Byla I-2274-535/2018
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Muradui Bakanui, atsakovo atstovei Lilijai Kozlovskajai, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Renergija“ atstovui D. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB ,,Komeksimas“ skundą atsakovui VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, UAB ,,Ervin“ ir UAB ,,Renergija“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB ,,Komeksimas“ kreipėsi į teismą su skundu (t. 1, b. l. 1-3) prašydamas:

51) panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Vilniaus filialas) 2017-02-10 sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-3950; 2) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2017-04-27 sprendimą Nr. spr1-88; 3) įpareigoti VĮ Registrų centrą papildyti statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus

6Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), – registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai nekilnojamojo daikto statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus

7Nr. (duomenys neskelbtini), – plotą (plotus).

8Pareiškėja paaiškino, kad jai nuosavybės teise priklauso statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantys adresu: (duomenys neskelbtini). Šis turtas registruotas nekilnojamojo turto registre, tačiau pažymėjime nėra nurodytas šio turto plotas bei žymėjimas plane. Atsižvelgdama į tai, 2016-12-21 kreipėsi su prašymu į atsakovą papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane. Atsakovas 2017-02-10 sprendimu Nr. VILIN(12.5.13)-3950 prašymo neišsprendė, t. y. nurodė, kad nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų banke kiemo statinių duomenys neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2004-12-21 parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. O dokumentai, reikalingi norint pakeisti kiemo statinių kadastro ir registro duomenis nekilnojamojo turto registre, teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti. Šį atsakovo sprendimą apskundė Komisijai, kuri 2017-04-27 sprendimu paliko galioti atsakovo sprendimą. Pareiškėja nesutinka su priimtais sprendimais, teigia, kad jie yra neteisėti ir nepagrįsti.

9Nurodo, kad 2016-12-21 prašė papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane remiantis ne 2004-12-21, o 1995-10-31 parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Būtent pagal šią kadastrinių matavimų bylą ir buvo įregistruoti statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantys adresu: (duomenys neskelbtini).

10Nagrinėjamu atveju yra neaišku, kodėl skundžiamuose sprendimuose buvo nuspręsta, jog duomenis turi būti prašoma papildyti ir įregistruoti remiantis 2004-12-21 parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, nes šioje byloje suformuoti duomenys nekilnojamojo turto kadastre ir registre nebuvo įregistruoti. Komisija neatsižvelgė į skunde nurodomas aplinkybes, jog prašymas buvo grindžiamas 1995-10-31 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, ir dėl to skundžiamame sprendime nepasisakė.

11Atkreipia dėmesį, kad skundžiami sprendimai grindžiami tik tuo, kad 2004-12-21 parengtos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenys nebuvo registruoti nekilnojamojo turto registre, tačiau ji šiuo dokumentu, teikdama prašymą, nesivadovavo. Be to, skundžiami sprendimai nėra pagrįsti jokiais teisės aktais bei teisės aktų normomis ir objektyviais duomenimis, susijusiais su prašyme nurodytomis aplinkybėmis, todėl neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies.

12Atsakovas Vilniaus filialas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 63-67). Atsiliepime paaiškina, kad ankstesnė kiemo statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), savininkė UAB „Prioritetas“ pretenzijų dėl 2004-09-13 varžytynių akto Nr. 1 pagrindu įgytų ir nekilnojamojo turto registre šio akto pagrindu 2004-09-14 įrašytų duomenų apie kiemo statinius (aikštelę, tvorą, baseiną) registro tvarkytojui nereiškė ir atsakovo 2006-11-24, 2007-01-04, 2012-10-03 priimtų sprendimų centriniam registratoriui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka neskundė, o 2016-05-10 varžytynių aktu Nr. (duomenys neskelbtini) kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą, baseiną) perleido pareiškėjai. Nuosavybės teisę įgyjant perdavimo būdu naujasis savininkas į perduotą nekilnojamąjį daiktą įgyja tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs nekilnojamojo daikto savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitaip (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.48 straipsnio 2 dalis). Ši nuostata reiškia, kad savininkas negali perduoti daugiau teisių, negu turi pats. Kadangi UAB „Prioritetas“ praleido terminą skundui dėl registre įrašytų duomenų apie kiemo statinius paduoti, tai ši teisė neperėjo pareiškėjai, kaip naujajai kiemo statinių savininkei.

13Registro tvarkytojas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į registrą įrašo iš jam pateiktų dokumentų. Kadangi pareiškėja kartu su prašymu kadastro duomenų bylos, kurioje būtų nurodyti jos prašomi įrašyti duomenys, registro tvarkytojui nepateikė, o archyvinėje kadastro duomenų byloje esančioje 1995-10-29 parengtoje formoje „Namų valdos techninės apskaitos kortelė“ pareiškėjos prašomų į registrą įrašyti duomenų nėra, bei į tai, kad registre įrašyti duomenys apie kiemo statinius (kiemo aikštelė, tvora, baseinas) atitinka dokumentą (2016-05-10 varžytynių aktą Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio pagrindu jie buvo įrašyti, registro įrašų pakeitimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, teisinio pagrindo nebuvo.

14Paaiškina, kad iš archyvinės kadastro duomenų bylos nustatyta, jog UAB „Prioritetas“ prašymu 2004-12-21 buvo atlikti nauji kiemo statinių kadastriniai matavimai, kurių metu buvo užfiksuoti nauji atliekant kadastrinius matavimus faktiškai egzistavę kiemo statinių kadastro duomenys (statybos metai, plotai, ilgiai), todėl darytina išvada, kad buvo atlikta kiemo statinių rekonstrukcija. Dokumentai, patvirtinantys atliktų statybos darbų teisėtumą, registro tvarkytojui nepateikti. Nekilnojamojo turto registre įrašyti kiemo statinių kadastro duomenys 1995 m. kadastrinių matavimų bylos pagrindu neatitinka vėlesnių faktinių kadastro duomenų, užfiksuotų 2004-12-21 parengtoje kadastrinių matavimų byloje.

15Pareiškėja nepateikė kadastro duomenų bylos, suformuotos pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimus, kurioje būtų atskirai ir konkrečiai nurodytas kiekvieno registre įregistruoti pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio kiemo statinio plotas bei žymėjimas plane, o 1995 m. parengtoje kadastro duomenų byloje pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys kiemo statiniai nėra identifikuoti, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimą įpareigoti atsakovą papildyti kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino) plotus bei žymėjimą plane.

16Norint atlikti pareiškėjos prašomą veiksmą turi būti pateiktos kadastrinių matavimų bylos, kuriose būtų atskirai nurodyti kiemo statinius sudarančių statinių – aikštelės, tvoros, baseino –kadastro duomenys. Kadangi šiuo atveju atlikti statybos darbai, privalo būti pateiktas ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nustatytas dokumentas, sudarantis juridinį pagrindą pakeisti įregistruotų kiemo statinių kadastro duomenis. Pareiškėja šių dokumentų registro tvarkytojui nepateikė, todėl skundžiami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, jų panaikinti nėra teisinio pagrindo.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 170). Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjos skundas turėtų būti atmestas vadovaujantis skundžiamų sprendimų motyvais.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Renergija“ atsiliepime (t. 1, b. l. 176) nurodo, kad 2016 m. vykusiose varžytynėse UAB „Renergija“ iš BUAB „Prioritetas“ bankroto administratoriaus įsigijo du nekilnojamojo turto objektus, esančius adresu: (duomenys neskelbtini), t. y. pastatą – sandėlį (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir pastatą – siurblinę (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) – su teise į valstybei priklausančio žemės sklypo nuomą, proporcingą įsigytiems objektams.

19UAB „Renergija“ 2016-12-15 pasirašė pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Halineta“ dėl nekilnojamojo daikto, esančio adresu: (duomenys neskelbtini), įsigijimo. Pagal sutartį UAB „Renergija“ nuosavybėn perėjo „kiti inžineriniai statiniai – kelias po ožiniu kranu“ (ilgis – 97,60 m, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėjimas plane K3). Pagal sutartį ir 2016-12-13 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus miesto skyriaus sutikimą perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę UAB „Renergija“ yra teisėtas turto savininkas ir atitinkamos sklypo dalies nuomininkas.

202016 m. vykusiose varžytynėse UAB „Renergija“ iš BUAB „Prioritetas“ bankroto administratoriaus papildomai įsigijo du nekilnojamojo turto objektus, esančius adresu: (duomenys neskelbtini), t. y. pastatą – sandėlį (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir pastatą – sandėlį (unikalus

21Nr. (duomenys neskelbtini)) – su teise į valstybei priklausančio žemės sklypo nuomą, proporcingą įsigytiems objektams.

22Pabrėžia, kad UAB „Renergija“ įsigijo visus išvardytus objektus iš teisėtų jų savininkų ir jokiuose istoriniuose ginčuose ir peripetijose dėl teritorijos, esančios adresu: (duomenys neskelbtini), su buvusiais savininkais ir (ar) kitais susijusiais asmenimis nedalyvauja. Pastaruoju laiku (nuo 2016 m. gegužės mėnesio) investavo didelę sumą lėšų į plėtrą šioje teritorijoje esant sąlygoms, kurios buvo visiems aiškios ir neginčijamos. Visą investicinį procesą planavo ir nuosekliai įgyvendino vadovaudamiesi VĮ Registrų centro bei NŽT teikiamais viešai prieinamais duomenimis, todėl pakitus sąlygoms, kurios tuo laikotarpiui buvo traktuojamos kaip pamatinės ir nekvestionuojamos investiciniam procesui pradėti ir vykdyti, bus priversti ginti savo teises teisme.

23Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, atsakovo atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Renergija“ atstovas palaikė atsakovo poziciją.

24Teismas

konstatuoja:

25Skundas netenkintinas.

26Byloje keliamas ginčas dėl Vilniaus filialo 2017-02-10 sprendimo Nr. VILIN(12.5.13.)-2950 ir Komisijos 2017-04-27 sprendimo Nr. spr1-88; kuriuo nebuvo papildyti pareiškėjos prašomi registro duomenys, teisėtumo ir pagrįstumo.

27Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016-12-21 pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu, kuriame nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantys adresu: (duomenys neskelbtini). Paaiškino, kad šis turtas registruotas nekilnojamojo turto registre, tačiau pažymėjime nėra nurodytas šio turto plotas bei žymėjimas plane, todėl prašė papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei nurodyti žymėjimą plane (t. 1, b. l. 8).

28Vilniaus filialas 2017-02-10 sprendimu Nr. VILIN (12.5.13)-2950 informavo, kad kiemo statinių kadastro duomenys, įrašyti Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2004-12-21 parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, nes dokumentai, reikalingi minėtiems kiemo statinių kadastro ir registro duomenims pakeisti Nekilnojamojo turto registre, teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti. Informacija apie tai yra nurodyta registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) 11 skiltyje „Registro pastabos ir nuorodos“ (t. 1, b. l. 143-144).

29Pareiškėja 2017-03-15 pateikė Komisijai skundą dėl Vilniaus filialo 2017-02-10 sprendimo panaikinimo ir klausimo išsprendimo iš esmės, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus filialo 2017-02-10 sprendimą Nr. VILIN(12.5.13)-2950 ir papildyti registro duomenis bei įregistruoti konkrečiai nekilnojamojo daikto statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus

30Nr. (duomenys neskelbtini), plotus (-ą) bei žymėjimus (-ą) plane, remiantis 1995 m. kadastrinės bylos duomenimis (t. 1, b. l. 42-43).

31Komisija 2017-04-27 priėmė sprendimą Nr. spr1-88 skundą atmesti. Nurodė, kad, remiantis Nekilnojamojo turto registro ir kiemo statinių archyvinės bylos duomenimis, nustatyta, kad šiuo metu Nekilnojamojo turto registre esantys kiemo statinių kadastro duomenys yra pagrįstai įrašyti remiantis 1995 m. atliktais kadastriniais matavimais (t. 1, b. l. 171-172).

32Pareiškėja nesutinka su Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimais. Teigia, kad savo prašymą grindė 1995-10-31 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pagrindu, tačiau nei atsakovas, nei Komisija šio dokumento nevertino, sprendimus grindė aplinkybe, kad 2004-12-21 parengtos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenys nebuvo registruoti nekilnojamojo turto registre.

33Nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymas (nauja redakcija nuo 2001-07-01) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (nauja redakcija nuo 2004-01-01) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau – Nuostatai). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, kad Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, o 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą; dokumentai turi būti pateikti dviem egzemplioriais, vienas iš jų turi būti dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu formuojamo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai yra: 1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; 2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; 3) rašytiniai sandoriai; 4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; 5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą. Kadastro nuostatų 83 punkte įtvirtinta, kad kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis vykdytojas kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą bei Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma; kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui grąžina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma.

34Byloje nustatyta, kad Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statinys (aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 1995-05-31 kaip vienas daiktas (t. 1, b. l. 81-82). Kiemo statinio atskirų jo dalių (aikštelė, tvora, baseinas) plotas ir žymėjimas plane nėra nurodytas. UAB ,,Prioritetas“ 2004-09-13 varžytinių akto Nr. 1 pagrindu priėmė nuosavybėn AB ,,Neris“ pastatus su juose esančiais įrenginiais, tame tarpe ir Kiemo statinį (t. 1, b. l. 103). Prie varžytinių akto pridėtuose prieduose Kiemo statinių atskirų dalių plotai nėra nurodyti (t. 1, b. l. 104-107). UAB ,,Prioritetas“ 2012-09-27 prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą Kiemo statinius patikslinti papildomais įrašais (t. 1, b. l. 101, 102). VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2012-09-27 sprendimu Nr. 4273204 atsisakė pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, nes kartu su prašymu Kadastro tvarkytojui nepateikti viešojo administravimo subjekto sprendimo patvirtinančio nekilnojamojo daikto atliktų statybos darbų teisėtumą (t. 1, b. l. 108). UAB ,,Prioritetas“ šio sprendimo neginčijo. Taigi Nekilnojamojo turto kadastre Kiemo statiniai liko registruoti kaip vienas daiktas, kurį UAB ,,Komeksimas“ 2016-05-10 iš varžytinių įsigijo iš UAB ,,Prioritetas“, t. y. Kitus inžinerinius statinius – Kiemo statinį (aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pagal Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą Nr. (duomenys neskelbtini), Registro Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 125). Vilniaus filialas pagal pareiškėjos prašymą 2017-05-23 registre įregistravo UAB „Komeksimas“ nuosavybės teises į Kiemo statinį 20016-05-10 varžytynių akto Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu (t. 1, b. l. 123, 124, 125).

35Kaip minėta, pareiškėja 2016-12-21 kreipėsi į Registro tvarkytoją, pateikdama prašymą papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą ir žymėjimą plane, tačiau kadastro duomenų bylos Registro tvarkytojui nepateikė, o pateiktame

362016-05-10 varžytynių akte Nr. (duomenys neskelbtini), kurio pagrindu Registre į Kiemo statinius buvo įregistruotos UAB „Komeksimas“ nuosavybės teisės nurodyta, kad UAB „Komeksimas“ perka Kiemo statinius (aikštelė, tvora, baseinas), kurio atskirų daiktų plotas ir žymėjimas plane nenurodyti. Taigi spręstina, kad Registro tvarkytojas pagrįstai vadovavosi archyvinėje kadastro duomenų byloje esančia 1995-10-29 parengta forma „Namų valdos techninės apskaitos kortelė“, kurioje yra išvardinti įvairūs statiniai „Betoninė tvora, metalinė tvora, vartai, vartai, vartai, vartai, vartai, vartai, varteliai, asfaltas, baseinas, šaligatvis, betoninė sienutė“, tačiau kaip minėta, formoje nėra nurodytas statinių žymėjimas plane, taip pat nėra atskirai nurodytas kiekvieno Registre įrašyto statinio (kiemo aikštelės, tvoros) plotas. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja nepateigė Registrų tvarkytojui dokumentų, patvirtinančių kadastro duomenų pasikeitimo faktą, informacija apie tai yra nurodyta registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) 11 skiltyje „Registro pastabos ir nuorodos“, todėl Registro tvarkytojas pagrįstai atsisakė pakeisti Nekilnojamojo turto registre esančius duomenis.

37Sutiktina, kad 2016-05-10 varžytinių aktas patvirtina pareiškėjos nuosavybės teises ir yra dokumentas, kurio pagrindu įregistruojama nuosavybės teisė, tačiau kartu su tokiu dokumentu turi būti pateikiama ir teisės aktų nustatyta tvarka suformuota kadastro duomenų byla, ko įsakmiai reikalauja tiek Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, tiek Kadastro nuostatai. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, atsakovo sprendimas atmesti pareiškėjo prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto įrašus tuo pagrindu, kad nepateikta kadastro duomenų byla, o prašomų įregistruoti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, yra teisėtas ir pagrįstas.

38Pareiškėja teigia, kad atsakovas ir Komisija, priimdami skundžiamus sprendimus, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimą, nes iš skundžiamų aktų neaišku, koks yra jo priėmimo teisinis ir faktinis pagrindai, skundžiamas aktas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis. Teismas nesutinka su tokiu pareiškėjos argumentavimu, nes sprendimuose yra aiškiai nurodyta, dėl kokių trūkumų pareiškėjos prašymas negali būti tenkinamas, nurodytos teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios tokį sprendimą, taigi sprendimas negali būti laikomas nemotyvuotu bei teisiškai nepagrįstu, be to, iš pareiškėjos tiek skunde, tiek teismo posėdyje išreiškiamos pozicijos matyti, kad ji aiškiai suvokė, kokių faktinių aplinkybių bei teisės aktų pagrindu yra grindžiami skundžiami sprendimai. Tai, kad pareiškėjos netenkina atsakovo ir Komisijos sprendime išdėstyti motyvai, nesudaro pagrindo teigti, jog jis neatitinka Viešojo administravimo įstatyme individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų.

39Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad atsakovas

402017-02-10 sprendime Nr. VILIN(12.5.13.)-3950 ir Komisija 2017-04-27 sprendime Nr. spr1-88 faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, sprendimai priimti pagal atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens kompetenciją, sprendimų turinys iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, todėl naikinti juos nėra teisinio pagrindo. Netenkinus šio pareiškėjos reikalavimo, kaip nepagrįstas atmestinas ir išvestinio pobūdžio reikalavimas įpareigoti VĮ Registrų centrą papildyti statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini), – registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai nekilnojamojo daikto statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), – plotą (plotus).

41Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 88 straipsnio 1 punktas).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

4384 straipsniu, 86 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

44Pareiškėjos UAB ,,Komeksimas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

45Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB ,,Komeksimas“ kreipėsi į teismą su skundu (t. 1, b. l.... 5. 1) panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Vilniaus... 6. Nr. (duomenys neskelbtini), esančių 7. Nr. (duomenys neskelbtini), – plotą (plotus).... 8. Pareiškėja paaiškino, kad jai nuosavybės teise priklauso statiniai –... 9. Nurodo, kad 2016-12-21 prašė papildyti registro duomenis ir įregistruoti... 10. Nagrinėjamu atveju yra neaišku, kodėl skundžiamuose sprendimuose buvo... 11. Atkreipia dėmesį, kad skundžiami sprendimai grindžiami tik tuo, kad... 12. Atsakovas Vilniaus filialas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį... 13. Registro tvarkytojas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į registrą... 14. Paaiškina, kad iš archyvinės kadastro duomenų bylos nustatyta, jog UAB... 15. Pareiškėja nepateikė kadastro duomenų bylos, suformuotos pagal... 16. Norint atlikti pareiškėjos prašomą veiksmą turi būti pateiktos... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su pareiškėjos skundu... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Renergija“ atsiliepime (t. 1, b. l.... 19. UAB „Renergija“ 2016-12-15 pasirašė pirkimo–pardavimo sutartį su UAB... 20. 2016 m. vykusiose varžytynėse UAB „Renergija“ iš BUAB „Prioritetas“... 21. Nr. (duomenys neskelbtini)) – su teise į valstybei... 22. Pabrėžia, kad UAB „Renergija“ įsigijo visus išvardytus objektus iš... 23. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, atsakovo... 24. Teismas... 25. Skundas netenkintinas.... 26. Byloje keliamas ginčas dėl Vilniaus filialo 2017-02-10 sprendimo Nr.... 27. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016-12-21... 28. Vilniaus filialas 2017-02-10 sprendimu Nr. VILIN (12.5.13)-2950 informavo, kad... 29. Pareiškėja 2017-03-15 pateikė Komisijai skundą dėl Vilniaus filialo... 30. Nr. (duomenys neskelbtini), plotus (-ą) bei žymėjimus... 31. Komisija 2017-04-27 priėmė sprendimą Nr. spr1-88 skundą atmesti. Nurodė,... 32. Pareiškėja nesutinka su Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimais. Teigia,... 33. Nagrinėjamus teisinius... 34. Byloje nustatyta, kad Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statinys... 35. Kaip minėta, pareiškėja 2016-12-21 kreipėsi į Registro tvarkytoją,... 36. 2016-05-10 varžytynių akte Nr. (duomenys neskelbtini),... 37. Sutiktina, kad 2016-05-10 varžytinių aktas patvirtina pareiškėjos... 38. Pareiškėja teigia, kad atsakovas ir Komisija, priimdami skundžiamus... 39. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro... 40. 2017-02-10 sprendime Nr. VILIN(12.5.13.)-3950 ir Komisija 2017-04-27 sprendime... 41. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 43. 84 straipsniu, 86 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1... 44. Pareiškėjos UAB ,,Komeksimas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 45. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...