Byla Ik-1252-428/2012
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algio Markevičiaus ir Audriaus Grauželio, sekretoriaujant Aušrai Briedienei, dalyvaujant pareiškėjai Kauno apygardos prokuratūros prokurorei S. G. , atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Laurai El Ostai, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei J. G. Vasiljevienei, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei S. T. , trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Kauno verslo rūmai“ , UAB „Kauno arka“ ir BUAB „Fugetė“ atstovei J. G. , trečiojo suinteresuoto asmens BUAB „Fugetė“ bankroto administratoriaus UAB „Divingas“ atstovui Ž. J. , trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Miesto planas“ atstovui N. S. , viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymą atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretieji suinteresuotieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Kauno verslo rūmai“, BUAB „Fugetė“, BUAB „Fugetė“ bankroto administratorius UAB „Divingas“, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, LR specialiųjų tyrimų tarnyba, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, K. O. , UAB „Kauno arka“, UAB „Miesto planas“ dėl administracinių aktų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 21 d. įsakymą „Dėl žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 35, 37, 38 ir Spaustuvininkų g. 7,9 detaliojo plano patvirtinimo“; Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus išduotą 2009 m. vasario 11 d. statybos leidimą Nr. 38-4NS141-12; Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus išduotą 2009 m. vasario 11 d. statybos leidimą Nr. 38-3N747-64 (b.l.2-11).

3Teismo posėdyje buvo pateikta proceso šalių (pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos, UAB „Kauno verslo rūmai“, BUAB „Fugetė“, UAB „Kauno arka“ , UAB „Kauno miesto planas“) sudaryta taikos sutartis. Proceso šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį tuo atveju, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A556-101/2010), sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, pagal analogiją taikytinos Civilinio kodekso (toliau – CK) ir Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos, konkrečiai – CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13 straipsnyje įtvirtintos taisyklės.

6CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.) (LVAT 2012 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1219/2012).

7Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis išreiškia proceso šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl ji tvirtintina (ABTĮ 4 str. 6 d., CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (administracinės bylos Nr. A556-101/2010, Nr. A822-1011/2009, Nr. A143-896/2009, Nr. A756-903/2009, Nr. A822-1106/2009, Nr. A438-729/2008 ir kitos) ir patvirtinus taikos sutartį administracinė byla nutrauktina.

8Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 101 straipsnio 3 punktu, LR civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

9Patvirtinti 2012 m. lapkričio 21 d. pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokurorės (kodas 191884734), atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos (kodas 188764867), UAB „Kauno verslo rūmai“ (kodas 300008594), BUAB „Fugetė“ bankroto administratorius UAB „Divingas“ (kodas 225761570), UAB „Kauno arka“ (kodas 300539723), UAB „Miesto planas“ (kodas 300557461), sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį taip:

101. Pareiškėja atsisako nuo visų Kauno apygardos prokuratūros 2012-04-13 prašyme Nr. 11-13 pareikštų reikalavimų:

111) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-21 įsakymą Nr. A-972 „Dėl žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 35, 37, 38 ir Spaustuvininkų g. 7, 9 detaliojo plano patvirtinimo“;

122) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus išduotą 2009-02-11 statybos leidimą Nr. 38-4NS141-12;

133) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus išduotą 2009-02-11 statybos leidimą Nr. 38-3N747-64.

142. UAB „Kauno verslo rūmai“, UAB „Kauno arka“, BUAB „Fugetė“ (detaliųjų planų organizatoriai) ir UAB „Miesto planas“(detaliųjų planų rengėja) įsipareigoja per vienerių metų laikotarpį nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti naujus žemės sklypų Karaliaus Mindaugo pr. 35, 37, 38, Kaune, detaliuosius planus, juos viešai apsvarstyti bei teikti įgaliotoms institucijoms derinimui, tikrinimui ir patvirtinimui (t.y. atlikti visas pagal LR teritorijų planavimo įstatymą bei kitus LR teisės aktus detalaus plano organizatoriaus bei rengėjo kompetencijai priskirtas detaliojo planavimo procedūras). Šalys susitaria, kad jeigu tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Kauno verslo rūmai“, UAB „Kauno arka“ ir BUAB „Fugetė“ (detaliųjų planų organizatoriai) ir UAB „Miesto planas“ (detaliųjų planų rengėjas) negalės dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių ir (ar) aplinkybių per nurodytą terminą parengti tame pačiame punkte nurodytų žemės sklypų detaliųjų planų, šių sklypų detaliųjų planų 2 punkte nurodytas parengimo terminas bus pratęstas dar vienerių metų laikotarpiui be papildomo Šalių susitarimo. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Kauno verslo rūmai“, UAB „Kauno arka“, BU AB „Fugetė“ ir UAB „Miesto planas“ įsipareigoja informuoti Šalis, jei negalės dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių ir (ar) aplinkybių per 2 punkte nurodytą terminą parengti šiame punkte nurodytų žemės sklypų detaliųjų planų;

153. UAB „Kauno verslo rūmai“ patvirtina, kad pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus 2009-02-11 išduotą statybos leidimą Nr. 38-3N747-64, jokių statybos darbų nevykdys; 4. UAB „Fugetė“ patvirtina, kad pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus 2009-02-11 išduotą statybos leidimą Nr. 38-4NS141-12, jokių statybos darbų nevykdys;

165. Parengus naujus detaliuosius planus, detaliųjų planų organizatoriai: UAB „Kauno verslo rūmai“, UAB „Kauno arka“ ir UAB „Fugetė“ įsipareigoja LR įstatymų numatyta tvarka kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, pateikdami reikiamus dokumentus, tam, kad Nacionalinė žemės tarnyba nustatytų/patikslintų atitinkamų žemės sklypų kadastro duomenis ir, kad tokie duomenys būtų įregistruoti VĮ „Registrų centras“;

176. Šalys patvirtina, kad jos viena kitai neturi bei ateityje nereikš jokių pretenzijų, susijusių bei kylančių iš Byloje pareikštų reikalavimų;

187. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis pati padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų padengimo nereikalauja;

198.Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos šios Taikos sutarties sudarymo ir Bylos nutraukimo pasekmės, t.y. Šalims yra žinoma, kad sudarius šią Taikos sutartį ir nutraukus Bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp Šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 2 d.). Šalys taip pat patvirtina, kad joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (LR CK 6.985 str. 1 d.);

209. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sąlygos, įsipareigojimai bei reikalavimai joms yra visiškai suprantami ir Šalys įsipareigoja jų sąžiningai laikytis ir juos vykdyti;

2110. Šalys patvirtina, kad Taikos sutartis atitinka tikruosius Šalių ketinimus ir valią.

22Administracinę bylą Nr. I-1252-428/2012 (teisminio proceso Nr.3-62-3-00377-2012-6) pagal pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymą atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretieji suinteresuotieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Kauno verslo rūmai“, BUAB „Fugetė“, UAB „Divingas“, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, LR specialiųjų tyrimų tarnyba, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, K. O. , UAB „Kauno arka“, UAB „Miesto planas“ dėl administracinių aktų panaikinimo nutraukti.

23Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Kauno miesto... 3. Teismo posėdyje buvo pateikta proceso šalių (pareiškėjos Kauno apygardos... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį tuo... 6. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 7. Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis išreiškia proceso šalių... 8. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6... 9. Patvirtinti 2012 m. lapkričio 21 d. pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros... 10. 1. Pareiškėja atsisako nuo visų Kauno apygardos prokuratūros 2012-04-13... 11. 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 12. 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 13. 3) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 14. 2. UAB „Kauno verslo rūmai“, UAB „Kauno arka“, BUAB „Fugetė“... 15. 3. UAB „Kauno verslo rūmai“ patvirtina, kad pagal Kauno miesto... 16. 5. Parengus naujus detaliuosius planus, detaliųjų planų organizatoriai: UAB... 17. 6. Šalys patvirtina, kad jos viena kitai neturi bei ateityje nereikš jokių... 18. 7. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis pati padengia savo patirtas... 19. 8.Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos šios Taikos sutarties sudarymo ir... 20. 9. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sąlygos, įsipareigojimai bei... 21. 10. Šalys patvirtina, kad Taikos sutartis atitinka tikruosius Šalių... 22. Administracinę bylą Nr. I-1252-428/2012 (teisminio proceso... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali...