Byla 2-2078-459/2013
Dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje, išieškotojas BAB „Snoras“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo (skolininko) UAB ,,Berneda“ ir D. Š. atstovo skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje, išieškotojas BAB „Snoras“,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB ,,Berneda“ ir D. Š. atstovas kreipėsi į antstolį T. U. su skundu, skųsdamas antstolio 2013-02-14 priimtą patvarkymą Nr. 0136/11/02187 atmesti pareiškėjų skundą, dėl varžytinių atšaukimo vykdomosiose bylose Nr.0136/11/02187-S ir Nr.0136/13/00186-S001249. Pareiškėjų atstovas nurodė, kad neįvykus varžytinėms dėl kitos dalies turto pardavimo, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas, o išieškotojui BAB „Snoras“ atsisakius perimti iš pirmųjų varžytinių neparduotą turtą, 2012-10-02 antstolis paskelbė antrąsias varžytines. Joms neįvykus, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas, išieškotojui buvo pasiūlyta perimti neparduotą turtą. Tačiau išieškotojas BAB „Snoras“ 2012-12-14 atsisakė perimti įkeistą turtą ir prašė perkainavus turtą rinkos kainomis, skelbti naujas įkeisto turto varžytines. Antstolis 2012-12-18 perkainavo turtą ir 2013-01-15 bei 2013-01-16 jam paskelbė varžytines. Pareiškėjų atstovas mano, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo, remdamasis netekusia galios LR CPK 558 str. nuostata, perkainoti turtą ir skelbti naujas varžytines. Todėl mano, kad paskelbtos varžytinės, neturint tam teisinio pagrindo, yra neteisėtos, todėl turi būti atšauktos. Atsižvelgiant į tai, prašo atšaukti 2013-02-15, 10 val., 2012-02-22, 15 val., ir 2013-02-18, 10 val., 2013-02-25, 15 val., planuojamas varžytines vykdomosiose bylose Nr.0136/11/02187-S ir Nr.0136/13/00186-S001249.

3Antstolis 2013-02-14 patvarkymu atsisakė patenkinti skundą ir jį su vykdomąja byla Nr.0136/11/02187-S, LR CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka persiuntė teismui.

4Antstolis 2013-02-14 patvarkyme dėl atsisakymo patenkinti skundą nurodė, kad antstolio Tomo Ubarto kontoroje 2013-02-08 gautas pareiškėjų atstovo skundas dėl antstolio veiksmų. Skunde pareiškėjų atstovas nurodo, kad neįvykus antrosioms turto pardavimo varžytinėms ir išieškotojui atsisakius paimti neparduotą turtą, turėjo būti taikomos LR CPK 723 str. numatytos pasekmės bei prašo atšaukti paskelbtas varžytines.

5Hipotekos kreditoriaus reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės (LR CPK 754 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis teismas (civilinė byla 3K-3-71/2011) yra suformavęs praktiką, kad hipotekos kreditoriaus teisė į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ne ginčo tvarka, naudojantis pirmenybe prieš kitus kreditorius, esmė - greitas ir ekonomiškas reikalavimo patenkinimas. Įkeistam turtui nustatomas administravimas arba paskiriamos varžytinės kreditoriaus pasirinkimu. Kai hipotekos kreditorius pakartotinai pateikia prašymą dėl priverstinio turto pardavimo iš varžytinių, jam netaikomas LR CPK 723 str. 3 d. nustatytas ribojimas pakartotinai nukreipti išieškojimą į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Antstolis patvarkyme nurodė, kad 2012-07-01 buvo pakeistos ir panaikintos kai kurios LR CPK ir LR CK nuostatos, reglamentavusios išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto. Vykdomoji byla Nr. 0136/11/02187 pagal Šiaulių m. apylinkės teismo 2011-06-22 Nr. 2-3563-394/2011 nutartį užvesta 2011-10-12, t. y. galiojant anksčiau buvusiam teisiniam reglamentavimui. Nuo 2012-07-01 įkeisto turto pardavimas vykdomas pagal notarų išduotus vykdomuosius įrašus, o aukščiau nurodyta vykdomoji byla užvesta pagal teismo nutartį, todėl įkeisto turto pardavimas turėtų būti vykdomas pagal tuo metu galiojusį reglamentavimą. Be to, dabar galiojantis teisinis reglamentavimas nepanaikino kreditoriaus teisės pasirinkti įkeisto turto administravimą ar pardavimą iš varžytinių (LR CK 4.192 str. 7 d.), todėl dabar galiojantis teisinis reglamentavimas neprieštarauja anksčiau suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikai. Antstolis taip pat atkreipė dėmesį į vykdomosios bylos faktines aplinkybes. T. U. nurodė, kad užvedus vykdomąją bylą 2012-10-14 buvo surašytas arešto aktas, kuriame įkeistas turtas įkainotas atsižvelgiant į įsiskolinimo dydį, t. y. turtas įkainotas tiek, kad jį pardavus iš varžytinių būtų galima padengti visus įsiskolinimus. Šis turtas įkainotas taip, nes UAB „Berneda“ buvo preliminariai susitarusi su UAB „Šiaulių tara“, kad įkeistas turtas bus nupirktas praktiškai už įsiskolinimų dydį, t. y. pirkėjas buvo pasiruošęs mokėti tokią kainą. Užvedus vykdomąją bylą pirkėjas domėjosi įkeisto turto pirkimo galimybėmis, tačiau dėl išieškotojo bankroto, skolininkų skundų, užsitęsus pardavimo procesui, prarado susidomėjimą šiuo turtu. Kitų pirkėjų norinčių pirkti stipriai pervertintą turtą neatsirado. Nepavykus parduoti įkeisto turto aukštesne kaina (kas atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus) išieškotojas pagrįstai galėjo tikėtis, pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, kad neparduotą turtą perkainavus galės pardavinėti iš varžytinių dar kartą, netaikant LR CPK 723 str. 3 d. nustatytų apribojimų. Šiuo atveju taikyti LR CPK 723 str. 3 d. nustatytus apribojimus turtui, į kurį nukreipti išieškojimą, be hipotekos kreditoriaus sutikimo niekas kitas negali, nes būtų neprotinga, neteisinga ir nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu. Hipotekos kreditoriaus teisė į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ne ginčo tvarka, naudojantis pirmenybe prieš kitus kreditorius, esmė - greitas ir ekonomiškas reikalavimo patenkinimas.

6Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais ir specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą viešo paskelbimo būdu (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis, 10 b. l.), prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

7Skundas netenkintinas.

8LR CPK 510 str. 2 d. nurodyta, jog skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

9Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl taikytinos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. Antstolio veiksmai vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai sudaro pagrindą juos pripažinti neteisėtais. Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

10Susipažinus tiek su UAB ,,Berneda“ ir D. Š. atstovo skundo argumentais, tiek su antstolio Tomo Ubarto patvarkymo dėl skundo argumentais, darytina išvada, kad sutiktina būtent su antstolio Tomo Ubarto patvarkyme išdėstyta nuomone. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad vykdomosiose bylose Nr.0136/11/02187-S ir Nr.0136/13/00186-S001249, antstolis vykdo turto pardavimą iš varžytinių. Taip pat akivaizdu, kad priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto turto yra pradėtas iki 2012-07-01. Todėl nagrinėjamu atveju taikytinos LR Civilinio proceso kodekso normos galiojusios iki 2011-12-22 įstatymo Nr. XI-1843 įsigaliojimo, t.y. iki 2012-07-01 (LR CPK 3 str. 8 d., LR CPK atskirų straipsnių pakeitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios 2011-12-22 įstatymo Nr. XI-1843 34 str. 3 d.). Todėl pareiškėjų atstovo nurodytu atveju taikytina ir LR CPK 558 str. 5 d., galiojusi iki 2012-07-01. Tuo pagrindu sutiktina su antstolio Tomo Ubarto patvarkymo argumentais, kad kai hipotekos kreditorius pakartotinai pateikia prašymą dėl priverstinio turto pardavimo iš varžytinių, jam netaikomas LR CPK 723 str. 3 d. nustatytas ribojimas pakartotinai nukreipti išieškojimą į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Atsižvelgiant į aptartą darytina išvada, kad įkeistam turtui netaikytini LR CPK 723 str. 3 d. nustatyti apribojimai. Be aptarto vadovautinasi protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijais ir manytina, jog LR CPK 723 str. 3 d. pritaikymas nebeatitiktų paties įkeitimo esmės ir neabejotinai pažeistų hipotekos kreditoriaus interesus. Tuo pagrindu ir toliau vykdytina įkeisto turto pardavimo iš varžytinių procedūra.

11Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis darytinai išvada, kad antstolio veiksmai vykdomosiose bylose Nr.0136/11/02187-S ir Nr.0136/13/00186-S001249 yra nuoseklūs ir atitinkantys įstatymų normas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510-513 str., 583 str., 593 str., 594 str., teismas

Nutarė

13UAB ,,Berneda“ ir D. Š. atstovo skundą, dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, atmesti.

14Įsiteisėjus nutarčiai panaikinti 2013-02-19 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, vykdymo veiksmų sustabdymą.

15Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjų atstovui ir antstoliui.

16Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai