Byla TA-62-45-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. K. (J. K.), A. R. (A. R.) ir K. M. (K. M.) skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – sodininkų bendrija „Paežerys” ir sodininkų bendrija „Žaluma”) dėl įsakymų, sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai J. K., A. R. ir K. M. (toliau – ir Pareiškėjai) su skundu (toliau – ir Skundas) kreipėsi į teismą prašydami: 1) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – VAVA) įstatymo nustatyta tvarka atkurti Pareiškėjams nuosavybės teises į J. K. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, esantį Brinkiškių kaime, Vilniaus rajone (dabartinis adresas: Brinkiškių kaimas, Dūkštų seniūnija, Vilniaus rajonas), natūra turėtoje vietoje pagal tvarką, numatytą žemei, iki nacionalizacijos išskirstytai į atskirus sklypus; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą; 3) panaikinti 1999 m. liepos 28 d. VAVA įsakymą Nr. 2263-41, 2006 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 2.3-5225-41, 2006 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 2.3-7127-41, 2007 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 2.3-2381-41, 2008 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 2.3-3957-41 dalyje dėl 3,63 ha žemės, pažymėtos G. Marcišausko individualios įmonės „G.M.“ 2009 m. sausio 10 d. sudarytame buvusios savininkės J. K. žemės sklypo plane, priskyrimo valstybės išperkamai žemei; 4) įpareigoti VAVA įstatymo nustatyta tvarka atkurti Pareiškėjams nuosavybės teises į buvusios savininkės J. K. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdytą žemės sklypą Brinkiškių kaime, Vilniaus rajone (dabartinis adresas Brinkiškių kaimas, Dūkštų seniūnija, Vilniaus rajonas), grąžinant laisvą 3,63 ha žemę, pažymėtą G. Marcišausko individualios įmonės „G.M.“ 2009 m. sausio 10 d. sudarytame buvusios savininkės J. K. žemės sklypo plane (b. l. 78).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. sprendimu Pareiškėjų skundą patenkino ir panaikino Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymus: 1999 m. liepos 28 d. Nr. 2263-41, 2006 m. gegužės 31 d. Nr. 2.3-5225-41, 2006 m. liepos 20 d. Nr. 2.3-7127-41, 2007 m. kovo 15 d. Nr. 2.3-2381-41, 2008 m. balandžio 8 d. Nr. 2.3-3957-41 dalyje dėl 3,63 ha žemės sklypo ploto, buvusios savininkės J. K. turėtoje vietoje, esančio Brinkiškių kaime, Vilniaus rajone (dabartinis adresas: Brinkiškių kaimas, Dūkštų seniūnija, Vilniaus rajonas), priskyrimo valstybės išperkamai žemei, panaikino 2008 m. rugpjūčio 1 d. Tarnybos sprendimą Nr. 3B-(8.5)-K-R-M-578-1034. Taip pat įpareigojo Tarnybą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjams J. K., A. R. ir K. M. į buvusios savininkės J. K. 3,63 ha laisvą žemę, pažymėtą G. Marcišausko individualios įmonės „G.M.“ 2009 m. sausio 10 d. sudarytame buvusios savininkės J. K. žemės sklypo plane.

6Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2011 m. kovo 18 d. (pagal pašto spaudą ant voko) padavė teismui apeliacinį skundą prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

72011 m. balandžio 8 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus apeliacinį skundą, kadangi Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius praleido apeliacinio skundo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti (b. l. 109-110).

8Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2011 m. gegužės 9 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti. Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius nurodo, kad apeliacinis skundas Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus raštinėje buvo užregistruotas 2011 m. kovo 14 d., o 2011 m. kovo 15 d. pateiktas Vilniaus miesto 42 paštui, tačiau laiškai buvo pavėluotai išsiųsti dėl didelio darbo krūvio (b. l. 112).

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Prašymas atmestinas.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 5 dalį, skundas gali būti siunčiamas ir paštu. ABTĮ 66 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, jeigu skundas, dokumentai ar pinigų sumos įteikti paštui ar telegrafui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos, terminas nelaikomas praleistu.

13Teisėjų kolegija nurodo, kad Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus apeliaciniu skundu skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2011 m. kovo 3 d. (b. l. 184–190), todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo padavimo diena buvo 2011 m. kovo 17 d.

14Bylos medžiaga patvirtina, jog Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo pateikė per pašto įstaigą (t. 4, b. l. 113-115), skundo gavimo šioje įstaigoje datą patvirtina su prašymu atnaujinti praleistą terminą pateikta Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus registruotų laiškų žiniaraščio kopija, kuri, pagal ant jos esantį pašto antspaudą, liudija, kad pašto įstaigai apeliacinį skundą, adresuotą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius padavė 2011 m. kovo 18 d. (t. 4, b. l. 113-115). Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas buvo pateiktas praleidus ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą apeliaciniam skundui pateikti.

15ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad praleidus terminą skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise.

16Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis, t. y. kad nors apeliacinis skundas Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus raštinėje buvo užregistruotas anksčiau, tačiau išsiųstas tik 2011 m. kovo 18 d. (t. 4, b. l. 112), t. y. pavėluotai, ne dėl atsakovo kaltės, o dėl didelio pašto darbo krūvio, pažymėtina, jog šios aplinkybės nėra pagrįstos byloje esančiais įrodymais. Taip pat pažymėtina, kad kitos Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus nurodytos aplinkybės yra subjektyvaus pobūdžio ir negali būti pripažintos svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis. Tai ne objektyvios, o subjektyvios termino praleidimo priežastys, t. y. nepakankamas rūpestingumas operatyviai ginant savo teises ir teisėtus interesus. Todėl Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus nurodytos priežastys negali būti laikomos pagrindu atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.

17Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas ne dėl svarbių priežasčių, o dėl pačios Tarnybos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus subjektyvių veiksmų, todėl prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą atmestinas, atsisakant priimti apeliacinį skundą, apeliacinis skundas su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

20Atsisakyti priimti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus apeliacinį skundą ir jį kartu su priedais bei papildomai pateiktais prašymais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai