Byla A8.-6216-1100/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis, sekretoriaujant Gražinai Puškarovaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui N. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje N. P., a. k. ( - ) gimusi ( - ) d., gyvenanti ( - ), traukiama administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4N. P., būdama UAB „( - )“ direktorė, per nustatytą laikotarpį (už 2017 m. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d., o už 2018 m. ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.) nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. ir 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalis ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu), 120, 123 ir 127 punktai.

5N. P. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

6N. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad duomenų nepateikimas Juridinių asmenų registrui nebuvo tyčinis. 2017 m. pusę metų bendrovės buhalterė nedirbo dėl vaiko ligos, o 2018 m. bendrovės kompiuterio kietasis diskas, kuriame buvo buhalterinė programa su duomenimis, sugedo, reikėjo atlikti šių duomenų atstatymo darbus. Dėl šių objektyvių priežasčių nebuvo galimybės pateikti finansinius ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registro tvarkytojui. N. P. žinojo, kad turėjo būti pateikti tokio pobūdžio dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jai nekilo mintis, kad reikia informuoti apie tai, jog nėra galimybės pateikti finansinius ataskaitų rinkinius. Už 2018 m. finansinės ataskaitos rinkinys pateiktas bylos nagrinėjimo dieną.

7N. P. 2019 m. lapkričio 18 d. rašytiniame paaiškinime nurodė apgailestaujanti, kad, būdama įmonės vadovė, laiku nepateikė ir nepatikrino, ar buhalterė daro visas kopijas, susijusias su įmonės veikla. Įmonės duomenys (buhalterinės programos failai) tapo neprieinami, sugedus kompiuteriui. Paskutiniai įrašai buvo 2016 m. rugpjūčio mėnesio. Kol atstatinėjo duomenis, pamiršo apie ataskaitas, nes įmonė nevykdė veiklos nuo 2017 m. pabaigos, todėl tiesiogiai jai nevadovavo. Duomenys buvo atstatyti praeitą savaitę ir išsiųsti į Juridinių asmenų registrą, liko pateikti už 2018 m., tačiau tai yra nuliai. Akcininkas nusprendė įmonę reorganizuoti, prijungiant prie UAB „( - )“. Šiuo klausimu jau dirba teisininkai. UAB „( - )‘ kaip ir nebelikę (b. l. 7).

8Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. lapkričio 18 d. išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „( - )“ direktore N. P. paskirta nuo ( - ) d. Finansinės atskaitomybės dokumentai už 2017 m. pateikti 2019 m. lapkričio 11 d., apie 2018 m. duomenų nėra (b. l. 3–6).

9ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

10CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktu, Juridinių asmenų registro nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

11N. P. teismo posėdžio metu ir savo rašytiniame paaiškinime iš esmės pripažino padarytą administracinį nusižengimą ir nurodė, kad pamiršo finansinės atskaitomybės dokumentus, nes įmonėje buvo vykdomi buhalterinių duomenų atstatymo darbai. UAB „( - )“ veiklos nevykdė nuo 2017 m. pabaigos, todėl moteris negalėjo jai vadovauti. Atstačius įmonės buhalterinius duomenis, finansinės ataskaitos už 2017 m. buvo pateiktos, o už 2018 m. pateiktos bylos nagrinėjimo metu. Bet kokiu atveju minėtos finansinės ataskaitos buvo pateiktos praleidus nustatytą terminą, t. y. tik tada, kai buvo atstatyti buhalteriniai duomenys. N. P., kaip įmonės vadovė, neužtikrino, kad būtų daromos duomenų kopijos, taip pat, kaip pati teigė, pamiršo apie finansines ataskaitas, nes tuo metu sprendė duomenų atstatymo klausimą. Taigi šiuo atveju N. P., bylai reikšmingu laiku būdama UAB „( - )“ direktorė, neužtikrino, jog 2017 m. ir 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys būtų pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku. Tokią aplinkybę įrodo taip pat byloje esantys rašytinis įrodymas – VĮ „Registrų centras“ išrašas apie UAB „( - )“.

12Taigi N. P. veikoje yra visi būtini administracinio nusižengimo, nustatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, požymiai, nes buvo pažeistos CK 2.66 straipsnio 4 dalies, ABĮ 58 straipsnio 3 dalies ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu), 120, 123 ir 127 punktų nuostatos. Tai, kad, pasak administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, sugedus kompiuteriui, įmonės buhalteriniai duomenys kurį laiką buvo neprieinami ir todėl ji pamiršo pateikti finansines ataskaitas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, savaime nešalina N. P. administracinės atsakomybės pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį. Šios aplinkybės turi reikšmės sprendžiant tik dėl administracinės nuobaudos individualizavimo, juolab UAB „( - )“ vadovė neinformavo Juridinių asmenų registro tvarkytojo apie susidariusią informaciją. Be to, šios bendrovės reorganizavimas bylai reikšmingu laiku dar nebuvo prasidėjęs. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatytas administracinis nusižengimas gali padaromas tiek tyčia, tiek neatsargiai ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės forma neturi įtakos jo veikos kvalifikavimui pagal aptariamą ANK straipsnį.

13ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

14Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

15Teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį (kuris atitinka ANK 34 straipsnio 5 dalį), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse ne kartą pažymėta, kad šis straipsnis gali būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius kaltininko asmenybę ir jo padarytą pažeidimą apibūdinančių aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos skyrimas šiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant, visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4/2011, 2AT-7-4-2013). Kartu pažymėtina, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-4-2013, 2AT-13-2013, 2AT-68-507/2015, nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-11-303/2018).

16N. P. padarė administracinį nusižengimą, susijusį su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika. Pagal bylos duomenis, negalima daryti išvados, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kryptingai siekė padaryti šį administracinį nusižengimą, nesilaikė minėtos pareigos turėdama išankstinių neteisėtų tikslų. N. P. paaiškinimai, kad nesilaikyta teisės aktų reikalavimo laiku pateikti dokumentus Juridinių asmenų registrui dėl neprieinamų buhalterinių dokumentų, nėra paneigti. Be to, 2017 m. UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys, nors ir pavėluotai (2019 m. lapkričio 11 d.), buvo pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. N. P. teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys bylos nagrinėjamą dieną buvo pateiktas. Byloje nėra duomenų, kad dėl tokio administracinio nusižengimo padarymo atsirado kokių nors neigiamų pasekmių. Sprendžiant dėl administracinės nuobaudos rūšies ir dydžio, būtina įvertinti N. P. asmenybę. Administracinėn atsakomybėn traukiama N. P. dirba, anksčiau neteista (b. l. 15), du kartus bausta administracine tvarka už nešiurkščius administracinius nusižengimus, susijusius su KET nesilaikymu, tačiau paskirtos baudos sumokėtos (b. l. 12–14). Ji pirmą kartą traukiama administracinėn atsakomybėn už tokio pobūdžio administracinio nusižengimo padarymą. Taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad N. P. linkusi nesilaikyti įstatymų. Priešingai jos padarytas administracinis nusižengimas laikytinas atsitiktiniu. Be to, N. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad ji pripažino padariusi administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17Kaip minėta, ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatytas minimalus baudos dydis yra 200 Eur. Teismas, įvertinęs anksčiau aptartas aplinkybes, apibūdinančias N. P. padaryto administracinio nusižengimo pobūdį ir jos asmenybę, jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat atsižvelgdamas į protingumo ir teisingumo principus, daro išvadą, kad net ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje įtvirtintos minimalios baudos paskyrimas šiuo atveju pažeistų administracinės nuobaudos paskirtį, būtų neproporcingas padarytam administraciniam nusižengimui ir N. P. asmenybei. Todėl yra teisinis pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir paskirti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui mažesnę baudą, nei nustatyta ANK 223 straipsnio 2 dalyje minimali, t. y. 50 Eur.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19N. P. pripažinti kalta padarius administracinį nusižengimą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir, pritaikius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, paskirti jai 50 (penkiasdešimties eurų) dydžio baudą.

20Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

21Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19108120106.

22Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma priverstinai (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnio 1 dalis).

23Išaiškinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

24Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Lukaitis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. N. P., būdama UAB „( - )“ direktorė, per nustatytą laikotarpį (už 2017... 5. N. P. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą... 6. N. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad duomenų nepateikimas Juridinių... 7. N. P. 2019 m. lapkričio 18 d. rašytiniame paaiškinime nurodė... 8. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. lapkričio 18 d.... 9. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko,... 10. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.... 11. N. P. teismo posėdžio metu ir savo rašytiniame paaiškinime iš esmės... 12. Taigi N. P. veikoje yra visi būtini administracinio nusižengimo, nustatyto... 13. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas... 14. Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą... 15. Teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 16. N. P. padarė administracinį nusižengimą, susijusį su prekyba, finansų... 17. Kaip minėta, ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatytas minimalus... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 19. N. P. pripažinti kalta padarius administracinį nusižengimą, nustatytą... 20. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 21. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 22. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma... 23. Išaiškinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių... 24. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo administracinio...