Byla 2-727-280/2009
Dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo AB „City Service” atstovams J. T. ir A. Š., Panevėžio savivaldybės administracijos atstovei D. N.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo AB „City Service“ ieškinį atsakovui Panevėžio m. savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės ir UAB „Panevėžio želdynai“ ir UAB „Šiaulių apželdinimas“, dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

3Ieškovas AB „City Service“ ieškiniu atsakovui Panevėžio m. savivaldybės administracijai bei tretiesiems asmenims UAB „Panevėžio želdynai“ ir UAB „Šiaulių apželdinimas“ prašo pripažinti negaliojančiu komisijos sprendimą atmesti AB „City Service“ pateiktą pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą, įpareigoti atsakovą sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, vadovaujantis konkurso sąlygose įtvirtintu mažiausios kainos vertinimo kriterijumi, įpareigoti atsakovą paskelbti ieškovą laimėjusiu konkursą dalyviu ir sudaryti juo pirkimo sutartį.

4Ieškovas nurodo, kad Panevėžio m. savivaldybės administracija 2009-04-10 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Panevėžio miesto želdinių priežiūros paslaugos 2009–2010 metams“. Pagal pirkimo sąlygas, patvirtintas 2009-03-12 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, ieškovas AB „City Service“ pateikė atitinkamą pasiūlymą. Po pasiūlymo pateikimo Panevėžio m. savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009-05-26 dienos raštu pareikalavo pagrįsti pasiūlyme siūlomą kainą. 2009-06-19 Panevėžio m. savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija pranešė ieškovui, kad jo pasiūlymas atmestas, nes ieškovas nepagrindė neįprastai mažos pasiūlytos kainos, nustatė pasiūlymų eilę. Tuo pačiu pranešimu buvo priimtas sprendimas ir dėl laimėjusio konkursą pasiūlymo. Juo tapo UAB „Panevėžio želdynai“.

5Ieškovas tvirtina, kad Panevėžio m. savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 dalies reikalavimą, nes ieškovas pateikė tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus. Atsakovas tinkamai neįsigilino bei neįvertino ieškovo pateiktų dokumentų, pagrindžiančių pateiktą pasiūlymą, pažeidė konkurso sąlygose nustatytas normas, imperatyvias įstatymo normas. 2009-06-26 pateikė pretenziją dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo. 2009-07-02 atsakovas raštu nurodė, kad ieškovo pretenzija dėl pasiūlymo eilės nustatymo ir sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo yra nepagrįsta.

6Panevėžio savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti.

7Atsakovas tvirtina, kad ieškinys nepagrįstas. Viešųjų pirkimų įstatymo normos dėl neįprastai mažos kainos paskirtis – apsaugoti perkančiąją organizacija nuo grėsmės, kad sudaryta pirkimo sutartis gali būti tinkamai neįvykdyta. Pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalį tiekėjas turi pateikti tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus. Tie įrodymai negali būti vertinami formaliai. AB „City Service“ pateikė pasiūlytos kainos pagrindimą, t. y. paslaugų 42 lokalines sąmatas. Joms išnagrinėti 2009-06-09 administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta ekspertų grupė, kuri konstatavo, kad pateiktose sąmatose nėra nurodyta pridėtinių išlaidų dedamosios dalies, 36 sąmatose nėra pelno dedamosios dalies, visų resursų sąnaudų koeficientas K4 sumažintas nuo 1 iki 0,005-0,8, sudarant sąmatas nebuvo įvertintos žaliųjų atliekų transportavimo sąnaudos, netinkamai įvertinti grunto, gėlių daigų, trąšų ir chemikalų kiekiai, vejų laistymo sąnaudos. Viešųjų pirkimų komisija, atmesdama pasiūlymą, nurodė konkrečias pasiūlymo atmetimo priežastis, padarė išvadą, kad pagal pateiktus duomenis nepagrįsta per maža kaina ir pasiūlymo pagrindimo sąmatose nurodytos paslaugos, neatitinkančios perkamų paslaugų.

8Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodė, kad ieškovas tik vienoje lokalinėje sąmatoje nurodė visų struktūros dalių paskaičiavimus, kitose nebuvo atlikti visi atsakovo rašte nurodyti paskaičiavimai.

9Kiti tretieji asmenys atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

10Ieškinys atmestinas (CPK 270 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str., 122 str.).

11 Nustatytos faktinės aplinkybės

12Panevėžio m. savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009 m balandžio 10 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Panevėžio miesto želdinių priežiūros paslaugos 2009–2010 metams“, kuriuo buvo numatyta pirkti miesto želdinių priežiūros paslaugas, kurios detalizuotos 4 ir 5 supaprastinto atviro konkurso sąlygų prieduose. Šiuose prieduose išvardintos ir konkretizuotos perkamos paslaugos, nustatyti reikalavimai atliekamoms paslaugoms: medžių ir krūmų priežiūrai, sodinimui, vejų priežiūrai, gėlynų priežiūrai, gėlynų ir vejų įrengimui, kitoms paslaugoms: laužavietėms, kapaviečių papuošimui ir pan. Pirkėjas šiuose prieduose nurodė perkamų prekių paslaugų ir darbų pavadinimus, jų kiekį, paslaugų ir darbų apimtį, visą pirkimo objektui reikalingą informaciją.

13Ieškovas AB „City Service“ 2009-04-22 pateikė pasiūlymą, kuriuo nurodė bendrą pasiūlymo kainą (visų įkainių suma) su PVM 1 982,54 Lt. Nurodė, kad į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 316,54 Lt. Nurodė, kad pasiūlymo įvykdymo užtikrinimui pateiks 100 000 Lt įvykdymo laidavimo raštą Nr. 1076993 PZU Lietuva“. Pasiūlymo galiojimo laikas – iki 2009-09-24.

142008-05-22 Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pasiūlymus, paprašė ieškovo AB „City Service“ patikslinti pasiūlymą, tarp kitų reikalavimų prašyme nurodė pagrįsti siūlomą kainą ir pateikti kiekvieno įkainio sudėtines dalis ir skaičiavimus. Nurodė pagrindžiant paslaugos kainą konkrečiame įkainyje „nurodyti savikainos struktūrą: darbo užmokesčio kaštus, išlaidas socialinio draudimo įmokoms, pridėtines išlaidas, medžiagų kainą, sąnaudas mechanizmams, kitas išlaidas (dėl pavojingų darbo sąlygų ir pan.), numatomą pelną bei kitus konkurso dalyvio nuomone kainą pagrindžiančius duomenis“.

152009-06-05 ieškovas pateikė siūlomos kainos pagrindimą, 42 vnt. lokalines sąmatas, jose pateikdamas kiekvieno įkainio sudėtines dalis ir skaičiavimus. Viešųjų pirkimų komisija padarė išvadą 2009-06-18 posėdyje, kad AB „City Service“ nepagrindė pasiūlymo kainos, pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Nutarė

16ieškovo AB „City Service“ pasiūlymą 1 982,54 Lt su PVM atmesti, nustatė pasiūlymų eilę: Nr. 1. UAB „Panevėžio želdynai“ (pasiūlymo kaina 3 910,14 Lt su PVM), Nr. 2. UAB „Šiaulių apželdinimas“ (pasiūlymo kaina 6 827,15 Lt su PVM).

17Nurodė, kad 25 sąmatose sumažintas K4 (visų resursų sąnaudų koeficientas) nuo 1 iki 0,005–0,8. Sumažinus šį koeficientą nepagrįstai sumažinamas paslaugos įkainis Konkurso sąlygų 5 priede „Panevėžio miesto želdinių priežiūros paslaugų techninė specifikacija“ eil. Nr. 1 prižiūrint medžius ir krūmus nustatytas reikalavimas išvežti atliekas į atliekų kompostavimo aikštelę. Nuo miesto ribos iki kompostavimo aikštelės atstumas yra 12 km, aikštelė vienintelė mieste (Dvarininkų k.). Šios sąnaudos vienose sąmatose neįvertintos, o kitose – nurodytos, bet atstumas 1 km arba 3 km. Ieškovas teismo posėdyje nurodė, kad šias atliekas būtų perdavusi „Bionovus“, o ši išsigabenusi, todėl atliekų išvežimo sąnaudos nenurodytos. Kodėl nurodytos 1 km ir 3 km, nepaaiškino. Preliminari sutartis su UAB „Bionovus“ viešųjų pirkimų komisijai pateikta nebuvo.

18Atsakovo viešo pirkimo komisija nurodė, kad sąmatoje Nr. 1.2 apskaičiuota medžių iki 24 cm kirtimui, kai konkurso sąlygose reikalaujama įkainio iki 25 cm storio medžių kirtimui. Atitinkamai sąmatoje 1.3, 1.6 nurodyti įkainiai iki 0,5 m, nors konkurso sąlygose nurodyta paslauga medžiams daugiau nei 0,5 m. Ieškovai teismo posėdyje tvirtino, kad įkainiai vienodi, nes sąnaudos nesiskiria. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija panašiai išanalizavo visas ieškovo pateiktas sąmatas ir padarė konkrečias išvadas dėl kiekvienos sąmatos atskirai. Padarė išvadas, kad dalyje sąmatų, be to, kas pasakyta anksčiau, neįtrauktos ne tik paslaugos, bet paslaugų pirkimo medžiagos, kurių kiekis į sąmatas neįtrauktas, kitose –įtrauktas nepilnas jų kiekis (lokalinės sąmatos 1.9,4.1;4.2 5.1, 5.3). Ieškovas tvirtina, kad pateiktos sąmatos turi būti įvertintos bendrai, o ne skyrium. Todėl vienose jų yra ir pridėtinės išlaidos, ir pelnas, kurių ieškovui pakaks teikiant paslaugas atsakovui.

19Teismo posėdyje ieškovo atstovai nurodė, kad papildomos išlaidos bus dengiamos ir iš pajamų, gautų teikiant paslaugas kitiems juridiniams asmenims Panevėžio mieste, pateikė šių asmenų, kuriems paslaugos teikiamos, sąrašą. Tvirtino, kad tos pajamos tikrai yra gaunamos, jų sąskaita galima mažinti Panevėžio m. savivaldybės žinioje esančių želdinių priežiūros išlaidas, nes darbuotojams, kurie dirba kituose objektuose, galima didinti darbo krūvį pagal galiojančias aptarnavimo normas. Tiesiogiai šiuos tvirtinimus patvirtinančių įrodymų nepateikta.

20Ieškovas 2009-06-26 pateikė pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo ir pasiūlymų eilės sudarymo. Reikalavo panaikinti komisijos sprendimą dėl preliminarios eilės bei laimėjusio dalyvio nustatymo, prašė iš naujo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, įvertinant ir AB „City Service“ pasiūlytą mažiausią kainą.

212009-07-01 Viešųjų pirkimų komisija pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, atsakydama konkrečiai į kiekvieną argumentą. Po to ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą.

22Šias nustatytas aplinkybes patvirtina šalių pateikta Panevėžio m. savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009-03-12 supaprastinto atviro konkurso „Panevėžio miesto želdinių priežiūros paslaugos 2009–2010 metams“ pirkimo sąlygos, šalių pateikti pirkimo dokumentai, pretenzijos, atsakymai.

23Teisiniai argumentai

24Nenustatyta, kad ieškovo teisės, atmetus jo pasiūlymą, buvo pažeistos, kad konkurso sąlygos nebuvo skaidrios. Ieškovas, dalyvaudamas supaprastintame atvirajame konkurse ir teikdamas pasiūlymą pagal „Panevėžio miesto želdinių priežiūros paslaugos 2009–2010 metams“ konkurso sąlygas, pasiūlė neįprastai mažą želdinių priežiūros kainą ir perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti jas pagrįsti (Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str.). 2008-10-16 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 52.4 punkte nurodyta, kad pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža (neįprastai maža kaina – tai pasiūlytų prekių, paslaugų ar darbų kaina, kuri daugiau kaip 15 procentų yra mažesnė už visų tiekėjų (dviejų ar daugiau), kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį) ir perkančiai organizacijai pareikalavus dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, išskyrus derybų atvejais. Įstatymo ir taisyklių norma dėl neįprastai mažos kainos apsaugo perkančiąja organizaciją nuo grėsmės, kad sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis gali būti neįvykdyta, netinkamai įvykdyta dėl tik nuo tiekėjo priklausančių priežasčių. Ieškovas atsakė perkančiajai organizacijai, pasiūliusiai pagrįsti kainas ir paprašiusiai nurodyti paslaugų įkainių sudedamąsias dalis, todėl komisija esamomis sąlygomis negalėjo daryti patikimos išvados, kad ieškovo pasiūlymo kaina pagrįsta. Ieškovo pateikti teismui įrodymai nepaneigia šios padarytos išvados. Pagal ieškovo atstovų paaiškinimus galima daryti tik išvadą, kad paslaugos teikimo kaina, nurodyta pasiūlyme, yra nepakankama, ją gali tekti dengti iš ieškovo kitaip gaunamų pajamų, kurios nėra atitinkamai garantuojamos. Be to, ši aplinkybė nebuvo nurodyta viešųjų pirkimų komisijai tuomet, kai buvo pareikalauta pagrįsti neįprastai mažą kainą, pateikiant kiekvieno įkainio sudėtines dalis ir skaičiavimus: nurodyti darbo užmokesčio kaštus, išlaidas socialinio draudimo įmokoms, pridėtines išlaidas, medžiagų kainą, sąnaudas mechanizmams, kitas išlaidas, numatomą pelną bei kitus konkurso dalyvio nuomone kainą pagrindžiančius duomenis (žr. 2009-05-22 protokolą). Ieškovui nebuvo kliūčių ir nurodymų teikti tik apibrėžtus duomenis ir jei iš jų negalima daryti pagrįstos išvados, kad kaina pagrįsta. Vėl komisijai reikalauti naujų duomenų, kaip tvirtino ieškovo atstovai teismo posėdyje, irgi nėra pagrindo. Ieškovas turi pateikti visus duomenis kainai pagrįsti tuomet, kai to pareikalaujama. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 2 dalis neriboja tiekėjo paaiškinimų, kainos pagrindimo, atsakovas turėjo teisę ir galimybę pateikti kitokių duomenų, kad pagrįsti pasiūlymą. Atsakovui buvo pateiktos tik sąmatos, nepateikti duomenys apie sutartį su kitais asmenimis, užtikrinančią pasiūlymo įvykdymą. Ar kaina nepagrįstai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į įstatymo reikalavimus ir konkrečias aplinkybes. Perkančioji organizacija, vertindama neįprastai mažą kainą, jos sudėtines dalis, atsižvelgia į teikiamų paslaugų ekonomiškumą, pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas. Šioje byloje nenustatyta, kad perkančioji organizacija netinkamai vertino pasiūlymą bei jo pagrindimą, nes iš esmės vertinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių ieškovas nenuginčijo, ginčijo tik padarytas išvadas, nurodė, kad ekspertai neturi teisės sudaryti sąmatų, kad komisija iki galo neišsiaiškino kainos pagrįstumo, kad nevertino to, kad ieškovas yra priežiūros paslaugų rinkos lyderis, turi kitų pranašumų ir pan. Be to, paslaugų pirkimo sąlygose nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę keisti paslaugų apimtis, nekeisdama įkainių (14.6 p.), todėl paslaugų tiekėjas, priklausomai nuo paslaugų apimties, gali patirti nuostolių, jei teikiant konkrečias paslaugas jų kainą bus numatyta kompensuoti kitų, konkrečiu metu neteikiamų, paslaugų ar asmenų sąskaita.

25Nustačius, kad ieškovo pasiūlymas atmestas pagrįstai, kiti ieškovo reikalavimai nebesvarstomi, nes jie negali būti tenkinami dėl pasiūlymo atmetimo. Neanalizuojami ir kiti ieškovo ieškinio argumentai, nes jie nebeturi tiesioginės įtakos ieškovo teisėms, nepagrindžia ieškinio reikalavimų.

26Dėl to, kas pasakyta, ieškinys netenkinamas, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą (CPK 92 str., CPK 79 str., CPK 96 str. 2 d.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.

28N U S P R E N D Ž I A :

29Ieškovo AB „City Service“ ieškinį atsakovui Panevėžio savivaldybės administracijai, tretieji asmenys UAB „Panevėžio želdynai“, UAB „Šiaulių apželdinimas“, Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV, dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, t. y., reikalavimus pripažinti negaliojančiu Panevėžio savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti AB „City Service“ pateiktą pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą, įpareigoti atsakovą sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, vadovaujantis konkurso sąlygose įtvirtintu mažiausios kainos vertinimo kriterijumi, įpareigoti atsakovą paskelbti ieškovą laimėjusiu konkursą dalyviu ir sudaryti juo pirkimo sutartį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo AB „City Service“ 18 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo AB „City Service“... 3. Ieškovas AB „City Service“ ieškiniu atsakovui Panevėžio m.... 4. Ieškovas nurodo, kad Panevėžio m. savivaldybės administracija 2009-04-10... 5. Ieškovas tvirtina, kad Panevėžio m. savivaldybės administracija pažeidė... 6. Panevėžio savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašo... 7. Atsakovas tvirtina, kad ieškinys nepagrįstas. Viešųjų pirkimų įstatymo... 8. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodė, kad... 9. Kiti tretieji asmenys atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 10. Ieškinys atmestinas (CPK 270 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str., 122... 11. Nustatytos faktinės aplinkybės... 12. Panevėžio m. savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009... 13. Ieškovas AB „City Service“ 2009-04-22 pateikė pasiūlymą, kuriuo nurodė... 14. 2008-05-22 Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pasiūlymus, paprašė... 15. 2009-06-05 ieškovas pateikė siūlomos kainos pagrindimą, 42 vnt. lokalines... 16. ieškovo AB „City Service“ pasiūlymą 1 982,54 Lt su PVM atmesti, nustatė... 17. Nurodė, kad 25 sąmatose sumažintas K4 (visų resursų sąnaudų... 18. Atsakovo viešo pirkimo komisija nurodė, kad sąmatoje Nr. 1.2 apskaičiuota... 19. Teismo posėdyje ieškovo atstovai nurodė, kad papildomos išlaidos bus... 20. Ieškovas 2009-06-26 pateikė pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo ir... 21. 2009-07-01 Viešųjų pirkimų komisija pretenziją atmetė kaip nepagrįstą,... 22. Šias nustatytas aplinkybes patvirtina šalių pateikta Panevėžio m.... 23. Teisiniai argumentai... 24. Nenustatyta, kad ieškovo teisės, atmetus jo pasiūlymą, buvo pažeistos, kad... 25. Nustačius, kad ieškovo pasiūlymas atmestas pagrįstai, kiti ieškovo... 26. Dėl to, kas pasakyta, ieškinys netenkinamas, iš ieškovo priteistinos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.... 28. N U S P R E N D Ž I A :... 29. Ieškovo AB „City Service“ ieškinį atsakovui Panevėžio savivaldybės... 30. Priteisti iš ieškovo AB „City Service“ 18 Lt procesinių dokumentų... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...