Byla 2S-726-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Romualdos Janovičienės ir Egidijaus Žirono, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. N. įstatyminės atstovės L. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1234-78/2008 pagal D. N. įstatyminės atstovės L. N. ieškinį atsakovui VšĮ „Naujininkų poliklinika“ dėl 402,59 Lt turtinės ir 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, J. L. , V. M. .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovės D. N. įstatyminė atstovė L. N. prašė panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2007-10-04 sprendimą Nr. 56-34, priteisti iš atsakovo VšĮ „ Naujininkų poliklinika“ 20 000 Lt neturtinės žalos, 402,59 Lt turtinės žalos atlyginimą. Nurodė, kad VŠĮ „Naujininkų poliklinika“ gydytoja J. L. nepateikė įstaigos gydytojų konsultacinei komisijai dokumentų, reikalingų D. N. neįgalumo lygiui nustatyti. Dėl to nebuvo atnaujintas vaiko neįgalumo statusas, D. N. daugiau nei metus negavo priklausančių išmokų, nebuvo užtikrinta neįgalios ieškovės atitinkama gyvenimo kokybė.

4Tretysis asmuo J. L. nurodė, kad ieškovės D. N. reikalaujama neturtinė žala nėra susijusi su sveikatos pablogėjimu, todėl sveikatos priežiūros įstaigos VšĮ „Naujininkų poliklinika“ atsakomybė negalima. Pacientės D. N. sveikatos būklė neatitiko LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ministro ir LR švietimo ministro 2004-03-22 įsakymo Nr. V-144/A1-69, vėliau 2005-03-23 įsakymo Nr. V-188/A1-84/ĮSAK-487 nuostatų, įtvirtinančių ligų ir būklių sąrašą, kuriuo remiantis nustatomas neįgalumo lygis. Todėl pacientės medicinos dokumentai gydytojų konsultacinei komisijai nebuvo pristatyti.

5Tretysis asmuo V. M. nurodė, kad jo darbovietė yra VšĮ „Naujininkų poliklinika“, kuri teikia pirmo ir antro lygmens ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kardiochirurgo gyd. K. L. pateikta 2004-04-28 rekomendacija nesudarė pakankamo pagrindo manyti, kad ieškovė D. N. yra neįgali, nes tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos apima paslaugas, kurias teikia gydytojai konsultantai, konsultuodami pacientus ir teikdami patarimus bei gydymo metodikas pirminio ar antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų vadovams. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR švietimo ir mokslo ministro 2005-03-23 įsakymu Nr. V-188/AI-84, pacientės D. N. sveikatos būklė neatitiko diagnozės, nurodytos tuo metu galiojusiuose neįgalumo lygio nustatymo kriterijuose.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008 m. birželio 16 d. nutartimi ieškovės D. N. įstatyminei atstovei L. N. nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t.y. primokėti 784,05 Lt žyminio mokesčio.

7Ieškovės įstatyminė atstovė L. N. 2008 m. gegužės 27 d. pareiškimu nurodė, kad pacientas gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio kituose įstatymuose numatytais atvejais, todėl remiantis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 str. 6 d., ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008 m. birželio 16 d. nutartimi ieškovės D. N. ieškinį dėl žalos atlyginimo paliko nenagrinėtą. Nurodė, kad ieškinys neatitiko ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, nes 784,05 Lt dydžio žyminis mokestis nebuvo sumokėtas per teismo nustatytą terminą.

9Ieškovės D. N. įstatyminė atstovė L. N. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartį panaikinti. Nurodė, kad, remiantis CPK 83 str. 1 d. 14 p., nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiami asmenys kituose įstatymuose numatytais atvejais, todėl sutinkamai su Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 str. 6 d., ieškovė turi būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

10Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepimu į atskirtąjį skundą prašė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą ir netenkinti ieškovės D. N. įstatyminės atstovės L. N. atskirojo skundo. Nurodė, kad ieškovės nurodyti reikalavimai susiję su ieškovės negautomis socialinėmis išmokomis, bet ne su ieškovės sveikatos pablogėjimu LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo prasme. Taip pat byloje pareikšti reikalavimai neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str. numatytų pagrindų, kada ieškovas gali būti atleistas nuo žyminio mokesčio.

11Ieškovės D. N. įstatyminės atstovės L. N. atskirasis skundas tenkintinas.

12Viena iš pagrindinių bylinėjimosi išlaidų rūšių yra žyminis mokestis - proceso įstatymo nustatyta pinigų suma, kuria šalys, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus privalo sumokėti už tam tikrus CPK numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. Žyminis mokestis turi būti mokamas už ieškinio, priešieškinio, trečiojo asmens, pareiškusio reikalavimą, pareiškimo padavimą. Tačiau CPK 83 str. numato atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo sąrašą, kuris nėra baigtinis, nes CPK 83 str. 1 d. 14 p. numatyta, kad nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami asmenys ir kitais šiame kodekse ar kituose įstatymuose numatytais atvejais. Atleidimas nuo žyminio mokesčio yra skirtas palengvinti teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą asmenims, ginantiems svarbiausias asmens teises, šiuo atveju įstatyminė ieškovės atstovė L. N. prašė priteisti neturtinę bei turtinę žalą, padarytą sveikatos priežiūros įstaigų neveikimu. Pacientų teises, kai teikiamos jiems sveikatos priežiūros paslaugos pagal asmens priežiūros paslaugų sutartis, reglamentuoja LR Civilinis kodeksas bei LR Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas (toliau - Įstatymas). Remiantis byloje pateiktais duomenimis, VšĮ „Naujininkų poliklinika“ teikė sveikatos priežiūros paslaugas D. N. . Sveikatos priežiūros įstaiga, remiantis Įstatymu bei kitais teisės aktais, yra įstaiga arba įmonė, kuri nustatyta tvarka turi teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus. Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos paslaugos negali būti suprantamos siaurąja apimtimi kaip gydymo ar diagnozavimo paslaugos. LR Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 6 str. numatyta paciento teisė į informaciją: gauti diagnozės, gydymo, slaugos aprašymus, paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti paciento medicinos dokumentai. Šio įstatymo 12 str. numato, kad pacientas turi teisę į žalos atlyginimą, kuri padaryta pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Ieškinys grindžiamas aplinkybe, kad VšĮ „Naujininkų poliklinika“ gydytoja J. L. nesutvarkė D. N. dokumentų, reikalingų D. N. neįgalumo lygiui nustatyti, ir nepateikė jų gydytojų konsultacinei komisijai. Dėl to ieškovei D. N. nebuvo atnaujintas neįgalumo statusas, kuris suteikia teisę neįgaliam asmeniui į valstybės finansinę paramą, t.y. Valstybinio socialinio draudimo išmokas. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad į sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reguliavimo apimtį patenka ne tik gydymo, diagnozavimo paslaugos, bet ir su jomis susijusios sveikatos priežiūros įstaigų būtinos atlikti paslaugos, t.y. paciento medicinos dokumentų tvarkymas ar kt. Remiantis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 14 str., laikoma, kad yra sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų kaltė, jei teikiant sveikatos priežiūros paslaugas buvo pažeisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai. Kaip minėta anksčiau, ieškinyje teigiama, kad VšĮ „Naujininkų poliklinika“ gydytoja J. L. nepateikė įstaigos gydytojų konsultacinei komisijai dokumentų, reikalingų D. N. neįgalumo lygiui nustatyti. Ieškovės medicinos dokumentų kitas subjektas negalėjo pateikti gydytojų konsultacinei komisijai, todėl laikytina, kad gydytojos J. L. neveikimas galėjo sąlygoti Valstybinio socialinio draudimo teikiamų išmokamų neįgaliems asmenims, šiuo atveju D. N. , nemokėjimą, ir tarp šalių kilo ginčas ne dėl socialinio draudimo išmokų mokėjimo, bet dėl paciento teisių į tinkamą paslaugų teikimą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paliko ieškovės įstatyminės atstovės L. N. ieškinį dėl žalos priteisimo nenagrinėtą dėl nesumokėto 784,05 Lt dydžio žyminio mokesčio. Remiantis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu 17 str. 6 d., pacientas yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, jei ginčas bus nagrinėjamas teisme dėl pacientui padarytos žalos atlyginimo sveikatos priežiūros įstaigų neveikimu ar kitais veiksmais. Remiantis išdėstytais argumentais, skundžiama nutartis naikintina ir civilinė byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 3 p.).

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

14Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai