Byla 2-400-323/2011
Dėl teisių gynimo ir žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, Jolitai Jurgaitytei, dalyvaujant ieškovui A. S., ieškovo atstovui profesinės sąjungos ,,Uostininkas“ pirmininkui A. B., atsakovo UAB ,,Malkų įlankos terminalas“ atstovams Arūnui Šarkauskui ir advokatui R. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų T. M., A. S. atstovaujamų profesinės sąjungos ,,Uostininkas“, ieškinį atsakovui UAB ,,Malkų įlankos terminalas“, dėl teisių gynimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atsakovo veiksmų pripažinimo neteisėtais, priteisiant ieškovų T. M. naudai 1424,67 Lt ir A. S. naudai 1400,61 Lt atlyginimo už prastovos laiką ir po 500 Lt žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 3-5).

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į pateiktą ieškinį. Prašo ieškovų ieškinį atmesti (t. 1, b. l. 17-30).

4Ieškovai nurodė, kad, 2010 m. sausio mėnesį T. M. ir A. S. už prastovos laiką buvo mokama 2/3 vidutinio darbo užmokesčio, 2010 m. vasario mėnesį T. M. apmokėta už 17 prastovos valandų, o A. S. – už 5.30 val. už kitą prastovos laiką ieškovams apmokėta minimaliu tarifu. Nurodė, kad atsakovui buvo siūlyta šį ginčą išspręsti pagal darbo ginčų sprendimo tvarką. Atsakovas darbo ginčo neišsprendė.

5Ieškovų atstovas profesinės sąjungos ,,Uostininkas“ pirmininkas teismo posėdžio metu, nurodė, kad darbdavio pateikti įrodymai tik patvirtina byloje pateiktus reikalavimus. Darbai nebuvo tinkamai organizuojami. Nurodė, kad ginčo dėl prastovų nebuvo. Ginčijamas netinkamas apmokėjimas už prastovas. Įmonės darbuotojams nebuvo siūlomi pagalbiniai darbai.

6Ieškovas A. S., teismo posėdžio metu, nurodė, kad darbai galėjo vykti, vagonai stovėjo, tačiau darbas nebuvo siūlomas. Iki vasario mėnesio buvo mokamas 2/3 vidutinis valandinis atlygis už prastovas. Nuo vasario minimalus. Nurodė, kad terminale darbo buvo.

7Ieškovai prašo ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais ir pagrindais.

8Atsakovas nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes jei bendrovėje yra darbo, kurį prastovoje esantis darbuotojas galėtų dirbti pagal savo profesiją, specialybę ar kvalifikaciją nėra, darbuotojui yra mokamas Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą. Atsakovas prastovas skelbdavo vadovaujantis bendrovės direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymu, kurio 5 priede numatytos prastovų apmokėjimo nuostatos. Nurodė, kad kai darbuotojai atsakovo reikalavimu likdavo savo darbo vietose už prastovas buvo mokamas 2/3 vidutinio darbo užmokesčio atlygis už prastovos valandą. Prastovos metu nebūnant darbo vietoje buvo mokamas Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą. Nurodė, kad per pirmąjį 2010 metų ketvirtį įmonėje nebuvo įdarbintas nei vienas naujas darbuotojas, taip pat nebuvo įsteigtas nei vienas naujas etatas ar atlikta kitų su darbuotojų darbo organizavimu susijusių pertvarkymų. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas visa laiką bendradarbiavo su darbuotojais ir jų atstovais sprendžiant prastovų apmokėjimo klausimus. Vyko pastovus susirašinėjimas su profesine sąjunga bei pravestas ne vienas susitikimas, kurių mete buvo pateikia visa su prastovų skelbimu susijusi informacija. Nurodė, kad darbdavys turi atlyginti žalą, padarytą dėl darbuotojo ar kitų asmenų turtinių interesų pažeidimo, tačiau viena iš esminių žalos atlyginimo sąlygų yra žalos padarymas neteisėtais veiksmai. Darbdavys darbuotojų atžvilgiu neatliko jokių neteisėtų veiksmų.

9Atsakovo atstovas advokatas R. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad kiekvienu prastovos atveju yra išleidžiamas potvarkis, įsakymas yra bendro pobūdžio. Skelbiama prastova, kai nevykdomi krovos darbai. Ginčo laikotarpiu buvo patirta nemažai nuostolių dėl nevykdomų darbų. Prastovos lape įmonės darbuotojai pasirašydavo, kad yra supažindinami su įmonės padėtimi, kad įmonėje nėra darbo. IĮ ,,CV Žemaitija“ darbuotojai yra tik pagalbiniai darbininkai. Įmonė darbus organizuoja tinkamai, sudaromas preliminarus darbo planas, nes nėra tiksliai žinoma kada laivas atplauks. Nurodo, kad nepagrįstai ginčijamas apmokėjimas už prastovas. Darbas įmonėje buvo organizuojamas tinkamai.

10Atsakovo atstovas Arūnas Šarkauskas teismo posėdžio metu paaiškino, kodėl buvo skelbiamos prastovos ieškovams darbo metu.

11Atsakovas prašo ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir pagrindais.

12Ieškinys tenkintinas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 35, 122, 195, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis, 6.251 straipsnio 2 dalis, 6.282 straipsnis).

13Išnagrinėjus šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus nustatyta, kad 2010 m. vasario mėnesį ieškovo T. M. prastovos laikas, už kurį buvo sumokėtas minimalus Vyriausybės nustatytas valandinis atlygis, buvo 68,30 val., o ieškovo A. S. prastovos laikas, už kurį buvo sumokėtas minimalus Vyriausybės nustatytas valandinis atlygis, buvo 52,30 val. 2010 kovo mėnesį ieškovo T. M. prastovos laikas, už kurį buvo sumokėtas minimalus Vyriausybės nustatytas valandinis atlygis, buvo 42 val., o ieškovo A. S. prastovos laikas, už kurį buvo sumokėtas minimalus Vyriausybės nustatytas valandinis atlygis, buvo 56 val. (t. 1, b. l. 10). Ieškovas profesinė sąjunga ,,Uostininkas“ 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. 10-56 kreipėsi į atsakovą dėl darbo ginčo sprendimo, siekdamas, kad darbuotojams būtų už prastovos valandas sumokėta ne minimaliu tarifu, o 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčio (t. 1, b. l. 44). Atsakovas 2010 m. birželio 9 d. raštu Nr. 10-179S dėl darbinio ginčo sprendimo informavo, kad ieškovas profesinė sąjunga ,,Uostininkas“ netinkami išaiškino darbuotojams Lietuvos Respublikos 195 straipsnio nuostatas ir nurodė, kad nėra pagrindo abejoti prastovų apmokėjimo teisingumu (t. 1, b. l. 13).

14Lietuvos Respublikos darbo kodekso 122 straipsnio 2 dalyje nustatytas teisinis reglamentavimas, kaip sprendžiamas darbuotojo, esančio prastovoje, užimtumo klausimas. Šioje teisės normoje nustatyta darbuotojo, esančio prastovoje, perkėlimo į kitą darbą galimybė, kuri gali būti ir nesiejama su darbuotojo profesija, specialybe ir kvalifikacija. Tokia liberali, suteikianti pasirinkimo galimybę, užimtumo darbo vietoje reglamentacija atitinka tiek darbdavio, tiek darbuotojo interesus. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 195 straipsnyje nustatytas mokėjimo už prastovos laiką reglamentavimas skatina darbdavį nagrinėti darbuotojo perkėlimo į kitą darbą galimybes.

15Darbdavys negali mokėti darbuotojui prastovos atveju Vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio už kiekvieną prastovos valandą, kai jis turi galimybę pasiūlyti darbuotojui prastovos atveju įmonėje esantį kitą darbą pagal jo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, kurį jis galėtų dirbti nepakenkdamas savo sveikatai. Nepasiūlęs tokio darbo darbdavys privalo mokėti darbuotojo 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio, buvusio iki prastovos, atlyginimą, bet ne mažiau nei Vyriausybės patvirtintas minimalus valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-282/2006).

16Atsakovas 2010 sausio 28 d. įsakyme Nr. 10-11 nurodydamas, kad atsižvelgiant į blogus finansinius, ekonominius įmonės rodiklius, sumažėjus užsakymų krovos darbams atlikti ir krovos darbų apimtis, o taip pat nesant galimybės pasiūlyti darbuotojams kito darbo, įsakė laikytis Prastovos skelbimo taisyklių. Atsakovas buvo neteisus, nurodydamas, kad nėra galimybės darbuotojams pasiūlyti kito darbo. Darbdavys vien savo nuožiūra, nederindamas su darbuotojais, netirdamas jų kvalifikacinių gebėjimų ir taip suvaržydamas jų laisvę pasirinkti darbą, prisiskyrė sau teisę nuspręsti, kad nėra darbo pagal prastovoje esančio darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, ir nusprendė esamo darbo darbuotojams nesiūlyti. Atsakovas 2009 m. balandžio 9 d. pasirašė su IĮ ,,CV Žemaitija“ Paslaugų teikimo sutartį Nr. 10 dėl atsakovo aprūpinimu jo reikalavimus atitinkančiais darbuotojais, t.y. geležinkelio vagonų valymui, pagalbiniams krovos, teritorijos valymo darbams atlikti bei darbui su autokrautuvu (t. 2, b. l. 82-86). Vadovaudamasi šia sutartimi darbdavys samdė pagalbinius darbininkus (t. 2, b. l. 88), nors šiuos darbus galimai galėjo atlikti ir įmonės darbuotojai.

17Įmonės darbuotojai dirba pagal darbo grafikus, kurie paskelbiami viešai ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo laiko (t. 2, b. l. 164-171). Paskelbtuose grafikuose aiškiai nurodyta, kad esant būtinybei darbo grafikas keičiamas ir derinamas su kiekvienu darbuotoju asmeniškai (t. 1, b. l. 100). Paslaugų teikimo sutarties 2.2.1.2. p. nurodyta, kad užsakovas (atsakovas) preliminarų užsakymą pateikia ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuojamos paslaugos pradžios. Visuose atsakovo pateiktuose dokumentuose yra nurodyta galimybė keisti ir suderinti darbo pasiūlą taip, kad saviems darbuotojams atsirastų galimybė prastovos metu atlikti kitą darbą. Nors atsakovas ir nurodo, kad tuo metu, kai buvo samdomi kiti darbuotojai prastovos skelbiamos nebuvo (t. 2, b. l. 90), konstatuotina, kad darbdavys darbuotojams prastovų metu galėjo pasiūlyti įmonėje esančio kito darbo. Derindamas su darbuotojais sudarytus darbo grafikus su darbo pasiūlą, tirdamas jų kvalifikacinius gebėjimus nebūtų suvaržęs laisvės pasirinkti kitą darbą. Be to atsižvelgiant į blogus finansinius, ekonominius įmonės rodiklius, sumažėjus užsakymų krovos darbams atlikti ir krovos darbų apimtis, nėra tikslinga samdyti paslaugų teikimo įmonę, nepasiūlant kito darbo įmonėje dirbantiems darbuotojams.

18Byloje nustatyta, kad prastovos metu atsakovas ieškovams nesiūlė įmonėje esamo kito darbo ir atitinkamai pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 195 straipsnio 3 dalyje nustatytą nuostatą. Konstatavus minėtą pažeidimą yra pagrindas patenkinti ieškovų reikalavimą ir pripažinti jų teisę į 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčių dydžio, buvusio iki prastovos, atlyginimą.

19Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 250 straipsnyje nustatyta darbo sutarties šalių teisė į neturtinės žalos atlyginimą. Jos dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsniu neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, t.y. tik už įstatyme nustatytų teisių ir įstatymo saugomų vertybių pažeidimus.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pabrėžiama, kad nustatyti neturtinės žalos atlyginimo dydį, t. y. parinkti teisingą, kuo labiau sušvelninančią negatyvius padarinius, ir kartu lygiateisę, nukentėjusiojo bei žalą padariusio asmens skirtingų interesų pusiausvyrą užtikrinančią, piniginę kompensaciją už nukentėjusio asmens patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus bei praradimus, pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis, 6.251 straipsnio 2 dalis, 6.282 straipsnis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste atsižvelgiant į šiuo klausimu jau suformuotą teismų praktiką, yra teismo funkcija. Sprendžiant dėl darbdavio neteisėtais veiksmais padarytos neturtinės žalos darbuotojui, būtina įvertinti, kad darbuotojas darbo santykiuose paprastai yra silpnesnė teisinių santykių šalis, o darbdaviui, kaip stipresnei darbo teisinių santykių šaliai, kuriai suteikiama daugiau teisinių įgaliojimų, sprendžiant dėl darbuotojo priėmimo į darbą, jo darbo veiklos vertinimo, atleidimo iš darbo ir pagrindo parinkimo, keliami griežtesni teisių ir pareigų bei atsakomybės už darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų pažeidimus standartai, siekiant užkirsti kelią darbdaviui piktnaudžiauti savo įgalinimais. Asmens darbo veikla yra itin jautri menkiausiems pažeidimams ir neabejotinai gali sukelti bet kuriam darbuotojui neturtinės žalos, ypač jei darbdavio neteisėti veiksmai susiję su tokiomis kraštutinėmis teisinio poveikio darbuotojui priemonėmis, kaip nemokėjimas sulygto atlyginimo, neteisėtas atleidimas iš darbo ir kt.

21Nagrinėjamu atveju ieškovai dėl darbdavio veiksmų patyrė nepatogumų, nes darbdavys, pažeidė pareigą veikti sąžiningai, piktnaudžiavo savo teise nepasiūlydamas savo darbuotojams darbo, kurį atliko paslaugų teikimo įmonės darbuotojai. Atsižvelgiant į teismų formuojamą praktiką, nurodytas aplinkybes, į ieškovų darbo patirtį, o taip pat į tai, kad darbas iš esmės kiekvienam yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis, o gaunamas mažesnis atlygis, bet kuriuo atveju sukelia neigiamas pasekmes, atsakovo neteisėti veiksmai – nepasiūlant darbuotojams prastovų metu kito darbo ir mokant už prastovas tik minimalų vidutinį valandinį darbo užmokestį – yra visiškai akivaizdūs. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl atsakovo veiksmų ieškovai patyrė nepatogumų ir neigiamų išgyvenimų, ieškovų prašoma priteisti neturtinė žala atitinka jų patirtus išgyvenimus netekus teisėto darbo užmokesčio. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 250 straipsnio ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsniu, ieškovams priteistina po 500 Lt neturtinei žalai atlyginti.

22Patenkinus ieškinį, kadangi ieškovai atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 115 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu,

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti ieškovui T. M. iš atsakovo UAB ,,Malkų įlankos terminalas“ 1424,67 Lt už prastovos laiką (neatskaičius mokesčių) bei 500 Lt neturtinės žalos.

26Priteisti ieškovui A. S. iš atsakovo UAB ,,Malkų įlankos terminalas“ 1400,61 Lt už prastovos laiką (neatskaičius mokesčių) bei 500 Lt neturtinės žalos.

27Iš atsakovo UAB ,,Malkų įlankos terminalas“ valstybei priteisti 115 Lt žyminio mokesčio.

28Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atsakovo veiksmų pripažinimo... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pateiktą ieškinį. Prašo ieškovų... 4. Ieškovai nurodė, kad, 2010 m. sausio mėnesį T. M. ir A. S. už prastovos... 5. Ieškovų atstovas profesinės sąjungos ,,Uostininkas“ pirmininkas teismo... 6. Ieškovas A. S., teismo posėdžio metu, nurodė, kad darbai galėjo vykti,... 7. Ieškovai prašo ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais ir... 8. Atsakovas nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes jei bendrovėje... 9. Atsakovo atstovas advokatas R. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad kiekvienu... 10. Atsakovo atstovas Arūnas Šarkauskas teismo posėdžio metu paaiškino, kodėl... 11. Atsakovas prašo ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir... 12. Ieškinys tenkintinas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 35, 122, 195,... 13. Išnagrinėjus šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus nustatyta,... 14. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 122 straipsnio 2 dalyje nustatytas teisinis... 15. Darbdavys negali mokėti darbuotojui prastovos atveju Vyriausybės nustatyto... 16. Atsakovas 2010 sausio 28 d. įsakyme Nr. 10-11 nurodydamas, kad atsižvelgiant... 17. Įmonės darbuotojai dirba pagal darbo grafikus, kurie paskelbiami viešai ne... 18. Byloje nustatyta, kad prastovos metu atsakovas ieškovams nesiūlė įmonėje... 19. Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 250 straipsnyje... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pabrėžiama,... 21. Nagrinėjamu atveju ieškovai dėl darbdavio veiksmų patyrė nepatogumų, nes... 22. Patenkinus ieškinį, kadangi ieškovai atleisti nuo žyminio mokesčio... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti ieškovui T. M. iš atsakovo UAB ,,Malkų įlankos terminalas“... 26. Priteisti ieškovui A. S. iš atsakovo UAB ,,Malkų įlankos terminalas“... 27. Iš atsakovo UAB ,,Malkų įlankos terminalas“ valstybei priteisti 115 Lt... 28. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...