Byla 2S-206-803/2017
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys Lietuvos darbo federacija, Lietuvos darbo federacijos vadovas S. A., uždaroji akcinė bendrovė „Apsaugos komanda“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (suinteresuoto asmens) Lietuvos darbo federacijos vadovo S. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio I. G. pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys Lietuvos darbo federacija, Lietuvos darbo federacijos vadovas S. A., uždaroji akcinė bendrovė „Apsaugos komanda“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiamas paskirtos baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą pagrįstumas ir teisėtumas, vertinant, ar skolininkas tinkamai informuotas apie privalomą vykdyti antstolio priimtą patvarkymą.

62. Pareiškėjas antstolis I. G. kreipėsi į teismą su prašymu skirti 100 Eur baudą skolininko Lietuvos darbo federacijos vadovui S. A. už antstolio reikalavimo nevykdymą. Nurodė, jog vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-04 vykdomąjį raštą Nr. 2-41880-861/2015 dėl 191,87 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš Lietuvos darbo federacijos išieškotojo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Apsaugos komanda“ naudai 2016 m. vasario 3 d. patvarkymu Nr. B-16052 skolininką įpareigojo pateikti visą informaciją apie įmonei priklausantį turtą ir jo buvimo vietą, taip pat išaiškino atsakomybę už antstolio reikalavimų nevykdymą. Kadangi minėtas patvarkymas skolininkui įteiktas 2016 m. vasario 8 d., tačiau reikalavimas nevykdomas, o skolininko vadovas yra S. A., jis atsakingas už antstolio reikalavimo nevykdymą (b. l. 1).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 20 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino, skirdamas skolininko vadovui 100 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

93. Teismas nustatė, jog antstolio priimtas 2016 m. vasario 3 d. patvarkymas Nr. B-16052, kuriuo skolininkas įpareigotas pateikti reikalaujamus duomenis, įteiktas tinkamai 2016 m. vasario 8 d., o skolininkui išaiškinta atsakomybė už antstolio reikalavimų nevykdymą. Pažymėdamas, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas, nustatė, jog skolininko Lietuvos darbo federacijos vadovas S. A. nevykdė antstolio reikalavimų, tokiais savo veiksmais (neveikimu) sutrukdydamas antstoliui per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą, pažeidė išieškotojo teises bei teisėtus interesus, nesuteikė antstoliui būtinos vykdomojo dokumento vykdymui informacijos. Įvertino pažeidimo pobūdį ir sprendė, jog yra pagrindas skolininko vadovui skirti antstolio prašomą baudą (b. l. 12-13).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

114. Atskiruoju skundu apeliantas skolininko Lietuvos darbo federacijos vadovas S. A. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti antstolio prašymo dėl baudos skyrimo. Nurodo tokius esminius nesutikimo argumentus:

124.1. antstolio I. G. patvarkymas dėl informacijos pateikimo įteiktas netinkamai, kadangi patvarkymą pasirašiusi administratorė T. P. nėra skolininko darbuotoja, o jokie kiti skolininko darbuotojai antstolio patvarkymo taip pat nėra gavę. Kadangi byloje nepateikta duomenų apie tai, jog minėta administratorė yra skolininko darbuotoja ar kad antstolio patvarkymą priėmė kiti skolininko darbuotojai, paskirta bauda neteisėta ir nepagrįsta;

134.2. aplinkybė, jog antstolio patvarkymas išsiųstas skolininko buveinės adresu ( - ), o jį priėmė „adm. T. P.“, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog skolininko vadovas S. A. tokiu būdu sužinojo apie antstolio priimtą patvarkymą bei jame numatytus įpareigojimus;

144.3. kadangi antstolio priimtas patvarkymas skolininko vadovui neįteiktas, nebuvo galimybės jo įvykdyti, o skolininko vadovo elgesys dėl to negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis išieškotojo interesus ar įstatymų normas;

154.4. pirmosios instancijos teismas formaliai taikė proceso įstatymo nuostatas bei nevertino antstolio siunčiamų dokumentų tinkamo įteikimo aplinkybės. Pažymėjo, jog gavęs skundžiamą nutartį įvykdė antstolio reikalavimą (b. l. 23-25).

165. Pareiškėjas antstolis I. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 20 d. nutarties netenkinti. Nurodo tokius esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

175.1. apeliantas nepagrįstai įrodinėja, jog antstolis neišnaudojo visų proceso įstatyme numatytų galimybių įteikti patvarkymą skolininkui, kadangi patvarkymas buvo siųstas skolininko deklaruotos buveinės adresu ( - ), o tokį adresą nurodo ir pats skolininkas tiek oficialiame savo tinklalapyje, tiek firminiuose blankuose;

185.2. vien tik duomenų pateikimas apie juridinio asmens darbuotojus neįrodo, kad priėmęs dokumentus asmuo nėra susijęs su juridiniu asmeniu, nėra įpareigotas priimti jam siunčiamos korespondencijos bei neturėjo realios galimybės perduoti adresatui dokumentus;

195.3. ginčydamas procesinių dokumentų įteikimą bei nurodydamas, jog procesinius dokumentus priėmė ne Lietuvos federacijos darbuotojas, apeliantas nepateikia skolininko gaunamos korespondencijos žurnalo, įrodymų apie asmenį, įgaliotą tvarkyti gaunamą korespondenciją bei kitų įrodymų, kurie pagrįstų netinkamo įteikimo aplinkybę;

205.4. Lietuvos profesinė sąjunga ir skolininkas yra susiję juridiniai asmenys, veikiantys tos pačios buveinės adresu, skolininko vadovas yra Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinės tarybos narys, todėl procesinių dokumentų įteikimas susijusio juridinio asmens darbuotojui laikytinas tinkamu įteikimu;

215.5. procesinių dokumentų siuntimas tiesiogiai vadovui Juridinių asmenų registre nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu yra papildoma priemonė, kuria nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo pasinaudoti, kadangi procesiniai dokumentai juridiniam asmeniui įteikti tinkamai jo oficialiai nurodomu buveinės adresu;

225.6. reikalavimas pateikti informaciją apie turimą turtą buvo įvykdytas tik teismui paskyrus baudą, nors vykdomoji byla antstolio kontoroje vykdoma nuo 2015-12-15, o įsiskolinimo suma nėra didelė (b. l. 30-31).

236. Suinteresuotas asmuo UAB „Apsaugos komanda“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą pagal CPK 335 straipsnio 2 dalį nepateikė.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

267. Nustatyta, kad antstolis I. G. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-41880-861/2015 dėl 157,68 Eur skolos, 14,19 Eur delspinigių, 6 proc. procesinių palūkanų ir 20 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovo Lietuvos darbo federacijos ieškovui UAB „Apsaugos komanda“ (b. l. 2). Vykdydamas vykdomąjį dokumentą antstolis I. G. 2016 m. vasario 3 d. patvarkymu Nr. B-16052 įpareigojo skolininką Lietuvos darbo federaciją per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos antstoliui pateikti duomenis apie turtą: ilgalaikį turtą, turtines teises ar vertybinius popierius, visas turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose, bendrovės kasoje esančias pinigines lėšas, pinigines lėšas ar turtą, esančius pas trečiuosius asmenis, taip pat išaiškintos patvarkymo nevykdymo pasekmės (b. l. 4). Nustatyta, jog patvarkymas išsiųstas skolininkui adresu duomenys neskelbtini, įteiktas 2016 m. vasario 8 d., pasirašęs asmuo „adm. T. P.“ (b. l. 5-6).

278. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį remdamasis netinkamo informavimo apie priimtą patvarkymą aplinkybe, nurodydamas, jog antstolio patvarkymas įteiktas netinkamai.

289. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog antstolio priimtame patvarkyme nurodytus veiksmus asmuo gali įvykdyti tik tuomet, kai jam yra žinomas patvarkymo turinys. Procesinių dokumentų įteikimą reglamentuoja CPK 605 straipsnis, kuriame numatyta, kad šiame Kodekse nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus, jeigu yra galimybė, iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Tačiau minėta įstatymo nuostata neturėtų būti taikoma tik formaliai, o turėtų būti įvertinamos ir aplinkybės, ar asmuo, kuriam įteikiamas procesinis dokumentas, turėjo galimybę susipažinti su dokumento turiniu ir pasinaudoti įstatymo suteikiamomis galimybėmis ginti savo interesus. Antstolio procesinių dokumentų įteikimui taikytinos bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką (CPK 122, 123 straipsniai). Antstolių patvarkymai pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 2 punktą, CPK 613 straipsnio 1 dalį yra procesiniai dokumentai, kurių įteikimui, kaip jau minėta pirmiau, taikytinos bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką (CPK 122, 123 straipsniai).

2910. Juridiniams asmenims procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 122 straipsnio 2 dalis). CPK 123 straipsnis reglamentuoja procesinių dokumentų įteikimo tvarką, numatydamas procesinių dokumentų įteikimą ne tik juridinio asmens vadovui, bet ir kitiems juridinio asmens atstovams ar raštinės darbuotojui, bet kuriam kitam darbuotojui.

3011. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismo argumentui, jog antstolio patvarkymas, įpareigojantis skolininką pateikti antstolio prašomus duomenis apie turtą, išsiųstas ir įteiktas tinkamai, nepažeidžiant proceso teisės normų. Matyti, jog antstolio patvarkymas išsiųstas skolininkui jo buveinės adresu duomenys neskelbtini, kuris nurodytas vykdomajame dokumente, Juridinių asmenų registre bei, kaip teisingai atkreipė dėmesį antstolis, ir Lietuvos darbo federacijos dokumentuose bei elektroninėje svetainėje. Aplinkybė, jog siunčiamus dokumentus priėmė ne skolininko darbuotoja, o adm. T. P., nesudaro pagrindo konstatuoti netinkamos informavimo apie priimtą patvarkymą aplinkybės, kadangi neįrodyta, jog priėmusi antstolio siunčiamus dokumentus administratorė jų neperdavė skolininkui (CPK 178 straipsnis). Kita vertus, pagal CPK 123 straipsnio 5 dalį asmeniui, priėmusiam ne jam skirtus procesinius dokumentus, numatyta pareiga perduoti esant pirmai galimybei adresatui, todėl priėmusi antstolio siunčiamus dokumentus (tarp jų ir patvarkymą) administratorė turėjo vykdyti minėtą pareigą. Be to, iš byloje esančių teismo siųstų pranešimų matyti, kad skundžiama nutartis buvo siunčiama S. A. ir skolininkui Lietuvos darbo federacijai taip pat adresu duomenys neskelbtini, abi nutartys priimtos administratorės T. P. (b. l. 14, 21-22), tačiau apeliantas skundžiamą teismo nutartį gavo ir teikė atskirąjį skundą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog antstolis nurodo, kad procesiniai dokumentai jam nebuvo grąžinti. Taigi minėtos aplinkybės sudaro pagrindą tikėti, jog vis tik skolininkui siunčiamą korespondenciją priimdavo administratorė T. P. ir perduodavo adresatui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje neįrodinėjama aplinkybė, jog skolininko korespondencijos nepriima adm. T. P., nepateikti gaunamų dokumentų registracijos žurnalai, iš kurių būtų galima spręsti, jog antstolio siųstų dokumentų skolininko vadovas nagavo (CPK 178, 185 straipsniai).

3112. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir apelianto argumentą, jog antstolis neišnaudojo visų proceso įstatyme numatytų galimybių įteikti skolininkui dokumentus. Pažymėtina, jog aukščiau nurodytame punkte buvo konstatuota, jog pagal susiklosčiusią faktinę situaciją antstolis nepažeidė procesinių dokumentų įteikimo vietos ir tvarkos reikalavimų, todėl spręstina, jog kitais būdais, tarp jų ir įteikti dokumentus vadovui, gyvenamosios vietos adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre (Užkalnių k., Raseinių r. sav.), antstolis neturėjo pagrindo.

3213. Apelianto pateiktas pranešimas apie informacijos pateikimą antstoliui neturi teisinės reikšmės sprendžiant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą. Matyti, jog antstolio patvarkymas įvykdytas po skundžiamos nutarties priėmimo (pateiktas išsiųsti 2016-10-27), todėl atmetus apelianto įrodinėjamus argumentus dėl netinkamo informavimo kaip neįrodytus, vertintina, jog iki skundžiamos nutarties priėmimo skolininkui neįvykdžius teisėto antstolio reikalavimo, buvo pagrindas skirti skolininko vadovui baudą.

3314. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3415. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties. Remiantis išdėstytu vertintina, jog atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

35Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

36palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartį nepakeistą.

37Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiamas paskirtos baudos už antstolio... 6. 2. Pareiškėjas antstolis I. G. kreipėsi į teismą su prašymu skirti 100... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 20 d. nutartimi... 9. 3. Teismas nustatė, jog antstolio priimtas 2016 m. vasario 3 d. patvarkymas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 4. Atskiruoju skundu apeliantas skolininko Lietuvos darbo federacijos vadovas... 12. 4.1. antstolio I. G. patvarkymas dėl informacijos pateikimo įteiktas... 13. 4.2. aplinkybė, jog antstolio patvarkymas išsiųstas skolininko buveinės... 14. 4.3. kadangi antstolio priimtas patvarkymas skolininko vadovui neįteiktas,... 15. 4.4. pirmosios instancijos teismas formaliai taikė proceso įstatymo nuostatas... 16. 5. Pareiškėjas antstolis I. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 17. 5.1. apeliantas nepagrįstai įrodinėja, jog antstolis neišnaudojo visų... 18. 5.2. vien tik duomenų pateikimas apie juridinio asmens darbuotojus neįrodo,... 19. 5.3. ginčydamas procesinių dokumentų įteikimą bei nurodydamas, jog... 20. 5.4. Lietuvos profesinė sąjunga ir skolininkas yra susiję juridiniai... 21. 5.5. procesinių dokumentų siuntimas tiesiogiai vadovui Juridinių asmenų... 22. 5.6. reikalavimas pateikti informaciją apie turimą turtą buvo įvykdytas tik... 23. 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Apsaugos komanda“ atsiliepimo į apelianto... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 7. Nustatyta, kad antstolis I. G. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015... 27. 8. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį remdamasis... 28. 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog antstolio priimtame patvarkyme... 29. 10. Juridiniams asmenims procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų... 30. 11. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismo argumentui, jog... 31. 12. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir apelianto argumentą, jog... 32. 13. Apelianto pateiktas pranešimas apie informacijos pateikimą antstoliui... 33. 14. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 34. 15. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 35. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 36. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartį... 37. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....