Byla Ik-1555-244/2011
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Irenos Paulauskienės ir Gintaro Dzedulionio, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant atsakovės atstovams Giedriui Baliūnui ir Živilei Skeivienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „IT PLIUS LT“ skundą atsakovei Lietuvos darbo biržai prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Darbo birža) direktorius 2010-10-29 įsakymo Nr. V-584 „Dėl socialinės įmonės statuso“ 2 punktu UAB „IT PLIUS LT“ nesuteikė socialinės įmonės statuso (b. l. 66).

3Pareiškėja patikslintame skunde (b. l. 1–3) prašo panaikinti Darbo biržos direktoriaus 2010-10-29 įsakymo Nr. V-584 2 punktą ir įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti UAB „IT PLIUS LT“ prašymą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo. Paaiškino, kad pareiškėja 2010-10-07 kreipėsi į Klaipėdos teritorinę darbo biržą su prašymu dėl socialinės įmonės statuso suteikimo UAB „IT PLIUS LT“. Tačiau, vadovaudamasi LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 2 d. 9 p., kuris nurodo, kad juridiniai asmenys, siekiantys socialinės įmonės statuso, turi pateikti turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų, susijusių su darbo vietų steigimu ar pritaikymu, kopijas, atsakovė atsisakė suteikti pareiškėjai socialinės įmonės statusą. Bendrovės veiklos tikslas – kurti naujas darbo vietas, siekiant jose įdarbinti tikslinėms grupėms priklausančius asmenis. Šiuo metu įmonėje pagal neterminuotas darbo sutartis jau dirba 4 darbuotojai. Įmonės veiklos kryptys – telekomunikaciniai sprendimai ir Web dizainas bei paslaugos, susijusios su kompiuterių programavimo, konsultacine, įrangos tvarkybos veikla, kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla. Todėl visiškai akivaizdu, kad pareiškėjos turimas turtas būtent pritaikytas veiklos tikslams siekti. Įmonėje dirbantys tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai naudojasi įmonės turimu turtu, t. y. kompiuteriais ir fotoaparatu. O įmonei nuosavybės teise priklausančiu automobiliu darbuotojai yra atvežami į darbą bei parvežami iš darbo namo. Pareiškėja atitinka visas socialinės įmonės sąlygas: joje dirba keturi tikslinėms grupėms priklausantys darbuotojai, įstatuose yra nurodyti šio juridinio asmens veiklos tikslai, susiję su tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą. Atsakovė atsisakė suteikti socialinės įmonės statusą pareiškėjai, nesant nei vienos iš LR socialinių įmonių įstatyme nurodytų priežasčių, dėl kurių socialinės įmonės statusas gali būti nesuteikiamas (8 str. 6 d.).

4Atsakovė Darbo birža atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 72–74) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pagal LR socialinių įmonių įstatymo 2 str. socialinės įmonės tikslas – įdarbinant šiame įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, t. y. siekiama sukurti darbo vietas ir į jas įdarbinti atitinkamus darbuotojus. To paties įstatymo 8 str. 2 d. 9 p. reikalaujama, kad, prašant suteikti socialinės įmonės statusą, privaloma pateikti turto (pastato, žemės) nuosavybę patvirtinančių dokumentų, susijusių su darbo vietų steigimu ar pritaikymu, kopijas. Pareiškėja tokių dokumentų kopijų nepateikė. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 d. 3 p. apibrėžta, kad darbo vietos įsteigimas – materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymas ir teritorinėje darbo biržoje įregistruoto asmens įdarbinimas įsteigtoje darbo vietoje. Jei toje pačioje darbo vietoje dirba keli darbuotojai skirtingu darbo laiku, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms. Darbo vieta laikoma įsteigta nuo darbo vietos steigimo akto pasirašymo dienos. Todėl, įsteigiant naują darbo vietą, reikalinga sukurti jai ne tik teisines, bet ir materialines sąlygas, o pateikiant prašymą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo, reikalinga pateikti ir šių sąlygų sudarymą pagrindžiančių dokumentų kopijas. Pareiškėjos pateiktas darbo priemonių sąrašas nepakankamas darbo vietos įsteigimui, kadangi darbo vieta turi būti įsteigta konkrečioje vietoje, t. y. patalpoje ar kitoje vietoje, turinčioje savo identifikavimo duomenis. Pareiškėja tokių dokumentų kopijų nepateikė. UAB „IT PLIUS LT“ nuosavybės teise disponuoja turtu, kurį sudaro tik transporto priemonė, fotoaparatas ir trys kompiuteriai. Šiuo metu minėtu turtu naudojasi darbuotojai, todėl turimas turtas yra nepakankamas, kadangi nesusietas su naujų darbo vietų steigimu ar pritaikymu. O pareiškėja nepateikė dokumentų kopijų, įrodančių, kad minėto turto pakaks naujai įsteigtoms darbo vietoms, kuriose būtų įdarbinti socialiai pažeidžiami asmenys, aprūpinti. Šios nurodytos aplinkybės atitinka LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 6 d. 1 p. nuostatas.

5Skundas atmestinas.

6Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja UAB „IT PLIUS LT“ 2010-10-07 pateikė prašymą Klaipėdos teritorinei darbo biržai suteikti neįgaliųjų socialinės įmonės statusą neterminuotam laikui (b. l. 4–5). Socialinių įmonių reikalų komisijos 2010-10-27 posėdyje buvo nutarta rekomenduoti Lietuvos darbo biržos direktoriui nesuteikti UAB „IT PLIUS LT“ socialinės įmonės statuso, nes įmonės turtas yra nepakankamas ir nesusietas su naujų darbo vietų steigimu ar pritaikymu (b. l. 77).

7Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2010-10-29 įsakymu Nr. V-584 „Dėl socialinės įmonės statuso“ nusprendė nesuteikti socialinės įmonės statuso pareiškėjai (b. l. 66).

8Atsakovė 2010-11-03 raštu Nr. Sd-4311 ir pakartotinai 2010-12-15 raštu Nr. Sd-4907 informavo pareiškėją dėl UAB „IT PLIUS LT“ socialinio įmonės statuso nesuteikimo ir nurodė, kad pareiškėja nepateikė turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų, susijusių su darbo vietų steigimų ar pritaikymų, kopijas (b. l. 6, 7).

9Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Darbo biržos direktoriaus 2010-10-29 įsakymo Nr. V-584 „Dėl socialinės įmonės statuso“ 2 p. teisėtumo ir pagrįstumo, t. y. ar teisėtai ir pagrįstai pareiškėjai buvo nesuteiktas socialinės įmonės statusas. Pareiškėja nesutinka su minėtu įsakymu ir siekia, kad UAB „IT PLIUS LT“ būtų suteiktas socialinės įmonės statutas. Ji teigia, kad atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė suteikti socialinės įmonės statusą, nes nėra nei vienos iš LR socialinių įmonių įstatyme nurodytų priežasčių, dėl kurių socialinės įmonės statusas gali būti nesuteikiamas.

10Atsakovė teigia, kad pareiškėja nepateikė visų reikalingų dokumentų tam, kad įmonei būtų suteiktas socialinės įmonės statusas, t. y. nepateikė turto (pastato, žemės ir kt.) nuosavybę patvirtinančių dokumentų, susijusių su darbo vietų steigimu ar pritaikymu, kopijų.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja UAB „IT PLIUS LT“ yra juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – įdarbinti tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, tame tarpe ir neįgaliuosius, kuriems nustatytas iki 55 procentų darbingumas arba turinčius I, II, III invalidumo grupę, kurie negali lygiomis sąlygomis su kitais konkuruoti darbo rinkoje arba ekonomiškai neaktyvūs ir praradę profesinį darbingumą, ir vykdyti jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimą bei socialinę integraciją (b. l. 10–11). Pareiškėja pagal darbo sutartis yra įdarbinusi 4 darbuotojus (b. l. 16–17, 18–19, 20–21, 22–23), iš kurių 3 darbuotojai, turintys 30–40 proc. darbingumo lygį, ir 1 darbuotojas, turintis 45–55 proc. darbingumo lygį (b. l. 24).

12Šiuo atveju ginčo teisiniams santykiams taikytini LR socialinių įmonių įstatymas ir Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-09-29 įsakymu Nr. A1-225 (toliau – Aprašas).

13Pagal LR socialinių įmonių įstatymo 2 str. socialinės įmonės tikslas – įdarbinant šiame įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, t. y. siekiama sukurti darbo vietas ir į jas įdarbinti atitinkamus darbuotojus.

14LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 2 d. numato, kad prie prašymo suteikti socialinės įmonės statusą pridedami šie dokumentai: 1) juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija; 2) juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos; 3) veiklos (verslo) planas; 4) tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planas; 5) praėjusių dvejų metų finansinės atskaitomybės dokumentai; 6) paskutinio ketvirčio Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinės ataskaitos kopija; 7) Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie atsiskaitymus su valstybės ir savivaldybių biudžetais; 8) jeigu buvo atliktas paskutinių finansinių metų auditas, jo ataskaitų ir išvadų dėl įmonės veiklos tęstinumo kopijos; 9) turto (pastato, žemės ir kt.) nuosavybę patvirtinančių dokumentų, susijusių su darbo vietų steigimu ar pritaikymu, kopijos.

15LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 4 d. numato, kad šio straipsnio 2 dalies 5–8 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami tik tuo atveju, jeigu iki kreipimosi suteikti socialinės įmonės statusą juridinis asmuo jau vykdė ūkinę veiklą.

16LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 6 d. numato, kad socialinės įmonės statusas nesuteikiamas, jeigu: 1) pateikti ne visi reikalingi dokumentai; 2) juridinis asmuo neatitinka šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytų sąlygų; 3) nustatoma, kad juridinis asmuo pateikė apie save neišsamią arba klaidingą informaciją; 4) pateiktas veiklos (verslo) planas neatitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų kriterijų; 5) tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planas neatitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų kriterijų; 6) juridinis asmuo yra įsiskolinęs savo darbuotojams, turi neatidėtų įsiskolinimų valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 7) su prašymu suteikti socialinės įmonės statusą kreipiasi juridinis asmuo, kuriam anksčiau šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais panaikintas socialinės įmonės statusas, jei nuo sprendimo panaikinti socialinės įmonės statusą priėmimo dienos praėjo mažiau nei vieni metai.

17LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 7 d. numato, kad, atsisakius suteikti socialinės įmonės statusą, tas pats juridinis asmuo gali iš naujo kreiptis dėl jo suteikimo ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo dienos, kurią buvo priimtas sprendimas nesuteikti socialinės įmonės statuso, išskyrus šio straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodytą atvejį.

18Aprašo 13.1 punktas numato, kad laikoma, jog pareiškėjas neatitinka socialinėms įmonėms nustatytų sąlygų ir jam socialinės įmonės statusas nesuteikiamas, jeigu pateikti ne visi šio tvarkos aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai. Pagal Aprašo 4 punktą juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, prašymai priimami teritorinėse darbo biržose, kurių teritorijoje socialinės įmonės vykdo veiklą per kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąsias penkias darbo dienas. Pareiškėjai teritorinėms darbo biržoms teikia tiesiogiai arba registruotu paštu užpildytą nustatytos formos prašymą suteikti socialinės įmonės statusą bei šiuos dokumentus: 4.1. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją; 4.2. juridinio asmens steigimo dokumentų kopijas; 4.3. veiklos (verslo) planą; 4.4. tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planą; 4.5. praėjusių dvejų metų finansinės atskaitomybės dokumentus; 4.6. paskutinio ketvirčio Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinės ataskaitos kopiją; 4.7. pažymą iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, kad socialinė įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas); 4.8. jeigu buvo atliktas paskutinių finansinių metų auditas, jo ataskaitų ir išvadų dėl įmonės veiklos tęstinumo kopijas; 4.9. turto (pastato, žemės ir kt.) nuosavybę patvirtinančių dokumentų, susijusių su darbo vietų steigimu ar pritaikymu, kopijas.

19Sistemiškai išanalizavęs anksčiau paminėtas teisės aktų nuostatas, teismas daro išvadą, kad socialinės įmonės statusas nesuteikiamas tada, kai siekiantis socialinio įmonės statuso juridinis asmuo netenkina vienos iš LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 6 d. numatytos sąlygos. LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 2 d. nurodytas baigtinis sąrašas dokumentų, kurie turi būti pridedami prie prašymo suteikti socialinės įmonės statusą. Tas pats dokumentų sąrašas įvardintas ir Aprašo 4 punkte.

20Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad pareiškėja 2010-10-07 Klaipėdos teritorinei darbo biržai pateikė prašymą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo (b. l. 4–5). Kartu su prašymu buvo pateikti ir šie dokumentai: Juridinio asmens steigimo akto kopija 2009 m. kovo 2 d., UAB „IT PLIUS LT“ registravimo pažymėjimo kopija, UAB „IT PLIUS LT“ įstatų kopija, UAB „IT PLIUS LT“ veiklos (verslo) planas, tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planas, įmonės finansinės atskaitomybės už 2009 ir 2010 metus dokumentų kopijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos kopija, Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymos kopija, turto, susijusio su darbo vietų steigimu, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patalpų subnuomos sutarties kopija, pažyma apie darbuotojų skaičių 2010 m. spalio mėn., neįgaliųjų darbuotojų darbo sutarčių ir darbingumo lygio pažymėjimų kopijos, pažyma apie gaunamas pajamas 2010 m., bendradarbiavimo ir rangos sutarčių kopijos.

21Teismas pažymi, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėja nuosavybės teise disponuoja turtu, kurį sudaro tik transporto priemonė, fotoaparatas ir trys kompiuteriai, kurių vertė 14 000,00 Lt, ir šiuo metu minėtu turtu jau naudojasi įmonės darbuotojai (b. l. 27). Tai patvirtina ir pati pareiškėja savo skunde (b. l. 2). Kitų dokumentų, kurie patvirtintų, jog ateityje bus steigiamos ir pritaikomos naujos darbo vietos, kaip to reikalauja LR socialinių įmonių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 9 punktas, pareiškėja nepateikė. Dėl to iš atsakovei pateiktų dokumentų sąrašo galima spręsti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kurį pareiškėja nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja, yra nepakankamas, kad UAB „IT PLIUS LT“ būtų galima suteikti socialinės įmonės statusą, nes jis nesusietas su naujų darbo vietų steigimu ar pritaikymu. Iš pateiktų dokumentų negalima daryti išvados, jog anksčiau minėto turto pakaks naujai įsteigtoms darbo vietoms, kuriose būtų įdarbinti socialiai pažeidžiami asmenys, aprūpinti. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 dalies 3 punkte apibrėžta, kad darbo vietos įsteigimas – materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymas ir teritorinėje darbo biržoje įregistruoto asmens įdarbinimas į įsteigtą darbo vietą. Darbo vieta laikoma įsteigta nuo darbo vietos steigimo akto pasirašymo dienos. Nagrinėjamuoju atveju pareiškėjos pateiktas darbo priemonių sąrašas nepakankamas laikyti, kad sudarytos sąlygos darbo vietai įsteigti, kadangi, įsteigiant naują darbo vietą, reikalinga sukurti jai ne tik teisines, bet ir materialines sąlygas, t. y. įranga, daiktai, kitas turtas, kuris reikalingas naujai darbo vietai įrengti ir kuriuo gali naudotis į naują darbo vietą priimtas darbuotojas.

22Pareiškėjos argumentas, jog jos turimas turtas yra pakankamas ir pritaikytas veiklos tikslams siekti, atmestinas kaip nepagrįstas. Pabrėžtina tai, kad pareiškėja neteisingai traktuoja LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 2 d. 9 p. Ši įstatymo norma reikalauja, kad įmonė, kuri siekia, kad jai būtų suteiktas socialinės įmonės statutas, privalo įrodyti, jog ateityje siekia plėstis, planuoja kurti naujas darbo vietas, įdarbinti naujus darbuotojus, įsigyti turto, kuris būtinas naujoms darbo vietoms, ar imtis kitokių veiksmų, kurie susiję su įmonės plėtra. Tai, kad esami įmonės darbuotojai naudojasi turimu turtu, tik patvirtina, kad turimo turto pakanka šiuo metu dirbantiems darbuotojams, tačiau neįrodo, kad ateityje bus sudarytos sąlygos įdarbinti naujus darbuotojus.

23Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad pareiškėja neatitinka Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 9 punkte numatytų reikalavimų, nes pareiškėja nepateikė turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų, susijusių su darbo vietų steigimų ar pritaikymų, kopijas. Įvertinant tai, atsakovė teisėtai ir pagrįstai pareiškėjos pateikto prašymo suteikti socialinės įmonės statusą nepatenkino.

24Teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad pagal Aprašo 17 punktą, atsisakius suteikti socialinės įmonės statusą, tas pats pareiškėjas gali iš naujo kreiptis tvarkos aprašo 13.1 punkte nurodytu atveju su prašymu suteikti socialinės įmonės statusą, pateikdamas visus reikalingus dokumentus.

25Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamos bylos aplinkybių visumą, konstatuoja, kad atsakovė tinkamai įvertino ir taikė norminius teisės aktus, todėl Darbo biržos direktoriaus 2010-10-29 įsakymo Nr. V-584 „Dėl socialinės įmonės statuso“ 2 punktas, kuriuo UAB „IT PLIUS LT“ nesuteiktas socialinės įmonės statusas, yra teisėtas bei pagrįstas, todėl, remiantis pareiškėjos nurodytais argumentais, skundo tenkinti nėra teisinio pagrindo ir skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

27Pareiškėjos UAB „IT PLIUS LT“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Lietuvos darbo biržos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 3. Pareiškėja patikslintame skunde (b. l. 1–3) prašo panaikinti Darbo biržos... 4. Atsakovė Darbo birža atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 72–74) su... 5. Skundas atmestinas.... 6. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja... 7. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 8. Atsakovė 2010-11-03 raštu Nr. Sd-4311 ir pakartotinai 2010-12-15 raštu Nr.... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Darbo biržos direktoriaus... 10. Atsakovė teigia, kad pareiškėja nepateikė visų reikalingų dokumentų tam,... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja UAB „IT PLIUS LT“ yra... 12. Šiuo atveju ginčo teisiniams santykiams taikytini LR socialinių įmonių... 13. Pagal LR socialinių įmonių įstatymo 2 str. socialinės įmonės tikslas –... 14. LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 2 d. numato, kad prie prašymo... 15. LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 4 d. numato, kad šio straipsnio 2... 16. LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 6 d. numato, kad socialinės įmonės... 17. LR socialinių įmonių įstatymo 8 str. 7 d. numato, kad, atsisakius suteikti... 18. Aprašo 13.1 punktas numato, kad laikoma, jog pareiškėjas neatitinka... 19. Sistemiškai išanalizavęs anksčiau paminėtas teisės aktų nuostatas,... 20. Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad pareiškėja 2010-10-07... 21. Teismas pažymi, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog... 22. Pareiškėjos argumentas, jog jos turimas turtas yra pakankamas ir pritaikytas... 23. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad pareiškėja neatitinka... 24. Teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad pagal Aprašo 17 punktą,... 25. Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamos bylos aplinkybių visumą,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 27. Pareiškėjos UAB „IT PLIUS LT“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...