Byla 2A-847-160/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio, Astos Radzevičienės, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovų atstovui adv. Š. N., atsakovo atstovams L. R., adv. D. K., trečiojo asmens atstovui A. G., teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Salanda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-23 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Salanda“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo vykdyti nuomos sutartį (trečiasis asmuo – UAB „Archinova“, išvadą teikiančios institucijos – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo apsaugos skyrius).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4UAB „Salanda“ prašė pripažinti VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ 2009-10-26 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. N09-15 nutraukimą pagal 2011-07-04 įspėjimą dėl nutraukimo Nr. 140 neteisėtu ir negaliojančiu; įpareigoti atsakovą vykdyti 2009-10-26 nekilnojamojo turto nuomos sutartį Nr. N09-15. Paaiškino, kad 2009-10-26 šalys sudarė nekilnojamojo turto, patalpų, esančių adresu ( - ), nuomos sutartį Nr. N09-15. Susitarta, kad patalpos perduodamos ieškovui maitinimo (vyninės) veiklai vykdyti, 15 metų laikotarpiui. Sutarties 3.1.1 punktu ieškovas įsipareigojo naudoti patalpas tik pagal nuomos sutartyje nustatytą paskirtį; paruošti patalpų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, įskaitant virš patalpų esančio pastato stogo, kapitalinio remonto projektus. Vykdant nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ieškovas su UAB „Archinova“ 2009-11-10 sudarė projektavimo darbų vykdymo sutartį Nr. AN. 09-14, pagal kurią UAB „Archinova“ sutiko parengti pastato, administracinio korpuso lB2/p dalies tvarkomųjų darbų (restauravimo ir pritaikymo) tyrinėjimų ir projektavimo darbus. 2009-11-26 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys išdavė atsakovui leidimą Nr. 35, kuriuo leista patalpose atlikti architektūrinius ir žvalgomuosius polichrominius tyrimus, tyrimai atlikti 2009-12-10. Atsakovui 2009-12-15 buvo išduotos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos Nr. 25, kurių pagrindu trečiasis asmuo parengė ir 2010-01-12 suderino tvarkybos darbų projektą, apimantį stogo, fasadų, pamatų tvarkybos darbus, vidaus patalpų planinės struktūros atkūrimo darbus. 2010-02-02 išduotas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus. 2010-04-22 ieškovas sudarė statybos rangos sutartį su UAB „Conresta“, kuri atliko 2010-02-02 leidime numatytus tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Tačiau 2011 m. liepos mėnesį buvo gautas atsakovo 2011-07-04 pranešimas dėl nuomos sutarties nutraukimo, nuomos sutarties 5.4.2 punkte numatytu pagrindu, t. y. jei kita šalis pažeidžia sutartį ir nepašalina pažeidimo per 10 darbo dienų po raštiško įspėjimo gavimo. Tokiais veiksmais atsakovas nesilaikė nuomos sutarties 5.4.2 punkte nustatytos vienašališko nutraukimo tvarkos, pažeidė CK nuostatas, reglamentuojančias nuomos sutarties nutraukimą nuomotojo iniciatyva. Ieškovas nepažeidė nuomos sutarties, o nuomos sutarties vykdymo aplinkybės, kuriomis nutraukdamas sutartį pasinaudojo atsakovas, nesudarė pagrindo vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, nes vienašališkai nutraukiant sutartį ne įstatyme įtvirtintais pagrindais, o sutartyje numatytais atvejais sutartyje turi būti įvardinta, kuriuos sutarties pažeidimus šalys laiko esminiais. Nesant išankstinio šalių susitarimo, atsakovas neturėjo teisės vienašališkai nutraukti nuomos sutarties remdamasis bet kokiu nuomos sutarties pažeidimu.

5VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovo ne kartą buvo prašoma pateikti sąmatinę-projektinę dokumentaciją, ieškovas kviečiamas į susitikimus, taip pat prašoma nevykdyti darbų, kuriems nėra išduoti leidimai. 2010-05-13 paaiškėjo, kad nuomojamose patalpose nebeatliekama autorinė priežiūra vidaus pritaikymo darbams ir, kad ieškovas, nebaigus darbų, numatytų projekte, pradėjo vykdyti be projekto ir be leidimo vidaus darbus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento kultūros paveldo skyrius 2010-06-03 aktu sustabdė atliekamus darbus, nes leidimas atlikti vidaus tvarkomuosius statybos darbus nebuvo išduotas. 2011-02-04 buvo aptarti tolimesni nuomos santykiai, sutarta, kad ieškovas pateiks visą turimą projektinę medžiagą bei paruoš kalendorinį darbų atlikimo grafiką, tačiau susitarimas nebuvo įvykdytas. Ieškovas pirmąją sąmatą (stogo kapitalinio remonto darbų) pateikė 2011-03-08, tačiau atsakovas atsisakė derinti pateiktą sąmatą ir paprašė pašalinti trūkumus. Ieškovas 2011-03-29 pateikė dalį prašomos projektinės dokumentacijos, tačiau nepateikė sąmatinės dokumentacijos ir projektavimo sąlygų sąvado. Todėl iš ieškovo buvo pareikalauta pateikti leidimus pagrindžiančius dokumentus – projektinę dokumentaciją, tačiau ieškovas 2011-04-01 nurodė, kad pagal Kultūros paveldo departamento 2011-03-22 pranešimą ieškovas turi teisę atlikti tvarkomuosius darbus, kurie nurodyti 2010-02-03 išduotame leidime. Atsižvelgiant į sistemingus, nevienkartinio pobūdžio sutarties pažeidimus, 2011-07-04 pranešimu, remiantis nuomos sutarties 5.4.2 punktu, nuomos sutartis buvo nutraukta.

6UAB „Archinova“ prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad 2009-11-10 su ieškovu pasirašė Projektavimo darbų vykdymo sutartį Nr. AN.09-14, pagal kurią ieškovas užsakė atlikti tvarkomųjų darbų (restauravimo ir pritaikymo) tyrinėjimų ir projektavimo darbus ieškovo nuomojamose patalpose, o ieškovas privalėjo sumokėti už atliktus darbus tam tikrą fiksuotą darbų kainą. UAB „Archinova“ atliko architektūrinius tyrimus, polichrominius tyrimus, parengė projektinius restauravimo ir pritaikymo pasiūlymus, parengė stogo dangos ir fasadų tvarkybos projektą pirmaeiliams darbams ir leidimą iš Kultūros paveldo departamento, tačiau negavus apmokėjimo už atliktus darbus, tolimesni sutartiniai įsipareigojimai nebuvo vykdomi.

7Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos paaiškino, kad Benediktinių vienuolyno ansamblis yra įregistruotas Kultūros vertybių registre, paskelbtas valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybe, apsaugos tikslas – „saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui“. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2011-01-10 įsakymu sudaryta komisija nustatė nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimo būdą – atstatyti iki sužalojimo buvusią būklę – atkurti vidaus patalpų planinę struktūrą, kuri buvo pažeista išardant XVIII a. pab. – XX a. pr. plytų mūro pertvaras I ir II auštuose, atkurti sunaikinto skliauto dalį, mūrijant restauracinėmis plytomis ir išardant įrengtus į II aukštą laiptus, atkurti sunaikintas ir restauruoti dar išlikusias metalines vidaus detales. Dėl neteisėtai atliktų darbų ir padarytos žalos yra atsakinga UAB „Salanda“, kuri privalo atstatyti iki sužalojimo buvusią būklę. Neteisėtais darbais buvo sunaikinti didelės istorinės ir kultūrinės reikšmės nekilnojamosios kultūros vertybės – Benediktinių vienuolyno ansamblio vienuolyno namo ( - ) saugomi vertingi elementai, padaryti nuostoliai įvertinami 77576,85 Lt. Ieškovas savanoriškai atlyginti nuostolius ir atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ignoravo.

8Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos paaiškino, kad ginčo patalpose buvo padaryta daugiau darbų, negu leista pagal projektą, atlikti darbai yra neteisėti.

9Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo apsaugos skyrius paaiškino, kad darbai buvo atlikti savavališkai be projekto. Projektui parengti reikalingi 6-9 mėnesiai nuo projektavimo sąlygų išdavimo, tačiau projektas iki šiol nepateiktas.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-23 sprendimu ieškinį atmetė. Padarė išvadą, kad atsakovo sprendimas vienašališkai nutraukti su ieškovu sudarytą nuomos sutartį yra pagrįstas ir teisėtas. Ieškovas pažeidė sutartyje nustatytą terminą – per 18 mėnesių nuo nuomos termino pradžios neparengė patalpų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, įskaitant virš patalpų esančio pastato stogo kapitalinio remonto projektų. Sistemingai nevykdė prievolės prieš atliekant bet kokius darbus patalpose pateikti suderinimui pilną projektinę-sąmatinę dokumentaciją atsakovui. Pažeidė pareigą patalpas naudoti pagal paskirtį. Šiais veiksmais buvo padaryti esminiai sutarties pažeidimai. Prieš sudarant sutartį ieškovui buvo žinoma, jog nuomojamos patalpos yra kultūros paveldo objektas. Nuomos sutartimi įtvirtinta visa eilė nuomininko įsipareigojimų, skirtų apsaugoti patalpas nuo žalos joms padarymo, bei sąlyga informuoti patalpų nuomotoją apie bet kokius remonto, rekonstrukcijos darbus atliekamus išnuomotose patalpose. Sutartimi taip pat buvo siekiama, kad pastato rekonstrukcija būtų atliekama nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, nustatytų kultūros paveldo objekto rekonstrukcijai ir remontui, kad naudojant ir rekonstruojant pastatą, turintį visuomeninę reikšmę, jam nebūtų padaryta žala. Atsakovas savo sutartinius įsipareigojimas vykdė tinkamai ir laiku, nesudarė ieškovui jokių kliūčių vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus nuo 2009 metų gruodžio mėnesio iki sprendimo vienašališkai nutraukti su ieškovu sudarytą nuomos sutartį, dėjo pastangas, kad sutartis būtų vykdoma laikantis joje išdėstytų sąlygų. Ieškovas nuo 2009 metų pabaigos iki 2011 metų vasario mėnesio ignoravo atsakovo prašymus pateikti sutartyje numatytą projektinę sąmatinę dokumentaciją, neturėdamas leidimo vidaus remonto darbams kultūros paveldo objekte, vykdė remonto darbus. Ieškovo raštai, kuriais 2011 metais buvo atsakoma į atsakovo reikalavimus pateikti dokumentaciją laikytini formaliu „atsirašinėjimu“, skirtu sudaryti įvaizdį, kad ieškovas siekia vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovas neįrodė, jog jis įgyvendino teisę pakeisti išnuomotų patalpų paskirtį, tam, kad nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų galėtų jose vykdyti maitinimo veiklą. Taip pat nepateikė įrodymų, kad per protingą terminą realiai galės pašalinti sutarties pažeidimus bei sutartyje nustatytais terminais įvykdys prisiimtus įsipareigojimus atlikti patalpų rekonstrukciją ir remontą. Ieškovas nepaneigė fakto, jog savo veiksmais padarė kultūros paveldo objektui 77576,85 Lt žalą.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13UAB „Salanda“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą panaikinti priimti naują – ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad teismas netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, pažeidė procesinės teisės normas ir dėl to padarė neteisingą išvadą, kad ginčo sutartimi ieškovas susitarė su atsakovu iki patalpų, esančių adresu ( - ), naudojimo maitinimo veiklai pradžios, pakeisti patalpų paskirtį iš administracinės į maitinimo, o nepakeitus paskirties – naudoti patalpas tik administracinei paskirčiai. Atsakovas patalpas ieškovui išnuomojo ir perleido naudoti sutarties, sudarytos pagal atsakovo pasiūlytas sąlygas, pagrindu, jokie kiti susitarimai dėl patalpų naudojimo paskirties, įskaitant ir tokius, kurie būtų numatę ieškovo prisiimtą įsipareigojimą keisti patalpų paskirtį, tarp šalių nebuvo sudaryti. Priešingai nei teigiama sprendime, sutarties 3.1.1 punktas ieškovą įpareigojo patalpas naudoti maitinimo, o ne administracinei paskirčiai, kadangi sutarties 1.1 punktas suteikė ieškovui teisę patalpose vykdyti išimtinai maitinimo veiklą. Pagal sutarties 12.5 punktą, patalpų naudojimo paskirties keitimas buvo ieškovo teisė, bet ne pareiga. Sprendime teismas nenurodė, kokiais teisės aktais vadovavosi darydamas išvadą apie ieškovo teisę vykdyti patalpose maitinimo veiklą tik pakeitus patalpų paskirtį. Sprendime nepagrįstai teigiama, kad ieškovas nuomos patalpas naudojo maitinimo veiklai, nepakeitęs jų paskirties, todėl savo veiksmais sudarė sąlygą, įtvirtintą CK 6.497 str. 1 d. 1 p., atsakovui nutraukti sutartį prieš terminą. Ieškovas patalpas naudojo išimtinai maitinimo (vyninės) veiklai, todėl byloje nebuvo nustatyta aplinkybė, kuri yra būtina CK 6.497 str. 1 d. 1 p. taikymui. Nuomotojui CK 6.497 str. 1 d. 1 p. pagrindu suteikiama teisė pareikšti teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, bet ne vienašališkai ne teismo keliu nutraukti nuomos sutartį. Ieškovas pateikė teismui ieškinį po to, kai gavo iš atsakovo pranešimą apie vienašališkai nutraukiamą sutartį, kuriame netgi nebuvo nustatytas įspėjimo terminas (CK 6.497 str. 1 d. 3 p.). Teismas taip pat nepasisakė dėl dalies ieškovo į bylą pateiktų įrodymų ir argumentų, nurodytų ieškinyje bei išsakytų teismo posėdžių metu, taip pat neanalizavo visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, nustatytų bylos nagrinėjimo metu, ir pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas. Kadangi netinkamai ištyrė ir aiškino faktines bylos aplinkybes, todėl nepagrįstai nusprendė, jog ieškovo veiksmai sudarė pakankamą pagrindą atsakovui nesitikėti, kad ateityje ieškovas sutartį vykdys taip, kaip yra įsipareigojęs. Ieškovas dėjo pastangas, kad sutartis būtų toliau vykdoma, prašė atsakovo leisti investuoti atliekant patalpų pagerinimo darbus net ir tada, kai ginčas dėl sutarties nutraukimo teisėtumo persikėlė į teismą. Teismas laikėsi nuomonės, kad sutarties vykdymas vėluoja, bet nenustatė aplinkybių, kurios patvirtintų, jog tolimesnis sutarties vykdymas yra neįmanomas. Priešingai, bylos medžiaga įrodo, kad ieškovas šiuo metu galėtų toliau vykdyti darbus pagal suderintą tvarkybos darbų projektą ir teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą tvarkybos darbams atlikti, be to yra gavęs projektavimo sąlygų sąvadą ir gali tęsti projektavimo sąlygų rengimą. Argumentai, kuriais grindžiamas žalos padarymas patalpoms yra nepagrįsti, kadangi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudarytos komisijos 2011-06-16 akte Nr. RG-85 nurodytos aplinkybės negali būti laikomos įrodytomis ir nepatvirtina, kad ieškovas yra padaręs patalpoms žalą arba yra atsakingas už žalos padarymą. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos išvadą dėl bylos dalyko pirmosios instancijos teismui pateikė ne po įrodymų ištyrimo, kaip tai numato CPK 252 str. 1 d., bet tuo metu, kai byloje nebuvo ištirti įrodymai ir išklausytos ginčo šalys bei kiti byloje dalyvavę asmenys, tokiu būdu pažeidžiant procesinės teisės normas. Nesutiktina ir su teismo sprendimo dalimi, kuria ieškovo padaryti sutarties pažeidimai pripažinti esminiais. 2011-07-04 pranešime nurodytais sutarties pažeidimais ieškovas nesukėlė atsakovui jokių nuostolių, nesuteikė pagrindo atsakovui abejoti, kad sutartyje numatyti rezultatai nebus įgyvendinti, šios aplinkybės neturėjo jokios įtakos ilgalaikės sutarties vykdymui. Aplinkybės, kuriomis rėmėsi atsakovas ir kurios buvo siejamos su sutarties pažeidimu, nesudarė pagrindo vienašališkam sutarties nutraukimui, todėl vienašališkas sutarties nutraukimas atsakovo iniciatyva buvo neteisėtas. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą ne teismo tvarka ir šiuo klausimu nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Sutarties 5.4.2 punkte buvo susitarta dėl įspėjimo tvarkos, pagal kurią sutartis gali būti nutraukta neteismine tvarka vienašališkai, jei kita šalis pažeidžia sutartį ir nepašalina pažeidimo per 10 darbo dienų po raštiško perspėjimo gavimo. Taigi, norėdamas nutraukti sutartį atsakovas privalėjo iš anksto apie tai informuoti ieškovą, suteikdamas jam papildomą terminą atsakovo nurodytiems pažeidimams pašalinti. Teismo išvada dėl atsakovo pareigos įspėti apie vienašalį sutarties nutraukimą tinkamo vykdymo visuose atsakovo raštuose nurodant straipsnį, leidžiantį per 10 darbo dienų vienašališkai nutraukti sutartį, yra nepakankamai pagrįsta tiek bylos aplinkybėmis, tiek teisiniais argumentais, nes pagal byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas tinkamai įvykdė pareigą įspėti ieškovą apie sutarties nutraukimą. Teismo aiškinimas prieštarauja CK 6.218 str. 1 d. įtvirtintam imperatyvui, jog antrajai sutarties šaliai privalo iš anksto būti pranešta apie sutarties nutraukimą. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų aiškiai įspėjęs ieškovą apie ketinimus nutraukti sutartį per 10 dienų, jei per šį terminą ieškovas neištaisys atsakovo nurodytų sutarties pažeidimų.

14VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas bei pilnai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Pagal CPK 6.217 str. 5 d. vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. N09/15, sudarytos 2009-10-26 tarp Viešosios įstaigos „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ ir UAB „Salanda“ 5.4.2 punktu susitarta, kad sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei kita šalis pažeidžia sutartį ir nepašalina pažeidimo per 10 darbo dienų po raštiško perspėjimo gavimo (t. I, b. l. 14). 2011-07-04 raštu Viešoji įstaiga „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ raštu Nr. 140 kitai sutarties šaliai – UAB „Salanda“ pranešė, kad remiantis sutarties 5.4.2 punktu nutraukia sutartį, nes nuo 2009 m. gruodžio mėnesio Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba reikalavo ištaisyti padarytus pažeidimus, susijusius su sutarties 3.1.14 punkto vykdymu, paskutinis reikalavimas pateiktas 2011-03-30 raštu, tačiau jis nebuvo įvykdytas (t. I, b. l. 40). Sutarties 3.1.14 punktu šalys susitarė, kad prieš atlikdamas bet kokius išnuomotų patalpų perplanavimus ar inžinierinių sistemų pakeitimus, kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbus nuomininkas turi pateikti suderinimui pilną projektinę-sąmatinę dokumentaciją nuomotojui. Taigi iš esmės šalys susitarė, kad norėdamas pakeisti patalpų išplanavimą, nuomininkas turi turėti projektinę dokumentaciją ir ją pateikti nuomotojui. Leidimų remontui gavimo ir projektinės dokumentacijos paruošimo darbai sutartimi taip pat priskirti nuomininko pareigai (sutarties 3.1.15 punktas, t. I, b. l. 12). Kultūros paveldo departamento 2011-06-16 aktas Nr. RG-85 patvirtina, kad ieškovas, išsinuomotose patalpose atliko darbus (įrengė laiptus į antrą aukštą, iškirto dalį skliauto, gipso plokštėmis suformavo naujas patalpas antrame aukšte (san. mazgą, virtuvę, rūbinę)), neturėdamas leidimo ir projektinės dokumentacijos. Taigi faktiškai pažeidė sutarties sąlygą, nes prieš atliekant darbus nepateikė nuomotojui reikalingos darbams atlikti projektinės dokumentacijos ir tokiu būdu elgėsi su išsinuomotu daiktu ne taip, kaip susitarė su savininku. Todėl svarstyti, ar nuomininkas iš esmės pažeidė sutarties sąlygas, kurios leistų sutartį nutraukti teismine tvarka, nėra pagrindo. Sudarant sutartį nuomininkas įsipareigojo laikytis sutarties sąlygų, susitarė dėl vienašališko sutarties nutraukimo jų nesilaikius, darbus be leidimo atliko savo iniciatyva, todėl pagrindas sutartį nutraukti vienašališkai buvo. 2011-03-30 raštas Nr. 068 (t. I, b. l. 183) bei anksčiau (2009-12-03, 2010-03-08) nuomotojo nuomininkui rašyti raštai (t. I, b. l. 153, 154) tvirtina, kad atsakovas ieškovo prašė pateikti projektinę dokumentaciją, pagal kurią ieškovas atlieka darbus, bet tokia dokumentacija pateikta nebuvo, nes jau tuo metu ieškovas buvo pažeidęs sutarties sąlygas – dalį darbų atliko neturint tam leidimo. Todėl šie atsakovo raštai laikytini pakankamu perspėjimu, kad nepateikus reikiamos dokumentacijos, sutartis nutraukiama vienašališkai. Ta aplinkybė, kad savavališkai atlikti darbai ieškovui užkirto kelią vėliau gauti reikiamus leidimus įteisinti atliktus darbus ar gauti leidimus kitiems darbams, paliekama paties ieškovo rizikai, kadangi ieškovo neteisėtų veiksmų pasėkoje, o ne dėl atsakovo kaltės buvo pažeistos sutarties sąlygos.

18Kiti ieškinio, atsiliepimo, apeliacinio skundo argumentai nelemia bylos baigties, todėl neanalizuojami.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-23 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai