Byla Ik-1325-561/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotasis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Birutei Rusevičienei, atsakovo atstovei Giedrei Kornijenkienei, trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui Gediminui Žmoginui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kūlokų kaimo bendruomenės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Kūlokų kaimo bendruomenės skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotasis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

4I.

5Pareiškėjas Kūlokų kaimo bendruomenė (toliau - Bendruomenė) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau - Komisija) 2011 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 3R-268 (AG-233/2011), įpareigoti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministeriją (toliau - Ministerija) panaikinti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. 3D-610 „Dėl Kūlokų kaimo bendruomenei suteiktos paramos pagal 2009 m. liepos 17 d. paramos sutartį su kaimo bendruomenėmis ir vietos veiklos grupėmis Nr. ( - ) teikimo nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo" ir įpareigoti paramos grąžinimo klausimą spręsti tada, kai bus baigtas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje (toliau - FNTT) ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 64-2-502-10.

6Bendruomenė savo reikalavimus pagrindė tuo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos {toliau - Agentūra) 2011 m. rugsėjo 1 d. raštu informavo Bendruomenę apie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. 3D-610, kurio pagrindu reikalauja susidariusią 25000 Lt skolos sumą pervesti į Agentūros sąskaitą. Buvęs Bendruomenės pirmininkas L. M. panaudojo 2009 m. kovo 7 d. Bendruomenės netikrą kaimo bendruomenės visuotinio susirinkimo protokolą ir 2009 m. balandžio 16 d. pateikė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams kartu su 2009 m. kovo 30 d. paraiška skirti valstybės paramą bendrovės namų renovacijai ir sportinio inventoriaus įsigijimui. Gautos paramos lėšų dalis dėl L. M. kaltės nebuvo panaudota pagal paskirtį. Perrinkus kaimo bendruomenės vadovą, 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendruomenė kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrą, kad būtų išaiškinta L. M. nusikalstama veika ir tuo padaryta Bendruomenei turtinė žala. FNTT atliekamas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 64-2-502-10 dėl nusikalstamos veikos. L. M. įtariamas tuo, kad panaudojo žinomai netikrą dokumentą, t. y., būdamas Bendruomenės pirmininku, panaudojo 2009 m. kovo 7 d. Bendruomenės žinomai netikrą visuotino susirinkimo protokolą su jame nurodytais tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie tai, kad tariamai 2009 m. kovo 7 d. Kūlokų kaime įvyko Bendruomenės visuotinis susirinkimas, kurio metu, pirmininkaujant L. M., sekretoriaujant A. P. bei dalyvaujant 25 bendruomenės nariams ir 3 kviestiniams svečiams, buvo svarstyti bendruomenės aktualūs klausimai: o būtent, protokole fiksuojama, kad V. L. pateikė revizijos ataskaitą, pirmininkas L. M. informavo apie paskelbtą kvietimą iki balandžio 20 dienos projektams teikti pagal „Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisykles", bendruomenės narė L. P. siūlė įsigyti bilijardo stalą, sportinį inventorių, suremontuoti ir įrengti dušo patalpas, suremontuoti patalpas, kuriose būtų galima pastatyti įsigytą sportinį inventorių, protokole nurodant, kad buvo nutarta teikti projektą pagal „Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisykles", ir žinodamas, kad 2009 m. kovo 7 d. Kūlokų kaimo visuotinis susirinkimas neįvyko ir šiame 2009 m. kovo 7 d. Bendruomenės visuotino susirinkimo protokole nurodyti asmenys, t. y. V. L., L. P., A. P. nedalyvavo šiame susirinkime ir šio protokolo nepasirašė, šį žinomai netikrą Bendruomenės visuotino susirinkimo protokolą, jo kopiją patvirtindamas savo inicialais, parašais bei Bendruomenės antspaudu, kaip projekto poreikį pagrindžiantį dokumentą, pateikė 2009 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams kartu su 2009 m. kovo 30 d. paraiška skirti valstybės paramą bendruomenės namų renovacijai ir sportinio inventoriaus įsigijimui.

7Bendruomenė paaiškino, kad, esant tokioms aplinkybėms, Bendruomenė negali būti atsakinga už paramos dalį, kuri dėl L. M. nusikalstamos veikos buvo panaudota ne pagal paskirtį, juo labiau, kad Bendruomenė iniciavo L. M. nusikalstamos veikos tyrimą. Būtina atskirti L. M. finansinę atsakomybę už paramos panaudojimą ir Bendruomenės finansinę atsakomybę. Tačiau to negalima padaryti, kol nebaigtas FNTT ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 64-2-502-10. Bendruomenė kreipėsi į Komisiją, tačiau jų skundą Komisija atmetė. Bendruomenė pabrėžė, kad Bendruomenė piniginių lėšų nei kasoje, nei banko sąskaitoje neturi. Šiuo metu reikalaujant iš Bendruomenės grąžinti L. M. neteisėtais veiksmais padarytą žalą, visiškai be pagrindo padidėtų skolos išieškojimo išlaidos, kurias turėtų padengti Bendruomenė.

8Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjos Bendruomenės skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė Bendruomenės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovas paaiškino, kad ginčo santykius reglamentuoja Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš nacionalinių lėšų finansuojamų priemonių bendrosios administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 (toliau - Bendrosios administravimo taisyklės), Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (toliau - Paramos teikimo taisyklės). Minėtos taisyklės numato, kad už paramos administravimą atsakinga Agentūra, kad, jei nacionalinė parama skirta žemės ūkio ministro įsakymu ir pažeidimą nustato Agentūra, ji apie tai informuoja paramos ir (arba) pagalbos gavėją ir Ministeriją, kuri priima sprendimą dėl nacionalinės paramos neskyrimo, nutraukimo arba sumažinimo ir apie tai informuoja Agentūrą, kuri apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją, paramos ir (arba) pagalbos gavėją.

10Ministerija paaiškino, kad Bendruomenei buvo skirta 25000 Lt paramos suma projektui Nr. 2BS-194 „Bendruomenės namų renovacija ir sportinio inventoriaus įsigijimas" (toliau - Projektas) įgyvendinti pagal 2009 m. liepos 17 d. Paramos sutartį su kaimo bendruomenėmis ir vietos veiklos grupėmis Nr. ( - ) (toliau - Paramos sutartis). Agentūra 2011-01-18 raštu informavo Ministeriją, jog, atsižvelgiant į Agentūros gautą iš teisėsaugos institucijų informaciją dėl Bendruomenės galimų pažeidimų, Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Pažeidimų prevencijos skyriuje buvo atliktas tyrimas ir tyrimo medžiaga buvo pateikta Agentūros komisijai pažeidimų administravimo klausimams spręsti. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Bendruomenė pažeidė jai skirtos paramos panaudojimo taisykles, todėl Agentūra, vadovaudamasi Paramos teikimo taisyklių 70 punktu, paprašė Ministerijos priimti sprendimą dėl paramos nutraukimo arba jos sumažinimo.

11Ministerija pabrėžė, kad 2011 m. rugpjūčio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D- 610, atsižvelgiant j Bendrųjų administravimo taisyklių 87 punktą, Paramos teikimo taisyklių 71 punktą bei Agentūros 2011 m. sausio 18 raštą Nr. BR6-(11.24)630 „Dėl Kūlokų kaimo bendruomenės projekto", nustatyta, kad Bendruomenei parama pagal Paramos sutartį nutraukiama, susigrąžinant 25000 Lt paramos sumą, panaudotą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bei pavesta Agentūrai informuoti pareiškėją ir susigrąžinti minėtas lėšas.

12Ministerija paaiškino, kad Komisija, nagrinėdama šį ginčą tarp Bendruomenės ir Ministerijos, sprendime paaiškino, jog Bendruomenė neginčija Agentūros veiksmų, nustatant pažeidimus bei Ministerijos sprendimo pagrįstumo. Bendruomenė nei vieno iš skundų nemotyvuoja tuo, jog tiek Agentūra, tiek Ministerija netinkamai nustatė pažeidimus, kas ir lėmė sprendimo nutraukti Bendruomenei paramą bei susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas priėmimą. Atsižvelgiant į tai, Komisija priėmė sprendimą šioje byloje nevertinti, ar Bendruomenės veiksmai gaunant ir įsisavinant paramos lėšas buvo teisėti ir atitinkamai - ar pagrįstai Agentūra nustatė pažeidimus, o Ministerija, priimdama minėtą sprendimą, pagrįstai šiuos pažeidimus patvirtino. Tad, Ministerijos nuomone, ginčas kilo dėl to, ar, pasak Bendruomenės, Ministerija turėjo teisę priimti sprendimą nutraukti paramos mokėjimą, nesant ikiteisminio tyrimo dėl buvusio Bendruomenės pirmininko L. M. galimai atliktos nusikalstamos veikos rezultatų, taip pat, ar Ministerija sprendimą nutraukti paramą skyrė tinkamam subjektui - Bendruomenei, o ne buvusiam jos pirmininkui.

13Ministerija nurodė, kad Ministerijos sprendimas nutraukti paramą Bendruomenei ir pareikalauti grąžinti visą gautą paramos sumą Agentūrai priimtas Agentūrai nustačius ir Ministerijai patvirtinus eilę Paramos teikimo taisyklių ir Paramos sutarties pažeidimų. Nustatyti pažeidimai sietini su projekto vykdymu, teisėtu skirtų paramos lėšų naudojimu, o Agentūrai teisės aktais suteikta teisė tokius pažeidimus konstatuoti. Šių pažeidimų patvirtinimui ikiteisminio tyrimo įstaigos sprendimo nereikia.

14Ministerija pabrėžė, jog vienas iš Bendruomenės motyvų yra tai, jog „Kūlokų kaimo bendruomenė negali būti atsakinga už paramos dalį, kuri dėl L. M. nusikalstamos veiklos buvo panaudota ne pagal paskirtį". Ministerija atkreipė dėmesį, kad galimai neteisėti buvusio Bendruomenės pirmininko veiksmai neturėjo įtakos Ministerijos priimtam sprendimui. Agentūra, nustatydama pažeidimą, atlikdama patikras, tikrino ne Bendruomenės buvusio pirmininko veiklą, o tikrino, ar Bendruomenė, gavusi paramą, tinkamai, teisėtai ją naudoja, kaip tai įsipareigojo pasirašydama Paramos sutartį. Ministerija, patvirtindama Agentūros nustatytus pažeidimus, sprendimą nutraukti paramą ir susigrąžinti išmokėtą paramos sumą, panaudotą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, priėmė ne asmens, veikiančio Bendruomenės vardu, o Bendruomenės atžvilgiu.

15Trečiasis suinteresuotasis asmuo Agentūra atsiliepime į pareiškėjos Bendruomenės skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė Bendruomenės skundą atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad Bendruomenė skunde teigia, jog gautos paramos dalis nebuvo panaudota pagal paskirtį dėl buvusio Bendruomenės pirmininko L. M. kaltės, todėl tikslinga sustabdyti ginčo įsakymo vykdymą, iki bus baigtas FNTT ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 64-2-502-10.

16Atsakydama į tai, Agentūra pažymėjo, jog, vadovaudamasi Paramos teikimo taisyklių 66 bei 70 punktais, savarankiškai ir nepriklausomai nuo FNTT tyrimo eigos, nustatė pažeidimus, užfiksavo juos ataskaitoje, ir pranešė apie tai Bendruomenei bei Ministerijai, o Ministerija, įvertinusi gautą informaciją, patvirtino šiuos pažeidimus bei, remdamasi jais, priėmė pagrįstą bei teisėtą įsakymą dėl paramos nutraukimo. Agentūra, atlikusi Patikrą vietoje, apie patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus informavo Bendruomenę 2010 m. spalio 22 d. raštu Nr. 629, prie kurie buvo pridėta Ataskaitos kopija, tačiau Bendruomenė teisės aktų nustatyta tvarka Ataskaitos neskundė, tuo sutikdama su Patikros vietoje metu nustatytais pažeidimais. Vadovaujantis Paramos teikimo taisyklių 4 punktu, pareiškėjas - teritoriniu lygmeniu veikiantis juridinis asmuo arba tokių asmenų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, nustatyta tvarka pateikęs Ministerijai užpildytą paramos paraišką, o Paramos gavėjas - pareiškėjas, kuris atitinka visus reikalavimus paramai gauti ir kuriam skiriama parama, todėl Bendruomenė yra „pareiškėja" ir „paramos gavėja". Atkreiptinas dėmesys, kad Paraiška buvo pateikta, Paramos sutartis pasirašyta, parama išmokėta bei įsipareigojimai prisiimti Bendruomenės, o ne L. M. vardu. Vadovaujantis Paramos teikimo taisyklių 71 punktu, Ministerija, priėmusi sprendimą nutraukti paramos sutartį su paramos gavėja (Bendruomene), apie tai informuoja Agentūrą, kuri pareikalauja, kad Bendruomenė Agentūrai grąžintų išmokėtas paramos lėšas, todėl, nepriklausomai nuo FNTT tyrimo eigos, Bendruomenė yra atsakinga už padarytus pažeidimus ir privalo grąžinti gautą paramą, t. y. atidėti paramos grąžinimą yra netikslinga.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 24 d. sprendimu pareiškėjos Kūlokų kaimo bendruomenės skundą atmetė.

19Teismas konstatavo, jog byloje yra kilęs ginčas dėl Ministerijos įsakymo bei Komisijos sprendimo, kuriais buvo nuspręsta, jog skirtą paramą Bendruomenė privalo grąžinti nelaukiant, kol bus baigtas FNTT atliekamas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 64-2-502-10, teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas akcentavo, kad Bendruomenė Ministerijai 2009 m. balandžio 16 d. pateikė Projektą su 2009 m. kovo 30 d. „Paraiška skirti valstybės paramą" Nr. 2BS-194 (toliau - ir Paraiška). Išsamiai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas padarė išvadą, kad Agentūra pagrįstai nustatė, jog Bendruomenė, įgyvendindama Projektą, netinkamai panaudojo gautas paramos lėšas, t. y. 25000 Lt, bei, prašydama paramos, pateikė neteisingą, melagingą informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui, kad Bendruomenė, vykdydama Paramos sutarties sąlygas ir (arba) Projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su paramos suteikimu.

20Teismas taip pat padarė išvadą, kad Bendruomenė neginčija Agentūros veiksmų, nustatant ir konstatuojant pažeidimus dėl paramos, bei Ministerijos sprendimo pagrįstumo, patvirtinant Agentūros nustatytus Bendruomenės pažeidimus. Teismo nuomone, Bendruomenė nei skunde Komisijai, nei skunde teismui savo reikalavimų negrindė tuo, kad Agentūra netinkamai nustatė pažeidimus dėl paramos, kas ir lėmė Ministerijos sprendimo nutraukti Bendruomenei paramą bei susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas priėmimą, o savo reikalavimus pagrindė tik tuo, kad už Agentūros nustatytus pažeidimus bei Ministerijos sprendimą sugrąžinti paramą yra atsakingas buvęs Bendruomenės pirmininkas L. M., kuriam FNTT yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jo veiksmų, susijusių su minėtos paramos panaudojimu, kad Ministerija nepagrįstai nelaukė, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas, neteisėtai priimdama sprendimą sugrąžinti paramą, o Komisija šį Ministerijos sprendimą nepagrįstai patvirtino.

21Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje esančius įrodymus, atlikęs teisės normų, reglamentuojančių paramos skyrimą, panaudojimą bei sugrąžinimą, analizę, teismas padarė išvadą, kad Ministerijos sprendimas nutraukti paramą Bendruomenei ir pareikalauti grąžinti visą gautą paramos sumą yra priimtas, Agentūrai pagrįstai nustačius ir Ministerijai pagrįstai patvirtinus eilę nurodytų Paramos teikimo taisyklių ir Paramos sutarties pažeidimų. Agentūros nustatyti pažeidimai dėl Bendrovei skirtos paramos yra sietini su projekto vykdymu, teisėtu skirtų paramos lėšų naudojimu, todėl teismas daro išvadą, kad minėtų pažeidimų patvirtinimui ikiteisminio tyrimo įstaigos, šiuo atveju FNTT, sprendimo nereikia. Teismas nustatė, kad vienas iš Bendruomenės skundo teismui motyvų yra tas, jog Bendruomenė negali būti atsakinga už paramos dalį, kuri dėl buvusio Bendruomenės vadovo L. M. nusikalstamos veiklos buvo panaudota ne pagal paskirtį. Teismas atmetė šį Bendruomenės skundo motyvą, kadangi galimai neteisėti buvusio Bendruomenės pirmininko L. M., kuris veikė Bendruomenės vardu, veiksmai nebuvo nei faktiniu, nei teisiniu pagrindu, priimant ginčijamą Ministerijos sprendimą.

22Teismas konstatavo, kad Agentūra, nustatydama Bendruomenės pažeidimus, atlikdama patikras, tikrino ir vertino ne Bendruomenės buvusio pirmininko L. M. veiklą, o tikrino ir vertino, ar būtent Bendruomenė, gavusi paramą, tinkamai ir pagrįstai ją naudoja, kaip įsipareigojo, pasirašydama Paramos sutartį. Teismas konstatavo ir tai, kad pati Ministerija sprendimą nutraukti paramą ir susigrąžinti Bendruomenei išmokėtą paramos sumą, panaudotą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, priėmė ne fizinio asmens (L. M.), veikiančio Bendruomenės vardu, o Bendruomenės atžvilgiu. Teismas pažymėjo, kad Komisija padarė pagrįstą išvadą, jog ikiteisminio tyrimo įstaigai, t. y. FNTT, galimai priėmus sprendimą, kad buvusio Bendruomenės pirmininko L. M. veiksmai buvo neteisėti, šis sprendimas niekaip nebūtų pakeitęs Ministerijos sprendimo taikyti Bendruomenei sankciją - nutraukti paramą bei susigrąžinti visą išmokėtą paramos sumą, kadangi tokio FNTT atliekamo ikiteisminio tyrimo rezultatai nėra pagrindas nesivadovauti teisės normomis, reglamentuojančiomis paramos skyrimą, naudojimą bei grąžinimą.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas padarė išvadą, kad Agentūra bei Ministerija tinkamai vertino ginčo aplinkybes, susijusias su Bendruomenei skirtos paramos sugrąžinimu, taip pat kad Komisija objektyviai ir išsamiai įvertino Ministerijos veiksmus Bendruomenės atžvilgiu, kad Ministerija bei Komisija priėmė teisėtus ir pagrįstus įsakymą bei sprendimą Bendruomenės atžvilgiu, todėl pareiškėjos Bendruomenės skundas atsakovui Ministerijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus yra nepagrįstas ir atmestinas.

24III.

25Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - jo skundą tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

26Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas bei tretysis suinteresuotasis asmuo prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepimuose nurodo, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Iš bylos medžiagos matyti, jog byloje yra kilęs ginčas dėl Ministerijos įsakymo bei Komisijos sprendimo, kuriais buvo nuspręsta, jog skirtą paramą Bendruomenė privalo grąžinti nelaukiant, kol bus baigtas FNTT atliekamas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 64-2-502-10, teisėtumo ir pagrįstumo.

30Byloje nustatyta, jog Bendruomenė Ministerijai 2009 m. balandžio 16 d. pateikė Projektą su 2009 m. kovo 30 d. „Paraiška skirti valstybės paramą" Nr. 2BS-194 {toliau - Paraiška). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-475 „Dėl valstybės paramos skyrimo kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms" buvo patvirtintas kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių finansuojamų projektų sąrašas ir nuspręsta Bendruomenei skirti 25000 Lt paramą. Agentūra, vadovaudamasi minėtu įsakymu dėl paramos, 2009

31m. liepos 17 d. su Bendruomene pasirašė Paramos sutartį ir išmokėjo Bendruomenei 25000 Lt dydžio paramą. Agentūroje 2010 m. rugsėjo 23 d. buvo gautas FNTT raštas Nr. 25-7/3-1036 „Dėl informacijos ir dokumentų kopijų pateikimo", kuriuo Agentūra buvo informuota, jog atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo Bendruomenės apgaulingo apskaitos tvarkymo.

32Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, jog Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamentas, atsižvelgdamas į gautą iš FNTT informaciją, atliko dokumentų, susijusių su Agentūroje administruojamu Bendruomenės Projektu, tyrimą. Nagrinėjant Bendruomenės dokumentus, pastebėta, kad, įgyvendinant Projektą, pasirinkti kiti tiekėjai (rangovai) nei pripažinti tinkamiausiais 2009 m. kovo 26 d. tiekėjų apklausos pažymoje Nr. 1 ir 2009 m. kovo 27 d. tiekėjų apklausos pažymoje Nr. 2, t. y. dėl pastato remonto apklausti juridiniai asmenys (UAB „Statybos ritmas", UAB „Mavista", UAB „Ekosta"), iš kurių tinkamiausiu pripažintas UAB „Statybos ritmas", tačiau 2009 m. rugsėjo 8 d. pateiktas fizinio asmens V. P. komercinis pasiūlymas ir su juo tą pačią dieną sudaryta sutartis Nr. 2 dėl patalpų remonto. Dėl sportinio inventoriaus (6 vnt.) pirkimo tinkamiausiu pripažintas „Garnys", UAB „Morita" prekybos centras, tačiau UAB „Senukų prekybos centras" 2009 m. spalio 1 d. pateikus komercinį pasiūlymą dėl 9 vnt. sportinio inventoriaus, 2009 m. spalio 28 d. būtent iš UAB „Senukų prekybos centras" įsigytas minėtas sportinis inventorius. Iš UAB „Morita", remiantis 2009 m. spalio 5 d, pateiktu komerciniu pasiūlymu, 2009 m. spalio 29 d. įsigytas biliardo stalas. Agentūra, atsižvelgusi į nustatytus faktus bei į FNTT pateiktą informaciją, atliko užsakomąjį patikrinimą vietoje, kurio metu buvęs Bendruomenės pirmininkas L. M. negalėjo paaiškinti, kodėl buvo pakeisti tiekėjai (rangovai), nors pats pasirašė tiekėjų apklausos pažymas. Nustatyta, kad pirkimo sutartys pasirašytos ir sportinis inventorius bei renovacijos darbai įsigyti iš kitų tiekėjų. Taip pat nėra informacijos, ar ankstesnės pirkimo procedūros buvo nutrauktos, kokiu būdu buvo išrinkti nauji laimėtojai. Patikros vietoje metu nustatyta, kad neatlikti mokėjimo prašyme numatyti patalpų 1-11; 1-12; 1-13; 1-14 darbai - nepakeistos durys. Rūsyje, patalpoje R-3, nepakeisti langai ir durys. Patikros vietoje metu nustatyti pažeidimai užfiksuoti 2010

33m. spalio 21 d. Užsakomojo patikrinimo vietoje ataskaitoje Nr. BS-495. Apie patikros vietoje nustatytus neatitikimus Bendruomenė buvo informuota 2010 m. spalio 22 d. raštu Nr. 629, prie kurio buvo pridėta Ataskaitos kopija.

34Agentūrai nustačius, kad Bendruomenė, įgyvendindama Projektą, netinkamai panaudojo paramos lėšas, t. y. 25000 Lt, bei, prašydama paramos, pateikė neteisingą, melagingą informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui, kad Bendruomenė, vykdydama Paramos sutarties sąlygas ir (arba) Projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su paramos suteikimu, Agentūra 2011 m. sausio 17 d. raštu Nr. BR6-(11.16)- 606 „Dėl Kūlokų kaimo bendruomenės projekto" informavo Bendruomenę dėl netinkamai panaudotų paramos lėšų, įgyvendinant Projektą. Be to, Agentūra 2011 m. sausio 18 d. raštu Nr. BR6-(H-24)-630 „Dėl Kūlokų kaimo bendruomenės projekto" informavo apie minėtus Bendruomenės pažeidimus Ministeriją bei paprašė priimti sprendimą dėl paramos nutraukimo arba paramos sumažinimo. Ministerija 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-610 „Dėl Kūlokų kaimo bendruomenei suteiktos paramos pagal 2009 m. liepos 17 d. Paramos sutartį su kaimo bendruomenėmis ir vietos veiklos grupėmis Nr. ( - ) teikimo nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo" priėmė sprendimą nutraukti paramą Bendruomenei pagal 2009 m. liepos 17 d. paramos sutartį su kaimo bendruomenėmis ir vietos veiklos grupėmis Nr. ( - ), susigrąžinant 25000 Lt paramos sumą, panaudotą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Bendruomenė 2011 m. spalio 3 d. su skundu kreipėsi į Komisiją, prašydama panaikinti Ministerijos 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. 3D-610. Komisija 2011 m. spalio 20 d. priėmė sprendimą Nr. 3R-268 (AG-233/2011), kuriuo Bendruomenės skundą atmetė.

35Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje surinkti duomenys patvirtina ir tai, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyrius atliko ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 64-2- 502-10 dėl nusikalstamos veikos. L. M. buvo įtariamas tuo, kad panaudojo žinomai netikrą dokumentą, t. y., būdamas Bendruomenės pirmininku, panaudojo 2009 m. kovo 7 d. Bendruomenės žinomai netikrą visuotino susirinkimo protokolą su jame nurodytais tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie tai, kad Kūlokų kaime 2009 m. kovo 7 d. tariamai įvyko Bendruomenės visuotinis susirinkimas, kurio metu, pirmininkaujant L. M., sekretoriaujant A. P. bei dalyvaujant 25 bendruomenės nariams ir 3 kviestiniams svečiams, buvo svarstyti bendruomenės aktualūs klausimai: o būtent, protokole fiksuojama, kad V. L. pateikė revizijos ataskaitą, pirmininkas L. M. informavo apie paskelbtą kvietimą iki balandžio 20 dienos projektams teikti pagal „Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisykles", bendruomenės narė L. P. siūlė įsigyti bilijardo stalą, sportinį inventorių, suremontuoti ir įrengti dušo patalpas, suremontuoti patalpas, kuriose būtų galima pastatyti įsigytą sportinį inventorių, protokole nurodant, kad buvo nutarta teikti projektą pagal „Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisykles". L. M. taip pat buvo įtariamas tuo, jog žinodamas, kad Kūlokų kaimo visuotinis susirinkimas 2009 m. kovo 7 d. neįvyko ir šiame 2009 m. kovo 7 d. Bendruomenės visuotino susirinkimo protokole nurodyti asmenys, t. y. V. L., L. P., A. P., nedalyvavo šiame susirinkime ir šio protokolo nepasirašė, šį žinomai netikrą Bendruomenės visuotino susirinkimo protokolą, jo kopiją patvirtindamas savo inicialais, parašais bei Bendruomenės antspaudu, kaip projekto poreikį pagrindžiantį dokumentą, 2009 m. balandžio 16 d. pateikė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams kartu su 2009 m. kovo 30 d. paraiška skirti valstybės paramą bendruomenės namų renovacijai ir sportinio inventoriaus įsigijimui (b. 1. 10). Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO" duomenys bei į administracinę bylą papildomai pateikti dokumentai (Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. raštas Nr. 1-143-537/2012) taip pat patvirtina, jog minėtas ikiteisminis tyrimas yra baigtas ir šiuo metu Marijampolės rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-143-537/2012 (teisminio proceso Nr. 1-64-2-00502-2010-3), kurioje L. M. yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį tuo, kad panaudojo žinomai suklastotą dokumentą bei apgaulės būdu įgijo svetimą turtą, taip pat apgaulingai tvarkė Kūlokų kaimo bendruomenės, kurios pirmininku buvo, buhalterinę apskaitą, padarydamas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 25 000 Lt turtinę žalą. Be to, Marijampolės apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-143-537/2012 buvo priimtas nagrinėti Kūlokų kaimo bendruomenės civilinis ieškinys L. M. ir ji pripažinta civiliniu ieškovu.

36Teisėjų kolegijos nuomone, šie byloje pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog Paraišką paramai gauti galėjo pateikti ne Bendruomenė, bet fizinis asmuo - L. M., kuris galimai suklastojo Bendruomenės finansinius dokumentus ir Bendruomenės vardu gautą paramą panaudojo savo nuožiūra. Akivaizdu, jog tokiu atveju (įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustačius, kad L. M. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas) Bendruomenė negalėtų būti pripažinta tikruoju paramos gavėju (subjektu). Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, kad sukčiavimas, pasireiškiantis dokumentų klastojimu, neteisingų duomenų į juos įrašymu ir pan., atima arba ženkliai sumažina kito asmens galimybes suprasti apie jo atžvilgiu sukčiaujančio asmens tikrąją veiklą bei ketinimus, nes tokio pobūdžio veikos, yra susijusios su intelektualiu kito asmens klaidinimu, tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimu (aplinkybių nurodymų), sudarant įvaizdį, kad tokios aplinkybės realiai egzistuoja. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, klausimas dėl pareiškėjo skundo reikalavimų tenkinimo (netenkinimo) bei pareiškėjui adresuoto atsakovo įpareigojimo grąžinti paramą galėtų būti objektyviai išspręstas tik įsiteisėjus galutiniam teismo procesiniam sprendimui L. M. baudžiamojoje byloje Nr. 1-143- 537/2012. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog tarp nagrinėjamos administracinės bylos Nr. A438-2394/2012 ir baudžiamosios bylos Nr. Nr. 1-143-537/2012 egzistuoja prejudicinis ryšys, t. y. šios administracinės bylos nagrinėjimas yra negalimas kol kitoje baudžiamąja tvarka nagrinėjamoje byloje nebus nustatyti reikšmingi faktai bei aplinkybės (Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalis). Akcentuotina, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą procesinį sprendimą, šių byloje reikšmingų aplinkybių netyrė (nevertino) ir taip padarė esminį procesinės teisės normų pažeidimą, dėl kurio galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

37Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas, grąžinant šiam teismui pareiškėjo skundą nagrinėti iš naujo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

38Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

39pareiškėjo Kūlokų kaimo bendruomenės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 24 d. sprendimą ir grąžinti šiam teismui pareiškėjo Kūlokų kaimo bendruomenės skundą nagrinėti iš naujo. Nutartis neskundžiamą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. ... 4. I.... 5. Pareiškėjas Kūlokų kaimo bendruomenė (toliau - Bendruomenė) kreipėsi į... 6. Bendruomenė savo reikalavimus pagrindė tuo, kad Nacionalinė mokėjimo... 7. Bendruomenė paaiškino, kad, esant tokioms aplinkybėms, Bendruomenė negali... 8. Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjos Bendruomenės skundą su... 9. Atsakovas paaiškino, kad ginčo santykius reglamentuoja Valstybės pagalbos... 10. Ministerija paaiškino, kad Bendruomenei buvo skirta 25000 Lt paramos suma... 11. Ministerija pabrėžė, kad 2011 m. rugpjūčio 5 d. žemės ūkio ministro... 12. Ministerija paaiškino, kad Komisija, nagrinėdama šį ginčą tarp... 13. Ministerija nurodė, kad Ministerijos sprendimas nutraukti paramą Bendruomenei... 14. Ministerija pabrėžė, jog vienas iš Bendruomenės motyvų yra tai, jog... 15. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Agentūra atsiliepime į pareiškėjos... 16. Atsakydama į tai, Agentūra pažymėjo, jog, vadovaudamasi Paramos teikimo... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 24 d. sprendimu... 19. Teismas konstatavo, jog byloje yra kilęs ginčas dėl Ministerijos įsakymo... 20. Teismas taip pat padarė išvadą, kad Bendruomenė neginčija Agentūros... 21. Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje esančius įrodymus, atlikęs... 22. Teismas konstatavo, kad Agentūra, nustatydama Bendruomenės pažeidimus,... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje... 24. III.... 25. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 26. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas bei tretysis suinteresuotasis... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Iš bylos medžiagos matyti, jog byloje yra kilęs ginčas dėl Ministerijos... 30. Byloje nustatyta, jog Bendruomenė Ministerijai 2009 m. balandžio 16 d.... 31. m. liepos 17 d. su Bendruomene pasirašė Paramos sutartį ir išmokėjo... 32. Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, jog Agentūros Rizikų vertinimo ir... 33. m. spalio 21 d. Užsakomojo patikrinimo vietoje ataskaitoje Nr. BS-495. Apie... 34. Agentūrai nustačius, kad Bendruomenė, įgyvendindama Projektą, netinkamai... 35. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje surinkti duomenys patvirtina ir tai, kad... 36. Teisėjų kolegijos nuomone, šie byloje pateikti įrodymai leidžia daryti... 37. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo apeliacinis skundas... 38. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 39. pareiškėjo Kūlokų kaimo bendruomenės apeliacinį skundą tenkinti iš...