Byla I-1050-386/2013
Dėl atsisakymo registruoti vandens motociklą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės ir Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui D. G., atsakovės atstovams Ž. D. G. ir P. P.,

22013 m. rugsėjo 12 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. M. skundą atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl atsisakymo registruoti vandens motociklą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjas M. M. (toliau - ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą skundu (b. l. 4-5) atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai (toliau – ir atsakovė, ir Administracija), prašydamas panaikinti atsisakymą 2013-06-13 rašte Nr. 11(4.7)S-663 įregistruoti vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“, indentifikavimo Nr. ( - ) (toliau – ir vandens motociklas) bei įpareigoti atsakovę įregistruoti minėtą vandens motociklą. Taip pat prašo priteisti 2000 Lt atstovavimo išlaidas.

5Pareiškėjas nurodo, kad 2013-06-03 kreipėsi į atsakovą dėl asmeninio vandens motociklo registracijos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – ir registras). Teigia, kad buvo atlikta būtina pirminė techninė apžiūra, tačiau atsakovė remdamasi pridėtomis išvadomis bei Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techniniu reglamentu (toliau – ir Reglamentas) atsisakė registruoti minimą laivą, kol nebus pateikta atitikties deklaracija ir kol vidaus vandenų transporto priemonė nebus paženklinta „CE“ ženklu. Pareiškėjas su tokiu sprendimu nesutinka, laiko jį nepagrįstu ir neteisėtu.

6Pareiškėjas mano, kad nepriklauso Reglamente nustatytam subjektų ratui, todėl neturi pareigos vykdyti jo nuostatų. Teigia, kad pateikė visus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklėse (toliau – ir Taisyklės), kurių pagrindu turėjo būti įregistruotas vandens motociklas. Nurodo, kad atsakovės reikalavimas pateikti įrodymus (muitinės deklaraciją), kad vandens motociklas į Europos Sąjungos rinką pateko iki 2003-08-26 vertintinas kaip nelogiškos biurokratijos pavyzdys, kadangi atsakovei puikiai žinoma, jog pareiškėjas vandens motociklą įsigijo Didžiojoje Britanijoje 2012-09-22 ir jis negali gauti prieš 9 metus išduotos muitinės deklaracijos. Paaiškina, kad ant motociklo užklijuotas 2012 metų TOR BAY uosto registracijos ženklas numeriu ( - ) yra ne amerikietiškas registravimo numeris, tačiau atsakovės darbuotojas teigė priešingai. Teigia, kad atsižvelgiant į trumpą vandens motociklo naudojimosi sezoną, atsakovė tokiu elgesiu daro didelę turtinę žalą, kadangi pareiškėjas negali naudotis savo turtu.

7Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 17-19) nurodo, kad nesutinka su pareiškėjo skundu ir prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

8Administracija nurodo, kad 2013-06-03 pareiškėjas kreipėsi su prašymu atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę (toliau - ir prašymas) - vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“, pagamintą Jungtinėse Amerikos Valstijose 2003 metais. Paaiškina, kad vadovaudamasi Taisyklėmis, Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklėmis bei Reglamentu nepatenkino pareiškėjo prašymo, kadangi:

9a) pareiškėjas nepateikė paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos parengtos atlikto įvertinimo atitikties ataskaitos bei atitikties deklaracijos (Reglamento 14 priedas);

10b) ant vandens motociklo nebuvo pritvirtintas „CE“ ženklas pagal Reglamento 13, 17.1 bei 18 punktų reikalavimus, pagal Reglamento 1 priedo 2.2 punkto „Gamintojo lentelė“ reikalavimus: „Ant kiekvieno laivo turi nuolat kaboti lentelė, tvirtinama atskirai nuo laivo identifikacijos numerio, kurioje turi būti šie duomenys: gamintojo pavadinimas, „CE“ ženklas (3 priedas)“.

11Teigia, kad 2013-06-13 Administracijos rašte Nr. 11 (4.7)S-663 pareiškėjui buvo išsamiai paaiškinta, kokių dokumentų vandens motociklo įregistravimui trūksta, taip pat pabrėžta, kad jeigu vandens motociklas į Europos Sąjungos rinką pateko iki 2003-08-26, t. y. iki 1994-06-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo bei 2003-06-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/44/EB, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, įsigaliojimo dienos, reikėtų pateikti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. muitinės dokumentus. Nurodo, kad pareiškėjo pateiktoje 2012-09-22 sąskaitoje faktūroje Nr. 1, kurią jam išdavė vandens motociklo pardavėjas Matthew Miller, nurodyta, kad vandens motociklas importuotas į Jungtinę Karalystę 2003 metais ir šioje valstybėje nebuvo registruotas, o daugiau jokių papildomų dokumentų nepateikė.

12Administracija mano, kad pareiškėjas neteisingai interpretuoja Reglamento sąvokas. Teigia, kad Administracija, kaip viešojo administravimo subjektas, pagal Reglamente nurodytų gaminių rinkos priežiūrą griežtai laikėsi visų teisės normų reikalavimų, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo pareiškėjo prašymus dėl vandens motociklo įregistravimo Registre bei pateiktus dokumentus, taip pat pateiktus paaiškinimus ir priėmė teisėtą ir teisingą sprendimą atsisakyti įregistruoti pareiškėjo vandens motociklą, kol nebus pateikta atitikties deklaracija ir kol vandens motociklas nebus paženklintas „CE“ ženklu.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjo M. M. atstovas D. G. skundą palaiko ir prašo jį tenkinti jame išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu.

14Atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai Ž. D. G. ir P. P. palaiko atsiliepimą į pareiškėjo skundą ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą jame išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu.

15Pareiškėjas M. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

16Konstatuojama:

17Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

18Byloje iš esmės kilo ginčas dėl atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos sprendimo neregistruoti pareiškėjo M. M. vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“ (indentifikavimo Nr. ( - )) Lietuvos Respublikos vidaus laivų registre (toliau – ir ginčijamas sprendimas), kuriuo netenkintas pareiškėjo 2013-06-03 prašymas „Atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę“ (b. l. 9).

19Administracija 2013-06-13 raštu Nr. 11(4.7)S-663 „Dėl vandens motociklo registravimo“ (b. l. 8) į pareiškėjo prašymą, gautą 2013-06-07, reg. Nr. (4.7)G-1698 (b. l. 20), informavo pareiškėją, kad vandens motociklo negali įregistruoti, kol nebus pateikta atitikties deklaracija ir kol vidaus vandenų transporto priemonė nebus paženklinta „CE“ ženklu. 2013-06-13 rašte nurodoma, kad ginčijamas sprendimas priimtas vadovaujantis prašymo atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę išvadomis (b. l. 9) bei Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004-06-15 įsakymu Nr. 3-352 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3654). Be to, Administracija 2013-06-13 raštu, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, pasiūlė pareiškėjui kreiptis į notifikuotas įstaigas su prašymu atlikti atitikties vertinimo procedūrą, po kurios vertinamam gaminiui bus suteiktas „CE“ ženklas su visais atitinkamais dokumentais, kaip numatyta Reglamente, o jei vandens motociklas į Europos Sąjungos rinką pateko iki 2003-08-26, prašė pateikti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. muitinės deklaraciją.

20Pareiškėjas reikalavimą panaikinti ginčijamą sprendimą grindžia iš esmės tuo, kad nepriklauso Reglamente nustatytam subjektų ratui, todėl neturi pareigos vykdyti jo nuostatų. Taip pat tuo, kad pateikė visus dokumentus nurodytus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklėse, todėl jų pagrindu vandens motociklas turi būti įregistruotas bei tuo, kad pareiškėjo vandens motociklas į Europos Bendrijos rinką jau buvo pateiktas anksčiau.

21Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalį teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

22Pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 14 straipsnį vidaus vandenų transporto priemonės – tai vidaus vandenų, žvejybos, mažieji, pramoginiai, sportiniai ir asmeniniai laivai, plūduriuojantys įrenginiai bei plūduriuojančios priemonės, eksploatuojantys arba aptarnaujantys vandenų kelius. Pagal šio kodekso 15 straipsnio 1 dalį vidaus vandenų laivas – tai bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis, krovininis, techninis (tarnybinis, mokslinio tyrinėjimo, techninio aptarnavimo ir kiti) laivas, keltas (keleivinis, krovininis, mišrus), kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse; pagal 3 dalį mažasis laivas – bet kuris laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 20 metrų, išskyrus laivus, kurie yra pastatyti ir įrengti vilkti, stumti arba vilkti bortais sujungtus kitus negu mažasis laivas laivus, taip pat laivus, galinčius vežti daugiau kaip 12 keleivių, ir keltus, mažiesiems laivams nepriskiriamos irklinės valtys, kurių keliamoji galia iki 100 kg, taip pat baidarės, kurių keliamoji galia iki 150 kg, ir burlentės; pagal 4 dalį pramoginis laivas – tai bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varomas sportui ir pramogoms skirtas laivas, kurio korpuso ilgis yra nuo 2,5 iki 24 metrų, o pagal 6 dalį asmeninis laivas – tai trumpesnis kaip 4 metrų laivas, naudojantis vidaus degimo variklį, turintį vandens srauto pompą kaip pirminį varymo šaltinį, ir suprojektuotas taip, kad jį sėdėdamas, stovėdamas ar klūpėdamas ant korpuso valdytų žmogus.

23Pagal 2013-06-03 prašymą „Atlikti pirminę technine apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę“ pareiškėjo vandens motociklas yra 3 metrų ilgio, turintis stacionarų variklį. Taigi pagal šį kodeksą pareiškėjo vandens motociklas gali būti priskirtas vidaus vandenų transporto priemonėms, t. y. vidaus vandenų laivams, mažiesiems laivams, pramoginiams ir asmeniniams laivams. Dėl priskyrimo asmeniniams laivams ginčo byloje nėra.

24Pagal Vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 1 dalį vidaus vandenų transporto priemonės (išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, burines jachtas, kurių korpusas trumpesnis kaip 6 metrai, irklinius turistinius plaustus, kurių keliamoji galia mažesnė kaip 500 kilogramų) ir jų pakabinamieji varikliai registruojami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Pagal šio straipsnio 4 dalį vidaus vandenų transporto priemonės gali būti eksploatuojamos tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą, o pagal 5 dalį Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių technines apžiūras atlieka ir atitinkamus dokumentus bei jų dublikatus išduoda Lietuvos saugios laivybos administracija susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

25Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-01-18 įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių 6 punktą leidžiama eksploatuoti tik techniškai tvarkingas vidaus vandenų transporto priemones. Pagal šių taisyklių 7 punktą įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę registre, Administracijai, be kitų, pateikiami šie dokumentai: dokumento, patvirtinančio vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš ankstesnio laivų registro, originalas (jeigu vidaus vandenų transporto priemonė anksčiau buvo registruota) (7.3 punktas); vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas (vidaus vandenų laivams, žvejybos laivams, plūduriuojantiems įrenginiams, plūduriuojančioms priemonėms), Administracijos ar klasifikacinės bendrovės patvirtintas vidaus vandenų transporto priemonės statybos projektas (jei vidaus vandenų transporto priemonė savos gamybos) (7.7 punktas). Pagal šių taisyklių 8.5 punktą Administracija turi teisę atsisakyti įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

26Pagal Saugios laivybos administracijos 2010-06-07 įsakymu Nr. V-72 „Dėl Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių 12.1.1 punktą pirminė Laivo techninė apžiūra atliekama Laivą įregistruojant Registre (įsigijus, ar savos gamybos Laivą). Pagal šių taisyklių 12.3 punktą pirminės techninės apžiūros metu laivas identifikuojamas, sutikrinami jo korpuso bei variklio numeriai, mechanizmų, sistemų bei įrangos atitiktis pateiktų laivo dokumentų duomenims bei nustatytiems techniniams reikalavimams, o pagal 12.4 punktą – patikrinama ar laivas bei atitinkamos jo sudedamosios dalys atitinka Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento nustatytus reikalavimus.

27Pagal Reglamento 1 punktą, jis skirtas pramoginių laivų saugai ir vartotojų interesų apsaugai užtikrinti; jis taip pat nustato Lietuvos rinkai tiekiamų pramoginių laivų svarbiausius saugos reikalavimus bei jų atitikimo šiuos reikalavimus įvertinimo procedūras; šis reglamentas privalomas visiems asmenims, tiekiantiems Lietuvos rinkai pramoginius laivus, t. y. gamintojams, gamintojų įgaliotiems atstovams, importuotojams; visi Lietuvos rinkai tiekiami gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, turi būti saugūs ir atitikti šį reglamentą.

28Reglamento 2 punktas nustato, kad šis reglamentas taikomas: atsižvelgiant į projektą ir konstrukciją – pramoginiams, tarp jų ir nebaigtiems statyti laivams, asmeniniams laivams bei šio reglamento 3 punkte nurodytoms sudedamosioms dalims, rinkai patiekiamoms atskirai ar skirtoms įmontuoti (2.1 punktas); atsižvelgiant į teršalų išmetimą – varomiesiems varikliams, įmontuotiems ar skirtiems įmontuoti pramoginiuose ir asmeniniuose laivuose; varomiesiems varikliams, įmontuotiems laivuose, kuriuose atliekami esminiai variklio pakeitimai (2.2 punktas); atsižvelgiant į triukšmo skleidimą – pramoginiams laivams su varomaisiais laivagalio varikliais be vientisinio išmetimo ar bortinio varomojo variklio įrenginiais; pramoginiams laivams su varomaisiais laivagalio varikliais be vientisinio išmetimo ar įmontuotais bortiniais varomaisiais varikliais, kai šie laivai yra kapitališkai perdaromi ir per penkerius metus nuo perdarymo palaipsniui patiekiami rinkai; asmeniniams laivams bei užbortiniams varikliams ir varomiesiems laivagalio varikliams su vientisiniu išleidimu, skirtiems įmontuoti pramoginiuose laivuose (2.3 punktas); asmeniniams laivams bei gaminiams, paminėtiems šio reglamento 2.2 ir 2.3 punktuose, šio reglamento nuostatos taikomos tik pirmą kartą juos patiekus rinkai ir (arba) atidavus eksploatuoti po to, kai įsigaliojo šis reglamentas (2.4 punktas). Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004-06-15 įsakymo Nr. 3-352 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“ 3.5 punktą Reglamentas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d. Reglamento 5 punkte nurodyti analogiški, kaip ir Vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 4 ir 6 dalyse, pramoginio ir asmeninio laivo apibrėžimai, taigi pagal reglamentą pareiškėjo vandens motociklas taip pat priskiriamas pramoginiams tarp jų ir asmeniniams laivams.

29Reglamento 6 punkte nurodyta, kad šio reglamento 2 punkte nurodyti gaminiai turi atitikti 1 priede nustatytus pagrindinius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus; šie gaminiai gali būti patiekti rinkai ir pradėti eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei jie turi „CE“ ženklą (3 priedas), kuris patvirtina jų atitikimą šio reglamento nuostatas, įskaitant III skyriuje nustatytas atitikties procedūras.

30Reglamento 13 punkte nurodyta, kad prieš tiekdamas rinkai ir (arba) atiduodamas eksploatuoti šio reglamento 2 punkte paminėtus gaminius, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas taiko šio reglamento 14, 15 ir 16 punktuose nurodytas procedūras. Tai pat nurodoma, kad baigto statyti pramoginio laivo atveju, jei nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nevykdo savo įsipareigojimų dėl gaminio atitikties šiam reglamentui, to gali imtis bet koks Europos Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, savo atsakomybe tiekiantis gaminį rinkai ir (arba) atiduodantis jį eksploatuoti. Šiuo atveju asmuo, tiekiantis gaminį rinkai ir (arba) atiduodantis jį eksploatuoti, paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai turi paduoti prašymą atitikties vertinimo ataskaitai apie baigtą statyti laivą. Asmuo, tiekiantis gaminį rinkai ir (arba) atiduodantis jį eksploatuoti, paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai turi pateikti visus turimus dokumentus ir techninę dokumentaciją, susijusią su pirmuoju gaminio tiekimu rinkai jo kilmės šalyje. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patikrina konkretų gaminį bei atlieka skaičiavimus ir kitą įvertinimą, kad įsitikintų, jog šis gaminys visiškai atitinka tam tikrus šio reglamento reikalavimus. Šiuo atveju 1 priedo 2.2 punkte nurodytoje gamintojo lentelėje papildomai įrašomi žodžiai „Baigtos statybos pažymėjimas“. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga parengia atlikto įvertinimo atitikties ataskaitą ir praneša asmeniui, tiekiančiam gaminį rinkai ir (arba) atiduodančiam jį eksploatuoti, apie jo pareigas. Šis asmuo parengia atitikties deklaraciją (14 priedas) ir ant gaminio pritvirtina arba įpareigoja pritvirtinti ženklą „CE“, kartu nurodant atitinkamos paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos skiriamąjį numerį. Reglamento 17.1 punkte nustatyta, kad pramoginiai, asmeniniai laivai tiekiami rinkai, turi būti pažymėti atitikties ženklu „CE“. Pagal Reglamento 18 punktą atitikties ženklas „CE“ turi būti matomas, įskaitomas ir neištrinamas ant pramoginių ir asmeninių laivų bei ant šio reglamento 3 punkte paminėtų sudedamųjų dalių ir (arba) ant jų pakuotės, taip pat ant užbortinių variklių ir varomųjų laivagalio variklių su ištisiniu išmetimu. Prie ženklo „CE“ nurodomas įstaigos, atsakingos už 8, 9, 10, 11 ir 15 prieduose nustatytų procedūrų įgyvendinimą, identifikacijos numeris.

31Pagal Reglamento 1 priedo „Esminiai reikalavimai“ 2.2 punktą „Gamintojo lentelė“ ant kiekvieno laivo turi nuolat kaboti lentelė, tvirtinama atskirai nuo laivo identifikacijos numerio, kurioje turi būti šie duomenys: gamintojo pavadinimas, „CE“ ženklas (3 priedas), laivo projektavimo kategorija pagal šio priedo 1 punktą, gamintojo rekomenduota maksimali apkrova pagal šio priedo 3.6 punktą, išskyrus pilnų stacionarinių bakų turinio svorį, gamintojo rekomenduojamas žmonių skaičius, kurį laivas suprojektuotas vežti. Pagal šio priedo 2.5 punktą „Laivo žurnalas“ kiekviename laive turi būti savininko išduotas laivo žurnalas lietuvių kalba, šiame žurnale ypač didelis dėmesys turi būti kreipiamas į gaisro ir užtvindymo riziką, taip pat pateikta šio priedo 2.2, 3.6 ir 4 punktuose nurodyta informacija bei nepakrauto laivo svoris kilogramais. Pagal Reglamento 14 priedo „Rašytinė atitikties deklaracija“ 1.1 punktą rašytinė šio reglamento nuostatų atitikties deklaracija privaloma pramoginiams ir asmeniniams laivams (turi būti įtraukta į laivo žurnalą pagal 1 priedo I skyriaus 2.5 punktą).

32Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004-06-15 įsakymo Nr. 3-352 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“ 1 punktą Reglamentas patvirtintas įgyvendinant 1994-06-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (toliau – ir direktyva 94/25/EB) bei 2003-06-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/44/EB, iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (toliau – ir direktyva 2003/44/EB).

33Pagal direktyvos 94/25/EB 1 straipsnio, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1 straipsnio 1 dalimi, 1 dalį ši direktyva taikoma: atsižvelgiant į projektą ir konstrukciją – pramoginiams ir nebaigtiems statyti laivams, asmeniniams laivams, II priede nurodytoms sudedamosioms dalims, Bendrijos rinkai pateikiamoms atskirai ar skirtoms įmontuoti (a punkto i, ii ir iii papunkčiai); atsižvelgiant į teršalų išmetimą – varomiesiems varikliams, įmontuotiems ar konkrečiai skirtiems įmontuoti pramoginiuose ir asmeniniuose laivuose, varomiesiems varikliams, įmontuotiems laivuose, kuriuose atliekami „esminiai variklio pakeitimai“ (b punkto i ir ii papunkčiai); atsižvelgiant į triukšmo skleidimą – pramoginiams laivams su varomaisiais laivagalio varikliais be vientisinio išmetimo ar bortinio varomojo variklio įrenginiais, pramoginiams laivams su varomaisiais laivagalio varikliais be vientisinio išmetimo ar įmontuotais bortiniais varomaisiais varikliais, kai šie laivai yra kapitališkai perdaromi ir per penkerius metus nuo perdarymo palaipsniui pateikiami Bendrijos rinkai, asmeniniams laivams, užbortiniams varikliams ir varomiesiems laivagalio, varikliams su vientisiniu išleidimu, skirtiems įmontuoti pramoginiuose laivuose (c punkto i, ii, iii ir iv papunkčiai). Pagal tos pačios dalies d punktą gaminiams, paminėtiems a punkto ii papunktyje (t. y. asmeniniams laivams) bei b ir c punktuose, šios direktyvos nuostatos taikomos tik pirmą kartą juos pateikus rinkai ir (arba) atidavus eksploatacijai po to, kai įsigaliojo ši direktyva. Direktyva 2003/44/EB įsigaliojo ją paskelbus Europos Sąjungos oficialiame leidinyje 2003-08-26. Pagal to paties straipsnio 3 dalies a punktą „pramoginis laivas“ – tai kiekvienas bet kurio tipo ir bet kokį varomąjį būdą naudojantis sportui ir pramogoms skirtas laivas, kurio korpusas yra nuo 2,5 iki 24 m ilgio matuojant pagal atitinkamus suderintus standartus, o pagal b punktą „asmeninis laivas“ – tai trumpesnis nei 4 m laivas, naudojantis vidaus degimo variklį, turintį vandens srauto pompą kaip pirminį varymo šaltinį, ir suprojektuotas taip, kad jį valdo žmogus ar žmonės, sėdėdami, stovėdami ar klūpėdami ant korpuso, o ne jo ribose.

34Taigi, darytina išvada, kad ir pagal direktyvų nuostatas pareiškėjo vandens motociklas taip pat gali būti priskirtas pramoginiams, tarp kurių - ir asmeniniams laivams.

35Pagal direktyvos 94/25/EB 3 straipsnį 1 straipsnio 1 dalyje paminėti gaminiai turi atitikti I priede nustatytus esminius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Pagal direktyvos 94/25/EB 4 straipsnio, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1 straipsnio 2 dalimi, 1 dalį valstybės narės nedraudžia, neriboja ir nekliudo pateikti rinkai ir (arba) pradėti savo teritorijoje eksploatuoti 1 straipsnio 1 dalyje paminėtų gaminių, turinčių IV priede paminėtą ženklą „CE“, rodantį, kad jie atitinka visas šios direktyvos nuostatas, įskaitant II skyriuje nustatytas atitikties procedūras.

36Direktyvos 94/25/EB 8 straipsnio, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1 straipsnio 6 dalimi, 1 dalyje numatyta, kad prieš pateikdamas rinkai ir (arba) pradedamas eksploatuoti 1 straipsnio 1 dalyje paminėtus gaminius, gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas taiko šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytas procedūras. Baigto statyti pramoginio laivo atveju, jei nei gamintojas, nei Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas nevykdo savo įsipareigojimų dėl produkto atitikties šiai direktyvai, to gali imtis bet koks Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, savo atsakomybe teikiantis gaminį rinkai ir (arba) pradedantis jį eksploatuoti. Šiuo atveju asmuo, teikiantis gaminį rinkai ir (arba) pradedantis jį eksploatuoti, paskelbtajai įstaigai turi paduoti prašymą ataskaitai apie baigtą statyti laivą. Asmuo, teikiantis gaminį rinkai ir (arba) pradedantis jį eksploatuoti, paskelbtajai įstaigai turi pateikti visus turimus dokumentus ir techninę dokumentaciją, susijusią su pirmuoju gaminio pateikimu rinkai jo kilmės šalyje. Paskelbtoji įstaiga patikrina konkretų gaminį ir atlieka skaičiavimus ir kitą įvertinimą, kad įsitikintų, jog šis gaminys visiškai atitinka atitinkamus direktyvos reikalavimus. Šiuo atveju I priedo 2.2 punkte nurodytoje gamintojo lentelėje papildomai įrašomi žodžiai („Baigtos statybos pažymėjimas“). Paskelbtoji įstaiga paruošia atlikto įvertinimo atitikties ataskaitą ir praneša asmeniui, teikiančiam produktą rinkai ir (arba) pradedančiam jį eksploatuoti, apie jo pareigas. Šis asmuo paruošia atitikties deklaraciją (žiūrėti XV priedą) ir ant produkto pritvirtina, arba įpareigoja pritvirtinti, ženklą „CE“, kartu nurodant atitinkamos paskelbtosios įstaigos skiriamąjį numerį. Direktyvos 94/25/EB 10 straipsnio, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1 straipsnio 7 dalimi, 1 dalyje nustatyta, kad pramoginiai, asmeniniai laivai ir II priede nurodytos sudėtinės dalys, kurios laikomos atitinkančios I priede išdėstytus atitinkamus esminius reikalavimus pateikiami rinkai, turi būti pažymėti atitikties ženklu „CE“. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kaip nurodyta IV priede, atitikties ženklas „CE“ turi būti matomas, įskaitomas ir neištrinamas ant pramoginių ir asmeninių laivų taip, kaip nurodyta I priedo A dalies 2.2 punkte bei ant II priede paminėtų sudedamųjų dalių ir (arba) ant jų pakuotės, taip pat ant užbortinių variklių ir varomųjų laivagalio variklių su ištisiniu išmetimu taip, kaip nurodyta I priedo B dalies 1.1 punkte, be to, prie ženklo „CE“ nurodomas įstaigos, atsakingos už IX, X, XI, XII ir XVI priede išdėstytų procedūrų įgyvendinimą, identifikacijos numeris.

37Pagal direktyvos 94/25/EB 1 priedo „Esminiai reikalavimai“ 2.2 punkte „Gamintojo lentele“, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1 straipsnio 8 dalies 8 punktu, nustatyta, kad kiekviename laive atskirai nuo laivo korpuso identifikacijos numerio yra nuolatinė lentelė su šia informacija: gamintojo pavadinimas, ženklas „CE“, laivo projektavimo kategorija pagal 1 skirsnį, gamintojo rekomenduojama maksimali apkrova pagal 3.6 punktą, išskyrus pilnų stacionarinių bakų turinio svorį, gamintojo rekomenduojamas skaičius asmenų, kuriuos laivas buvo suprojektuotas vežti. Pagal šio priedo 2.5 punktą „Laivo žurnalas“ kiekviename laive privalo būti laivo žurnalas ta oficialia Bendrijos kalba ar kalbomis, kurias pagal Sutartį gali nustatyti valstybė narė, kurioje laivas yra parduodamas; šiame žinyne ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas gaisro bei užtvindymo rizikai ir pateikiama 2.2, 3.6 ir 4 punktuose nurodyta informacija bei nepakrauto laivo svoris kilogramais. Pagal direktyvos 94/25/EB 15 priedo „Rašytinė atitikties deklaracija“, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1 straipsnio 15 dalimi, 1 punkto a papunktyje nustatyta, kad Rašytinė direktyvos nuostatų atitikties deklaracija privalo visada būti kartu su pramoginiu ir asmeniniu laivu ir pridėta prie laivo žurnalo (I priedo A dalies 2.5 punktas).

38Taigi analizuojant tiek Reglamento, tiek Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatas, darytina išvada, kad nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog jis nepriklauso Reglamente nustatytam subjektų ratui, todėl neturi pareigos vykdyti jo nuostatų, kadangi šie teisės aktai visų pirmiausia yra skirti pramoginių laivų, tarp kurių yra ir pareiškėjo vandens motociklas, saugai ir vartotojų interesų apsaugai užtikrinti. Pagal šiuos teisės aktus kiekvienas laivas turi atitikti bent jau nustatytus esminius saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Tarp šių reikalavimų yra ir reikalavimas, kad kiekviename laive atskirai nuo laivo korpuso identifikacijos numerio turi būti nuolatinė lentelė su ženklu „CE“. Taip pat į šiuos reikalavimus patenka ir reikalavimas, kad su pramoginiu ir asmeniniu laivu visada turi būti rašytinė šių teisės aktų nuostatų atitikties deklaracija.

39Tiek Reglamente, tiek direktyvose nurodoma, kad jei nei gamintojas, nei Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas nevykdo savo įsipareigojimų dėl produkto atitikties šių teisės aktų nuostatoms, to gali imtis bet koks Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, savo atsakomybe teikiantis gaminį rinkai ir (arba) pradedantis jį eksploatuoti. Šiuo atveju asmuo, teikiantis gaminį rinkai ir (arba) pradedantis jį eksploatuoti, paskelbtajai įstaigai turi paduoti prašymą ataskaitai apie baigtą statyti laivą paskelbtoji įstaiga paruošia atlikto įvertinimo atitikties ataskaitą ir praneša asmeniui, teikiančiam produktą rinkai ir (arba) pradedančiam jį eksploatuoti, apie jo pareigas. Šis asmuo paruošia atitikties deklaraciją ir ant produkto pritvirtina arba įpareigoja pritvirtinti, ženklą „CE“, kartu nurodant atitinkamos paskelbtosios įstaigos skiriamąjį numerį. Pagal minėtus teisės aktus pareiškėjo vandens motociklo pateikimas rinkai ar eksploatavimas valstybės teritorijoje galėtų būti nedraudžiamas, neribojamas ir nekliudomas, jei jis turėtų ženklą „CE“, rodantį, kad jis atitinka visas šių teisės aktų nuostatas, įskaitant nustatytas atitikties procedūras.

40Direktyvos 94/25/EB, iš dalies pakeistos direktyva 2003/44/EB, reikalavimai laivams taikomi pirmą kartą juos pateikus rinkai ir (arba) atidavus eksploatacijai po 2003-08-26. Teismo vertinimu tai, kad pareiškėjo pateiktoje M. M. „Naudoto Jet Ski vandens motociklo“ pirkimo – pardavimo sąskaitoje faktūroje (b. l. 12-13) įrašyta, jog pareiškėjo vandens motociklas importuotas į Jungtinę Karalystę 2003 metais ir parduotas kaip naujas bei lipdukas Harbour Tor Bay 2012 Nr. ( - ) (b. l. 11) nepatvirtina, kad pareiškėjo vandens motociklas būtų jau nebe primą kartą pateiktas rinkai ar pradėtas eksploatuoti, kadangi pardavėjo atliktas įrašas ir lipdukas nėra kompetentingų institucijų dokumentai, kurie neabejotinai tai patvirtintų. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad pardavėjas M. M. turi teisę patvirtinti patekimo į rinką ar eksploatacijos pradžios datą, be to, nurodomi 2003 metai yra netiksli data, kas yra svarbu šiuo atveju. Taip pat, nepateikta jokių įrodymų, ką patvirtina minėtas lipdukas, t. y. iš jo negalima nuspręsti, ar jis patvirtina kokią nors registraciją, ar ką kitą, ar jis iš viso buvo išduotas pareiškėjo vandens motociklui. Minėtas aplinkybes galėtų patvirtinti tokie dokumentai, kaip muitinės deklaracija ar dokumentas, patvirtinantis vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš ankstesnio laivų registro.

41Išanalizavus anksčiau minėtus teisės aktus, taip pat darytina išvada, kad niekuo nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai, kad jis pateikė visus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklėse, todėl jų pagrindu vandens motociklas turėtų būti įregistruotas, kadangi tam tikri dokumentai turi būti kartu su laivu atliekant pirminę techninę apžiūrą, kurių pagrindu laivas identifikuojamas, patikrinama mechanizmų, sistemų bei įrangos atitiktis pateiktų laivo dokumentų duomenims bei nustatytiems techniniams reikalavimams, nustatoma, ar laivas bei atitinkamos jo sudedamosios dalys atitinka Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento nustatytus reikalavimus ar kita.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija, neregistruodama vandens motociklą „Sea Doo GTX 1500 Limited Edition“ (indentifikavimo Nr. ( - )) Lietuvos Respublikos vidaus laivų registre pagal pareiškėjo M. M. 2013-06-03 prašymą „Atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę“, nepažeidė įstatymų ar kitų teisės aktų, neviršijo kompetencijos, be to, toks veiksmas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus, todėl nėra ir teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimų panaikinti šį sprendimą bei įpareigoti atsakovę įregistruoti pareiškėjo vandens motociklą.

43Vadovaujantis administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

44Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Be to, pagal 6 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

45Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas, todėl, vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjo prašymas priteisti atstovavimo išlaidas atmestinas.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo M. M. skundą atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl atsisakymo registruoti vandens motociklą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įpareigojimo atlikti veiksmus;

48atmesti pareiškėjo prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo.

49Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2013 m. rugsėjo 12 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 4. pareiškėjas M. M. (toliau - ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą skundu... 5. Pareiškėjas nurodo, kad 2013-06-03 kreipėsi į atsakovą dėl asmeninio... 6. Pareiškėjas mano, kad nepriklauso Reglamente nustatytam subjektų ratui,... 7. Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į pareiškėjo... 8. Administracija nurodo, kad 2013-06-03 pareiškėjas kreipėsi su prašymu... 9. a) pareiškėjas nepateikė paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos parengtos... 10. b) ant vandens motociklo nebuvo pritvirtintas „CE“ ženklas pagal... 11. Teigia, kad 2013-06-13 Administracijos rašte Nr. 11 (4.7)S-663 pareiškėjui... 12. Administracija mano, kad pareiškėjas neteisingai interpretuoja Reglamento... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjo M. M. atstovas D. G. skundą palaiko ir... 14. Atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai Ž. D. G. ir P.... 15. Pareiškėjas M. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą... 16. Konstatuojama:... 17. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 18. Byloje iš esmės kilo ginčas dėl atsakovės Lietuvos saugios laivybos... 19. Administracija 2013-06-13 raštu Nr. 11(4.7)S-663 „Dėl vandens motociklo... 20. Pareiškėjas reikalavimą panaikinti ginčijamą sprendimą grindžia iš... 21. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3... 22. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 14 straipsnį... 23. Pagal 2013-06-03 prašymą „Atlikti pirminę technine apžiūrą ir... 24. Pagal Vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 1 dalį vidaus vandenų... 25. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-01-18 įsakymo Nr. 3-13... 26. Pagal Saugios laivybos administracijos 2010-06-07 įsakymu Nr. V-72 „Dėl... 27. Pagal Reglamento 1 punktą, jis skirtas pramoginių laivų saugai ir vartotojų... 28. Reglamento 2 punktas nustato, kad šis reglamentas taikomas: atsižvelgiant į... 29. Reglamento 6 punkte nurodyta, kad šio reglamento 2 punkte nurodyti gaminiai... 30. Reglamento 13 punkte nurodyta, kad prieš tiekdamas rinkai ir (arba)... 31. Pagal Reglamento 1 priedo „Esminiai reikalavimai“ 2.2 punktą „Gamintojo... 32. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004-06-15... 33. Pagal direktyvos 94/25/EB 1 straipsnio, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1... 34. Taigi, darytina išvada, kad ir pagal direktyvų nuostatas pareiškėjo vandens... 35. Pagal direktyvos 94/25/EB 3 straipsnį 1 straipsnio 1 dalyje paminėti gaminiai... 36. Direktyvos 94/25/EB 8 straipsnio, pakeisto direktyvos 2003/44/EB 1 straipsnio 6... 37. Pagal direktyvos 94/25/EB 1 priedo „Esminiai reikalavimai“ 2.2 punkte... 38. Taigi analizuojant tiek Reglamento, tiek Europos Parlamento ir Tarybos... 39. Tiek Reglamente, tiek direktyvose nurodoma, kad jei nei gamintojas, nei... 40. Direktyvos 94/25/EB, iš dalies pakeistos direktyva 2003/44/EB, reikalavimai... 41. Išanalizavus anksčiau minėtus teisės aktus, taip pat darytina išvada, kad... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad atsakovė Lietuvos... 43. Vadovaujantis administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu,... 44. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas... 45. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas,... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 47. atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo M. M. skundą atsakovei Lietuvos saugios... 48. atmesti pareiškėjo prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo.... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...