Byla eA-1227-575/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rent-tex“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rent-tex“ skundą atsakovui Lietuvos darbo biržai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus teritorinei darbo biržai (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Rent-tex“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir atsakovas, Darbo birža) direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. V-612 „Dėl valstybės pagalbos socialinėms įmonėms skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas) ir įpareigoti atsakovą įvertinti iš naujo pareiškėjo paraišką Nr. REN-01 gauti subsidiją neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti.

72.

8Pareiškėjas teigė, jog atsakovas nepagrįstai padarė išvadą, kad jis nepateikė dokumentų, įrodančių, kad 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai bus aprūpinti darbu, todėl nėra galimybės įsitikinti, ar steigiamos darbo vietos bus išlaikytos ne trumpiau kaip 36 mėnesius, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-135 patvirtinto Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 35.3 papunktyje. Savo nesutikimą pareiškėjas grindė Aprašo 62 punktu ir nurodė, kad Vilniaus teritorinė darbo birža (toliau – ir Vilniaus darbo birža) 2016 m. liepos 11 d. rašte Nr. S-2473-(8.29) nurodė pareiškėjo paraiškos trūkumus, tačiau jų nebuvo nurodyta, kad trūksta dokumentų, pagrindžiančių, jog 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai bus aprūpinti darbu. Pažymėjo, jog patikslintoje paraiškoje pareiškėjas nurodė, kad paraiškos teikimo ir vertinimo metu turėjo eilę esamų ir būsimų užsakovų kilimų plovimo paslaugai, taigi, galėjo pagrįsti, kad ir 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai tikrai bus aprūpinti darbu, tačiau jam nebuvo pasiūlyta tai padaryti. Be to, teigė, kad jokie Aprašo punktai nenustato pareigos su paraiška pateikti sutartis, ketinimų protokolus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius susitarimą ateityje teikti tam tikras paslaugas. Teigė, jog Įsakymas prieštarauja gero administravimo principui, pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, operatyvumo, teisinio saugumo principus bei teisėtus pareiškėjo lūkesčius. Atsakydamas į Įsakyme nurodytą teiginį, jog paraiškoje nurodyta suma skiriasi nuo veiklos (verslo) plane planuojamų lėšų pareiškėjas paaiškino, kad jo veiklos (verslo) planas buvo rengiamas vadovaujantis 2016 m. vasario 29 d. duomenimis, o paraiška ir patikslinta paraiška buvo teikiamos 2016 m. birželio 29 d. ir 2016 m. liepos 15 d. duomenimis. Per tą laiką keitėsi minimalios mėnesinės algos ir planuojama įsigyti įranga pabrango dėl nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių. Pareiškėjas pažymėjo, kad 2016 m. birželio 29 d. paraiškoje ir 2016 m. liepos 15 d. patikslintoje paraiškoje nurodytas valstybės pagalbos 5 neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti dydis yra mažesnis už Aprašo 44 punkte numatytą maksimalų valstybės subsidijos dydį. Vilniaus darbo birža ir darbo grupė, manydamos, kad paraiškoje ir patikslintoje paraiškoje nurodytas valstybės pagalbos poreikis yra didesnis nei nurodytas veiklos (verslo) plane, nepasiūlė pareiškėjui pateikti papildomų dokumentų ar patikslinti paraišką. Buvo pažeistas Aprašo 62 punktas ir Darbo biržos direktoriaus 2012 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-262 patvirtinto Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento (toliau – ir Darbo reglamentas) 10.1 punktas.

93.

10Atsakovas Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

114.

12Atsakovas teigė, kad vadovaujantis Aprašo nuostatomis valstybės pagalba skiriama pagal pateiktą paraišką, atsižvelgiant į veiklos (verslo) plane nurodytą valstybės pagalbos poreikį, neviršijant Aprašo 37 punkte nurodyto maksimalaus subsidijos dydžio. Pažymėjo, kad socialinė įmonė neprivalo gauti maksimalaus subsidijos dydžio. Šiuo atveju nei pareiškėjo paraiškoje, nei jo skunde teismui nebuvo pateikiami argumentai, pagrindžiantys valstybės pagalbos poreikio padidėjimą, t. y. nėra paaiškinama, kaip minimalios mėnesinės algos dydžio pasikeitimas lėmė valstybės pagalbos poreikio padidėjimą, nes subsidijos yra prašoma ne darbo užmokesčiui kompensuoti, bet neįgaliųjų darbo vietų steigimui, kai parama yra skiriama socialinės įmonės neįgalių darbuotojų darbo procese naudojamų darbo priemonių įsigijimo išlaidoms padengti. Pareiškėjui paraiškoje nurodžius kitokį valstybės pagalbos poreikį nei buvo suplanuotas ir pateiktas veiklos (verslo) plane, atsakovui paprašius patikslinti paraiškoje nurodytą valstybės pagalbos poreikį, pareiškėjui būtų tekę praktiškai pakeisti pateiktą paraišką, o tokiu atveju jau nebūtų paraiškos tikslinimas. Be to, vertinant paraišką nustatytas ir kitas jos trūkumas (paraiškoje nurodytas valstybės pagalbos poreikis didesnis nei buvo nurodytas veiklos (verslo) plane), kuris neturėtų būti traktuojamas kaip paraiškos tikslinimas, atsakovui paprašius, o pareiškėjui pateikus sutartis, ketinimų protokolus ar kitus dokumentus su užsakovais, vadovaujantis Aprašo 11.1.6, 63, 64 punktais, subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti nebūtų skirta.

135.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė darbo birža su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

156.

16Vilniaus darbo birža paaiškino, kad vadovaudamasi Aprašo nuostatomis ji atliko pirminį paraiškos vertinimą ir nustačiusi, kad pateikta paraiška turi trūkumų, kreipėsi į pareiškėją su pasiūlymu atsižvelgti į nurodytas pastabas. Gavusi patikslintą paraišką, Vilniaus darbo birža ją kartu su visais pareiškėjo pateiktais dokumentais pateikė Lietuvos darbo biržai tolimesniam svarstymui. Vilniaus darbo birža pažymėjo, kad ji atliko tik pirminį paraiškos vertinimą, o sprendimą skirti (neskirti) valstybės pagalbą priima Lietuvos darbo biržos direktorius. Prieš priimant sprendimą, iš teritorinės darbo biržos gauta paraiška nagrinėjama pagal Apraše nustatytus vertinimo kriterijus. Pažymėjo, kad Darbo reglamento nuostatomis reglamentuojama Lietuvos darbo biržoje sudarytos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės veikla, todėl Vilniaus darbo birža neturi jokios pareigos vadovautis juo.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 19 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

208.

21Teismas nustatė, kad Įsakymas priimtas remiantis darbo grupės rekomendacijomis. Iš Darbo biržos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės 2016 m. rugpjūčio 5 d. posėdžio protokolo Nr. 4 (toliau – ir Protokolas Nr. 4) matyti, kad pagalbą pareiškėjui atsisakyta skirti dėl to, kad jis nepateikė dokumentų, įrodančių, kad 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai bus aprūpinti darbu, todėl nėra galimybės įsitikinti, ar steigiamos darbo vietos bus išlaikytos ne trumpiau kaip 36 mėn. Taip pat buvo nustatyta, kad pareiškėjo veiklos (verslo) plane nurodytas valstybės pagalbos lėšų poreikis neatitinka nurodytam paraiškoje.

229.

23Teismas vadovavosi Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies, Aprašo 11, 35, 64 punktų nuostatomis.

2410.

25Teismas nustatė, kad Vilniaus darbo birža, įvertinusi pirminę pareiškėjo paraišką, nustatė trūkumus, todėl vadovaudamasi Aprašo 62 punktu, 2016 m. liepos 11 d. raštu Nr. S-2473-(8.29) pareiškėjui nurodė, kokie trūkumai buvo nustatyti ir pasiūlė iki 2016 m. liepos 20 d. pateikti trūkstamus dokumentus. Atsižvelgęs į šį raštą pareiškėjas 2016 m. liepos 15 d. pateikė patikslintą paraišką, kuria ištaisė Vilniaus darbo biržos nustatytus trūkumus. Iš minėto rašto turinio teismas sprendė, jog pareiškėjui nebuvo nurodyti trūkumai, kuriuos nustatė Darbo biržos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupė, tačiau termino pašalinti šį trūkumą pareiškėjui nenustatė. Sisteminis Aprašo nuostatų vertinimas teismui leido spręsti, kad aplinkybė, jog pateikta paraiška neatitiko Aprašo 35.3 punkto reikalavimų, nes buvo nepateikti dokumentai, įrodantys, kad 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai bus aprūpinti darbu, negali būti pagrindu neskirti valstybės subsidijos. Nustačius paraiškos neatitikimus, pareiškėjas pagal Aprašo 62 punkto nuostatas turi teisę juos ištaisyti.

2611.

27Kita vertus, teismas nurodė, jog Aprašo 63 punktas nustato, kad sprendimą skirti/neskirti valstybės pagalbą priima Lietuvos darbo biržos direktorius. Subsidijos skiriamos atsižvelgiant į įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas veiklas, planuojamas įsteigti darbo vietas bei planuojamus toms darbo vietoms steigti valstybės pagalbos subsidijų dydžius. Vienas iš bendrųjų reikalavimų visų rūšių valstybės pagalbai gauti nustatytas Aprašo 11.1.6. punkte, kuriame nurodyta, kad socialinės įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas planuojamas valstybės pagalbos poreikis (pagal atskiras valstybės pagalbos socialinei įmonei rūšis) turi atitikti teikiamuose mokėjimo prašymuose gauti valstybės pagalbą nurodytą valstybės pagalbos poreikį. Nebuvo ginčo, kad tiek pirminėje, tiek ir patikslintoje paraiškose subsidijos dydis skiriasi nuo pareiškėjo veiklos (verslo) plane nurodytos sumos. Teismas pažymėjo, jog jokie teisės aktai nenumato išimčių iš Aprašo 11.1.6 punkte nurodyto bendrojo reikalavimo valstybės pagalbai gauti, todėl daryta išvada, kad bet kuriuo atveju subsidijos suma turi atitikti veiklos (verslo) plane nurodytą sumą. Be kita ko, pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad subsidijos suma padidėjo dėl to, kad po veiklos (verslo) plano parengimo keitėsi minimalios mėnesinės algos dydis, o planuojama įsigyti įranga pabrango. Tačiau teismas pažymėjo, jog subsidija šiuo atveju skiriama ne darbo užmokesčiui, o neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti, todėl aplinkybė, kad keitėsi minimalaus darbo užmokesčio dydis bet kokiu atveju negali daryti įtakos subsidijos dydžiui. Atsakant į pareiškėjo teiginį dėl įrangos pabrangimo pažymėta, kad teismui pateiktas tik vienas 2016 m. birželio 9 d. komercinis pasiūlymas, kuris buvo teikiamas su pirmine paraiška. Pareiškėjo veiklos (verslo) planas buvo rengiamas trejiems metams, todėl jį rengiant turėjo būti atsižvelgiama į galimą kainų svyravimą, įmonės galimybes ir kt. Šiuo atveju pareiškėjas to nepadarė, be to, planas parengtas 2016 m. pradžioje, t. y. jis buvo parengtas tik prieš kelis mėnesius iki komercinio pasiūlymo gavimo, todėl teismui kilo pagrįstų abejonių, ar pareiškėjas veiklos (verslo) planą rengė atsakingai bei tinkamai išanalizavęs galimybes. Teismas sutiko su atsakovu, kad paprašius patikslinti paraiškoje nurodytą valstybės pagalbos poreikį, pareiškėjui būtų tekę perskaičiuoti ir iš naujo sudaryti priemonės įgyvendinimo išlaidų sąmatą, t. y. tokiu atveju būtų atliekamas paraiškos keitimas, o ne tikslinimas.

2812.

29Teismas konstatavo, kad iš tiesų pareiškėjui nebuvo suteikta galimybė patikslinti paraišką ir pateikti įrodymus, kad 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai bus aprūpinti darbu, tačiau nustačius, kad pareiškėjo paraiškose nurodyta subsidijos suma yra didesnė už veiklos (verslo) plane numatytą sumą, daryta išvada, kad paraiškos neatitinka joms Aprašo 11.1.6 punkte keliamo bendrojo reikalavimo, šis neatitikimas negali būti laikomas paraiškos trūkumu, kurį galima tikslinti, todėl Įsakymu pagrįstai nuspręsta neskirti pareiškėjui valstybės pagalbos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti. Skundą atmetus pareiškėjas neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalis).

30III.

3113.

32Pareiškėjas UAB „Rent-tex“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3314.

34Pareiškėjo teigimu, Aprašo 11.1.6 punkto formuluotė, kuri galiojo paraiškos teikimo metu, nereikalavo, kad verslo plane ir paraiškoje nurodytas subsidijos dydis būtų vienodas. Aprašo 11.1.6 punkte buvo kalbama tik apie mokėjimo prašymuose, kurie atsakovui yra teikiami tik po to, kai paraiška yra tenkinama ir subsidija pareiškėjui yra skiriama, bei veiklos (verslo) plane, nurodyto planuojamo valstybės pagalbos poreikio atitikimą. Aprašo 11.1.6 punktas buvo pakeistas tik 2016 m. rugpjūčio 18 d. Ginčijamas atsakovo sprendimas buvo priimtas 2016 m. rugpjūčio 5 d., o paraiška Vilniaus darbo biržai buvo pateikta 2016 m. birželio 29 d.

3515.

36Pareiškėjas pažymi, kad tik nuo 2016 m. liepos 29 d., t. y. jau po paraiškos pateikimo, galiojusios redakcijos Darbo reglamento 7.1 punkte buvo nurodyta, kad pažymą pildanti darbo grupė turi pažymėti, ar socialinės įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas planuojamas valstybės pagalbos poreikis atitinka teikiamoje paraiškoje nurodytą valstybės pagalbos poreikį. Pagal anksčiau galiojusią Darbo reglamento redakciją darbo grupė neprivalėjo vertinti ir niekada nevertino tokių duomenų. Pareiškėjas nurodo, kad paraišką pateikė galiojant Darbo reglamento senajai redakcijai, o Lietuvos darbo birža vertino šią paraišką ir priėmė sprendimą vadovaudamasi nauja Darbo reglamento redakcija.

3716.

38Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo skundo argumentų, kad veiklos (verslo) planas buvo rengiamas vadovaujantis 2016 m. vasario 29 d. duomenimis. Pareiškėjas pažymi, kad tiek darbo užmokesčio maksimali subsidija, tiek šiam ginčui aktuali neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti maksimali subsidija yra siejama su subsidijos skyrimo mėnesį galiojančios minimalios mėnesinės algos dydžiu. Pareiškėjo nurodytas valstybės pagalbos 5 neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti dydis atitiko Aprašo 44 punkto reikalavimus.

3917.

40Atsakovas Darbo birža atsiliepime prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

4118.

42Atsakovas teigia, kad Aprašas turėtų būti taikomas sistemiškai. Teigia, kad vadovaujantis Aprašo 11.1.6 punktu valstybės pagalbos poreikis, numatytas tiek įmonės veiklos (verslo) plane, tiek paraiškoje gauti valstybės pagalbą, tiek mokėjimo prašymuose, turi sutapti.

4319.

44Atsakovas pažymi, kad paraiškos vertinamos ir nagrinėjamos tik pagal reikalavimus, nustatytus Apraše. Taip pat nurodo, jog naujos redakcijos Darbo reglamente nenustatyta naujų reikalavimų paraiškoms.

4520.

46Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjo pareiškėjo argumentus, susijusius su valstybės pagalbos poreikio padidėjimu, tačiau juos įvertino ne pareiškėjo naudai.

4721.

48Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus darbo birža atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

4922.

50Teigia, kad Aprašo (paraiškos teikimo metu galiojusios redakcijos) 11.1.6 punkto nuostata turėtų būti aiškinama kartu su Aprašo 63 punktu. Sisteminis aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad subsidija gali būti skiriama tik tuo atveju, kai paraiškoje nurodyta prašoma subsidija atitinka veiklos (verslo) plane numatytą valstybės pagalbos poreikį.

51Teisėjų kolegija

konstatuoja:

52IV.

5323.

54Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Darbo biržos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-612, kuriuo pareiškėjui UAB „Rent-tex“ neskirta valstybės pagalba neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, teisėtumo ir pagrįstumo.

5524.

56Nustatyta, kad Įsakymas priimtas atsižvelgus į Protokole Nr. 4 nustatytas aplinkybes. Iš Protokolo Nr. 4 matyti, kad nagrinėjamu atveju buvo nutarta rekomenduoti neskirti pareiškėjui valstybės pagalbos dėl to, kad: 1) pareiškėjas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai bus aprūpinti darbu, todėl nėra galimybės įsitikinti, ar steigiamos darbo vietos bus išlaikytos ne trumpiau kaip 36 mėn.; 2) pareiškėjo veiklos (verslo) plane nurodytas valstybės pagalbos lėšų poreikis neatitinka nurodytam paraiškoje.

5725.

58Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad aplinkybė, jog nebuvo pateikti dokumentai, įrodantys, kad 2 jonizuoto vandens fasadų plovimo įrangos operatoriai bus aprūpinti darbu, negali būti pagrindu neskirti valstybės subsidijos. Tačiau taip pat konstatavo, jog pareiškėjo paraiškose nurodyta subsidijos suma yra didesnė už veiklos (verslo) plane numatytą sumą, todėl paraiškos neatitinka joms Aprašo 11.1.6 punkte keliamo bendrojo reikalavimo ir šiuo aspektu Įsakymu pagrįstai nuspręsta neskirti pareiškėjui valstybės pagalbos neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti. Todėl pareiškėjo skundą atmetė.

5926.

60Pareiškėjas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog jo paraiška neatitiko Aprašo 11.1.6 punkto reikalavimo ir teigia, jog jo paraiškos ir patikslintos paraiškos teikimo metu galiojęs teisinis reglamentavimas nenustatė reikalavimo, kad paraiškoje (o ne mokėjimo prašymuose) nurodyta valstybės pagalba atitiktų numatytą veiklos (verslo) plane ir nurodo, kad paraiškoje nurodyta suma yra didesnė nei veiklos (verslo) plane dėl pasikeitusių aplinkybių (padidėjusio minimalios mėnesinės algos dydžio).

6127.

62Pagal ABTĮ 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinių skundų ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą pareiškėjo apeliacinio skundo ribose (ABTĮ 140 str. 1 d.).

6328.

64Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 13 straipsnyje nustatytos valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarką nustato Aprašas.

6529.

66Pareiškėjas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas taikė ginčui neaktualią Aprašo redakciją, kadangi tiek atsakovas, tiek ir pirmosios instancijos teismas vadovavosi būtent pareiškėjo paraiškos teikimo metu galiojusios redakcijos (nuo 2015 m. gruodžio 2 d. iki 2016 m. rugpjūčio 20 d.) Aprašo nuostatomis. Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl Įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo yra aktualus ne tik Aprašo 11.1.6 punkto, bet sisteminis visų Aprašo nuostatų vertinimas.

6730.

68Pareiškėjas taip pat nepagrįstai teigia, kad buvo vadovaujamasi neaktualia Darbo reglamento redakcija. Darbo reglamentas nenustato paraiškai keliamų reikalavimų, kadangi jie nustatyti Apraše ir jų nepaneigia Darbo reglamente numatyti darbo grupės atliekami veiksmai.

6931.

70Aprašo 64 punkte nustatyta, kad valstybės pagalba socialinei įmonei skiriama, jeigu tenkinami bendrieji ir specialieji reikalavimai atitinkamai subsidijai gauti bei priemonės įgyvendinimo išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Jei socialinė įmonė netenkina bent vieno nurodyto reikalavimo, prašoma valstybės pagalba neskiriama.

7132.

72Vienas iš bendrųjų reikalavimų valstybės pagalbai gauti – socialinės įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas planuojamas valstybės pagalbos poreikis (pagal atskiras valstybės pagalbos socialinei įmonei rūšis) turi atitikti teikiamuose mokėjimo prašymuose gauti valstybės pagalbą nurodytą valstybės pagalbos poreikį (Aprašo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. rugpjūčio 20 d.) 11.1.6 p.).

7333.

74Byloje nustatyta ir neginčijama aplinkybė, kad pareiškėjo paraiškoje ir patikslintoje paraiškoje nurodytas valstybės pagalbos dydis – 69 300 Eur – yra didesnis nei nurodytas pareiškėjo veiklos (verslo) plane (63 450 Eur).

7534.

76Nors pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad jo paraiškos teikimo metu Apraše buvo reikalaujama tik kad veiklos (verslo) plane numatyta valstybės pagalbos suma atitiktų mokėjimo prašymuose nurodytą sumą, tai nereiškia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo teikta paraiška atitiko Aprašo reikalavimus.

7735.

78Pagal Aprašo 8 punktą socialinės įmonės, kuriai skiriama šio tvarkos aprašo 3 punkte nurodyta valstybės pagalba, teikiamos paraiškos gauti valstybės pagalbą turi atitikti bendruosius reikalavimus valstybės pagalbai gauti (šio tvarkos aprašo II dalis) ir specialiuosius reikalavimus atskiros rūšies valstybės pagalbai gauti (šio tvarkos aprašo III–VIII dalys).

7936.

80Taigi vertinant būtent paraišką turi būti vertinama atitiktis nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams. Kadangi Aprašo 11.1.6 punkte yra nustatytas bendrasis reikalavimas valstybės paramai gauti, kurį, atsižvelgiant į Aprašo 8 punktą, turi atitikti būtent paraiška, dėl šio reikalavimo atitikties yra sprendžiama jau vertinant pačią paraišką. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju jau vertinant pareiškėjo paraišką, sprendžiant, ar skirti jam valstybės pagalbą, turėjo būti, be kita ko, įvertinta, ar mokėjimo prašymuose pareiškėjo nurodyta suma atitiks jo veiklos (verslo) plane nurodytą valstybės pagalbos dydį.

8137.

82Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo paraiškoje nurodytas reikalingas valstybės pagalbos dydis buvo didesnis nei nurodytas pareiškėjo veiklos (verslo) plane, buvo akivaizdu, kad pareiškėjo mokėjimo prašymuose nurodytos sumos taip pat bus didesnės ir negalės atitikti veiklos (verslo) plane nurodyto valstybės pagalbos poreikio.

8338.

84Pažymėtina, jog vadovaujantis Aprašo 63 punktu subsidijos skiriamos atsižvelgiant į įmonės veiklos (verslo) plane nurodytas veiklas, planuojamas įsteigti darbo vietas bei planuojamus toms darbo vietoms steigti valstybės pagalbos subsidijų dydžius. Taigi būtent veiklos (verslo) plane nurodyti duomenys yra aktualūs sprendžiant dėl valstybės pagalbos skyrimo. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės apie po veiklos (verslo) plano parengimo pakitusį minimalios mėnesinės algos dydį nėra priežastis, leidžianti keisti jame nurodytą planuojamą valstybės pagalbos poreikį. Taip pat nėra reikšminga ir pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog paraiškoje nurodyta suma neviršijo maksimalaus leidžiamo valstybės pagalbos dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką šį planuojamą valstybės pagalbos poreikį padidino, atsakovas padarė pagrįstą išvadą, kad jo paraiška neatitinka Aprašo 11.1.6 punkte nustatyto bendrojo reikalavimo valstybės pagalbai gauti. Todėl nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo skirti pareiškėjui valstybės pagalbą neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti. Nagrinėjamu atveju panaikinti Įsakymą ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti pareiškėjo paraišką gauti subsidiją nėra pagrindo.

8539.

86Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjo skundą, tinkamai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti apeliacinį skundą jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

8740.

88Pažymėtina, kad pareiškėjas UAB „Rent-tex“ apeliaciniame skunde taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju nepatenkinus apeliacinio skundo negali būti tenkinamas ir pareiškėjo prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos apeliaciniu procesu.

89Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

90Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rent-tex“ apeliacinį skundą atmesti.

91Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

92Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Rent-tex“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas teigė, jog atsakovas nepagrįstai padarė išvadą, kad jis... 9. 3.... 10. Atsakovas Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos... 11. 4.... 12. Atsakovas teigė, kad vadovaujantis Aprašo nuostatomis valstybės pagalba... 13. 5.... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė darbo birža su... 15. 6.... 16. Vilniaus darbo birža paaiškino, kad vadovaudamasi Aprašo nuostatomis ji... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 19 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad Įsakymas priimtas remiantis darbo grupės... 22. 9.... 23. Teismas vadovavosi Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies, Aprašo 11, 35, 64 punktų... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad Vilniaus darbo birža, įvertinusi pirminę pareiškėjo... 26. 11.... 27. Kita vertus, teismas nurodė, jog Aprašo 63 punktas nustato, kad sprendimą... 28. 12.... 29. Teismas konstatavo, kad iš tiesų pareiškėjui nebuvo suteikta galimybė... 30. III.... 31. 13.... 32. Pareiškėjas UAB „Rent-tex“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 33. 14.... 34. Pareiškėjo teigimu, Aprašo 11.1.6 punkto formuluotė, kuri galiojo... 35. 15.... 36. Pareiškėjas pažymi, kad tik nuo 2016 m. liepos 29 d., t. y. jau po... 37. 16.... 38. Pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo skundo argumentų, kad... 39. 17.... 40. Atsakovas Darbo birža atsiliepime prašo Vilniaus apygardos administracinio... 41. 18.... 42. Atsakovas teigia, kad Aprašas turėtų būti taikomas sistemiškai. Teigia,... 43. 19.... 44. Atsakovas pažymi, kad paraiškos vertinamos ir nagrinėjamos tik pagal... 45. 20.... 46. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjo pareiškėjo... 47. 21.... 48. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus darbo birža atsiliepime į... 49. 22.... 50. Teigia, kad Aprašo (paraiškos teikimo metu galiojusios redakcijos) 11.1.6... 51. Teisėjų kolegija... 52. IV.... 53. 23.... 54. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Darbo biržos direktoriaus 2016 m.... 55. 24.... 56. Nustatyta, kad Įsakymas priimtas atsižvelgus į Protokole Nr. 4 nustatytas... 57. 25.... 58. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad aplinkybė, jog nebuvo pateikti... 59. 26.... 60. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 61. 27.... 62. Pagal ABTĮ 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas... 63. 28.... 64. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 13... 65. 29.... 66. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios... 67. 30.... 68. Pareiškėjas taip pat nepagrįstai teigia, kad buvo vadovaujamasi neaktualia... 69. 31.... 70. Aprašo 64 punkte nustatyta, kad valstybės pagalba socialinei įmonei... 71. 32.... 72. Vienas iš bendrųjų reikalavimų valstybės pagalbai gauti – socialinės... 73. 33.... 74. Byloje nustatyta ir neginčijama aplinkybė, kad pareiškėjo paraiškoje ir... 75. 34.... 76. Nors pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad jo paraiškos teikimo metu... 77. 35.... 78. Pagal Aprašo 8 punktą socialinės įmonės, kuriai skiriama šio tvarkos... 79. 36.... 80. Taigi vertinant būtent paraišką turi būti vertinama atitiktis nustatytiems... 81. 37.... 82. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo paraiškoje... 83. 38.... 84. Pažymėtina, jog vadovaujantis Aprašo 63 punktu subsidijos skiriamos... 85. 39.... 86. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 87. 40.... 88. Pažymėtina, kad pareiškėjas UAB „Rent-tex“ apeliaciniame skunde taip... 89. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 90. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rent-tex“ apeliacinį skundą... 91. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 19 d. sprendimą... 92. Nutartis neskundžiama....