Byla 2A-515-154/2009

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovei D. Š., atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos atstovui E. K., atsakovo VšĮ Mažeikių ligoninės atstovui A. L., atsakovei E. Š., trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje atstovui nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. Š. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. Š. ieškinį atsakovams Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Mažeikių rajono savivaldybės tarybai, Viešajai įstaigai (VšĮ) Mažeikių ligoninei, E. Š., trečiajam asmeniui - Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Telšių apskrityje dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005-07-21 sprendimo Nr. T1-246 ir trišalės sutarties panaikinimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė D. Š. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą su ieškiniu bei keliais patikslintais ieškiniais, kuriais prašė panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. T1-246 ir iš jo kylančias pasekmes (tame tarpe grąžinti į biudžetą 13000 litų, t.3, b.l. 53-59); panaikinti sutartį, sudarytą 2005-07-26 tarp Mažeikių rajono savivaldybės, VšĮ Mažeikių ligoninės ir atsakovės E. Š..

5Ieškovė nurodė, jog Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-114 buvo patvirtintas 2005 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo planas, kuriame gydytojo endokrinologo, dirbsiančio VšĮ Mažeikių ligoninėje, rezidentūros studijų apmokėjimo nebuvo. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programos sudarymo ir vykdymo tvarkoje, kuri patvirtinta Savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-113, IV dalies 10 punkte numatyta, jog savivaldybės taryba tvirtina programos vykdymo strategiją, sąmatą pagal pajamų šaltinius ir priemonių planą. 2005 m. liepos 21 d. Savivaldybės taryba pakeitė 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-114 patvirtintą savivaldybės 2005 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo planą, papildydama punktu 1.5 „Gydytojo endokrinologo, dirbsiančio VšĮ Mažeikių ligoninėje, rezidentūros studijų apmokėjimas - 13000 Lt“. Ieškovė pažymėjo, jog tik bendrosios praktikos gydytojai E. Š. įstojus į Kauno medicinos universiteto rezidentūros studijas buvo pakeistas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T1-114, papildant jį 1.5 punktu „Gydytojo endokrinologo, dirbsiančio VšĮ Mažeikių ligoninė, rezidentūros studijų apmokėjimas 13000 Lt“. Pagal LR Sveikatos įstatymo 41 str. l p. savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos lėšos naudojamos visuomenės sveikatos programoms finansuoti ir remti, o šiuo atveju yra vykdomas asmens sveikatos priežiūros specialisto (endokrinologo) rengimas. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 suteiktas studijų finansavimas iš visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšų pažeidė ieškovės interesus, nes jai buvo eliminuota galimybė gauti finansavimą studijoms iš savivaldybės. Be to, šis visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos pakeitimas vyko galimai specialiai proteguojant E. Š., kurios giminaičiai dirba Mažeikių ligoninėje atsakingose pareigose; priemonės vykdytojas nebuvo parinktas konkurso būdu, o tik buvo vadovaujamasi E. Š. parašytu prašymu, kuris buvo gautas jau pasibaigus konkurso terminui, o taip pat buvo padaryti kiti tiek norminių aktų, tiek pačios savivaldybės priimtų aktų pažeidimai. Su E. Š. sudaryta trišalė sutartis taip pat turi būti pripažinta neteisėta, nes priimta neteisėtai priimto sprendimo pagrindu.

6Atsakovai ir tretysis asmuo atsakovų pusėje su ieškiniu nesutiko.

7Mažeikių rajono apylinkės teismas 2007 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, jog ieškovė neturi galimybės gauti iš savivaldybės rezidentūros studijų finansavimo, nes ji neturi medicinos gydytojo profesinės kvalifikacijos, todėl Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. liepos 21d. sprendimas Nr. T1-246 ir 2005 m. liepos 26 d. sutartis, sudaryta tarp VšĮ Mažeikių ligoninės, Mažeikių rajono savivaldybės ir E. Š. nepažeidžia ieškovės teisių ir teisėtų interesų. Taip pat teismas pažymėjo, kad ieškovė neįrodė, jog Mažeikių rajono savivaldybės priimtas administracinis aktas pažeistų jos interesus.

8Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 2 d. nutartimi panaikino 2007 m. spalio 8 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimą ir perdavė bylą tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. Nutartyje teismas nurodė, jog pagal LR CPK 26 str. 2 d., jeigu byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą.

9Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nustatė, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau „Tarybos“) sprendimas Nr. T1-246 priimtas vadovaujantis Tarybos sprendimo Nr. T1-113 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir jos vykdymo tvarkos patvirtinimo“ IV dalies 10 punktu, kuris nustato, jog savivaldybės taryba tvirtina Programos vykdymo strategiją, sąmatą pagal pajamų šaltinius ir priemonių planą. Ginčijamas Tarybos sprendimas Nr. T1-246 priimtas nepažeidžiant savivaldybės tarybai įstatymo suteiktų įgaliojimų ir procedūrų (tuo metu galiojusios LR Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 6 p., 11 str. 2 d.). Ginčijamo akto priėmimo metu galiojusi LR Sveikatos sistemos įstatymo 12 str. 4 p. numato, jog savivaldos vykdomosios institucijos taip pat įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą, kurios mastą ir profilius nustato Sveikatos apsaugos ministerija, o pagal to paties įstatymo 51 str. 3 d. Valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo išlaidos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir sąlygomis yra padengiamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, jeigu šių išlaidų kitų padengimo šaltinių nenustato kiti įstatymai. LR Sveikatos apsaugos ministro 2002-10-01 įsakymu Nr. 481 „Dėl ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros“ patvirtintas minimalus gydytojų specialistų, teikiančių antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybių poliklinikose ir miestų ar rajonų savivaldybių ligoninių konsultacinėse poliklinikose, sąrašas. Nurodė, jog trylikos privalomų specialistų sąraše yra gydytojas endokrinologas. Pažymėjo, kad Mažeikių ligoninėje dirba tik viena gydytoja endokrinologė, kuri dėl savo senyvo amžiaus bet kada gali nutraukti darbo sutartį, todėl padarė išvadą, jog Tarybos sprendimas Nr. T1-246 yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, atitinka individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, priimtas nepažeidžiant įstatymo suteiktų viešojo administravimo subjekto įgaliojimų, todėl yra teisėtas (LR Viešojo administravimo įstatymo 8 str.; LR Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 6 p., 11 str. 2 d.).

11Teismas pažymėjo, kad suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia tik galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektyvinė teisė arba įstatymų saugomas interesas. Konstatavo, kad įstatymai nenumato savivaldybių pareigos finansuoti pageidaujančių gauti aukštąjį išsilavinimą asmenų studijas aukštosiose mokyklose. Nurodė, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė kada nors būtų turėjusi (įgijusi) teisę į studijų aukštojoje mokykloje finansavimą iš visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšų. Nustatė, kad nagrinėjamu atveju į studijų finansavimą galėjo pretenduoti tik asmenys, įstoję į aukštosios mokyklos gydytojo endokrinologo rezidentūros studijų programą ir įsipareigoję dirbti VšĮ Mažeikių ligoninėje tam tikrą laiką. Duomenų, patvirtinančių, jog ieškovė 2005 metais įstojo į gydytojo endokrinologo rezidentūros studijų programą ir įgijo galimybę mėginti gauti Mažeikių rajono savivaldybės finansavimą šioms studijoms, teismas nenustatė.

12Teismas nurodė, jog 2005 m. liepos 26 d. sutartis, sudaryta tarp VšĮ Mažeikių ligoninės, Mažeikių rajono savivaldybės ir E. Š., ir 2005 m. liepos 26 d. sutartis tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Mažeikių ligoninė, sudarytos administracinių teisės aktų, kurie yra teisėti, pagrindu. Konstatavo, kad absoliučių sandorių negaliojimo pagrindų nenustatyta, o pareikšti ieškinį dėl 2005 m. liepos 26 d. sutarties negaliojimo gali tik sutarties šalys (LR CK 6.227 str. 3 d.). Ieškovė nėra minėtos sutarties šalis, todėl neturi teisės reikšti reikalavimą dėl minėtos sutarties pripažinimo negaliojančia.

13Apeliaciniu skundu ieškovė D. Š. prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- jos ieškinį patenkinti. Priteisti ieškovei 1000 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

14Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

151.Nurodo, kad ginčijamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T1-246 neatitinka įstatymų keliamų reikalavimų, jį priimant buvo nesilaikoma savivaldybės tarybos priimto sprendimo Nr. T1-113 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ III dalies 8 punkte, IV dalies 10 punkte, V dalies 18 punkte keliamų reikalavimų, bei nesilaikoma savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-453 patvirtintos „Paraiškų Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo konkursui, teikimo ir atrankos tvarkos“ I dalies 2 punkto, II dalies 3 punkto, 4 punkto, 5 punkto, III dalies 7 punkto, 8 punkto reikalavimų. Prašymą finansuoti rezidentūros studijas pateikė bendrosios praktikos gydytoja E. Š., o ne organizacija. Paskutinė pateikimo data buvo 2005-06-28, o bendrosios praktikos gydytojos E. Š. prašymas pateiktas 2005-06-30.

162.Teismo sprendime nurodoma, jog Tarybos sprendimas Nr.T1-246 priimtas nepažeidžiant savivaldybės tarybai įstatymo suteiktų įgaliojimų (tuo metu galiojusio LR Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 6 p., 11 str. 2 d.). Tačiau LR Vietos savivaldos įstatymo 7 str. nurodo ne savivaldybės tarybos suteiktus įgaliojimus, o nurodo kokios yra priskirtos (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. LR Vietos savivaldos įstatymo 17 str. yra nurodomi ir Savivaldybės tarybos įgaliojimai, 15 punktas nurodo - priima sprendimus dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo. Ginčijamame savivaldybės tarybos patvirtintame sprendime Nr. T1 -246 yra nurodoma finansuoti gydytojo endokrinologo - tai yra antrinės sveikatos priežiūros specialisto - rezidentūros studijas, o tai prieštarauja LR Vietos savivaldos įstatymo Savivaldybės tarybos suteiktiems įgaliojimams.

173.Teismo sprendime nurodoma, kad ginčijamo akto priėmimo metu galiojusio LR Sveikatos sistemos įstatymo 12 str. 4 p. numato, jog savivaldos vykdomosios institucijos taip pat įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją - organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą, kurios mastą ir profilius nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Tačiau Tarybos sprendimo Nr. T1 -246 priėmimo metu galiojusiame LR Sveikatos sistemos įstatymo 63 str. yra nurodoma Savivaldybės tarybos kompetencija sveikatinimo veiklos valdymo klausimais, t.y. tvirtina pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programą (bet ne antrinės asmens sveikatos priežiūros programą ar specialistų rengimo programas). LR Sveikatos sistemos įstatymo 63 str. 8 p. nurodyta, jog Savivaldybės taryba valdo jos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros ištaigas.

184.Teismas nurodo, kad pagal LR Sveikatos sistemos įstatymo 51 str. 3 d. Valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo išlaidos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka yra padengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, jeigu šių išlaidų nenustato kiti įstatymai. Tačiau tuo metu galiojantys LR Aukštojo mokslo teisės aktai nenumatė, kad rezidentūra būtų finansuojama savivaldybės lėšomis. LR Sveikatos sistemos įstatymo 51 str. 1 p. nurodoma, kad sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesiniu tobulinimusi rūpinasi sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos įstaigos, įmonės, jų steigėjai bei profesinės sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos specialistų organizacijos. Šių specialistų rengimo ir profesinio tobulinimosi užsakovai yra Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija. Mažeikių rajono apylinkės teismas dėl ginčijamo sprendimo Nr.T1-246 nurodė LR Sveikatos sistemos įstatymo 51 str. 3 d., tačiau šiuo konkrečiu atveju bendrosios praktikos gydytoja E. Š. nekėlė kvalifikacijos, o Kauno Medicinos Universitete rezidentūros studijų metu įgijo siauros specializacijos (endokrinologo) gydytojo kvalifikaciją.

195.Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, jog įstatymai nenumato savivaldybių pareigos finansuoti pageidaujančių gauti aukštąjį išsilavinimą asmenų studijas aukštosiose mokyklose. Tada kyla klausimas, kokiais įstatymais remiantis Mažeikių rajono savivaldybės taryba galėjo priimti sprendimą Nr. T1-246. Endokrinologijos studijos jau buvo antroji E. Š. rezidentūra, todėl šios studijos negalėjo būti apmokamos. Ieškovė taip pat norėjo mėginti galimai gauti studijų finansavimą, tačiau Mažeikių rajono savivaldybės administracija viešai neskelbė, kad 2005-06-30 Mažeikių rajono savivaldybėje yra priimami prašymai finansuoti studijas, kurie turėjo būti adresuoti Mažeikių rajono savivaldybės merui, Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komitetui, Mažeikių rajono savivaldybės gydytojai.

206.Nurodo, kad 2005-07-26 sudaryta dvišalė sutartis Nr. MS -309 ir 2005-07-26 sudaryta trišalė sutartis Nr. MS-312 neatitinka LR Sveikatos sistemos įstatymo 58 str. keliamų reikalavimų. Todėl šios sutartys yra naikintinos, o lėšos skirtos iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos individualiems E. Š. poreikiams tenkinti, t.y. lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, turi būti grąžintos į Savivaldybės administracijos sąskaitą ir tai yra nurodyta 2005 m. kovo 31d. patvirtintame Mažeikių rajono savivaldybės sprendimo Nr. T1-113 „Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarka“ VII dalies 26.2 punkte.

217. Nurodo, kad ginčijamas sprendimas Nr. T1-246 LR Viešojo administravimo įstatymo prasme yra individualus administracinis aktas - jam taikomi LR Viešojo administravimo įstatymo numatyti reikalavimai. Šiame sprendime nėra nurodytas konkretus įstatyminis jo pagrindas, sprendimas nepagrįstas faktais ir sprendime visiškai nėra jo priėmimo motyvų.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Mažeikių rajono savivaldybės taryba ir VšĮ Mažeikių ligoninė prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009-05-28 sprendimą palikti nepakeistą.

23Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą tretysis asmuo Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Nurodo, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-246, nors jame nenurodytas įstatyminis pagrindas, nepažeidžia nei LR Sveikatos sistemos įstatymo, kurio 12 str. 4 d. numato, kad savivaldos vykdomosios institucijos įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą, kurios mastą ir profilius nustato Sveikatos apsaugos ministerija, minėto įstatymo 63 str. numato savivaldybės tarybos, 64 str. administracijos direktoriaus kompetenciją sveikatinimo klausimais. Jis taip pat nepažeidžia ir LR Vietos savivaldos įstatymo, kurio 11 str. 2 d. (redakcija galiojusi iki 2008-10-01) numatyta savivaldybės tarybos teisė sustabdyti, pakeisti ar panaikinti teisės aktus priimtus pačios tarybos, o tai reiškia, kad Savivaldybės taryba patvirtinusi sveikatos priemonių vykdymo planą turi pilną teisę jį koreguoti, keisti (dėl ko ir buvo priimtas sprendimas Nr. T1- 246) ar net visai panaikinti ir patvirtinti naują. Priemonės vykdytojas buvo ne E. Š., o VšĮ Mažeikių ligoninė. Bendrosios praktikos gydytojos E. Š. studijų finansavimas priskirtinas prie ilgalaikių nematerialiųjų turtų, kadangi už jos mokslą (studijas) moka VšĮ Mažeikių ligoninė.

25Ieškovės D. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

27Kolegija konstatuoja, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo ieškovės D. Š. ieškinį bei patikslintus ieškinius ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atmesdamas ieškovės reikalavimus bei priteisdamas bylinėjimosi išlaidas.

28Teismas pagrįstai ir motyvuotai sprendime nurodė, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. Tl-114 patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo plano pakeitimo" Nr. T1-246 dalyje, kuria nustatomas gydytojo endokrinologo, dirbsiančio VšĮ Mažeikių ligoninėje, rezidentūros studijų apmokėjimas, yra individualus administracinis aktas, priimtas nepažeidžiant įstatymo Savivaldybės tarybai suteiktų viešojo administravimo subjekto įgaliojimų ir tokiems aktams priimti nustatytos procedūrinės tvarkos, todėl yra teisėtas.

29Pirmos instancijos teismas nustatė, kad ieškovė D. Š. neįrodė, jog Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. Tl-246, buvo pažeistos jos subjektinės teisės, tame tarpe teisė mėginti gauti finansavimą iš Mažeikių rajono savivaldybės siekiant aukštojo išsilavinimo, ir su ta teismo išvada kolegija visiškai sutinka.

30Pirma, tai Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. Tl-114 patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo plano pakeitimo" Nr. Tl-246 dalyje, kuria nustatomas gydytojo endokrinologo, dirbsiančio VšĮ Mažeikių ligoninėje, rezidentūros studijų apmokėjimas, nėra tas norminis aktas, kurio betarpiškai būtų buvęs nustatytas finansavimas konkrečiam asmeniui - atsakovei E. Š., todėl jokio konkurso priimant šį sprendimą skelbti nereikėjo. Ir tik šio minėto sprendimo pagrindu 2005 m. liepos 26 d. tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės buvo sudaryta „Priemonės, finansuojamos iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo sutartis Nr. MS-309 (t.3, b.l. 114), kurios ieškovė civilinio proceso nustatyta tvarka neginčijo, apie jos pripažinimą negaliojančia pasisakė tik baigiamųjų kalbų metu (t.4, b.l. 32).

31Antra, ieškovė D. Š. nepriklauso tai kategorijai asmenų (fizinių ar juridinių), kurie pagal Mažeikių rajono savivaldybės 2005m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo planą nors ir nepakeistą vėlesniu 2005 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. Tl-246, būtų galėjusi dalyvauti konkrečiose šios programos priemonėse, nes jos pačios nurodytame „Paraiškų Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo konkursui, teikimo ir atrankos tvarkoje, patvirtintoje Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Al-453, jos 2-ame punkte, nurodyta, kad paraiškas dalyvauti konkurse pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą gali pateikti organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus (t.l, 43-44). Be to, pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 sprendimu Nr. Tl-114 patvirtintą „Mažeikių rajono savivaldybės 2005 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategiją" buvo numatyta, kad lėšos pagal šią programą skiriamos sveikatingumo stiprinimo priemonėms. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė turėjo kokią nors realią galimybę pretenduoti į lėšų skyrimą pagal minėtą programą. Byloje taip pat nėra duomenų, kad ji būtų realiai pretendavusi į tokių lėšų jai skyrimą.

32Ieškovė byloje yra nurodžiusi, kad ginčydama Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. T 1-246, ji gina ne tik savo, bet ir kitų mokesčių mokėtojų, kitų asmenų, galėjusių gauti finansavimą iš Mažeikių savivaldybės lėšų, interesus, tačiau tai jau būtų viešo intereso gynimas, tačiau byloje nėra tokių duomenų, kad pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymą jai būtų suteikta teisė ginti viešąjį interesą arba ginti valstybės, savivaldybės ir asmenų teises bei saugomus interesus. Tuo pačiu pagrindu Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 17 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės D. Š. skundą, kuriuo ji prašė panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. T 1-246 (t.3, b.l. 2-4).

33Kolegija konstatuoja, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas pagrįstai pripažino, jog ieškovės D. Š. subjektinės teisės Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T 1-246 nebuvo pažeistos, o ginti kitų mokesčių mokėtojų, kitų asmenų interesus ji įgaliojimų neturėjo, todėl šiuo pagrindu netenkino ieškovės reikalavimo dalyje dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T 1-246 panaikinimo. Vadovaudamasis išdėstytu, kolegija nenagrinėja kitų ieškovės apeliacinio skundo argumentų, susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T 1-246 panaikinimu.

34Kolegija taip pat laiko teisėta ir pagrįsta skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovės D. Š. reikalavimas panaikinti trišalę sutartį Nr. MS-312, sudarytą 2005-07-26 tarp Mažeikių rajono savivaldybės, VšĮ Mažeikių ligoninės ir atsakovės E. Š. dėl atsakovės E. Š. endokrinologijos studijų finansavimo ir ryšium su tuo susijusių sutarties šalių tarpusavio įsipareigojimų, nes teismas nenustatė, kad ši sutartis pažeidė imperatyvias įstatymo normas, ir kad ieškovė nėra sutarties šalis, todėl, vadovaujantis LR CK 6.227 str. 3 dalimi, neturi teisės jos ginčyti.

35Ieškovė, pareikšdama reikalavimus dėl minėtos sutarties pripažinimo negaliojančia, nenurodė, kokios konkrečios imperatyvios įstatymo normos buvo pažeistos sudarant šią sutartį, reikalavimo dėl sutarties pripažinimo negaliojančia pagrindas ne kartą buvo keičiamas, atskirais etapais net nebuvo įvardijama, kokią sutartį prašoma panaikinti, ir ar iš viso ją prašoma naikinti, todėl akivaizdžiai buvo apsunkintas ir vilkinamas bylos nagrinėjimo procesas.

362006-02-02 pareiškime ieškovė D. Š. prašė teismo: panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr.Tl-246, priimtą 2005-07-21; panaikinti sutartį, sudarytą tarp Mažeikių rajono savivaldybės, VšĮ Mažeikių ligoninės ir E. S. (t.l, b.1.1). Sutartį prašė panaikinti tuo pagrindu, kad spaudoje nebuvo skelbtas konkursas dėl paraiškų Specialiosios programos priemonių vykdymo konkursui priėmimo sąlygų ir terminų, ir ieškovė nežinojusi apie konkurso sąlygas bei terminus ir negalėjo pateikti paraiškos dėl dalyvavimo konkurse, kuo buvo pažeistos jos teisės, o E. Š. parinkta ne konkurso būdu, nors turėjo būti skelbiamas konkursas. Patikslintame pareiškime ieškovė pareiškė tokius pat reikalavimus, tik papildomai nurodė, kad E. Š. visą reikiamą informaciją matomai gavo iš savo medikės tetos, taip pat, kad E. Š. kaip priemonės vykdytoja su prašymu nepateikė programos ir sąmatos (t.l, b.l. 6-7,40-41). Bylą nagrinėjant parengiamajame teismo posėdyje 2006-11-22 ieškovė D. Š. nurodė, kad sukonkretina savo ieškinį ir patikslina, kad jos ieškinys yra „dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių", šią bylą reikia nagrinėti Šiaulių apygardos teisme, todėl prašo ją perduoti į apygardos teismą, o į teisėjos klausimą nurodė, kad „Savivaldybė skyrė finansavimą asmeniui be konkurso, suteikiant lėšas, kurių nereikės grąžinti, tai neteisėta, pažeidė kitų asmenų galimybę siekti mokslo. Nori patikslinti ieškinį, kad E. Š. netraukti trečiuoju asmeniu, nes ji su tuo nesusijusi" (t.l, b.l. 123-125). Parengiamajame teismo posėdyje 2006-12-20 ieškovė D. Š. prašė prijungti patikslintą ieškinį, kuriuo prašė teismo (t.l, b.l. 138-139):

37„1. Visą surinktą medžiagą perduoti Mažeikių r. prokuratūrai, kuri nustatytų, ar Mažeikių r. savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties, taip pat nustatyti, ar nėra pažeistas viešas interesas;

  1. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005-07-21 sprendimą Nr. Tl-246 ir iš jo kylančias pasekmes;
  2. Mažeikių r. visuomenės sveikatos rėmimo programos priemonei vykdyti „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir jose teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo bei efektyvumo užtikrinimui" turi būti skelbiamas konkursas". Apie sutarties panaikinimą ar panaikinimo pagrindą ieškinyje nebenurodoma.

38Daugiau D. Š. ieškiniai CPK nustatyta tvarka nebuvo tikslinami.

39Parengiamajame teismo posėdyje 2007-05-14 ieškovė D. Š. dėl ginčo esmės nurodė (t.2, b.l. 21-23), kad ji prašo „panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005-07-21 sprendimą, atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, nustatyti, ar lėšos naudojamos teisėtai". Mano, kad lėšos naudojamos neteisėtai, todėl prašo panaikinti ir grąžinti į biudžetą. Parengiamajame teismo posėdyje 2008-05-19 ieškovė D. Š. dėl ginčo esmės nurodė (t.3, b.l. 5-8), kad ji palaiko savo ieškinį ir prašo teismo panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005-07-21 sprendimą Nr. 246 ir nustatyti, ar jis priimtas teisėtai; nustatyti, ar Mažeikių rajono visuomeninės sveikatos rėmimo fondo lėšos naudojamos tinkamai ir teisėtai; panaikinti darbo sutartį tarp VšĮ Mažeikių ligoninės ir E. S., sudarytą 7 metams, nes tai pažeidžia darbo kodeksą, kadangi darbo sutartis gali būti sudaryta daugiausia metams. Paaiškėjus, kad ginčijama sutartis buvo ne dvišalė, o trišalė, sutiko, kad atsakovais būtų patraukti E. Š. ir VšĮ Mažeikių ligoninė. Parengiamajame teismo posėdyje 2008-09-23 ieškovė D. Š. dėl ginčo esmės nurodė (t.3, b.l. 38-40), kad prašo teismo panaikinti priimtą Tarybos sprendimą Nr. 246 ir nustatyti, ar jis buvo priimtas teisėtai; nustatyti, ar Mažeikių rajono visuomenės sveikatos rėmimo fondo lėšos yra naudojamos tinkamai ir teisėtai ir palaiko visus kitus savo reikalavimus. Konkrečiai dėl sutarties panaikinimo reikalavimas neišsakytas. Teismo posėdyje 2008-11-25, pradedant bylą nagrinėti iš esmės, ieškovė D. Š. nurodė (t.3, b.l. 53-59), kad palaiko savo ieškinį ir prašo teismo panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimą 2005-07-21 Nr. 246 ir grąžinti į valstybės biudžetą 13 000 Lt. Panaikinti trišalę sutartį tarp VšĮ Mažeikių ligoninės, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir gydytojos E. Š., taip pat priteisti visas susidariusias bylinėjimosi išlaidas.

40LR CPK nustatyta tvarka nepatikslinusi savo ieškinio reikalavimų, teismo posėdyje 2009-05-22 baigiamųjų kalbų metu ieškovė D. Š. prašė teismo panaikinti 2005-07-21 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. Tl-246; panaikinti dvišalę sutartį Nr. MS-309, sudarytą 2005-07-26 tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės; panaikinti trišalę sutartį Nr. MS-312, sudarytą 2005-07-26 tarp Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir E. S., kaip neturinčios nieko bendro su visuomenės sveikatinimo programa ir jos įgyvendinimu. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ir nors ginčijamame teismo sprendime teismas trumpai pasisakė dėl ieškovės D. Š. reikalavimo panaikinti dvišalę sutartį Nr. MS-309, sudarytą 2005-07-26 tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės, tačiau tokio reikalavimo ieškovė nebuvo iki baigiamųjų kalbų pareiškusi ne tik procesiniam dokumentui pateikti nustatyta forma bei tvarka, bet ir pasisakymų teisme metu, todėl toks reikalavimas negali būti nagrinėjamas.

41Nors ieškovė D. Š. teigė, kad ginčijamos trišalės sutarties sudarymą sąlygojo neteisėtas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005-07-21 sprendimo Nr. 246 priėmimas, tačiau iš surinktų įrodymų matyti, kad vadovaujantis patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo planu, tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės 2005-07-26 buvo sudaryta „Priemonės, finansuojamos iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo sutartis" Nr. MS-309, kurios pagrindu Mažeikių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo per Viešąją įstaigą Mažeikių ligoninę 2005 metais finansuoti iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirtų asignavimų 13000 Lt gydytojos E. S. endokrinologijos studijoms Kauno medicinos universitete apmokėti, pervesdama lėšas į VšĮ Mažeikių ligoninės sąskaitą. Kaip ir buvo minėta, dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia ieškovė D. Š. ieškinio LR CPK nustatyta tvarka nepareiškė, nors būtent šios sutarties pagrindu 2005-07-26 buvo sudaryta trišalė sutartis Nr. MS-312 tarp Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir E. S., o 2005-10-06 tarp Kauno medicinos universiteto, E. S. ir Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės buvo sudaryta „Trišalė sutartis" Nr. PS-16-345, pagal kurią Kauno medicinos universitetui VšĮ Mažeikių ligoninė pervesdavo lėšos, skirtas E. Š. studijų finansavimui. Šios sutarties ieškovė taip pat neginčijo. Panaikinus 2005-07-26 trišalę sutartį Nr. MS-312, sudarytą tarp Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės E. Š., tuo pačiu būtų panaikinti sutartiniai atsakovės E. Š. įsipareigojimai VšĮ Mažeikių ligoninei už Mažeikių rajono savivaldybės finansuotas rezidentūros studijas. Tuo tarpu atitinkamų lėšų atsakovės E. Š. studijoms skyrimas, jų dydis ir mokėjimo tvarka buvo reglamentuota kitais dokumentais, kurie byloje buvo pagarsinti, bet nebuvo ieškinio dalyku.

42Kadangi Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu ieškovės D. Š. ieškinys buvo atmestas, tai pagrįstai jai nebuvo priteistos advokato atstovavimo išlaidos.

43Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

44Iš ieškovės D. Š. priteistina valstybei 11,99 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2d.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti iš ieškovės D. Š. (a.k. ( - ) adresas – ( - )) valstybei 11,99 Lt (vienuolika litų 99 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė D. Š. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą su ieškiniu... 5. Ieškovė nurodė, jog Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31... 6. Atsakovai ir tretysis asmuo atsakovų pusėje su ieškiniu nesutiko.... 7. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2007 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį... 8. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 2 d. nutartimi panaikino 2007 m.... 9. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau... 11. Teismas pažymėjo, kad suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą... 12. Teismas nurodė, jog 2005 m. liepos 26 d. sutartis, sudaryta tarp VšĮ... 13. Apeliaciniu skundu ieškovė D. Š. prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo... 14. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 15. 1.Nurodo, kad ginčijamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m.... 16. 2.Teismo sprendime nurodoma, jog Tarybos sprendimas Nr.T1-246 priimtas... 17. 3.Teismo sprendime nurodoma, kad ginčijamo akto priėmimo metu galiojusio LR... 18. 4.Teismas nurodo, kad pagal LR Sveikatos sistemos įstatymo 51 str. 3 d.... 19. 5.Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, jog įstatymai... 20. 6.Nurodo, kad 2005-07-26 sudaryta dvišalė sutartis Nr. MS -309 ir 2005-07-26... 21. 7. Nurodo, kad ginčijamas sprendimas Nr. T1-246 LR Viešojo administravimo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai Mažeikių rajono savivaldybės... 23. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą tretysis asmuo Vyriausybės... 24. Nurodo, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-246, nors... 25. Ieškovės D. Š. apeliacinis skundas netenkintinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Kolegija konstatuoja, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas išsamiai ir... 28. Teismas pagrįstai ir motyvuotai sprendime nurodė, kad Mažeikių rajono... 29. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad ieškovė D. Š. neįrodė, jog... 30. Pirma, tai Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d.... 31. Antra, ieškovė D. Š. nepriklauso tai kategorijai asmenų (fizinių ar... 32. Ieškovė byloje yra nurodžiusi, kad ginčydama Mažeikių rajono... 33. Kolegija konstatuoja, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas pagrįstai... 34. Kolegija taip pat laiko teisėta ir pagrįsta skundžiamo sprendimo dalį,... 35. Ieškovė, pareikšdama reikalavimus dėl minėtos sutarties pripažinimo... 36. 2006-02-02 pareiškime ieškovė D. Š. prašė teismo: panaikinti Mažeikių... 37. „1. Visą surinktą medžiagą perduoti Mažeikių r. prokuratūrai, kuri... 38. Daugiau D. Š. ieškiniai CPK nustatyta tvarka nebuvo tikslinami.... 39. Parengiamajame teismo posėdyje 2007-05-14 ieškovė D. Š. dėl ginčo esmės... 40. LR CPK nustatyta tvarka nepatikslinusi savo ieškinio reikalavimų, teismo... 41. Nors ieškovė D. Š. teigė, kad ginčijamos trišalės sutarties sudarymą... 42. Kadangi Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu ieškovės D. Š.... 43. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia,... 44. Iš ieškovės D. Š. priteistina valstybei 11,99 Lt išlaidų, susijusių su... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti... 47. Priteisti iš ieškovės D. Š. (a.k. ( - ) adresas – ( - )) valstybei 11,99...