekto vykdytojo teikiamų mokėjimo prašymų (el. b. l. 11–12).

26Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Įstatymas ir Gairės. Įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d.) 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktyje buvo numatyta, kad perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus, pavyzdžiui: techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas (pavyzdžiui, taikant šį kriterijų gali būti vertinama, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį).

27Įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d.) 114 straipsnio 8 dalies a papunktyje buvo nustatyta, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio redakcija: techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas. Darbų pirkimuose privaloma įtraukti šį kriterijų įvertinant, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

28Pagal Įstatymo 58 straipnio 5 dalį (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.), jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi.

29Įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktyje nustatyta, kad perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus, pavyzdžiui: techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas. Darbų pirkimuose privaloma įtraukti šį kriterijų įvertinant, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

30Įstatymo 64 straipsnio 9 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad vadovaudamasis šio įstatymo 58 straipsnio 5 dalimi, perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkantysis subjektas, vertindamas pasiūlymus radęs pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

31Gairių 2.1 punkto 8 dalyje nustatyta, kad kai nenurodomi atrankos kriterijai skelbime apie pirkimą ir (arba) atrankos kriterijai (ir jų korekciniai koeficientai) skelbime apie pirkimą arba konkurso specifikacijose, tuomet taikoma 25 proc. finansinė pataisa, kuri gali būti sumažinta iki 10 arba 5 proc., jei atrankos ir sutarties sudarymo kriterijai buvo nurodyti skelbime apie pirkimą (arba konkurso specifikacijose dėl sutarties sudarymo kriterijų), tačiau nepakankamai išsamiai.

32Gairių 2.2 punkto 17 dalyje nustatyta, kad kai perkančioji organizacija leidžia konkurso dalyviui ir (arba) kandidatui pakeisti savo pasiūlymą, kai pasiūlymai vertinami, tuomet taikoma 25 proc. finansinė pataisa, kuri gali būti sumažinta iki 10 arba 5 proc., atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą.

33Gairėse taip pat nustatyta, jog kai nustatomi keli tos pačios konkurso procedūros pažeidimai, pataisų normos nesudedamos, o pataisos norma (5, 10, 25 arba 100 proc.) nustatoma pagal sunkiausią pažeidimą.

34Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio naujai redakcijai, perkančiajai organizacijai kaip vieną iš ekonominio naudingumo kriterijų yra privaloma nustatyti kriterijų dėl darbo užmokesčio. Pareiškėja ginčija aplinkybę, jog Pirkimo dokumentai buvo rengiami 2017 m. ir ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių, t. y. parengtas skelbimas buvo taisomas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas bei Viešųjų pirkimų tarnyboje vyko CVP IS naujinimo darbai, Pirkimas buvo paskelbtas 2018 m. sausio 5 d.

35Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyboje nuo 2017 m. gruodžio 28 d. nuo 17:00 val. iki 2018 m. sausio 2 d. 9:00 val. atliekami planiniai techniniai darbai, kurių metu CVP IS neveikė (el. b. l. 20, 21). Kaip skunde nurodo pareiškėja, CVP IS buvo sukurtas pirkimas, skelbimas ir pridėti visi pirkimo dokumentai 2017 m. gruodžio 20 d. (el. b. l. 1–10), o Pirkimas paskelbtas 2018 m. sausio 5 d. Pažymėtina, jog Įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d.) 114 straipsnio 8 dalies a papunktyje buvo nustatyta, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio redakcija, pagal kurią privaloma privaloma nustatyti kriterijų dėl darbo užmokesčio. Teismo vertinimu, pareiškėja, teikdama pasiūlymą, kai galiojo Įstatymo redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d., žinojo, jog nuo 2018 m. sausio 1 d. bus privaloma nustatyti kriterijų dėl darbo užmokesčio, kadangi tai buvo nustatyta Įstatymo 114 straipsnio 8 dalies a papunktyje. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos pateikti dokumentai CVP IS buvo 2017 m. gruodžio 20 d., o vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi perkančiosios organizacijos pateiktus skelbimus, privalo supaprastinto pirkimo atveju – per 3 darbo dienas, mažos vertės pirkimo atveju – per vieną darbo dieną nuo jų gavimo paskelbti juos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimo paskelbimo data yra laikoma jo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data. Agentūra Sprendime nurodė, kad Pirkimas vykdytas supaprastinto atviro konkurso būdu, užsienio tiekėjai dalyvauti Pirkime nebuvo kviečiami ir pasiūlymų neteikė (el. b. l. 13–18). Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, jog pareiškėjos Pirkimas CVP IS turėjo būti paskelbtas ne vėliau nei 2017 m. gruodžio 27 d., t. y. galiojant Įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio redakcijai, kurioje nėra numatyta nustatyti kriterijų dėl darbo užmokesčio. Be to, nagrinėjamoje byloje duomenų, kad Viešųjų pirkimų tarnyba būtų informavusi pareiškėją apie tai, jog nuo 2017 m. gruodžio 28 d. CVP IS bus atliekami planiniai techniniai darbai ar, kad pareiškėjos skelbimas nebus paskelbtas iki 2018 m. sausio 1 d., nėra.

36Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. vasario 7 d. raštu ,,Dėl pasiūlymo“ Nr. 39 kreipėsi į UAB ,,( - )“, raštu ,,Dėl pasiūlymo“ Nr. 35 į UAB ,,( - )“, raštu ,,Dėl pasiūlymo“ Nr. 40 į UAB ,,( - )“, raštu ,,Dėl pasiūlymo“ Nr. 36 į UAB ,,( - )“, taip pat pareiškėja 2018 m. vasario 21 d. raštais ,,Dėl pasiūlymo“ Nr. 67, 68, 66, 65 kreipėsi į minėtas bendroves nurodydama, jog buvo nustatyti neaiškumai, todėl prašė paaiškinti pasiūlymus (el. b. l. 27–39). Kaip matyti iš skundo, pareiškėja priėmė UAB ,,( - )“ ir UAB ,,( - )“ pasiūlymus kaip tinkamus (el. b. l. 1–10) bei 2018 m. gegužės 2 d. pareiškėja ir UAB ,,( - )“ pasirašė Rangos sutartį Nr. 33 dėl Projekto atlikimo (el. b. l. 61–62).

37Agentūra, atlikusi Projekto patikrinimą, nustatė esminius trūkumus ir prašė pateikti paaiškinimą dėl pakeistų elektros energijos kaštų skaičiavimų (el. b. l. 49–51). Pareiškėja pateiktame paaiškinime nurodė, kad tikslinant ir aiškinant pasiūlymus tiekėjams nebuvo leidžiama tikslinti pasiūlyme nurodytų įrenginių ar jų parametrų, o buvo leidžiama patikslinti tik skaičiuojamieji duomenys, t. y. įrenginių darbo laikas, užtikrinant, kad sąnaudos būtų apskaičiuotos teisingai. Pažymėjo, kad neleidusi taisyti elektros sąnaudų, perkančioji organizacija priimtų neteisingą ir tikrovės neatitinkantį pasiūlymą, taip tiekėjams, padariusiems elementarių skaičiavimo klaidų suteikiant privalumų arba atvirkščiai, juos nepagrįstai diskriminuojant. Taip pat pažymėjo, jog elektros sąnaudų skaičiavimo patikslinimas, nekeičiant nurodytų įrenginių parametrų, yra tiekėjo pasiūlymo paaiškinimas, apsirikimo klaidų taisymas (el. b. l. 69–70). Agentūra nurodė, kad pareiškėjos pateiktas paaiškinimas nepagrindžia, jog nebuvo pažeista Įstatymo 64 straipsnio 9 dalis, todėl Agentūra inicijuoja pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūrą (el. b. l. 72–74). Taip pat Agentūra nurodė pareiškėjai pateikti paaiškinimą, ar tiekėjams pakeitus pasiūlymuose pateiktus elektros energijos kaštų skaičiavimus ir perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą pasiūlymus pripažinti kaip tinkamus, nebuvo pažeistas Įstatymo 64 straipsnio 9 dalis (el. b. l. 71). Pareiškėja, pakartotinai pateikusi paaiškinimą nurodė, kad Įstatymo 64 straipsnio 9 dalies nuostatos nebuvo pažeistos, nes nebuvo pakeista pasiūlymų esmė, t. y. nebuvo keičiama kaina nebuvo padaryta kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (el. b. l. 67–68). Agentūra Sprendime pripažino, kad pareiškėja pažeidė Įstatymo 64 straipsnio 9 dalį (el. b. l. 13–18).

38VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vadovaudamasi šio įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

39Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktikoje išaiškinta, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 2 straipsniu konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191).

40Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ <…> nustatyta tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas aiškintina tapačiai, kaip Teisingumo Teismo SAG ELV Slovensko byloje pateikiamas ES teisės aiškinimas, t. y. kad ji reiškia dalyvio teisę taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi aritmetinė klaida VPĮ <…> taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-660-415/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015).

41Pažymėtina, jog vadovaujantis Įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi, pareiškėja, vertindama tiekėjų UAB ,,( - )” ir UAB ,,( - )” patikslintus pasiūlymus, negalėjo keisti susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ir sąnaudų. Pareiškėja pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad elektros energijos vieneto kaina [b] (Eur/kWh) buvo nurodyta perkančiojo subjekto ir yra lygi 0,12. Pagal tiekėjo pateiktus ir nurodytus duomenis objektyviai apskaičiuojami ,,Metiniai energijos kaštai esant garantuotam skaičiuotinam vidutiniam metiniam elektros energijos suvartojimui [c] = [a] x [b], Eur / metus”, kurie, padauginus iš 10 ir yra T4 kriterijaus įvertiniams. Tiekėjams buvo leidžiami patikslinti tik skaičiuojamieji duomenys, t. y. įrenginių darbo laikas, jokių kitų duomenų nekeičiant (el. b. l. 63–66, 67–68). Akcentuotina, jog pareiškėjos nurodomų skaičiuojamųjų duomenų keitimas bei gaunami kiti apskaičiavimai nėra laikomas kaip apsirikimo klaidų taisymas. Nors pareiškėja vertino tiekėjų UAB ,,( - )” ir UAB ,,( - )” patikslinimus dėl elektros sąnaudų skaičiavimo kaip pasiūlymo paaiškinimą, tačiau teismo vertinimu, elektros sąnaudų skaičiavimo patikslinimas vertintinas kaip pasiūlymo pakeitimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Įstatymo 53 straipsnio 1 dalį perkantysis subjektas privalo nustatyti pakankamą paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminą, kad tiekėjai spėtų laiku ir tinkamai parengti ir pateikti paraiškas ir pasiūlymus. Šiuo atveju, tiekėjai, atsižvelgdami į pareiškėjos nustatytą pasiūlymų pateikimo terminą, iki termino pabaigos turėjo pateikti tikslius skaičiuojamuosius duomenis, o pateiktuose pasiūlymo paaiškinimuose galėjo taisyti aiškias aritmetines klaidas, nepateikiant naujų apskaičiavimų, kuriais iš esmės buvo pateiktas naujas pasiūlymas.

42Dėl pareiškėjai taikytų finansinių korekcijų teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. splaio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 7 priedo 10 punktą, kai dėl nustatyto pažeidimo pagal Gaires galėtų būti taikomos skirtingos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos, dėl atitinkamos normos taikymo, laikantis proporcingumo principo, sprendžiama atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir įvertinant su juo susijusias aplinkybes: 10.1. ar pirkimas (išskyrus tarptautinį pirkimą) nekelia tarptautinio susidomėjimo (pvz., vertinama, ar kitose valstybėse narėse esantys ūkio subjektai siekė pateikti pasiūlymą dėl pirkimo, arba, kai apie tai nėra duomenų, vertinama, ar tokie ūkio subjektai dalyvavo vykdant panašius pirkimus (vadovaujantis turima informacija apie analogiškus projektus) ir kt.); 10.2. ar nebuvo neteisėtai ribojama rangovų, prekių tiekėjų ir (ar) paslaugų teikėjų konkurencija (pvz., vertinama, ar sudarytos sąlygos potencialiam rangovui, prekių tiekėjui ir (ar) paslaugų teikėjui pateikti pasiūlymą, pateiktų pasiūlymų skaičius ir kt.); 10.3. ar dėl nustatytų diskriminuojančių reikalavimų nebuvo atmesta pasiūlymų; 10.4. ar yra kitų, atsižvelgiant į taikytinų teisės normų pažeidimo pobūdį ir sunkumą, laikantis proporcingumo principo įgyvendinančiosios institucijos nustatytų aplinkybių (pretenzijų ir skundų nebuvimas savaime nėra lengvinanti aplinkybė).

43Agentūra Sprendime nustatydama taikytinos finansinės pataisos dydį, atsižvelgė į tai, kad pirkimas nekėlė tarptautinio susidomėjimo – Pirkimas vykdytas supaprastinto atviro konkurso būdu, užsienio tiekėjai dalyvauti Pirkime nebuvo kviečiami ir pasiūlymų neteikė, taip pat Agentūra atsižvelgė į tai, kad nebuvo ribojama tiekėjų konkurencija. Pažymėjo, jog Pirkimo sutartimi siekiama visai visuomenei reikšmingų tikslų – gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės, aplinkos apsaugos, todėl šią aplinkybę pripažino kaip lengvinančią. Agentūra, pareiškėjai už padarytą pažeidimą pagal Gairių 2.1 punkto 8 dalį taikė 10 proc. finansinę pataisą, o pagal Gairių 2.2 punkto 17 dalį – 5 proc. finansinę pataisą. Taip pat atsižvelgdama į tai, kad pataisos norma nustatoma pagal sunkiausią pažeidimą ir vadovaudamasi proporcincumo principu, taikė 10 proc. Finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės be PVM (el. b. l. 13–18).

44Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad įstatyme nustatytų institucijų priimtų nutarimų taikyti asmeniui konkrečią sankciją pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę užtikrina teismas. Teismas, atsižvelgęs į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad tokia sankcija asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga (2008 m. sausio 21 d. nutarimas, 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas, aiškindamas proporcingumo principą, 2000 m. gruodžio 6 d. nutarime yra nurodęs, jog teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai reiškia tai, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp teisės pažeidimų ir už šiuos pažeidimus nustatytų nuobaudų turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija), šie principai neleidžia nustatyti už teisės pažeidimus tokių nuobaudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui. Konstitucinis Teismas 2001 m. spalio 2 d. nutarime yra konstatavęs, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, tačiau neturi asmens varžyti akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti.

45Teismo vertinimu, Agentūra nepagrįstai pripažino, jog pareiškėja atliko pažeidimą pagal Gairių 2.1 punkto 8 dalį ir taikė 10 proc. finansinę pataisą, tačiau Agentūra teisėtai ir pagrįstai pagal Gairių 2.2 punkto 17 dalį pareiškėjai taikė 5 proc. finansinę pataisą. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis proporcingumo principu, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies, todėl Agentūros Sprendimo dalis, kuria nuspręsta pareiškėjai taikyti 10 proc. finansinę pataisą pagal Gairių 2.1 punkto 8 dalį, naikintina.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

47Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakruojo vandentiekis“ skundą tenkinti iš dalies.

48Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018 m. spalio 19 d. sprendimo dėl pažeidimo Nr. IT01 dalį ta apimtimi, kurią nuspręsta pareiškėjai taikyti 10 proc. finansinę pataisą pagal Gairių 2.1 punkto 8 dalį.

49Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti.

50Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) ,,Pakruojo... 5. Nurodė, kad 2018 m. spalio 24 d. gavo atsakovės raštą ,,Dėl nustatyto... 6. Paaiškino, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos... 7. Įstatymas nenumato detalesnių ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus... 8. Tiekėjai pirkime buvo pateikę savo pasiūlymus su elektros energijos kaštų... 9. Susidarančių nuotekų skaičiavimo tvarkos teikėjams keisti nebuvo... 10. Paaiškino, kad Sprendime nurodytos finansinės korekcijos buvo taikytos... 11. Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 12. Nurodė, kad Pirkimas vykdytas pagal ekonominio naudingumo vertinimo... 13. Paaiškino, jog priešingai nei skunde nurodo pareiškėja, Tiekėjų... 14. Pareiškėjai už padarytą pažeidimą pagrįstai taikyta 10 proc. ir 5 proc.... 15. Teismas... 16. Byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos... 17. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėja ir UAB ,,( - )“ 2018... 18. Pareiškėja 2018 m. birželio 21 d. raštu ,,Dėl pateiktų atliktų... 19. Pareiškėja 2018 m. birželio 26 d. raštu ,,Dėl pateiktų pastabų“ Nr.... 20. Agentūra 2018 m. liepos 13 d. raštu ,,Dėl pateiktų atliktų procedūrų... 21. Agentūra 2018 m. liepos 18 d. raštu ,,Dėl įtariamo pažeidimo“ Nr.... 22. Pareiškėja 2018 m. liepos 25 d. raštu ,,Dėl įtariamo pažeidimo... 23. Pareiškėja 2018 m. spalio 12 d. raštu ,,Dėl įtariamo pažeidimo“ Nr. 345... 24. Agentūra Sprendimu nustatė, kad Pirkimas paskelbtas 2018 m. sausio 5 d.,... 25. Agentūra 2018 m. spalio 24 d. raštu ,,Dėl nustatyto pažeidimo“ Nr.... 26. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Įstatymas ir Gairės. Įstatymo... 27. Įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 1... 28. Pagal Įstatymo 58 straipnio 5 dalį (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio... 29. Įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) 64 straipsnio 1... 30. Įstatymo 64 straipsnio 9 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1... 31. Gairių 2.1 punkto 8 dalyje nustatyta, kad kai nenurodomi atrankos kriterijai... 32. Gairių 2.2 punkto 17 dalyje nustatyta, kad kai perkančioji organizacija... 33. Gairėse taip pat nustatyta, jog kai nustatomi keli tos pačios konkurso... 34. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad nuo 2018 m. sausio 1 d.,... 35. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyboje nuo 2017... 36. Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. vasario 7 d.... 37. Agentūra, atlikusi Projekto patikrinimą, nustatė esminius trūkumus ir... 38. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vadovaudamasi šio įstatymo 45... 39. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas)... 40. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ <…> nustatyta tiekėjų... 41. Pažymėtina, jog vadovaujantis Įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi, pareiškėja,... 42. Dėl pareiškėjai taikytų finansinių korekcijų teismas pažymi, kad pagal... 43. Agentūra Sprendime nustatydama taikytinos finansinės pataisos dydį,... 44. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad įstatyme nustatytų institucijų... 45. Teismo vertinimu, Agentūra nepagrįstai pripažino, jog pareiškėja atliko... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakruojo vandentiekis“... 48. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 49. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti.... 50. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...