Byla 2A-121-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Neringos Švedienė, sekretoriaujant Gražinai Glavackaitei, dalyvaujant ieškovui R. A. , ieškovo atstovui advokatui Justui Viliui, atsakovo Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto atstovei Ramunei Švedienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4843-101/2007 pagal ieškovo R. A. ieškinį atsakovui Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutui dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas R. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti 2007-01-26 Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto direktoriaus įsakymą Nr. 26 dėl drausminės nuobaudos skyrimo. Nurodė, kad teismo medicinos darbuotojai 2006 m. spalio 4 d. įkūrė Lietuvos teismo medicinos darbuotojų profesinę sąjungą. Šioje konferencijoje ieškovas buvo išrinktas profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoju. Apie tokios profesinės sąjungos įkūrimą raštu buvo pranešta Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto direktoriui. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto 2007-01-26 direktoriaus įsakymu Nr. 26 ieškovui paskirta drausminė nuobauda – papeikimas už netinkamą darbo pareigų vykdymą (specialisto išvadų nesavalaikį pateikimą). Ieškovas mano, kad atsakovas skirdamas drausminę nuobaudą, pažeidė LR DK 240 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes prieš skirdamas drausminę nuobaudą, privalėjo gauti profesinės sąjungos sutikimą. Darbo patikrinimas buvo atliktas ieškovui nežinant. Ieškovas pažymi, kad tik keleto išvadų ruošimas užtruko ilgiau, nes nebuvo gauti kiti papildomų tyrimų duomenys.

5Atsakovas Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas su ieškiniu nesutiko, atsiliepimu prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovui drausminė nuobauda paskirta pagrįstai. Ieškinys grindžiamas aplinkybe, kad prieš skirdamas drausminę nuobaudą atsakovas privalėjo gauti išankstinį Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimą, kadangi ieškovas yra šios profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas. Atsakovas mano, kad skiriant drausminę nuobaudą ieškovui, išankstinis profesines sąjungos renkamojo organo sutikimas nebuvo reikalingas, nes nuobaudos skyrimo dieną atsakovui nebuvo pateikti duomenys, patvirtinantys profesinės sąjungos steigimo bei jos renkamųjų organų rinkimo teisėtumą, dėl ko atsakovas neturėjo pagrindo manyti, kad Teismo medicinos darbuotojų profesinė sąjunga yra veikianti, o jos renkamieji organai išrinkti teisėtai. Apie Teismo medicinos darbuotojų profesines sąjungos steigiamąją konferenciją atsakovas buvo trumpai informuotas faksu bei Lietuvos darbo federacijos pirmininko 2006-10-05 raštu Nr. 9579. Nurodė, kad R. A. ekspertinė veikla pagal planą buvo tikrinama 2006 metų balandžio mėnesį, 2006-05-05 TMI direktorato posėdyje nuspręsta po pusmečio atlikti pakartotinį jo darbo patikrinimą, kurį atlikus 2007-01-11 surašyta recenzija. Iš 2007-01-16 gauto TMI Panevėžio skyriaus vedėjo R. K. 2007-01-12 rašto Nr. SD-47 paaiškėjo R. A. neužbaigtų specialisto išvadų skaičius - 77, kuris atsižvelgiant į ieškovo pasiaiškinimo patikslinimus sudarytų apie 60 nebaigtų išvadų. Pagal Ekspertizių atlikimo ir specialiųjų žinių panaudojimo teismo medicinos institute nuostatų 23 punktą, ekspertizių aktai ir specialistų išvados užsakovams privalo būti atiduodami per 10 darbo dienų nuo visų papildomų tyrimų atsakymų, konsultacijų, reikalingų išvadai surašyti, gavimo dienos. Pagal R. A. neužbaigtų išvadų sąrašą tarnybinio pranešimo surašymo dieną (2007-01-12) galėjo būti neužbaigtos specialisto išvados, kurių eil. Nr. 62-77, nes tyrimų atsakymai buvo gauti 2006-12-29 ir 2007-01-08. Prie šių išvadų galima būtų priskirti dar vieną, kurios eil. Nr. 61. kadangi jos užbaigimo terminas viršijamas keliomis dienomis. Visų kitų (eil. Nr. 1-60) specialisto išvadų surašymo terminai baigėsi 2006 metais, tarp jų liepos - lapkričio mėnesiais (Nr. 1-18.21-40). 2000-05-04 įsakymu Nr. 85 R. A. buvo atleistas iš teismo medicinos eksperto pareigų už nerūpestingai atliekamas pareigas ir darbo drausmės pažeidimą. Nuo 2001 m. jis vėl priimtas į darbą, tačiau jo darbo drausmės pažeidimai kartojasi.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007-11-12 sprendimu ieškinį tenkino ir panaikino Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto direktoriaus 2007-01-26 įsakymą Nr. 26 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo TMI Panevėžio skyriaus teismo medicinos ekspertui R. A. “. Priteisė iš Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto 100 Lt žyminio mokesčio valstybei. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad drausminė nuobauda paskirta neteisėtai, nes buvo pažeistas LR DK 240 str. 2 d., t.y. negavus išankstinio atitinkamo organo sutikimo pagal Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 d. ir 3 d., skiriant drausminę nuobaudą įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Oficialaus 2007-01-15 rašto turinys įrodo, kad darbdaviui buvo žinoma apie ieškovo išrinkimą profesinės sąjungos renkamojo organo nariu, todėl skiriant ieškovui drausminę nuobaudą darbdavys turėjo laikytis LR DK 240 str. 2 d. reikalavimų.

7Atsakovas Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007-11-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad teismas turi nustatyti, ar Teismo medicinos darbuotojų profesinė sąjunga, kurios pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas ieškovas R. A. , gali būti laikoma įmonėje veikiančia profesine sąjunga. Drausminės nuobaudos ieškovui R. A. skyrimo dieną (2007-01-26) apie Teismo medicinos darbuotojų profesinę sąjungą atsakovas buvo gavęs tik vieną raštą, tačiau neturėjo pagrindo įsitikinti šios organizacijos ir jos renkamųjų organų veikimo teisėtumu. Ši aplinkybė leido manyti, kad steigimo dokumentai dar tik tvarkomi arba bus tvarkomi, ir kad profesinė sąjunga dar nepradėjo savo veiklos. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad joks Lietuvos Respublikos teisės aktas nesuteikia profesinei sąjungai veikimo teisės nuo įsisteigimo momento, neturint savo įstatų arba vadovaujantis kitos organizacijos įstatais. Teismo medicinos darbuotojų profesinė sąjunga iki savo įstatų įregistravimo turi tik įsteigtos profesinės sąjungos statusą, kuris nesuteikia jai LR DK 22 str. 1 d. nurodytų teisių. Tačiau pirmos instancijos teismas net nesvarstė klausimo, ar Teismo medicinos darbuotojų profesinė sąjunga buvo įgijusi teisę veikti, sutapatino įsteigtos ir veikiančios profesinės sąjungos sąvokas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodo, kad veikianti profesinė sąjunga privalo turėti įstatymo nustatyta tvarka įregistruotus savo įstatus, iš kurių būtų galima spręsti apie šios profesinės sąjungos renkamųjų organų teises, nurodytas Darbo kodekso 22 str. Kadangi ieškovas nepateikė į bylą nė vieno įrodymo, patvirtinančio, kad Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, jo pavaduotojai arba kiti atstovai, drausminės nuobaudos ieškovui skyrimo dieną turėjo aukščiau minėtus įgaliojimus, atsakovas laiko, kad ieškovas neįrodė pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Atsakovas nurodo, kad nors nuo Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos steigiamos konferencijos praėjo daugiau nei vieneri metai, ši profesinė sąjunga iki šiol savo įstatų neturi, todėl ji ir šiai dienai negali būti pripažinta teisėtai veikiančia. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog „profesinių sąjungų įstatyme darbdaviui nesuteikiama teisė kvestionuoti profesinės sąjungos įsteigimo teisėtumo bei pagrįstumo“. Tokia teismo pozicija leidžia daryti išvadą, kad bet kas, prisidengdamas profesinės sąjungos vardu, gali atlikti jos kompetencijai priklausančius veiksmus, o darbdavys netgi neturi teisės suabejoti ir paklausti, kokiu pagrindu tai yra daroma.

8Ieškovas R. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007-11-12 sprendimą bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2006-10-04 buvo įkurtas Lietuvos darbo federacijos padalinys, kuris iš karto (steigiamojo susirinkimo metu) priėmė spendimą tapti juridinio asmens - profesinės sąjungos Lietuvos darbo federacija nariu. Kadangi toks profesinės sąjungos padalinio steigimas visiškai atitiko Lietuvos darbo federacijos statutą, vadovaujantis LR Profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsniu ir savo Statutu 2006-10-05 Lietuvos darbo federacijos valdybos posėdžio metu naujai įsteigtas padalinys - „Teismo medicinos darbuotojų profesinė sąjunga“ buvo įregistruotas Lietuvos darbo federacijoje. Taigi profesinė sąjunga Lietuvos darbo federacija nuo 2006-10-05 per savo padalinį pradėjo vykdyti savo veiklą atsakovo įmonėje, apie ką atsakovas buvo nedelsiant informuotas. Atsižvelgiant į tai, ieškovas mano, jog atsakovo teiginiai, kad profesinė sąjunga nepradėjo veikti yra visiškai nepagrįsti. Taip pat nepagrįstas atsakovo teiginys, jog nėra aišku ar ieškovas buvo renkamas profesinės sąjungos organo narys. Pačiame profesinė sąjungos padalinio steigimo protokole nurodyta, kad į renkamas pareigas išrinktas ieškovas R. A. .

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1d.).

11Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

12Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas R. A. prašė panaikinti 2007-01-26 Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto direktoriaus įsakymą Nr. 26, kuriuo jam yra paskirta drausminė nuobauda- papeikimas už netinkamą savo pareigų vykdymą(specialisto išvadų nesavalaikį pateikimą), kadangi teismo medicinos darbuotojai 2006 m. spalio 4 d. įkūrė Lietuvos teismo medicinos darbuotojų profesinę sąjungą, o ieškovas buvo išrinktas profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoju, todėl būtina buvo gauti profesinės sąjungos valdymo organo sutikimas. Be to, ieškovo manymu tik kelių išvadų ruošimas užtruko ilgiau, nes nebuvo gauti kiti papildomų tyrimų duomenys.

14Pirmos instancijos teismas 2007-11-12 sprendimu ieškinį tenkino, nes padarė išvadą, kad skiriant drausminę nuobaudą buvo pažeistas LR DK 240 str. 2 d., t.y. negautas išankstinis profesinės sąjungos atitinkamo organo sutikimas, ką numato Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 d. ir 3 d.

15Atsakovas apeliaciniu skundu su teismo sprendimu nesutinka, nurodant, kad atsakovui pateiktas pranešimas ir byloje esantys kiti įrodymai negali patvirtinti teisėtai įsteigtos profesinės sąjungos ir jos veiklos pradžios.

16Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas, o apeliacinis skundas atmestinas.

17Visų pirma, tai kolegija pažymi, kad Lietuvos DK 240str.2d. numato, kad skiriant drausminę nuobaudą įstatymų nustatytais atvejais reikia gauti išankstinį atitinkamo organo sutikimą. Vieną tokį atvejį numato Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21str.2d. darbuotojams, išrinktiems įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariams. Atsakovas teigia, kad skiriant nuobaudą ieškovui toks sutikimas reikalingas nebuvo, nes jis nėra įmonėje teisėtai veikiančios profesinės sąjungos valdymo organo narys ir apie jos įsteigimą darbdaviui tinkamai pranešta nebuvo. Tačiau kolegija su tokiais atsakovo argumentais nesutinka, nes Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos įsteigimas nėra pripažintas negaliojančiu. Tuo tarpu bylos medžiaga (b.l. 87-89) rodo, kad Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos įsteigimas faktiškai atitinka Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų 6str. ir CK 2.38str. 2d. reikalavimus. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad 2006-10-04 vykusios teismo medicinos darbuotojų konferencijos metu buvo nutarta naujai įsteigtai profesinei sąjungai naudoti Lietuvos darbo federacijos(LDF) statutą, kol nebus parengti Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos įstatai. Toks nutarimas iš esmės neprieštaravo LDF Statuto 9str., o konferencijos metu buvo išrinkta ir Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir pavaduotojai, iš kurių vienu tapo ieškovas. Naujai įsteigta profesinė sąjunga 2006-10-05 buvo priimta į LDF sudėtį (b.l.90), o 2006-10-05 pranešimu apie įsteigtą Teismo medicinos darbuotojų profesinę sąjungą informuotas ir atsakovas, kuris pranešimą gavo. Kolegija mano, kad pranešime nurodyta informacija apie įsteigtą profesinę sąjungą, jos priėmimą į LDF sudėtį, yra aiški ir suprantama, todėl nuo šio pranešimo gavimo dienos atsakovas privalėjo laikytis įstatymų reikalavimų, susijusių su Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos veikla ir jos teisėmis. Tuo tarpu atsakovo nurodyta aplinkybė, kad profesinė sąjunga neturėjo savo įstatų ir nebuvo registruota juridinių asmenų registre, neuri reikšmės jos įsteigimui ir teisėtumui, nes profesinė sąjunga įėjo į LDF sudėtį ir faktiškai atitiko tiek Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 6str., tiek CK 2.38str.1 ir 2d. keliamus reikalavimus.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad 2007-01-26 skiriant ieškovui drausminę nuobaudą, darbdavys privalėjo laikytis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21str.2d. ir DK 240str.2d. numatytų reikalavimų, t.y. gauti tam reikalingą profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimą. Tuo tarpu kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad darbdavys, paskyręs drausminę nuobaudą R. A. be profesinės sąjungos organo sutikimo, pažeidė įstatymą, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas dėl nuobaudos panaikinimo yra pagrįstas bei teisėtas ir paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidas apeliacinėje teismo instancijoje. Tačiau bylos medžiaga rodo, kad ieškovas kartu su atsiliepimu nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų turėtas advokato pagalbos išlaidas ir jų nepateikė nagrinėjant apeliacinį skundą, todėl tenkinti prašymą nėra pagrindo (CPK 98 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 12 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-4843-101/2007 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas R. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti... 5. Atsakovas Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas su ieškiniu... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007-11-12 sprendimu ieškinį tenkino ir... 7. Atsakovas Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas pateikė... 8. Ieškovas R. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 12. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas R. A. prašė panaikinti 2007-01-26... 14. Pirmos instancijos teismas 2007-11-12 sprendimu ieškinį tenkino, nes padarė... 15. Atsakovas apeliaciniu skundu su teismo sprendimu nesutinka, nurodant, kad... 16. Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai aiškino ir... 17. Visų pirma, tai kolegija pažymi, kad Lietuvos DK 240str.2d. numato, kad... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad 2007-01-26... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad darbdavys,... 20. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 12 d. sprendimą...