Byla I-6261-629/2014
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ atstovui advokatui Daiviui Švirinui, atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovei Jurgitai Miliauskaitei-Merkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundu (t. I, b. l. 1–13) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2013 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. ATK2-209/13 (toliau – ir Nutarimas Nr. ATK2-209/13), kuriuo pareiškėjai paskirta 75 000 Lt bauda už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 29 str. 1 d. 9 ir 11 p. pažeidimą, arba sumažinti paskirtos baudos dydį iki minimalios baudos.

3Pareiškėjos nuomone, pažeidimo nustatymo diena laikytina 2013 m. lapkričio 26 d., o atsakovas skundžiamą nutarimą priėmė 2013 m. gruodžio 30 d., todėl laikytina, kad Nutarimas Nr. ATK2-209/13 priimtas pažeidžiant imperatyviai nustatytą naikinamąjį 1 mėnesio terminą. Paaiškino, kad atsakovas dar 2013 m. spalio 29 d. el. paštu buvo nurodęs, kad ginčo reklamos maketai prieštarauja AKĮ reikalavimams. Atsakovo prašymu 2013 m. lapkričio 26 d. pareiškėja Departamentui pateikė visą prašomą informaciją, t. y. reklamos maketų kopijas, reklamos vaizdo įrašą, informaciją apie reklamos sklaidos mąstą ir pan., taigi jau 2013 m. lapkričio 26 d. atsakovas gavo visą pagrindinę informaciją, reikalingą pažeidimui nustatyti. Bendrovė pabrėžė, jog Departamentas ir iki šios informacijos gavimo žinojo apie skleidžiamą reklamą ir jau buvo ją įvertinęs AKĮ atitikties atžvilgiu.

4Be to, pareiškėjos įsitikinimu, reklamos šūkiu „Pasiimk vieną namo“ nėra skatinamas nesaikingas alkoholio vartojimas. Paaiškino, kad rengdama skundą pasitelkė daug įrodinėjimo priemonių, kuriomis vadovaujantis galima daryti objektyvias išvadas apie tai, kad atsakovo nutarimo teiginiai neturi pagrindo, tačiau Departamentas pastarosiomis nesivadovavo. Pareiškėja pažymėjo, kad jos iniciatyva buvo atlikta kiekybinio tyrimo analizė siekiant įvertinti „Tauro“ alaus reklamų Lietuvoje medžiagą. Tyrimo metodais norėta išanalizuoti reklamos medžiagos įtaką visai populiacijai. Tyrimo duomenys aiškiai parodo, kad reklamos nedaro vartotojams tokio poveikio, apie kurį kalbama Nr. ATK2-209/13, t. y. reklama vartotojas neskatinamas nesaikingai vartoti alkoholį. Pareiškėja nurodė, kad taip pat kreipėsi į lietuvių kalbos specialistą, kurio buvo prašoma atlikti reklamos, įskaitant jos šūkį „Pasiimk vieną namo“, sintaksinę bei semantinę analizę. Iš atliktos analizės galima suprasti, kad šūkiu „Pasiimk vieną namo“ vartotojui nieko įsakmiai neliepiama, o vienas butelis alaus, kurį reklamoje siūloma pasiimti namo, atitinka saikingumo kriterijų.

5Bendrovės manymu, reklamos šūkiu „Gerai, kai namie Tavęs laukia“ nėra klaidinami vartotojai. Pabrėžė, kad šiame šūkyje nėra jokios informacijos (duomenų) apie reklamuojamą prekę, jos savybes, kilmę ar pan. Reklama siekiama paveikti vidutinio vartotojo elgesį remiantis geromis emocijomis, susijusiomis su namais, šeima ir t. t., kadangi sėkminga yra tokia reklama, kuri teikia geras emocijas reklamos vartotojui, tačiau joje nekalbama apie jokias konkrečias produkto savybes. Frazė „Gerai, kai namie Tavęs laukia“ yra abstrakti, bendro pobūdžio frazė, apeliuojanti į vidutinio vartotojo emocijas, tačiau savaime neturi jokios informacijos, kuri galėtų suklaidinti vartotoją. Atkreipė dėmesį, jog analogiškas išvadas galima daryti ir iš kiekybinio tyrimo analizės išvadų, nes labai didelė dalis respondentų nurodė (90 proc. ir 86 proc.), kad jie nebuvo suklaidinti reklamų, maža dalis vartotojų, kurie buvo neva suklaidinti, iš tiesų suklaidinti nebuvo, nes šiems vartotojams reklama pasirodė tiesiog nepriimtina. Pareiškėjos įsitikinimu, negalima teigti, kad protingai atidus ir apdairus žmogus, galėtų būti kaip nors suklaidintas teiginio „Gerai, kai namie Tavęs laukia“ ir toks neva klaidinantis reklamos pobūdis galėtų paveikti protingai apdairaus ir atidaus žmogaus ekonominį elgesį.

6Pasak pareiškėjos, apskritai alkoholio reklama nėra draudžiama, o iš reklamos apibrėžimo yra žinoma, jog kiekviena reklama skatina vartoti reklamuojamą produktą. Neįmanoma skatinti vartotojo pirkti ir/ar vartoti produktą neigiamai atsiliepiant apie reklamuojamą produktą, vadinasi teigiamos frazės, ypač tokios, kurios kaip ir analizuojamos reklamos atveju nėra susijusios su reklamuojamo produkto savybėmis, kilme ir pan., vyraujančios reklamoje, kuriomis siekiama vartotojui sukelti teigiamas emocijas yra įprastos ir reikalingos kiekvienoje reklamoje, įskaitant alkoholio reklamą. Bendrovės teigimu, skundžiamo nutarimo teiginiais yra pernelyg plačiai interpretuojamas reklamos turinys, o išvados yra padarytos remiantis ne reklamoje faktiškai išdėstyta informacija, o klaidinga interpretacija.

7Be to, pareiškėjos įsitikinimu, reklama negali būti pripažįstama neatitinkanti AKĮ 29 str. 1 d. reikalavimų dėl to, kad ja skatinama vartoti alų „Tauras“ namų aplinkoje, nes AKĮ 29 str. 1 d. nėra draudžiama skatinti vartoti alkoholį namuose. Be to, iš atlikto kiekybinio tyrimo analizės matyti, kad dauguma vartotojų nemano, kad vartoti alų namuose yra blogiau, nei vartoti alų kitose vietose.

8Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. I, b. l. 67–78), prašė skundą, atmesti kaip nepagrįstą.

9Departamento teigimu, argumentai dėl praleisto termino atmestini kaip nepagrįsti, nes vieno mėnesio terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas pažeidimas ir paskirta ekonominė sankcija, turi būti skaičiuojamas nuo 2013 m. gruodžio 11 d., kai pareiškėjai buvo surašytas protokolas Nr. ATK2-286, kuriame nurodytas faktinis ir teisinis AKĮ pažeidimo pagrindas, t. y. aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad būtent Bendrovė, o ne kitas ūkio subjektas, pateikė draudžiamą alkoholio reklamą nurodant konkrečias priemones, reklamos formas, būdą, laiką ir pan. Pabrėžė, jog pareiškėja nepagrįstai sieja nagrinėjamo pažeidimo nustatymą su 2013 m. lapkričio 26 d., kuri yra tik viena iš duomenų rinkimą patvirtinančių datų. Atsakovas pažymėjo, kad ekonominė sankcija buvo taikyta ne tik už išorinės reklamos maketų pateikimą, bet ir video reklamą, kuri buvo transliuota įvairiose televizijos programose, todėl Departamentas siekė tinkamai įvertinti abi reklamos priemones, o paskutinę informaciją apie video klipo konkrečias transliacijas gavo tik 2013 m. gruodžio 9 d.

10Pasak atsakovo, kritiškai vertintini pareiškėjos pateikti argumentai dėl trečiųjų asmenų išvadų, kurios buvo užsakytos Bendrovės iniciatyva siekiant tik vieno rezultato – išvengti kilusios atsakomybės už AKĮ nuostatas. Pareiškėjos pasitelkti tretieji asmenys reklaminį tekstą, vaizdą ir apskritai reklamos visumą vertina ne AKĮ nuostatų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikos, o savo asmeninio supratimo prasme. Pažymėjo, kad pareiškėja skunde akcentuoja tik alkoholio reklamoje pateiktas frazes, tačiau Departamentas vertino ne tik frazes „Pasiimk vieną namo“, „Gerai, kai namuose tavęs laukia“, o ir tokios informacijos žodinę ir vaizdinę visumą.

11Atsakovo nuomone, reklamoje „Pasiimk vieną namo“ palankiai vaizduojamas nesaikingas alkoholinių gėrimų vartojimas, kadangi vidutiniam vartotojui sudaromas įspūdis, kad kiekvieną kartą apsiperkant į namus reikia nupirkti po butelį alaus. Liepiamąja nuosaka išreikštas liepimas „Pasiimk“ skatina su kiekvienu apsipirkimu parduotuvėje įsigyti po butelį alaus namo, ragina vartoti alkoholinius gėrimus. Alaus reklamoje palankiai vaizduojamas nuolatinis sistemingas alkoholinių gėrimų vartojimas, kuris iš esmės yra nesaikingas. Reklamoje netgi nurodoma vaizdinė informacija, kurioje nuo alaus butelio nukreipta rodyklė į parduotuvės prekių vežimėlį, o iš tokio vežimėlio yra nukreipta rodyklė į namus. Anot Departamento, visa aukščiau aprašyta reklaminė kampanija yra alkoholio reklama, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Tokia reklamos idėja, vaizdinė, žodinė informacija ir jos visuma verčia suprasti, kad yra gerai, kai žmogus namuose turi butelį alaus, kurį jis grįžęs į namus visada galės pasiimti ir suvartoti, netgi liepiama į namus pasiimti alaus. Klaidinga ir neteisinga teigti, kad yra gerai tada, kai namuose tavęs laukia alaus butelis, kad kiekvieno vyro namuose toks laukia, ar kad privaloma apsiperkant pasiimti alaus, nes tokia informacija neatitinka tikrovės. Atvirkščiai, visuotinai žinoma, kad alkoholinių gėrimų vartojimas namų socialinėje aplinkoje sukelia žalą ne tik pačiam vartotojui, bet ir šeimos nariams, ypač vaikams, yra skatinamas smurtas ir kiti žalingi veiksmai, susiję su alkoholinių gėrimų vartojimu namų aplinkoje, todėl palankiai vaizduoti nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą namuose yra ne tik socialiai neatsakinga, bet ir neteisėta Alkoholio kontrolės įstatymo prasme, kaip ir tokiu būdu pateikti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Pasak atsakovo, namų aplinka apskritai nėra suderinama su alkoholinių gėrimų vartojimu, juolab su nuolatiniu ir nesaikingu. Namų aplinkoje, šeimoje alkoholinių gėrimų vartojimas yra itin žalingas, kadangi tai daro tiesioginę įtaką smurtui, todėl neteisinga ir (ar) klaidinga reklamoje teigti, kad gerai, kai namuose laukia alus, kad kiekvieno vyro namuose toks laukia, ar kad būtinai reikia į namus apsiperkant pasiimti alaus. Juolab, kad namuose, šeimos aplinkoje paprastai yra vaikų.

12Atkreipė dėmesį, jog vertinant, ar reklama pažeidžia tam tikrus AKĮ 29 str. 1 d. draudimus, atsižvelgiama ne į tai, kaip tą reklamą vertina konkretus asmuo ar reklamos skleidėjas, o į tai, kaip tą reklamą vertina vidutinis vartotojas ir kaip ji veikia tą vidutinį vartotoją. Pareiškėjos skundo teiginiai, kad Departamentas reklamą aiškina per plačiai, subjektyvūs. Pabrėžė, jog pareiškėjos skunde nurodyti argumentai neatitinka faktinių bylos aplinkybių: reklaminiuose teiginiuose ir vaizdiniuose kalbama apie alkoholinius gėrimus, reklamuojami alkoholiniai gėrimai – konkrečiai alus, todėl reklamoje pateikta informacija tiesiogiai siejama su alkoholiniais gėrimais, jų vartojimu ir tai nėra abstrakcija. Departamentas paaiškino, kad nagrinėdamas pareiškėjos pateiktą reklamą, įvertino komercinę informaciją apie alkoholinius gėrimus, jos visumą (žodinę, vaizdinę informaciją, tikslus, pagrindinę mintį ir pan.) ir pagrįstai tai vertina kaip draudžiamą alkoholinių gėrimų reklamą. Departamento nuomone, šiuo ginčijamu atveju pateikta draudžiama alaus reklama patenka į ribojamos alkoholio reklamos sritį, todėl pareiškėja privalėjo atsakingai įvertinti kiekvieną pateiktą vaizdinę ir žodinę informaciją, t. y. šios informacijos visumą, kadangi alkoholio produktai yra specifiniai produktai ir jiems taikomas ypatingas teisinis reguliavimas, be to, už tokius pažeidimus AKĮ numato ypatingai griežtas ekonomines sankcijas.

13Be to, atsakovo manymu, pareiškėjos prašymas sumažinti paskirtą baudą yra absoliučiai nemotyvuotas. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėja AKĮ 29 str. 1 d. pažeidimą padaro 3 kartą per dvejus metus. Paaiškino, kad Departamentas, priimdamas Nutarimą Nr. ATK2-209/13, vadovavosi teisingumo ir protingumo principais, skirta bauda yra individualizuota atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį. Departamentas savo kompetencijos ribose skyrė baudos vidurkį už dukart pakartotinius aptariamų reikalavimų pažeidimus, todėl nėra pagrindo sumažinti paskirtą ekonominę sankciją. Kadangi Bendrovė AKĮ pažeidimą draudžiamos reklamos atžvilgiu padaro nebe pirmą kartą, tai vertintina kaip Pareiškėją neigiamai charakterizuojantis požymis. Taip pat, kaip pareiškėją neigiamai charakterizuojantis požymis vertintina ta aplinkybė, kad ji net ir turėdama išankstinę Departamento nuomonę ir poziciją dėl aptariamos reklamos kaip galimai neatitinkančios AKĮ reikalavimų, vis tiek nesivadovavo Departamento nuomone ir itin plačiu mastu paskleidė ginčo reklamą visuomenės informavimo priemonėse, išorinės reklamos priemonėse ir kt. Atsakovas atkreipė dėmesį, jog draudžiama reklaminė kampanija buvo prieinama ir labiausiai socialiai pažeidžiamai asmenų grupei – vaikams ir paaugliams, kuriems tokia informacija daro itin didelę žalą ir formuoja netinkamus įpročius. Be to, pareiškėja yra vienas iš didžiausių alkoholio verslo atstovų Lietuvos Respublikoje, o pažeidimą sudaro net keletas epizodų (video klipas, skirtingos išorinės reklamos priemonės ir reklamos jose).

14Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis skunde išdėstytais argumentais.

15Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, remdamasi atsiliepime išdėstytais argumentais.

16Skundas tenkintinas iš dalies.

17Ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Nutarimo Nr. ATK2-209/13, kuriuo pareiškėjai už AKĮ 29 str. 1 d. 9 ir 11 p. pažeidimus skirta 75 000 Lt bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.

18Byloje nustatyta, kad Departamentas, įvertinęs Bendrovės skleistą alaus „Tauras Tradicinis“ reklamą, t. y. reklaminius stendus, stovus ir reklaminius vaizdo klipus, skundžiamame Nutarime Nr. ATK2-209/13 konstatavo, kad minėtos reklamos frazėmis „Gerai, kai namie tavęs laukia“, „Pasiimk vieną namo“ ir vaizdo klipo teiginiais, kad „Tauro“ alus laukia kiekvieno vyro namuose, kad gerai, kai žmogaus namuose laukia alus, pažeidė AKĮ 29 str. 1 d. 9 ir 11 p. reikalavimus, todėl paskyrė Bendrovei 75 000 Lt baudą (t. I, b. l. 193–201).

19Visų pirma pareiškėja teigia, kad Departamentas praleido 1 mėnesio terminą baudai skirti. Pagal AKĮ 35 str. 2 d. (redakcija galiojusi nuo 2013 m. gegužės 7 d. iki 2014 m. liepos 1 d.) šio įstatymo 34 str. 1 d. nurodytos institucijos (šiuo atveju atsakovas) bylas nagrinėja ir baudas skiria ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo nustatymo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 3 metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam pažeidimui – per 3 metus nuo jo paaiškėjimo dienos. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ir atsakovas skirtingai traktuoja datą, nuo kurios skaičiuojamas minėtas 1 mėnesio terminas. Pareiškėjos teigimu, šis terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2013 m. lapkričio 26 d., o atsakovės nuomone, – nuo 2013 m. gruodžio 11 d.

20Teismas pažymi, kad AKĮ 35 str. 2 d. nustatyti dvejopo pobūdžio terminai. Pirmas iš nurodytų (vieno mėnesio) terminas yra procedūrinis terminas, kurio paskirtis – įpareigoti atitinkamas institucijas rūpestingai ir operatyviai atlikti joms įstatymo suteiktas kontrolės pareigas, t. y. šis terminas nustato privalomo elgesio laike modelį, tačiau savaime nepašalina galimybių taikyti atitinkamas ekonomines sankcijas pažeidėjams tais atvejais, kai, elgdamasi aktyviai ir šio termino ribose, institucija padarė klaidą, kuri vėliau buvo ištaisyta teismo. Antras iš nurodytų (trejų metų nuo pažeidimo padarymo dienos) terminas yra naikinamasis terminas, kurio praleidimas jau savaime panaikina galimybę taikyti pažeidimą padariusiam asmeniui atitinkamą ekonominę sankciją. Atkreiptinas dėmesys, jog administracinių teismų praktikoje tokio pobūdžio bylose visuotinai laikomasi taisyklės, kad AKĮ 35 str. 2 d. įtvirtinto vieno mėnesio termino pradžios skaičiavimo momentas (pažeidimo nustatymo diena) yra protokolo dėl padaryto pažeidimo surašymo diena (LVAT administracinės bylos Nr. A492-2209/2013, A525-1565/2013, A444-1727/2013).

21Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ATK 2-286 (t. I, b. l. 83–84) Bendrovei dėl padarytų pažeidimų atsakovas surašė 2013 m. gruodžio 11 d., o nutarimą dėl sankcijos taikymo priėmė 2013 m. gruodžio 30 d., t. y. nepraleidęs AKĮ 35 str. 2 d. nustatyto vieno mėnesio termino.

22Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog Bendrovės skleista informacija yra reklama AKĮ 2 str. 10 d. prasme, todėl toliau spręstina tik dėl ginčo reklamos atitikties AKĮ reikalavimams.

23Kaip minėta, Bendrovė nubausta už AKĮ 29 str. 1 d. 9 ir 11 p. pažeidimus. Pagal AKĮ 29 str. 1 d. 9 p. Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, palankiai vaizduojanti nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą ar neigiamai atsiliepianti apie abstinenciją ir saikingumą. AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. nustato alkoholio reklamos, pateikiančios neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus, draudimą.

24Atsakovo nuomone, alkoholio reklama, pateikiančia neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimas) pripažintina Bendrovės reklaminiuose stenduose pateikta alaus „Tauras Tradicinis“ reklama, kurioje stenduose patalpintuose reklaminiuose plakatuose pavaizduotas vyras su ūsais, tiesiantis ranką link alaus „Tauras Tradicinis“ stiklinio butelio. Apačioje, dešiniame kampe figūrinis ženklas „Tauras“. Plakato viršuje, iš dešinės pusės raudoname fone užrašas – „Gerai, kai namie tavęs laukia“ ir baltame fone įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai (t. I, b. l. 99).

25AKĮ 29 str. 1 d. 9 p., 11 p. pažeidimai nustatyti dėl reklaminiuose tripusiuose stovuose skleistos alaus „Tauras Tradicinis“ reklamos. Ant dviejų iš kiekvieno stovų pusių priklijuoti plakatai, kuriuose pavaizduotas vyras su ūsais, tiesiantis ranką link alaus „Tauras Tradicinis“ stiklinio butelio, apačioje, dešiniame kampe figūrinis ženklas „Tauras“. Plakato viršuje, raudoname fone užrašas – „Gerai, kai namie tavęs laukia“ ir baltame fone įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Ant kitų stovų pusių priklijuoti plakatai, kuriuose raudoname fone pavaizduotas stiklinis butelis alaus „Tauras Tradicinis“, virš jo užrašas – „Pasiimk vieną namo“ ir baltame fone įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Dešinėje plakato pusėje pavaizduota lenkta rodyklė, pirkinių vežimėlio piešinys, rodyklė, namo piešinys. Plakato apačioje, dešiniame kampe pateiktas figūrinis ženklas „Tauras“ (t. I, b. l. 100).

26Kaip AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimas pripažinti ir pareiškėjos 2013 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais Lietuvos Respublikos teritorijoje transliuojamuose televizijos kanaluose „LNK“, „TV3“, „TV1“, „TV6“, „Info TV“, „Liuks“, „LTV“, „Lietuvos Rytas“, „RTR“, „NTV Mir“, „Ren TV“, taip pat pareiškėjos internetinėje svetainėje www.tauroalus.lt bei socialiniame tinklalapyje www.facebook.com rodyto reklaminio vaizdo klipo teiginiai, kad alus laukia kiekvieno vyro namuose, kad gerai, kai žmogaus namuose laukia alus. Ginčo vaizdo klipe rodomi gatve einantys vyrai, prekiniame plane ūsuotas vyras tamsiai raudonu švarku sako: „Štai jie vyrai. Ir jie skuba namo“. Vyras kelia rodomąjį pirštą į viršų. Žmonės transporto priemonės salone. Centriniame plane jaunas vyras šviesiais marškiniais ir juoda liemene. Balsas už kadro sako: „Jis“. Vyras pailgais plaukais su portfeliu rankoje stabdo taksi. Balsas už kadro sako: „Ir jis“. Barzdotas vyras su megztiniu sėdi mašinoje už vairo. Balsas už kadro sako: „Ir jis taip pat norėtų skubėti“. Trys eismo juostos, mašinos kamštyje, viename iš kamštyje stovinčių automobilių barzdotas vyras su megztiniu iškiša galvą pro automobilio langą. Ūsuotas vyras su tamsiai raudonu švarku stovi prie namo durų. Į namus įeina vyras dryžuotais marškinėliais. Ūsuotas vyras, apsirengęs tamsiai raudonu švarku sako: „Jie skuba, nes namuose jų laukia...“. Vidutinio amžiaus vyras įeina į namus, jį pasitinka baltas šuo. Vyras glosto šunį. Balsas už kadro sako: „Laukia...“. Vyras juodu megztiniu įeina į kambarį, kuriame paserviruotas stalas, prie stalo stovi moteris. Vyras paliečia viena ranka moterį ir skuba toliau. Balsas už kadro sako: „Laukia...“. Praplikęs vyras atidaro šaldytuvo dureles. Balsas už kadro sako: „Laukia...“. Vyras nusišypso. Balsas už kadro sako: „Tauro alus“. Prekiniame plane stiklinis butelis alaus „Tauras Tradicinis“, tolimame plane stiklainis, vaisiai. Balsas už kadro sako: „Tauro alus“. Vyriška ranka pasiima butelį alaus „Tauras Tradicinis“ iš šaldytuvo. Ūsuotas vyras tamsiai raudonu švarku kairėje rankoje laiko stiklinį butelį alaus „Tauras Tradicinis“ ir sako: „Toks laukia kiekvieno vyro namuose“. Barzdotas vyras, apsirengęs megztiniu, atidaro šaldytuvo dureles ir neranda alaus, pasisuka ir paima butelį alaus „Tauras“ iš ūsuoto vyro rankos. Ūsuotas vyras sako: „Prašom“. Stiklinio butelio su etikete „Tradicinis“ kaklelis ir atidarytuvu atidaromas butelis. Pripildyta skysčio stiklinė su figūriniu ženklu „Tauras“, dešiniau užrašas – „Gerai, kai namie tavęs laukia“. Balsas už kadro sako: „Gerai, kai namie tavęs laukia“. Pripildyta skysčio stiklinė su figūriniu ženklu „Tauras“, dešiniau užrašas – „Gerai, kai namie tavęs laukia“, po užrašu atsiranda figūrinis ženklas „1860 Tauras“ (ženkle pavaizduotas skydas su raguočio galva, liūtai) (priedas su skaitmenine laikmena).

27Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, atsakovas pripažino, kad ginčo reklamos teiginiu „Pasiimk vieną namo“ palankiai vaizduojamas nesakingas alkoholio vartojimas bei pateikiama klaidinanti informacija. Teismas kritiškai vertina tokią Departamento poziciją. Iš alkoholio reklamos sąvokos matyti, jog alkoholio reklama yra skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus (AKĮ 2 str. 10 d.), taigi reklamos turinys visais atvejais vienu ar kitu būdu siekia paveikti vartotoją, jog jis įsigytų reklamuojamą alkoholinį gėrimą, tačiau toks skatinimas įsigyti ar vartoti alkoholį nėra pripažintinas pažeidimu visais atvejais. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal AKĮ nuostatas alkoholio reklama nėra apskritai draudžiama, tačiau jai yra keliami griežti reikalavimai, todėl neteisėta alkoholio reklama gali būti pripažinta tik tokia reklama, kuria nesilaikoma AKĮ 29 str. nustatytų ribojimų.

28Teismo vertinimu, reklama, kurioje yra frazė „Pasiimk vieną namo“, yra per daug abstrakti, kad būtų galima teigti, jog ja palankiai vaizduojamas nesakingas alkoholio vartojimas. Kaip matyti iš šios reklamos, pastarojoje nėra jokių žodžių ar vaizdinių, kurie galėtų būti vertinamai, kaip palankiai atsiliepiantys apie alkoholio vartojimą, o tai, kad reklama siūlomą įsigyti vieną butelį alaus negali būti traktuojama kaip skatinanti besaikį alkoholio vartojimą, nes, kaip minėta, reklamos tikslas ir yra skatinimas įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus. Be to, teismo nuomone, tai, kad reklamoje siūloma įsigyti alų namo taip pat negali būti pripažinta AKĮ 29 str. 1 d. 9 p. pažeidimu, kadangi, kaip teisingai pažymėjo ir pareiškėja, minėta įstatymo nuostata nedraudžia siūlyti vartoti tam tikroje vietoje.

29Taip pat pažymėtina, kad ginčo fraze „Pasiimk vieną namo“ nėra pateikiama jokia informacija, tai tik pasiūlymas vartotojui, todėl nėra pagrindo teigti, jog šia reklama pateikiama neteisinga ar klaidinanti informacija (AKĮ 29 str. 1 d. 11 p.). Vien ta aplinkybė, kad ginčo frazė pripažintina alkoholio reklama, savaime nereiškia, kad ji patenka į draudžiamos alkoholio reklamos apibūdinimą, pateiktą AKĮ 29 str. 1 d.

30Tuo tarpu dėl plakatų su užrašu „Gerai, kai namie tavęs laukia“ bei ginčo reklaminio vaizdo klipo teismas pritaria atsakovo pozicijai, jog ši reklama neatitinka AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. reikalavimo, draudžiančio skleisti alkoholio reklamą, kurioje pateikiama neteisinga ir (ar) klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus.

31Pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinanti reklama – reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Minėto įstatymo 5 str. 7 d. nustatyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, laikoma, kad vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos išsamumą ir reklamos pateikimo būdą ar formą ir priima tokius sprendimus, kurių galima tikėtis iš vidutinio vartotojo. Vidutinis vartotojas turi būti suvokiamas kaip vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius (Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 str. 13 d.). Tokia vidutinio vartotojo samprata formuojama ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje vidutinis vartotojas laikomas pakankamai informuotu, protingai atidžiu ir apdairiu asmeniu (žr., pvz., 1998 m. liepos 16 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimą Gut Springenheide (C-210/96, Rink., p. I-004657); 2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimą Procter & Gamble prieš VRDT (T-118/00, Rink., p. II-02731), taip pat ir LVAT praktikoje, pagal kurią protingai atidus ir apdairus vartotojas neturėtų būti tapatinamas su įtariu bei nepasitikinčiu reklamos davėjo skleidžiama informacija vartotoju (LVAT 2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-997/2008).

32Pažymėtina, kad reklaminiai plakatai, kuriuose yra užrašas „Gerai, kai namie tavęs laukia“, bei ginčo reklaminiu vaizdo klipu vartotojui iš esmės teigiama, kad yra gerai, kai žmogaus namuose laukia alus, o ne, pavyzdžiui, šeima, taigi gerai yra tada, kai žmonės namuose visada turi alaus.

33Atkreiptinas dėmesys, jog visuotinai žinoma, kad alkoholio vartojimas gali pakenkti žmonių sveikatai, alkoholis slopina visų audinių ir organų gyvybinius procesus, net mažos jo dozės mažina fizinį ir psichinį žmogaus pajėgumą. Be to, alkoholis yra viena iš medžiagų, sukeliančių priklausomybę. Pažymėtina, kad ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. sausio 26 d. nutarime yra pažymėjęs, kad alkoholio vartojimas gali turėti neigiamų padarinių fizinei, psichologinei ir socialinei asmenų, jų grupių ar net visuomenės būklei. Taigi darytina išvada, kad ginčo reklamos turinys, t. y. reklaminis plakatas „Gerai, kai namie tavęs laukia“, bei reklaminis vaizdo klipas, kuriame teigiama, kad yra gerai, kai žmogaus namuose laukia alus, o ne, pavyzdžiui, šeima, yra neadekvati alkoholinio gėrimo poveikiui žmogaus organizmui. Tokiu būdu vartotojui suteikiama klaidinga informacija, kad namuose visada gera turėti alaus, nors, kaip minėta, alkoholinių gėrimų vartojimas kenkia žmogaus sveikatai, todėl negali būti pripažįstamas kaip tam tikras gėris. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių minėta informacija yra neteisinga ir klaidinanti AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. prasme. Tokia informacija neatitinka teisingos reklamos reikalavimų. Tokia neteisinga ir (ar) klaidinanti informacija apie alkoholinius gėrimus vertintina kaip draudžiama alkoholio reklama, nes dezinformuoja potencialius vartotojus.

34Pareiškėjos argumentai, kad reklamos įtaką vartotojams paneigia atliktos apklausos, vertintini kritiškai, kadangi vertinant, ar reklamos pateikimas klaidina, ar ne, nebūtina įrodinėti, jog jis iš tiesų ką nors suklaidino. Pakanka įrodyti, kad reklama gali suklaidinti asmenis, kas ir buvo padaryta nagrinėjamu atveju.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad naikintina tik ta Nutarimo Nr. ATK2-209/13 dalis, kuria pareiškėja pripažinta pažeidusi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 9 p.

36Nors dalis skundžiamo nutarimo ir panaikinama, tačiau, teismo vertinimu, nėra pagrindo sumažinti pareiškėjai paskirtą baudą.

37Nagrinėjamu atveju pareiškėjai buvo paskirta 75 000 Lt bauda. Skirdamas baudą atsakovas atsižvelgė į tai, kad pareiškėja AKĮ 29 str. 1 d. pažeidimą padaro 2 kartą per dvejus metus, be to, kaip neigiamai Bendrovę charakterizuojantis požymis vertintina ta aplinkybė, kad Bendrovė net ir turėdama išankstinę Departamento nuomonę ir poziciją dėl aptariamos reklamos kaip galimai neatitinkančios AKĮ reikalavimų vis tiek plačiu mastu paskleidė ginčo reklamą visuomenės informavimo priemonėse, išorinės reklamos priemonėse ir kt.

38Pagal AKĮ 34 str. 6 d. už šio įstatymo 29 str. reikalavimų nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo dešimties tūkstančių litų iki penkiasdešimties tūkstančių litų bauda, už kiekvieną to paties reikalavimo pakartotinį pažeidimą, padarytą per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų bauda.

39Kadangi AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimą pareiškėja per dvejus metus padaro ne pirmą kartą, todėl atsakovas, nagrinėjamu atveju nenustatęs jokių sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių, skyrė pareiškėjai tokiu atveju taikytinos baudos vidurkį.

40Pagal AKĮ 34 str. 7 d. konkretus skiriamos baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir šio straipsnio 8 ir 9 d. nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų skaičių ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas institucijos, skiriančios baudą už šiame įstatyme nustatytų reikalavimų nesilaikymą, nutarime.

41Kaip minėta jokių atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo baudos vidurkio ir skirti pareiškėjai mažesnę baudą nei paskirtoji, tuo labiau, kad kaip nurodė Departamentas, Bendrovė dar 2013 m. spalio 29 d. buvo informuota (t. I, b. l. 88), jog ginčo reklama neatitinka AKĮ reikalavimų, tačiau ją vis tiek skleidė.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas tenkinamas iš dalies.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

44Tenkinti pareiškėjos UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ skundą iš dalies.

45Panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. ATK2-209/13 dalį, kuria pareiškėja pripažinta pažeidusi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 9 p.

46Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

47Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, dalyvaujant... 2. UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė)... 3. Pareiškėjos nuomone, pažeidimo nustatymo diena laikytina 2013 m. lapkričio... 4. Be to, pareiškėjos įsitikinimu, reklamos šūkiu „Pasiimk vieną namo“... 5. Bendrovės manymu, reklamos šūkiu „Gerai, kai namie Tavęs laukia“ nėra... 6. Pasak pareiškėjos, apskritai alkoholio reklama nėra draudžiama, o iš... 7. Be to, pareiškėjos įsitikinimu, reklama negali būti pripažįstama... 8. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. I, b. l.... 9. Departamento teigimu, argumentai dėl praleisto termino atmestini kaip... 10. Pasak atsakovo, kritiškai vertintini pareiškėjos pateikti argumentai dėl... 11. Atsakovo nuomone, reklamoje „Pasiimk vieną namo“ palankiai vaizduojamas... 12. Atkreipė dėmesį, jog vertinant, ar reklama pažeidžia tam tikrus AKĮ 29... 13. Be to, atsakovo manymu, pareiškėjos prašymas sumažinti paskirtą baudą yra... 14. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis... 15. Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą,... 16. Skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento... 18. Byloje nustatyta, kad Departamentas, įvertinęs Bendrovės skleistą alaus... 19. Visų pirma pareiškėja teigia, kad Departamentas praleido 1 mėnesio terminą... 20. Teismas pažymi, kad AKĮ 35 str. 2 d. nustatyti dvejopo pobūdžio terminai.... 21. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo... 22. Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog Bendrovės skleista... 23. Kaip minėta, Bendrovė nubausta už AKĮ 29 str. 1 d. 9 ir 11 p. pažeidimus.... 24. Atsakovo nuomone, alkoholio reklama, pateikiančia neteisingą ir (ar)... 25. AKĮ 29 str. 1 d. 9 p., 11 p. pažeidimai nustatyti dėl reklaminiuose... 26. Kaip AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimas pripažinti ir pareiškėjos 2013 m.... 27. Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, atsakovas pripažino, kad ginčo reklamos... 28. Teismo vertinimu, reklama, kurioje yra frazė „Pasiimk vieną namo“, yra... 29. Taip pat pažymėtina, kad ginčo fraze „Pasiimk vieną namo“ nėra... 30. Tuo tarpu dėl plakatų su užrašu „Gerai, kai namie tavęs laukia“ bei... 31. Pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinanti reklama... 32. Pažymėtina, kad reklaminiai plakatai, kuriuose yra užrašas „Gerai, kai... 33. Atkreiptinas dėmesys, jog visuotinai žinoma, kad alkoholio vartojimas gali... 34. Pareiškėjos argumentai, kad reklamos įtaką vartotojams paneigia atliktos... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad naikintina tik ta... 36. Nors dalis skundžiamo nutarimo ir panaikinama, tačiau, teismo vertinimu,... 37. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai buvo paskirta 75 000 Lt bauda. Skirdamas... 38. Pagal AKĮ 34 str. 6 d. už šio įstatymo 29 str. reikalavimų nesilaikymą... 39. Kadangi AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. pažeidimą pareiškėja per dvejus metus... 40. Pagal AKĮ 34 str. 7 d. konkretus skiriamos baudos dydis nustatomas... 41. Kaip minėta jokių atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas tenkinamas iš... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 44. Tenkinti pareiškėjos UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“ skundą iš... 45. Panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m.... 46. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...