Byla 2-2267/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo E. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-869-124/2011 pagal ieškovo DAN-LAT Agro APS ieškinį atsakovui E. J. dėl nuosavybės teisės į akcijas pripažinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Šukioniai“ ir L. J.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pateikė ieškinį dėl nuosavybės teisės į 9 603 vnt. paprastųjų vardinių 75 litų nominalios vertės UAB „Šukioniai“ akcijų, šiuo metu valdomų E. J., pripažinimo. Ieškovas nurodė, kad yra apmokėjęs už 20 939 akcijas, tačiau atsakovas perdavė nuosavybės teisę tik į 11 336 vnt. akcijų, o neperdavė teisės į 9 603 vnt. akcijų, už kurias ieškovas jau yra apmokėjęs.

5Remdamasis CPK 163 str. 3 punktu, ieškovo atstovas pateikė prašymą sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, nes ši byla yra susijusi su Šiaulių apygardos teismo išnagrinėta civiline byla Nr. 2-423-357/2010 dėl skolos priteisimo, kuri šiuo metu yra nagrinėjama apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniame teisme (civilinė byla Nr. 2A-614/2011). Nurodė, kad išnagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl akcijų kainos skaičiavimo pagal sutarties sąlygas. Taip pat nurodė, kad šiuo metu nagrinėjamos civilinės bylos ir išnagrinėtos civilinės bylos priešieškinio pagrindas ir dalykas nėra tapatūs, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo taikyti CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkto normos.

6Atsakovas pripažino, kad tarp šių bylų yra sąsajos, tačiau mano, kad ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu, nes jis yra tapatus išnagrinėtai bylai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 7 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. 2-869-124/2011 nagrinėjimą iki tol, kol įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu bus baigtas civilinės bylos Nr. 2A-614/2011 nagrinėjimas.

9Nustatė, kad Šiaulių apygardos teisme yra išnagrinėta civilinė byla Nr.2-423-357/2010 pagal E. J. ieškinį DAN-LAT Agro Aps dėl skolos už tas pačias kaip ir nagrinėjamoje byloje akcijas priteisimo. DAN-LAT Agro Aps joje pareiškė priešieškinį dėl žalos, palūkanų priteisimo. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo pripažinti nuosavybės teisę į atitinkamą kiekį akcijų. Tai reiškia, kad byloje yra sprendžiamas klausimas dėl to, kokio kiekio akcijų atsakovas neperdavė ieškovui. Teismo nuomone, šio klausimo išsprendimas betarpiškai susijęs su akcijų kaina, jos nustatymu, apmokėjimu, kas buvo nagrinėjama civilinėje byloje Nr. 2-423-357/2010, o tai sudaro pagrindą bylos nagrinėjimą stabdyti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo atmesti. Šį prašymą grindžia tokiais svarbiausiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą, nes šioje byloje pareikštas ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtu, remiantis CPK 296 str. 1 d. 4 p., t. y. nes Šiaulių apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr.2-423-357/2010 ir nagrinėjama byla yra tapačios. Šių bylų tapatumą pagrindžia tokios aplinkybės: bylų šalys ir pagrindas (reikalavimai abiejose bylose yra kildinami iš tos pačios 2008 m. rugsėjo 4 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties, abiejose bylose remiamasi tais pačiais faktais), abiejose bylose DAN-LAT Agro Aps reikalavimų materialinis turinys yra identiškas, t. y. pripažinti, kad E. J. neteisėtai neperduoda jam nuosavybės teisės į akcijas.

132. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamos bylos sustabdymą skundžiamoje nutartyje grindžia CPK 164 str. 4 p., t. y. kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą stabdyti būtina. Visgi toliau nutartyje teismas nenurodo, kuo konkrečiai pasireiškia būtinumas stabdyti nagrinėjamą bylą. Vien ta aplinkybė, kad bylos yra susijusios, savaime nereiškia, kad yra objektyvių aplinkybių kliudančių išspręsti nagrinėjamą bylą. Visos šios aplinkybės rodo, kad teismas teisės normas dėl bylos sustabdymo taikė formaliai, neįsigilinęs į minėtų civilinių bylų tapatumą bei dėl to priėmė neteisėtą, nepagrįstą skundžiamą nutartį.

14Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia pritardamas pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytiems argumentams. Papildomai nurodo, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad Šiaulių apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr.2-423-357/2010 ir nagrinėjama byla yra tapačios. Jos negali būti pripažintos tapačiomis, nes nėra visų bylų tapatumo požymių. Konkrečiai skiriasi minėtų bylų ieškinio dalykas: išnagrinėtoje byloje ieškovas priešieškiniu reikalavo iš atsakovo priteisti nuostolius, o nagrinėjamoje byloje reikalauja pripažinti nuosavybės teisę į turtą. Tai lemia, kad nėra pagrindo pareikštą ieškinį nagrinėjamoje byloje palikti nenagrinėtu, remiantis CPK 296 str. 1 d. 4 p.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo (-ųjų)) skundo (-ų) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame (-iuose) (atskirajame (-uosiuose)) skunde (-uose) nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

18Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos.

19Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

20Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai.

21Taigi CPK 164 straipsnyje nustatyti neprivalomi civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Šis sąrašas nėra išsamus. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas konkrečiu atveju pripažįsta, kad yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

22Apeliantas nagrinėjamos bylos sustabdymo nepagrįstumą grindžia tuo, kad Šiaulių apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr.2-423-357/2010 ir nagrinėjama byla yra tapačios, kas lemia nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio palikimą nenagrinėtu. Su šiuo apelianto argumentu nesutiktina ir pritartina pirmosios instancijos teismo argumentams. Akivaizdu, kad tiek išnagrinėtoji byla (Nr.2-423-357/2010), tiek nagrinėjamoji byla yra susijusios, nes ginčai yra kilę tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu t. y. ginčai kilę iš 2008 m. rugsėjo 4 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties. Tačiau minėtų bylų dalykas skiriasi. Konkrečiai išnagrinėtoje byloje ieškovas priešieškiniu reikalavo iš atsakovo priteisti nuostolius, o nagrinėjamoje byloje reikalauja pripažinti nuosavybės teisę į turtą. Tai reiškia, kad išnagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl akcijų kainos, o nagrinėjamoje byloje dėl nuosavybės teisės pripažinimo į minėtas akcijas. Pažymėtina, kad tik civilinėje byloje Nr.2-423-357/2010 išsprendus klausimą, kokį kiekį akcijų atsakovas yra apmokėjęs ieškovui, bus galima nagrinėjamoje byloje spręsti nuosavybės teisės į apmokėtas akcijas pripažinimo. Tai motyvuotai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais.

24Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pateikė ieškinį dėl nuosavybės teisės į 9 603 vnt.... 5. Remdamasis CPK 163 str. 3 punktu, ieškovo atstovas pateikė prašymą... 6. Atsakovas pripažino, kad tarp šių bylų yra sąsajos, tačiau mano, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 7 d. nutartimi sustabdė civilinės... 9. Nustatė, kad Šiaulių apygardos teisme yra išnagrinėta civilinė byla... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m.... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą,... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamos bylos sustabdymą skundžiamoje... 14. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo... 18. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 19. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių... 20. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 21. Taigi CPK 164 straipsnyje nustatyti neprivalomi civilinės bylos sustabdymo... 22. Apeliantas nagrinėjamos bylos sustabdymo nepagrįstumą grindžia tuo, kad... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Šiaulių apygardos... 24. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą....