Byla eI-9893-821/2015
Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo (pareiškėjas Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“, atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, tretieji suinteresuoti asmenys Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Mefodijos Povilaitienės ir Ivetos Pelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant atsakovo LR žemės ūkio ministerijos atstovui R. M., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei O. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir trečiojo asmens Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundus dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo (pareiškėjas Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“, atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, tretieji suinteresuoti asmenys Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos skundais prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015-06-05 sprendimą Nr.3R-229 (AG-142/05-2015) (b.l.1-5, 1-7)

4Nacionalinė mokėjimo agentūra skunde paaiškino, kad jos sprendimu nuspręsta susigrąžinti Pareiškėjui permokėtą 7 378,63Lt (2 137,00 Eur) dydžio paramos sumą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu) projektą „Teritorijos pritaikymas poilsiui ir bendruomenės kultūrinei veiklai Vydmantų kaime“ (toliau – Projektas).

5Pareiškėjas su UAB „Arkosta“ (toliau – Tiekėjas) 2013 m. birželio 5 d. pasirašė sutartį Nr. 13/06-01 (toliau – Sutartis), kurios 5.2 papunktyje nurodyta, kad Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d., tokia pati nuostata įtvirtinta ir pirkimo sąlygose. Sankcija Pareiškėjui skirta todėl, kad Pareiškėjas, nesikreipęs į Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau – VPT) (t.y. neturėdamas VPT leidimo) bei nesuderinęs su Agentūra, 2013 m. rugsėjo 30 d. pasirašė susitarimą su Tiekėju dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo pakeitė Sutarties 5.2 papunktį, pratęsdamas darbų atlikimo terminą iki 2014 m. birželio 30 d., t.y. 9 mėnesiams, nors Sutarties 7.5 papunktyje nurodyta, kad „pirkimo Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“.

6Vadovaudamasi Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 (toliau – Metodika), 1 priedo lentelės 11 eilute („Viešojo pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų“) ir Metodikos 7.2 papunkčiu, dėl nustatyto pažeidimo Agentūra Pareiškėjui pritaikė 10 proc. dydžio sankciją, kurios dydis skaičiuojamas nuo apskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai. Netinkama kompensuoti paramos suma, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 3 punktu, VPS administravimo taisyklių 228 punktu, Administravimo taisyklių 197.1.1 papunkčiu už darbus pripažinta – 7 378,63 Lt (2 137,00 Eur).

7Agentūra sutinka su Ministerijos pozicija, jog pirkimo sąlygose nustatytų darbų įvykdymo terminų perkėlimas į su laimėjusiu Tiekėju sudaromą Sutartį ir jų laikymasis vykdant pačią Sutartį garantuoja realią ir sąžiningą konkurenciją ir užtikrina vienodas tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybes, ir priešingai, sudarytos sutarties vykdymo metu keičiant pirkimo sąlygose numatytus darbų atlikimo terminus, tiekėjų atžvilgiu pažeidžiamas lygiateisiškumo principas. Mano, jog Pareiškėjas iki pirkimo pradžios turėtų išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su pirkimo objektu, ir, esant poreikiui, pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje numatyti galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu koreguoti tam tikras pirkimo pradžioje nustatytas sąlygas bei nurodyti pagrindus, kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tačiau, nei Sutartis, nei Pirkimo taisyklės nenumatė Sutarties keitimo galimybės,todėl pratęsus darbų atlikimo terminą, pasikeitė ekonominė pusiausvyra asmens naudai, su kuriuo sudaryta Sutartis, t. y. taip, kaip nebuvo nustatyta Pirkimo dokumentuose ir pirminės sutarties sąlygose. Taigi, šiuo atveju buvo pažeista esminė Sutarties sąlyga pažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

8Agentūros manymu, Ministerija teisėtai ir pagrįstai priėjo išvadą, kad jos sprendimas dėl taikytų sankcijų dėl pažeistų Įstatymo nuostatų yra teisėtas. Remdamasi Metodikos 7.2 papunkčiu, Agentūra tinkamai pritaikė sankciją nuo visos apskaičiuotos už poilsio aikštelės įrengimo darbus paramos sumos. Agentūra nesutinka su VAGK išreikšta nuomone, kad Agentūra turėjo atsižvelgti į Metodikos 8 punktą, kuriame nustatyta, kad, jei pirkimas suskaidytas į dalis ir dalyvis gali pateikti pasiūlymą dėl atskiros dalies, o pažeidimas susijęs tik su konkrečia dalimi, sankcijos dydis turi būti skaičiuojamas ir taikomas tik dėl tos konkrečios pirkimo dalies. Agentūros nuomone, toks VAGK teiginys yra visiškai nepagrįstas, nespirkimo dokumentuose ir sąlygose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad pirkimas į dalis neskirstomas, taip patminėtuose dokumentuose nebuvo numatyta galimybė pirkimo dalyviams teikti pasiūlymus dėl atskirų pirkimo dalių. Teiginys, kad iš Tiekėjo pateikto darbų kiekio žiniaraščio matyti, kad pastarajame buvo nurodyti atlikti darbai, nereiškia, kad pats pirkimas buvo skirstytas į dalis, nes to juk nenumatė neipirkimo dokumentai, nei paramos sutartis,nei atlikto pirkimo sąlygos.

9Priešingai, šiuo atveju darbų kiekio žiniaraštis skirtas, kad Pareiškėjui būtų aišku, kokie darbai yra atlikti pagal Sutartį, kad Pareiškėjas aiškiai žinotų,kokių darbų Tiekėjas dar nėra atlikęs ir (arba)kokie darbai dar nepabaigti. Pačiame darbų žiniaraštyje taip pat nebuvo išskirti darbų atlikimo etapai, dalys, skirtingos darbų atlikimo datos. Esant pirkimui dalimis, paprastai tokia informacija kaip etapai, darbų atlikimo terminai yra išskiriami ir aiškiai nurodomi dar pirkimo sąlygose. Iš minėto darbų kiekio žiniaraščio matosi tik tai, kad pirkimas buvo atliktas ne dalimis, o kaip vienas pirkimas, be kita ko, Sutartyje buvo numatytas vienas ir galutinis darbų atlikimo terminas.

10Būtent tai ir paneigia argumento, kad Agentūra nepagrįstai nesirėmė Metodikos 8 punktu, pagrįstumą, nes Agentūra, atsižvelgusi į visas išvardintas aplinkybes ir jas įvertinusi, tinkamai pritaikė sankciją dėl Įstatymo pažeidimų pagal teisės aktuose numatytas sąlygas bei Sprendime aiškiai išdėstė, kokiu pagrindu yra taikoma minėta sankcija. Pagal paramos sutartį, pirkimo dokumentus pirkimo sąlygose konkrečios investicijos pirkimas nebuvo išskaidytas į dalis, priešingai,pirkimo dokumentuose buvo nurodyta „bendra pasiūlymo kaina“ ir nurodytas vienas ir galutinis darbų atlikimo terminas,(Sutartyje taip pat nebuvo į dalis išskaidyta pirkimo kaina, buvo nurodytas vienas ir galutinis darbų atlikimo terminas – 2013 m. rugsėjo 30 d., o darbų kiekio žiniaraščio pateikimas nelaikytinas kaip pirkimo dalimis įrodymas, tuo labiau, kad minėtame žiniaraštyje tik detalizuojami atliktini darbai).

11Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašė skundą tenkinti.

12Atsakovas Žemės ūkio ministerija prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015-06-05 sprendimą pažymi, jog ji išnagrinėjo Pareiškėjo 2015 m. vasario 10 d. skundą dėl Agentūros 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimo SKP-240 ir įvertinusi pateiktus duomenis nustatė, kad pagal projektui įgyvendinti sudarytos darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.13/06-01 poilsio aikštelei įrengti 5.2 papunktį darbai turėjo būti baigti ne vėliau kaip iki 2013-09-30. Tokia pat sąlyga numatyta 2013-05-15 supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose. Numatyti darbai nebuvo atlikti, 2013-09-30 su tiekėju sudarytas susitarimas, kuriuo Sutarties 5.2 p. numatytas terminas pratęstas iki 2014-06-30. Nei pirkimo sąlygose, nei pačioje Sutartyje nėra numatytos galimybės pratęsti Sutarties ir darbų atlikimo terminą, nenurodyti tokio pakeitimo pagrindai, todėl ministerija darė išvadą, kad Agentūra pagrįstai konstatavo, jog 2013-09-30 Susitarimas prie darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr.13/06-01 su tiekėju sudarytas pažeidžiant Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytus principus ir laikė, kad Agentūros sprendimas teisėtas ir pagrįstas.

13Ministerija pritaria VAGK padarytai išvadai, jog nagrinėjamu atveju pratęsus darbų atlikimo terminą, ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeitė asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės Sutarties sąlygose, tačiau mano, jog komisija netinkamai aiškino Metodikos nuostatas ir nepagrįstai konstatavo, jog Ministerija nepagrįstai pritarė taikomai sankcijai.

14Pažymi, jog Agentūra, remdamasi Metodikos 7.2 p., pagal kurį, jei pirkimo sutartis finansuojama ir iš kitų finansavimo šaltinių, sankcijos dydis skaičiuojamas nuo priskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai, tinkamai pritaikė sankciją nuo visos apskaičiuotos už poilsio aikštelės įrengimo darbus paramos sumos. Nesutinka su VAGK teiginiu, jog Agentūra turėjo atsižvelgti į Metodikos 8 punktą, kuriame nustatyta, kad jei pirkimas suskaitytas į dalis ir dalyvis gali pateikti pasiūlymą dėl atskiros dalies, o pažeidimas susijęs tik su konkrečia dalimi, sankcijos dydis turi būti skaičiuojamas ir taikomas tai konkrečiai pirkimo daliai. Pirkimo dokumentuose ir prikimo sąlygose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad pirkimas į dalis neskirstomas, taip pat minėtuose dokumentuose nebuvo numatyta galimybė pirkimo dalyviams teikti pasiūlymus dėl atskirų pirkimo dalių. Teiginys, kad iš Tiekėjo pateikto darbų kiekio žiniaraščio matyti, jog pastarajame buvo nurodyti atlikti darbai, nereiškia, kad pats pirkimas buvo suskirstytas į dalis. Žiniaraštis skirtas Pareiškėjo aiškumui: kokie darbai atlikti pagal Sutartį, kokių darbų tiekėjas dar nėra atlikęs. Žiniaraštyje taip pat nebuvo išskirti darbų atlikimo etapai, dalys, skirtingos darbų atlikimo datos. Esant pirkimui dalimis, paprastai tokia informacija, kaip etapai, darbų atlikimo terminai yra išskiriami ir aiškiai nurodomi dar pirkimo sąlygose. Būtent tai ir paneigia argumento, kad Agentūra nesirėmė Metodikos 8 punktu, pagrįstumą, Agentūra tinkamai pritaikę sankciją bei aiškiai išdėstė, kokiu pagrindu yra taikoma minėta sankcija, todėl ministerija neturėjo pagrindo nepritarti Agentūros sprendimui šioje dalyje.

15Teismo posėdyje atsakovo Žemės ūkio ministerijos atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

16Pareiškėjas Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“ atsiliepimu prašo skundą atmesti ir priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 65-67).Atsiliepime nurodoma, jog Centras, įvertinęs VAGK sprendimo teisines pasekmes, nusprendė komisijos sprendimo neskųsti, tuo iš esmės pripažindami VAGK komisijos konstatuotą VPĮ pažeidimą ir sankcijos taikymo Centrui teisėtumą. Taip pat pažymima, jog Centras vis tiek pateikia argumentus dėl sankcijos Centrui skyrimo pagrindų. Pareiškėjas atsiliepime nurodo, jog sutarties pratęsimo poreikis atsirado tuomet, kada paaiškėjo, jog Centras neturi apyvartinių lėšų, kuriomis galėtų atsiskaityti už rangos darbų paslaugas pagal 2013-06-21 PVM sąskaitą – faktūrą Nr.ARK000360, 61811,79 Lt sumai, dėl ko UAB „Arkosta“ sustabdė darbus ir atnaujinus darbus, jie negalėjo būti pabaigti iki sutartyje numatyto termino. Nepratęsus sutarties Centras pagal Sutarties 4.2.1 p. privalėtų mokėti tiekėjui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, dėl ko patirtų papildomas išlaidas. Viešojo pirkimo procedūrose dalyvavo tik vienas tiekėjas, t.y. UAB „Arkosta“, tai reiškia, kad kitų dalyvių interesai, susiję su viešojo pirkimo procedūromis, nebuvo ir negalėjo būti pažeisti. Esant hipotetiniam VPI pažeidimui, paskyrus sankciją, nukenčia tik pati perkančioji organizacija. Mano, kad, spręsdamas ginčą, teismas turėtų patikrinti Ministerijos bei Agentūros sprendimų teisėtumą, nepaisant VAGK padarytų išvadų ir konstatuotų aplinkybių.

17Dėl sankcijos dydžio, mano, kad Agentūra netinkamai aiškina Metodikos 8 punktą, teisės normą aiškina siaurai ir sau priimtina prasme. Metodikos 8 punkte nustatyta, kad jei pirkimas suskaitytas į dalis ir dalyvis gali pateikti pasiūlymą dėl atskiros dalies, o pažeidimas susijęs tik su konkrečia dalimi, sankcijos dydis turi būti skaičiuojamas ir taikomas tai konkrečiai pirkimo daliai. Pagal lingvistinį teisės normos aiškinimą, ši taisyklė taikoma viešojo pirkimo procedūrų metu. Tačiau šiuo atveju viešojo pirkimo procedūros pasibaigusios ir pirkimo sutartis jau buvo pradėta vykdyti bei įvykdyta. Viešojo pirkimo procedūros nesibaigia sudarius sutartį, o viešojo pirkimo procedūrų tikslai ir principai galioja ir sutarties vykdymo procese. Todėl Metodikos 8 punktas gali būti taikomas ir apskaičiuojant sankcijos dydį tuomet, kada pažeidimas buvo padarytas sutarties vykdymo metu. Agentūra skunde kalba tik apie viešo pirkimo procedūras, todėl toks teisės normų aiškinimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu.

18Kaip matyti sutarties vykdymas ir finansavimas susidarė iš kelių etapų, kadangi Centras atskiroms projekto dalims finansuoti teikė atskiras paraiškas ir parama pagal pateiktas paraiškas buvo mokama dalimis. Parama Centrui buvo teikiama ir išmokos mokamos net ir pasibaigus sutarties įvykdymo terminui, kas tik patvirtina, kad kiekvienas prašymas buvo vertinamas atskirai ir kiekvienas prašymas bei išmokama parama pagal prašymą turi būti laikomi atskirais etapais Metodikos 8 punkto prasme.

19Be to, Agentūra 2014-12-04 sprendime Nr.SK-240 sankcijos sumą taip pat skaičiuoja nuo kiekvienos paramos dalies atskirai. Tokios aplinkybės patvirtina, kad sutarties įvykdymas susideda iš etapų ir kiekviename iš etapų gali būti padaryta VPĮ pažeidimas ir kurio sankcija skaičiuotina nuo tame etape skirtos paramos sumos. Kadangi galimas pažeidimas buvo padarytas 2013-09-30, todėl VAGK teisingai nustatė, kad sankcijos suma skaičiuotina nuo likusios paramos dalies, kuri buvo išmokėta vėliau.

20Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Bylą prašė nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

21Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija atsiliepimo nepateikė. Į teismo posėdį jos atstovai neatvyko.

22Skundai tenkintini

23Administracinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“ (toliau – Pareiškėjas) vykdo projektą „Teritorijos pritaikymas poilsiui ir bendruomenės kultūrinei veiklai Vydmantų kaime“ pagal 2012-06-08 pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. LEADER-11-KRETINGA-02-008 (toliau - Paramos sutartis) (VAGK byla Nr.AG-142/05-2015, I t. b.l. 102-115) su vėlesniais Paramos sutarties pakeitimais (VAGK byla, II t. b.l. 119-120, 121).

24Pareiškėjas 2013-07-03, 2013-12-06, 2014-02-25 pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūrai) mokėjimo prašymus (reg. Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP004, Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP005, Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP006). 2014-07-08 Pareiškėjas pateikė mokėjimo prašymą reg. Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP007 (toliau – Galutinis mokėjimo prašymas).

25Pagal mokėjimo prašymą, reg Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP004, Pareiškėjui buvo kompensuota ir išmokėta 24 010,00 Lt (6 953,78 Eur) paramos suma, už poilsio aikštelės įrengimo darbus 20 025,00 Lt (5 799,64 Eur). Pritaikius 10 proc. sankciją už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) pažeidimą vykdant poilsio aikštelės įrengimo darbų pirkimo procedūras nekompensuota 2 002,50 Lt (579,96 Eur) paramos suma (20 025,00 Lt x 10 proc. = 2 002,50 Lt (579,96 Eur). Pagal mokėjimo prašymą, reg Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP005, Pareiškėjui buvo kompensuota ir išmokėta 21 599,02 Lt (6 255,51 Eur) paramos suma, už poilsio aikštelės įrengimo darbus 1 7615,00 Lt (5 101,66 Eur). Pritaikius 10 proc. sankciją už Įstatymo pažeidimą vykdant poilsio aikštelės įrengimo darbų pirkimo procedūras nekompensuota 1 761,50 Lt (510,17 Eur) paramos suma (1 7615,00 Lt x 10 proc. = 1 761,50 Lt (510,17 Eur). Pagal mokėjimo prašymą, reg Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP006, Pareiškėjui buvo kompensuota ir išmokėta 19 761,18 Lt (5 723,23 Eur) paramos suma, už poilsio aikštelės įrengimo darbus 19 761,18 Lt (5 723,23 Eur). Pritaikius 10 proc. sankciją už Įstatymo pažeidimą vykdant darbų pirkimo procedūras nekompensuota 1 976,12 Lt (572,32 Eur) paramos suma (19 761,18 Lt x 10 proc. = 1 976,12 Lt (572,32 Eur). Pagal Galutinį mokėjimo prašymą, reg. Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP007, Pareiškėjui buvo pripažinta tinkama kompensuoti 19 991,00 Lt (5 789,79 Eur) (iš jų 16 385,09 Lt (4 745,45 Eur) už poilsio aikštelės įrengimo darbus) paramos suma. Pritaikius 10 proc. sankciją už Įstatymo pažeidimą vykdant darbų pirkimo procedūras nekompensuota 1 638,51 Lt (474,55 Eur) paramos suma (16 385,09 Lt x 10 proc. = 1 638,51 Lt (474,55 Eur).

262014-12-04 sprendimu Nr.SPP-240 (VAGK byla, I t. b.l. 6-11) Agentūra nusprendė susigrąžinti Pareiškėjui permokėtą 7 378,63Lt (2 137,00 Eur) dydžio paramos sumą (579,96 Eur+ 510,17 Eur+ 572,32 Eur + 474,55 Eur).

27Išnagrinėjusi Pareiškėjo 2015-02-10 skundą (VAGK byla I t. b.l. 36-37) dėl minėto Agentūros sprendimo Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija, Atsakovas) 2015-03-13 sprendimu Nr. 3JA-76-112 jo netenkino (VAGK byla I t. b.l. 12-14) ir pripažino, jog Agentūros sprendimas teisėtas ir pagrįstas.

28Pareiškėjo skundą išnagrinėjusi Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – VAGK, Komisija) 2015-06-02 sprendimu Nr. 3R-229 (AG-142/05-2015) panaikino Žemės ūkio ministerijos 2015-03-13 sprendimo Nr. 3JA-76-112 dalį (kuria pritarta dėl Agentūros 2014-12-04 sprendimu Nr. SPP-240 pareiškėjui taikomos sankcijos dydžio) ir įpareigojo Agentūrą pakartotinai nagrinėti Pareiškėjo 2015-02-10 skundą (VAGK byla II t.b.l. 179-184). VAGK nustatė, kad Pirkimo sutartyje buvo numatyta, jog darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip iki 2013-09-30, tačiau dalis darbų nebuvo užbaigti, todėl pirkimo sutarties šalys pakeitė sutarties sąlygą – susitarė pratęsti sutarties darbų įvykdymo terminą iki 2014-06-30. Galutinai darbai buvo priimti 2013-11-08. Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nebuvo numatyta galimybė pratęsti darbų atlikimo terminą. VAGK sutiko su Ministerijos pozicija, jog pirkimo sąlygose nustatytų darbų įvykdymo terminų perkėlimas į su laimėjusiu tiekėju sudaromą sutartį ir jų laikymasis vykdant pačią sutartį (arba sutartinės atsakomybės taikymas už numatytų terminų nesilaikymą) garantuoja realią ir sąžiningą konkurenciją ir užtikrina vienodas tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybes, ir atvirkščiai - sudarytos sutarties vykdymo metu keičiant pirkimo sąlygose numatytus darbų atlikimo terminus, tiekėjų atžvilgiu pažeidžiamas lygiateisiškumo principas. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija (Pareiškėjas) iki pirkimo pradžios turėtų išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su pirkimo objektu, ir, esant poreikiui, pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje numatyti galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu koreguoti tam tikras pirkimo pradžioje nustatytas sąlygas bei nurodyti pagrindus, kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Komisija sprendime konstatavo, jog Pareiškėjui pratęsus darbų atlikimo terminą, ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeitė asmens, su kuriuo sudaryta sutartis naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose, t.y. buvo pakeista esminė sutarties sąlyga pažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Tačiau, pasisakydama dėl sankcijos dydžio, nurodė, jog Ministerija nepagrįstai pritarė Agentūros pozicijai sankciją skaičiuoti nuo visos apskaičiuotos už poilsio aikštelės įrengimo darbus paramos sumos. Sprendime teigiama, jog skaičiuodama sankcijos dydį Agentūra nepagrįstai nesirėmė Įgyvendinimo taisyklių 33.3 p. ir Metodikos 8 p., VPĮ pažeidimas nagrinėjamu atveju susijęs tik su konkrečia pirkimo darbų dalimi (2013-11-08 Atliktų darbų akte nurodytais darbais, kurie įkainoti 16671,86 Lt sumai be PVM, 20172,95 Lt su PVM), todėl sankcijos dydis turėjo būti skaičiuojamas ir taikomas tik šiai konkrečiai pirkimo daliai.

29Ginčas byloje kilo dėl VAGK 2015-06-05 sprendimo Nr.3R-229 (AG-142/05-2015), kuriuo panaikinta Žemės ūkio ministerijos 2015-03-13 sprendimo Nr. 3JA-76-112 dalis (kuria pritarta dėl Agentūros 2014-12-04 sprendimu pareiškėjui taikomos sankcijos dydžio), teisėtumo ir pagrįstumo.

30Pareiškėjas atsiliepime teigia, kad teismas turėtų patikrinti Ministerijos bei Agentūros sprendimų teisėtumą, tačiau pažymėtina, jog Komisija 2015-06-05 sprendimu panaikino tik sprendimų dalį dėl sankcijos dydžio, kitoje dalyje sprendimai pripažinti teisėtais ir pagrįstais. Su šiuo VAGK komisijos sprendimu nesutiko Agentūra ir Ministerija pateikdamos skundus teismui. Pareiškėjo skundas VAGK komisijos buvo patenkintas iš dalies, tačiau Pareiškėjas skundo dėl Komisijos sprendimo dalies, kuriuo jo skundo dalis nebuvo patenkinta (konstatuotas VPĮ pažeidimas ir sankcijos taikymo teisėtumas), nepateikė, todėl šios bylos nagrinėjimo dalyką sudaro VAGK sprendimo dalis dėl sankcijos dydžio. Kiti skunduose ir pareiškėjo atsiliepime pateikiami argumentai dėl pažeidimo ir sankcijos taikymo nėra susiję su šios bylos ginčo dalyku, todėl dėl jų teismas nepasisako.

31Apskaičiuodama pareiškėjui taikytinos sankcijos dydį, Agentūra vadovavosi Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 (toliau – Metodika), 1 priedo lentelės 11 eilute („Viešojo pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų“), Metodikos 7.2 punktu ir taikydama 10 procentų sankciją, jos dydį skaičiavo nuo apskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai (aikštelės įrengimo darbams).

32Metodika nustato Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau Administravimo taisyklėse), nurodytų sankcijų taikymo taisykles paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, principus, kriterijus bei požymių skalę, kuriais turi vadovautis Agentūra nustatydama tikslų sankcijos dydį tais atvejais, kai paramos gavėjai vykdė pirkimus nesilaikydami pirkimų tvarkos (Metodikos 1 ir 4 punktai).

33Metodikos 1 priedo 11 eilutėje numatyta, jog tuomet, jeigu viešojo pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų, t.y. nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatyme bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymuose ir/ar viešojo pirkimo sutartyje nustatytų būtinų sąlygų keičiant viešųjų pirkimų sutartį/negautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti sutartį, rekomenduojama taikyti nuo 5 iki 25 procentų pirkimo sutarties vertės sankciją, o pakeitus sutarties įvykdymo terminą, taikoma 10 proc. dydžio sankcija. Pagal Metodikos 7 punktą, sankcijos dydis skaičiuojamas nuo pirkimo sutarties vertės su PVM. Šis punktas numato tam tikras išimtis apskaičiuojant sankcijos dydį, tarp kurių, - tuomet, jei pirkimo sutartis finansuojama ir iš kitų finansavimo šaltinių (pvz., paramos gavėjo, kitų paramos fondų lėšos), sankcijos dydis skaičiuojamas nuo priskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai (Metodikos 7.2 punktas).

34Paramos sutartimi Pareiškėjui finansuojama 90 proc. visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų, 10 proc. įnašu prisideda vietos projekto vykdytojas (Paramos sutarties 1.2, 1.3 p.). Paramos sutartimi be poilsio aikštelės įrengimo darbų sutarta finansuoti ir kitas projekte numatytas veiklas (nešiojamų suolų gamyba, bendrosios išlaidos (konsultanto paslaugos), informavimo ir viešinimo paslaugos). Pažymėtina, jog sankcijos dydį Agentūra skaičiavo nuo apskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai, t.y. nuo visos apskaičiuotos už poilsio aikštelės įrengimo darbus paramos sumos. Pareiškėjui pritaikyta sankcija nebuvo skaičiuojama nei nuo 10 proc. įnašo sumos, nei nuo kitoms projekte numatytoms veikoms skirtų finansuoti sumų (suolų gamybai, bendrosioms išlaidoms ir kt.). Toks Agentūros skaičiavimas atitiko Metodikos 7.2 punkto nuostatas.

35Komisijos sprendime nurodoma, jog sankcijos dydis turėjo būti skaičiuojamas ir taikomas tik šiai konkrečiai pirkimo darbų daliai (2013-11-08 Atliktų darbų akte nurodytais darbais, kurie įkainoti 20172,95 Lt su PVM), o Agentūra nepagrįstai nesirėmė Įgyvendinimo taisyklių 33.3 p. ir Metodikos 8 p.

36Minėtas Metodikos 8 punktas numato, jog, jei pirkimas suskaidytas į dalis ir dalyvis gali pateikti pasiūlymą dėl atskiros (-ų) dalies (-ių), o pažeidimas susijęs tik su konkrečia (-iomis) dalimi (-is), sankcijos dydis skaičiuojamas ir taikomas tai konkrečiai (-ioms) pirkimo daliai (-ims). Įgyvendinimo taisyklėse numatyta, jog netinkamos finansuoti projekto išlaidos yra išlaidos ar jų dalys, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas ir nesilaikant VPS administravimo taisyklėse numatytos pirkimų tvarkos (Įgyvendinimo taisyklių 33.3 p.). Aiškinant sankcijos dydžio taikymo galimybę konkrečiai pirkimo daliai, įvertinus minėto Metodikos punkto nuostatas, matyti, jog sankcijos dydis skaičiuojamas ir taikomas konkrečiai pirkimo daliai esant trims sąlygoms: paramos gavėjai vykdė pirkimus suskaidytus į dalis; pirkimų dalyvis galėjo pateikti pasiūlymą dėl atskiros pirkimo dalies; paramos gavėjo padarytas pažeidimas yra susijęs tik su konkrečia pirkimo dalimi.

37Kaip matyti iš į bylą pateiktų dokumentų, Pareiškėjas vykdė supaprastintos mažos vertės pirkimo Vietos projekto „Teritorijos pritaikymo poilsiui ir bendruomenės kultūrinei veiklai Vydmantų kaime“ poilsio aikštelės įrengimo darbų pirkimą (VAGK byla, II t. b.l. 118-124). Pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, jog pirkimas į dalis neskirstomas (Pirkimo dokumentų 7 punktas). Pirkimo dokumentuose nėra duomenų, jog pirkimo dalyviai galėjo teikti pasiūlymus dėl atskiros (-ų) pirkimo dalies (-ių). Pirkimo dokumentuose numatyta, jog Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo dokumentų 2 priede pateiktą formą, kurioje turi būti nurodoma bendra pasiūlymo kaina į kurią įeina visos išlaidos, mokesčiai, įskaitant PVM (Pirkimo dokumentų 19 punktas, Pirkimo dokumentų 2 priedas). Ta aplinkybė, jog Paramos sutartyje (su pakeitimais) numatyta, jog mokėjimo prašymai dėl poilsio aikštelės įrengimo darbų teikiami prašant dalinio apmokėjimo, o Pirkimo dokumentų darbų kiekio žiniaraštyje nurodytos atskiros aikštelės įrengimo darbų dalys (naujo takelio klojimas, aikštelės įrengimas ir kt.), nesudaro pagrindo teigti, kad pats poilsio aikštelės įrengimo darbų pirkimas buvo suskaidytas į dalis, nes tokio skaidymo nenumatė nei pirkimo dokumentuose nurodytos pirkimo sąlygos, nei Paramos sutartis. Su UAB „Arkosta“ sudarytoje darbų pirkimo – pardavimo sutartyje pirkimo kaina taip pat nėra skaidoma dalimis, nurodomas vienas darbų atlikimo terminas – 2013-09-30 (kuris vėliaus pratęsiamas iki 2014-06-30) (VAGK byla, II t. b.l. 95-96, 150). Atsižvelgiant į tai, jog paramos gavėjas (Pareiškėjas) nevykdė į dalis suskaidytų pirkimų, nebuvo numatęs galimybės teikti pasiūlymą dėl atskiros pirkimo dalies, Agentūra pagrįstai nustatė, jog nagrinėjamu atveju nebuvo sąlygų Metodikos 8 punkto nuostatų (taip pat ir Įgyvendinimo taisyklių 33.3 p. numatančiam galimybę netinkamosiomis finansuoti pripažinti išlaidų dalį) taikymui.

38Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, daro išvadą, kad Agentūra konstatavusi, jog Pareiškėjas pažeidė VPĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatas, pagrįstai Pareiškėjui taikė 10 proc. dydžio sankciją, kurią skaičiavo nuo apskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai (poilsio aikštelės įrengimo darbams) bei nusprendė susigrąžinti 7 378,63 Lt (2 137,00 Eur) paramos, o Žemės ūkio ministerija padarė pagrįstą išvadą, kad šis Agentūros sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Agentūros 2014-12-04 sprendimas Nr.SPP-240 „Dėl Vydmantų kaimo bendruomenės centrui „Vydmantai“ išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu) dalies susigrąžinimo“ ir Žemės ūkio ministerijos 2015-03-13 sprendimasNr. 3JA-76-112 „Dėl prašymo“ yra teisėti ir pagrįsti, todėl jų naikinti pareiškėjo skunde nurodytais motyvais Komisija neturėjo pagrindo. Atitinkamai ginčijamas Komisijos 2015-06-05 sprendimas Nr.3R-229 (AG-142/05-2015), kuriuo panaikinta Žemės ūkio ministerijos 2015-03-13 sprendimo Nr. 3JA-76-112 dalis (kuria pritarta dėl Agentūros 2014-12-04 sprendimu pareiškėjui taikomos sankcijos dydžio), naikinamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktas).

39Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

40Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens skundus tenkinti, panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015-06-05 sprendimą Nr.3R-229 (AG-142/05-2015).

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir trečiasis... 4. Nacionalinė mokėjimo agentūra skunde paaiškino, kad jos sprendimu... 5. Pareiškėjas su UAB „Arkosta“ (toliau – Tiekėjas) 2013 m. birželio 5... 6. Vadovaudamasi Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo... 7. Agentūra sutinka su Ministerijos pozicija, jog pirkimo sąlygose nustatytų... 8. Agentūros manymu, Ministerija teisėtai ir pagrįstai priėjo išvadą, kad... 9. Priešingai, šiuo atveju darbų kiekio žiniaraštis skirtas, kad... 10. Būtent tai ir paneigia argumento, kad Agentūra nepagrįstai nesirėmė... 11. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės mokėjimo... 12. Atsakovas Žemės ūkio ministerija prašydama panaikinti Vyriausiosios... 13. Ministerija pritaria VAGK padarytai išvadai, jog nagrinėjamu atveju pratęsus... 14. Pažymi, jog Agentūra, remdamasi Metodikos 7.2 p., pagal kurį, jei pirkimo... 15. Teismo posėdyje atsakovo Žemės ūkio ministerijos atstovas palaikė... 16. Pareiškėjas Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“ atsiliepimu... 17. Dėl sankcijos dydžio, mano, kad Agentūra netinkamai aiškina Metodikos 8... 18. Kaip matyti sutarties vykdymas ir finansavimas susidarė iš kelių etapų,... 19. Be to, Agentūra 2014-12-04 sprendime Nr.SK-240 sankcijos sumą taip pat... 20. Pareiškėjo atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Bylą prašė nagrinėti... 21. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija atsiliepimo nepateikė. Į teismo... 22. Skundai tenkintini... 23. Administracinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 24. Pareiškėjas 2013-07-03, 2013-12-06, 2014-02-25 pateikė Nacionalinei... 25. Pagal mokėjimo prašymą, reg Nr. 4VP-PV-12-1-010712-MP004, Pareiškėjui buvo... 26. 2014-12-04 sprendimu Nr.SPP-240 (VAGK byla, I t. b.l. 6-11) Agentūra... 27. Išnagrinėjusi Pareiškėjo 2015-02-10 skundą (VAGK byla I t. b.l. 36-37)... 28. Pareiškėjo skundą išnagrinėjusi Vyriausioji administracinių ginčų... 29. Ginčas byloje kilo dėl VAGK 2015-06-05 sprendimo Nr.3R-229 (AG-142/05-2015),... 30. Pareiškėjas atsiliepime teigia, kad teismas turėtų patikrinti Ministerijos... 31. Apskaičiuodama pareiškėjui taikytinos sankcijos dydį, Agentūra vadovavosi... 32. Metodika nustato Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos... 33. Metodikos 1 priedo 11 eilutėje numatyta, jog tuomet, jeigu viešojo pirkimo... 34. Paramos sutartimi Pareiškėjui finansuojama 90 proc. visų tinkamų finansuoti... 35. Komisijos sprendime nurodoma, jog sankcijos dydis turėjo būti skaičiuojamas... 36. Minėtas Metodikos 8 punktas numato, jog, jei pirkimas suskaidytas į dalis ir... 37. Kaip matyti iš į bylą pateiktų dokumentų, Pareiškėjas vykdė... 38. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą,... 39. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 40. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens skundus tenkinti, panaikinti... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...