Byla 2-7646-199/2015
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus, tretieji asmenys UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovei V. J. dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus, tretieji asmenys UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, Kauno miesto savivaldybė, ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ ieškinyje prašo:1) įpareigoti atsakovę V. J. įsileisti ieškovo darbuotojus į butą adresu ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui; 2) nurodyti, kad šis įpareigojimas būtų įvykdytas per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir skirti atsakovei 100 Eur baudą už kiekvieną mėnesį iki teismo sprendimo įvykdymo; 3) atsakovei gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti ieškovo darbuotojus į minėtą butą adresu ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą laikotarpį ir sprendime nurodyti, kad ieškovo darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ir bute gyvenančių asmenų sutikimo; 4) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad tiekia gamtines dujas butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, o atsakovė jame gyvena nuomininkės teisėmis. Ieškovas su atsakove 2007 m. sausio 30 d. sudarė gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti gamtines dujas į atsakovės butą, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti ir vykdyti įsipareigojimus sutartyje numatyta tvarka. Atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdo, ieškovo darbuotojai nuo 2011 metų negali patikrinti dujų apskaitos priemonės adresu ( - ), nes atsakovė neįsileidžia į butą. Atsakovė suvartotų gamtinių dujų kas mėnesį nedeklaruoja ir už jas nemoka, į ieškovo raginimus ir pranešimus nereaguoja. Ieškovo darbuotojai laikotarpiu nuo 2012-11-12 iki 2014-09-26 nuvyko į minėtą butą, tačiau patekti į jį ir nutraukti gamtinių dujų tiekimą nepavyko. Atsakovės butas yra daugiabučiame gyvenamajame name. Ieškovas negali užtikrinti saugaus ir patikimo gamtinių dujų tiekimo dėl atsakovo veiksmų.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) 2015-03-31 įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), paskelbiant pranešimą specialiame internetiniame tinklalapyje www. teismai.lt Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

5Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad šalys 2007 m. sausio 30 d. sudarė gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo saugiai vartoti tiekiamas dujas, laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei atsiskaityti. Taip pat atsakovė įsipareigojo įsileisti ieškovo darbuotojus tikrinti, montuoti, permontuoti dujų apskaitos priemones bei tikrinti vidaus dujų sistemos techninę būklę. Atsakovė sutartinių prievolių nevykdo, nedeklaruoja suvartoto dujų kiekio, neatsiskaito ir ieškovo darbuotojų neįsileidžia. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų, ieškinys pagrįstas (b.l. 32-33).

6Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad gyvenamosios patalpos, esančios J( - ), nuosavybės teisėmis priklauso Kauno miesto savivaldybei, tačiau 2001-01-10 su atsakove buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, šiuo adresu atsakovė deklaravo savo gyvenamąją vietą. Kadangi atsakovė nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, mano, jog ieškovo ieškinys turėtų būrti patenkintas (b.l. 43-45).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad butas, esantis J. ( - ), nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei (b.l. 10). Atsakovė V. J. šiame bute gyvena nuomininkės teisėmis (b.l. 47-49). Šalys 2007 m. sausio 30 d. sudarė gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti gamtines dujas į atsakovės butą ir užtikrinti saugų jų tiekimą, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti ir vykdyti įsipareigojimus sutartyje numatyta tvarka (b.l. 11-13). Sutarties 4.6. punktu atsakovė įsipareigojo leisti tiekėjo darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 val. iki 22 val., tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už teisingumą, atlikti skaitiklių keitimą, patikrinimą ir iškėlimą bei vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo ir atsakovės netinkamą sutartinių prievolių vykdymą patvirtina: gamtinių dujų vartojimo patikrinimo ir plombavimo aktai (b.l. 15, 17-21), vartotojo tikrinimo duomenys (b.l. 16) pranešimas dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo (b.l. 22) Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10CK 6.383 straipsnio 1 dalyje, 6.388 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis sumokėti, laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Energijos pirkimo – pardavimo sutartis su fiziniu asmeniu – vartotoju, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 6.384 straipsnio 1 dalis).

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialines teisės normas, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, atsakovas gamtines dujas vartojo, tačiau nevykdo pareigos atsiskaityti ir ieškovo darbuotojams sudaryti sąlygas atlikti gamtinių dujinių prietaisų techninės būklės patikrinimą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis).

12CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybinės energetikos priežiūros institucijos nustato tokius abonento įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Šalys 2007-01-30 gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties 18-20 punktais susitarė dėl gamtinių dujų tiekimo ribojimo ir nutraukimo. Pagal 18.2, 18.5. punktus ieškovas (tiekėjas) gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą, prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjęs vartotoją dėl įsiskolinimo, taip pat jeigu vartotojas po pranešimo raštu nevykdo šios sutarties 4.6. punkte nurodyto reikalavimo, t. y. leisti tiekėjo (ieškovo) įgaliotiems darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 val. iki 22 val. tikrinti dujotiekį, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už dujas teisingumą, atlikti skaitiklių keitimą, patikrą ir iškėlimą bei vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi. Šios dujų įmonės ir vartotojo (sistemos naudotojo) pareigos numatytos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 (su vėlesniais pakeitimais) dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 121.4., 121.8., 192.2. punktuose. Laikotarpiu nuo 2012-11-12 iki 2014-09-26 ieškovo darbuotojams nebuvo sudarytos sąlygos atlikti gamtinių dujinių prietaisų techninės būklės patikrinimą, šią aplinkybę patvirtina ieškovo pateikti vartotojo tikrinimo duomenys, gamtinių dujų vartojimo patikrinimo ir plombavimo aktai, gamtinių dujų tiekimo nutraukimo (tiekimo atnaujinimo) aktai. Neįleidžiamas į atsakovės butą, ieškovas negali įgyvendinti teisės nutraukti gamtinių dujų tiekimą.

13CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 straipsnio 3 dalis). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsakovui neįvykdžius įpareigojimo per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti ieškovo darbuotojus į atsakovei priklausantį butą ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, jai skirti 100 Eur baudą (CPK 273 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 2 dalis).

14Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 285, 286 straipsniai).

15Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio (b.l. 6). Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo – įpareigojimų atlikti tam tikrus veiksmus nevykdymo - patenkinta visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovė nevykdo sutartinių prievolių, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma – 41 Eur (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Įpareigoti atsakovę V. J., a.k. ( - ) gyvenančią J( - ), per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įleisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523) darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir tiekimo nutraukimo darbų atlikimui.

20Per nustatytą 1 (vieno) mėnesio terminą neįvykdžius įpareigojimo, atsakovei V. J., a.k. ( - ) skirti 100 Eur (vieno šimto Eur) baudą.

21Išaiškinti atsakovei V. J., a.k. ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523) darbuotojus į butą adresu J( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą terminą, ieškovo AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

22Priteisti iš atsakovės V. J., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ) ieškovui AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, buveinė Aguonų g. 24, Vilnius 41,00 Eur (keturiasdešimt vieną Eur) žyminio mokesčio.

23Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ ieškinyje prašo:1) įpareigoti atsakovę V.... 3. Ieškovas nurodo, kad tiekia gamtines dujas butui, esančiam ( - ), kuris... 4. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo... 5. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą,... 6. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą... 10. CK 6.383 straipsnio 1 dalyje, 6.388 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal... 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti,... 13. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo... 14. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir... 15. Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Įpareigoti atsakovę V. J., a.k. ( - ) gyvenančią J( - ), per 1 (vieną)... 20. Per nustatytą 1 (vieno) mėnesio terminą neįvykdžius įpareigojimo,... 21. Išaiškinti atsakovei V. J., a.k. ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo... 22. Priteisti iš atsakovės V. J., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ) ieškovui AB... 23. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...