Byla T-XX-12-10

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Kauno 2-osios klinikinės ligoninės skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr.A-4451, kuriuo sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl Kauno miesto savivaldybei pavaldžių antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų valdymo tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės optimizavimo parengti bei kuriuo patvirtintas šios darbo grupės darbo reglamentas; 2) įpareigoti atsakovą organizuoti kompetentingos (teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčios) darbo grupės sudarymą, atlikti visapusišką ekonominę ir finansinę analizę antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų valdymo tobulinimui ir teikiamų paslaugų kokybės optimizavimui Kauno mieste pagrįsti.

4Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas įsakymas yra neteisėtas, juo yra pažeidžiami Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalių, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 punkto reikalavimai, viešojo administravimo principai (įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principai). Atsakovas į sudarytą darbo grupę neteisėtai neįtraukė Sveikatos apsaugos ministerijos ir apskrities viršininko administracijos atstovų. Taip pat atsakovas neteisėtai, viršydamas jam suteiktą kompetenciją, vienas pats ėmėsi spręsti klausimus dėl antrinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, nors savivaldybių savarankiškajai kompetencijai yra priskiriamas tik pirminės asmens sveikatos priežiūros organizavimas. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu įsakymu sudaryta darbo grupė savo darbą vykdo visiškai netinkamai ir neatlikusi visapusiškos, objektyvios analizės, rengiasi teikti nepagrįstus pasiūlymus dėl pareiškėjo prijungimo prie kitos sveikatos priežiūros įstaigos (Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės), turinčios finansinių problemų.

5Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog atsakovo galutinis tikslas yra reorganizuoti pareiškėją, kuris yra viešoji įstaiga, ir jį prijungti prie Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės. Viešosios įstaigos gali būti reorganizuojamos Civilinio kodekso nustatytais jungimo ir skaidymo būdais (Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjo ginčijamas įsakymas yra priimtas ne viešojo administravimo srityje, bet savivaldybės institucijai įgyvendinant viešosios įstaigos steigėjo funkcijas. Tarp šalių susiklosčiusių ginčo teisinių santykių pobūdis yra civilinės, o ne administracinės prigimties. Pagal Civilinio kodekso 1.136 straipsnio 2 dalies 3 punktą, civilinės teisės ir pareigos gali atsirasti ir iš administracinių aktų, turinčių civilines teisines pasekmes. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad jam kyla abejonė, ar šis ginčas, kaip nesantis grynai administracinio pobūdžio ir turintis įtakos civiliniams teisiniams santykiams, neturėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Pareiškėjo šioje byloje reiškiamas skundas yra susijęs su savivaldybės veikla administruojant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Tokio pobūdžio savivaldybės veikla iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje nustatytą viešųjų paslaugų teikimo administravimo apibrėžimą. Tuo tarpu pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, viešųjų paslaugų teikimo administravimas yra viešojo administravimo veiklos dalis.

9Civilinių teisinių reikalavimų, tiesiogiai susijusių su konkrečiais civiliniais juridinių asmenų reorganizavimo santykiais, pareiškėjas šioje byloje nekelia. Aptariamas ginčas neperžengia viešojo administravimo srities ribų, todėl yra teismingas administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

112-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga administraciniam teismui.

13Bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Kauno 2-osios klinikinės ligoninės skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai