Byla I-65-815/2009
Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas) ir Ernesto Spruogio (pranešėjas), sekretoriaujant Jurgitai Mazurkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos atstovui – advokatui Viačeslavui Blaščiukui (Viačeslav Blaščiuk), atsakovės – Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovui – Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjui – Robertui Kvietkovskiui, trečiojo suinteresuoto asmens – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atstovei – advokatei Rūtai Pumputienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos skundą atsakovei – Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga (toliau – ir pareiškėja, LKL) su skundu (b. l. 3-6) (teisme gautas 2008 m. rugsėjo 22 d.) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ (toliau – ir nutarimas Nr. N-217), (b. l. 8-9, 49-50), kadangi minėtas nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, pateikia tokius argumentus.

51.1. Dėl faktinių aplinkybių

6Pareiškėja nurodo, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau – ir Komisija) nutarimu Nr. N-217 konstatavo, jog Lietuvos krepšinio lyga pažeidė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 10 straipsnio 9 dalies reikalavimus, kadangi 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje vykusių LKL rungtynių metu ant krepšinio aikštelės kraštuose besisukančių stendų buvo eksponuojamas užrašas „CASINO OLYMPIC“, panašus į UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – ir bendrovė) užregistruotą prekės ženklą.

7Pareiškėja paaiškina, kad užrašas „CASINO OLYMPIC“ 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje vykusių LKL rungtynių metu buvo eksponuojamas vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 3 d. sutartimi Nr. 238 tarp LKL ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – ir sutartis Nr. 238) (b. l. 63-65, 70-72), pagal kurią bendrovė suteikė LKL paramą, o LKL įsipareigojo informuoti apie bendrovę kaip apie LKL rėmėją. Užrašas „CASINO OLYMPIC“ yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimas, eksponuotas grafinis užrašas „CASINO OLYMPIC“ nėra bendrovės registruotas prekių ženklas. Minėto užrašo maketą, remiantis sutarties Nr. 238 3.1.1 punktu, pareiškėjai pateikė bendrovė, o pareiškėja patalpino jį 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje vykusių LKL rungtynių metu ant krepšinio aikštelės kraštuose besisukančių stendų, nurodydama jį kaip LKL rėmėją. Taigi, LKL nei savo iniciatyva, nei savo interesais užrašo maketo neužsakė, nepagamino ar kitaip neįtakojo užrašo formos ir (ar) turinio, taip pat neturėjo tikslo reklamuoti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ ir (ar) jos lošimo namų.

81.2. Dėl Lietuvos krepšinio lygos atsakomybės

91.2.1. Bendruosius reklaminės veiklos subjektų atsakomybės teisinius pagrindus nustato Reklamos įstatymas, atribojantis reklaminės veiklos subjektus – reklamos davėją, gamintoją, tarpininką ar skleidėją; sprendžiant atsakomybės klausimą, svarbiausias yra reklamos davėjas (asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalis)), kurio atsakomybė yra preziumuojama, o reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas atsako tik tuo atveju, jei jis žinojo ar turėjo žinoti apie naudojamos reklamos neatitikimą įstatymų reikalavimams arba neteisėtumas įvyko gaminant/skleidžiant reklamą, arba negali pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti reklamos davėją (gamintoją) (Reklamos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis).

101.2.2. Pareiškėja neužsiima azartinių lošimų organizavimu, tiesiogiai ar netiesiogiai nėra susijusi su bendrove, taip pat nėra azartinių lošimų organizavimo licencijos turėtoja, todėl neprivalo vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais išimtinai azartinių lošimų organizavimą. UAB „Olympic Casino Group Baltija“ veikla susijusi su azartiniais lošimais, todėl jos, kaip šių teisinių santykių subjekto, atžvilgiu, turi būti taikomos įstatymo nuostatos, be kita ko, reguliuojančios azartinių lošimų reklamą. Taigi, nepriklausomai nuo to, kas publikavo informaciją, pagal įstatymą už šios informacijos turinį turi atsakyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“. Pareiškėja neturėjo jokio pagrindo tikrinti jai perduoto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimo apipavidalinimo ar apskritai tokio užrašo atitikimo įstatymų reikalavimams, todėl to, kad galimai pažeidžia Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį, pareiškėja nežinojo ir neprivalėjo žinoti. Be to, remiantis Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimu, esminis reklamos požymis – siekis daryti kitiems asmenims poveikį jiems renkantis ar įsigyjant tam tikrus produktus, skatinti juos elgtis tam tikru būdu, tačiau pareiškėja, pateikdama informaciją apie savo rėmėją, neturėjo tikslo skatinti asmenis pasinaudoti bendrovės teikiamomis paslaugomis, kadangi, kaip minėta, neužsiima azartinių lošimų organizavimu, tiesiogiai ar netiesiogiai nėra susijusi su bendrove.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į faktą, kad nutarimu Nr. N-217 pažeidimo padarymu kaltinama ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“, akivaizdu, kad LKL nėra atsakinga už publikuotos informacijos atitikimą Įstatymo 10 straipsnio 9 dalies reikalavimams.

121.3. Dėl reklamos teisėtumo

131.3.1. Komisija, nutarimu Nr. N-217 pripažindama UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimo ,,CASINO OLYMPIC“ eksponavimą draudžiama reklama, neteisėtai ir nepagrįstai plečiamai išaiškino Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje nustatytą reklamos draudimą, ignoruodama toje pačioje normoje nurodytą tokio draudimo išimtį, leidžiančią reklamuoti lošimus organizuojančių bendrovių lošimo namų pavadinimą.

14Remiantis Įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi, draudimo reklamuoti azartinius lošimus išimtys yra aiškiai ir suprantamai nurodytos, t. y. reklamuoti azartinius lošimus organizuojančių bendrovių lošimo namų (kazino) pavadinimus yra leidžiama; nepriklausomai nuo to, ar šis pavadinimas pateikiamas grafiškai pavaizduotas, ar panašus į užregistruotą lošimus organizuojančios bendrovės prekės ženklą, įstatymas reklamuoti lošimo namų pavadinimo ir (ar) lošimus organizuojančios bendrovės pavadinimo nedraudžia.

15Taigi, 2008 m. gegužės 5 d. LKL rungtynių metu Siemens arenoje UAB „Olympic Casino Group Baltija“ priklausančių lošimo namų (kazino) pavadinimo „CASINO OLYMPIC“ eksponavimas nelaikytinas draudžiama azartinių lošimų reklama.

161.3.2. Pareiškėja nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. N3-1950-07 patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo lošimų organizatoriaus prekių ženklo eksponavimas nepripažintas draudžiama azartinių lošimų reklama, kadangi Azartinių lošimų įstatymas leidžia skleisti informaciją (reklamuoti) apie lošimo namų pavadinimus, be to, pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad bendrovės prekinio ženklo, kuris yra kartu ir lošimo namų pavadinimas, nurodymas išorinėje reklamoje negali būti vertinamas kaip draudžiama azartinius lošimus skatinanti reklama. Pareiškėja taip pat remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. N3-1065-07, kuria patvirtintas pirmosios instancijos teismo sprendimas, jog lošimų organizatoriaus prekių ženklo eksponavimas nepripažintinas draudžiama azartinių lošimų reklama, kadangi Įstatymas leidžia skleisti informaciją (reklamuoti) apie lošimo namų pavadinimus.

17Pareiškėjos nuomone, faktas, kad lošimo organizatoriai savo bendrovių ar savo lošimo vietų pavadinimus apsaugo Prekių ženklų įstatymo suteikiamomis galimybėmis (registruodami juos kaip prekių ženklus), negali būti laikomas aplinkybe, panaikinančia Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje numatytas išimtis.

181.4. Dėl teisės skųsti Komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. N-217

191.4.1. Nutarimu Nr. N-217 pareiškėjai nepaskirtos konkrečios poveikio priemonės, tačiau konstatuotas pareiškėjos padarytas Įstatymo 10 straipsnio 9 dalies pažeidimas. Su konstatuotu pažeidimu pareiškėja nesutinka, kadangi tokiu būdu pažeidžiami teisinio apibrėžtumo, teisės aiškinimo ir taikymo principai, dėl kurių gynybos pareiškėja turi teisę kreiptis į teismą, be to, nutarimas Nr. N-217 daro įtaką pareiškėjos dalykinei reputacijai.

201.4.2. Nutarimo Nr. N-217 pagrindu surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pareiškėjos darbuotojui, todėl minėto nutarimo neapskundus, pareiškėja sutiktų su pažeidimu, o Komisija administracinio teisės pažeidimo byloje turėtų pagrindą teigti, jog pažeidimo aplinkybės nustatytos, konstatuotos ir nenuginčytos, todėl pagrįstos ir teisėtos.

211.4.3. Remiantis Konstitucijos 30 straipsniu ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienam subjektui turi būti užtikrinta jo pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo galimybė. Akivaizdu, jog nutarimu Nr. N-217 pareiškėjos subjektinės teisės ir saugomi interesai yra pažeisti, todėl pareiškėja turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jos subjektinės teisės bei Konstitucijos saugomi interesai. Be to, pačiame nutarime Nr. N-217 nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

222. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2008 m. gruodžio 16 d. gautas pareiškėjos prašymas (b. l. 148), kuriame nurodyta, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-4370-561/2008 pagal pareiškėjos – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ skundą atsakovei – Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimo panaikinimo konstatavo, jog Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ yra nepagrįstas ir neteisėtas, ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“ skundą patenkino, o nutarimą Nr. N-217 panaikino (2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4370-561/2008 (b. l. 149-153)).

23II

24Atsakovė – Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 38-47) nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ yra teisėtas ir pagrįstas, kad su pareiškėjos skunde nurodytais teiginiais ir reikalavimais nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia tokiais argumentais.

251. Dėl faktinių aplinkybių

26Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos Kontrolės skyrius, atlikęs tyrimą dėl 2008 m. gegužės 5 d. 18 val. 45 min. per Lietuvos televiziją transliuotų krepšinio rungtynių tarp „Lietuvos ryto“ ir Kauno ,,Žalgirio“ komandų metu skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose transliuotos informacijos, t. y. dėl to, kad skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose periodiškai pasirodydavo informacija su užrašu „CASINO OLYMPIC“, kuri pažeidžia Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies reikalavimus, surašė 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadą Nr. IVL-461 (b. l. 127-130). Komisija 2008 m. rugpjūčio 22 d. priėmė nutarimą Nr. N-217, posėdžio metu pavedė Komisijos administracijai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus atsakingiems asmenims – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ vadovui S. P. ir LKL direktoriui L. G. už patalpintą azartinių lošimų reklamą.

272. Dėl pažeidimo subjekto ir kaltės

282.1. Pareiškėjai surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad ji išplatino reklaminį pranešimą su į UAB „Olympic Casino Group Baltija“ prekės ženklą panašiu užrašu, šiuo pranešimu siekė atkreipti sporto varžybų ir televizijos žiūrovų dėmesį į azartinių lošimų paslaugas teikiančią bendrovę, netiesiogiai skatino reklamos gavėjus apsilankyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namuose ir pasinaudoti azartinių lošimų paslaugomis ir taip pažeidė Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį.

292.2. Reklaminio skelbimo platinimą užsakė UAB „Olympic Casino Group Baltija“ pagal su LKL pasirašytą paramos sutartį. Sutarčių sudarymą reguliuoja civilinė teisė, kurioje taikomas sutarčių laisvės principas, taigi, pareiškėja turėjo teisę atsisakyti sudaryti sutartį dėl paramos, tačiau ją sudarė ir vykdydama sutartinį įsipareigojimą išplatino reklaminį pranešimą, skatinantį reklamos gavėjus apsilankyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namuose (kazino). Be to, tarp juridinių asmenų sudarytos sutartys negali pakeisti visuotinai privalomų imperatyvių viešosios teisės normų, tame tarpe ir Azartinių lošimų įstatymo.

302.3. Atsakovė pažymi, kad tarp veikos (pareiškėjos veiksmų derinant reklamos paskelbimą ir reklaminio pranešimo paskelbimą) ir pasekmių (azartinių lošimų organizavimo tvarkos ir lošimo reglamento pažeidimo) yra tiesioginis priežastinis ryšys, kad pareiškėjos valia ir veiksmai lėmė reklaminio pranešimo, skatinančio reklamos gavėjus (krepšinio varžybų žiūrovus) apsilankyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namuose (kazino) ir pasinaudoti azartinių lošimų paslaugomis, paskelbimą, taigi, pareiškėja pažeidė azartinių lošimų organizavimo tvarką ir jos teiginiai, kad atsakomybėn turėtų būti traukiami UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atstovai, yra nepagrįsti.

31Atsakovė nurodo, kad, remiantis Reklamos įstatymu, nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja laikytina reklaminės veiklos subjektu – reklamos skleidėja, todėl ji yra tinkamas administracinio teisės pažeidimo subjektas.

322.4. Pareiškėjos teiginiai, kad ji neprivalo gilintis į azartinius lošimus reglamentuojančius teisės aktus ir skelbiamos informacijos turinį, t. y. kad neturėjo jokio pagrindo tikrinti jai perduoto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimo apipavidalinimo ar apskritai tokio užrašo atitikimo įstatymų reikalavimams, ir todėl nežinojo ir neprivalėjo žinoti, kad galimai pažeidžia Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį, vertintini kritiškai; be to, šie teiginiai parodo, kad pareiškėja aplaidžiai ir lengvabūdiškai vykdė savo, kaip informacijos skleidėjo, pareigas; skleisdamas informaciją L. G. neišsiaiškino, ar informacija nepažeis teisės aktų reikalavimų, nors turėjo ir galėjo tai padaryti, taigi, L. G. yra kaltas dėl azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimo.

33Lietuvos Respublikos teisės aktai detaliai reglamentuoja informacijos pateikimą visuomenei per įvairias visuomenės informavimo priemones, vienas iš informacijos skleidimą reguliuojančių teisės aktų yra ir Azartinių lošimų įstatymas, aiškiai nurodantis, kad draudžiama skelbti informaciją, skatinančią lošti azartinius lošimus, ir nustatantis baigtinį šio draudimo išimčių sąrašą.

34Pareiškėja, paskelbusi reklaminį skelbimą ir neišsiaiškinusi, ar paskelbta informacija nepažeis teisės aktų reikalavimų, nors turėjo ir galėjo tai padaryti, savo kaltais veiksmais paskelbė reklaminį pranešimą, skatinantį reklamos gavėjus pasinaudoti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ teikiamomis azartinių lošimų paslaugomis ir taip pažeidė Įstatymo 10 straipsnio 9 dalies nuostatas, už ką pagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 17318 straipsnio 1 dalį.

353. Dėl sąvokos „azartinių lošimų reklama“ ir prekės ženklo naudojimo

363.1. Azartinių lošimų įstatymas nustato bendruosius apribojimus ir draudimus organizuojant azartinius lošimus, inter alia draudimą reklamuoti azartinius lošimus, nustatytais draudimais siekiama apriboti galimą neigiamą azartinių lošimų poveikį asmeniui, asmens socialinei padėčiai ir psichikai. Azartinių lošimų įstatyme nėra apibrėžta azartinių lošimų reklamos sąvoka, todėl taikytina įstatymo analogija – Reklamos įstatymas, kurio 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, jog reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.

373.2. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, azartinių lošimų reklama draudžiama bet kokiu būdu skatinti asmenis naudotis azartinių lošimų paslauga; Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje aiškiai ir suprantamai nurodytos azartinių lošimų draudimų išimtys ir šis išimčių sąrašas yra baigtinis; Įstatymu nustatyta leidžiama skelbti informacija turi būti pateikta tokiu būdu, kad nebūtų skatinama lošti azartinius lošimus; teiginys, jog tam, kad būtų galima taikyti Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį, būtinos pasekmės, yra nepagrįstas; Įstatymo 10 straipsnio dispozicijoje nurodoma, jog draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, tuo tarpu Reklamos įstatyme nurodomas skatinimas nereiškia, kad asmuo turi būtinai pasinaudoti siūloma paslauga, pakanka asmens, naudojančio reklamą, siekimo skatinti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N10-1062-05, Nr. N16-559-06, Nr. N16-651/06, Nr. N16-765/06, Nr. N2-1178/2006, Nr. N3-1503/06, Nr. N-1-108/2007, Nr. N5-786/2007).

383.3. Atsakovė nurodo, kad azartinių lošimų reklama yra informacijos forma, kuria siekiama paskatinti naudoti azartinių lošimų paslaugas, paveikti viešąją nuomonę, pasiekti kokius nors tikslus ar gauti kitokią reklamuotojo norimą naudą. Atskiriant azartinių lošimų reklamą nuo kitų pranešimo formų, konstatuotina, kad azartinių lošimų reklama – tai siekis atkreipti visuomenės dėmesį į azartinius lošimus.

393.4. Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies esmė – drausti azartinių lošimų reklamą, todėl minėtos normos pažeidimas būtų ir tuomet, jei būtų pateikiama Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje leistina informacija, t. y. azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimai, lošimų vietos adresai bei organizuojamų lošimų rūšys, taip pat lošimų įrenginių kiekis, esantis lošimo namuose (kazino), bingo arba automatų salonuose, tačiau ši leistina informacija būtų pateikiama tokiomis priemonėmis ir būdais, kurie skatintų asmenis tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis azartinių lošimų paslauga.

403.5. Atsakovė pažymi, kad Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje iš esmės nustatytas komercinės informacijos apie azartinius lošimus ribojimas, kad draudžiama naudoti leistiną informaciją tik reklamos tikslais, kad leidžiama ne reklamuoti, o nurodyti Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje leistiną informaciją.

41Atsakovė taip pat pažymi, kad, remiantis Azartinių lošimų įstatymo ir Reklamos įstatymo nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, azartinių lošimų reklama yra draudžiama nepriklausomai nuo to, ar reklamuojasi subjektai, gavę licencijas organizuoti lošimus, ar tokių licencijų neturintys subjektai, kad Lietuvos Respublikoje leidžiama skleisti informaciją neapibrėžtam subjektų ratui tik apie Įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančių bendrovių, šių bendrovių Įstatymo nustatyta tvarka įsteigtų lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, šių subjektų lošimų vietos adresus bei jų organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį jų lošimo namuose (kazino), bingo arba automatų salonuose.

423.6. Atsakovė nurodo, kad Įstatyme nėra normų, tiesiogiai draudžiančių naudotis prekės ženklais, tačiau Įstatymo10 straipsnio 9 dalyje nenumatyta galimybė naudoti prekės ženklus, kad teisiniuose santykiuose, susijusiuose su azartinių lošimų organizavimo tvarka Lietuvos Respublikoje, vyrauja principas „leidžiama tik tai, kas aiškiai nustatyta įstatyme“, todėl naudoti reklamos tikslais lošimus organizuojančių bendrovių, atitinkančių Įstatymo 8 straipsnio reikalavimus ar tokių reikalavimų neatitinkančių, prekinius ženklus Lietuvos Respublikoje draudžiama.

433.7. Atsakovė konstatuoja, kad, vertinant UAB „Olympic Casino Group Baltija“ prekinį ženklą (kurio tekstinė dalis „CASINO OLYMPIC“ panaši į lošimo vietos „CASINO OLYMPIC“pavadinimą), jo eksponavimo vietą (sporto arena), būdą (spalvoti skaitmeniniai stendai) ir laiką (LKL finalo rungtynės, transliuojamos per televiziją) kaip visumą, darytina išvada, kad minėto prekinio ženklo eksponavimu bendrovė atkreipia į save dėmesį ir tuo pačiu į UAB „Olympic Casino Group Baltija“ teikiamas azartinių lošimų paslaugas; ypatingoje vietoje rodytas prekinis ženklas koncentruoja žmonių dėmesį į prekinį ženklą, kuris susietas su azartinius lošimus organizuojančia bendrove bei jos teikiama azartinių lošimų paslauga, išgarsina bendrovę, padaro žinomas jos teikiamas azartinių lošimų paslaugas, tokiu būdu daro poveikį vartotojų (asmenų, kuriems skiriama arba kuriuos gali pasiekti informacija) pasirinkimams, susijusiems su azartinių lošimų paslauga, o tai pagal Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį yra draudžiama azartinių lošimų reklama ir jos publikavimas pažeidžia azartinių lošimų organizavimo tvarką.

44Skaitmeniniuose stenduose pateikta informacija (į lošimo namų (kazino) pavadinimą panašus užrašas „CASINO OLYMPIC“) patenka į Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje aiškiai nurodytų draudimų išimčių sąrašą, tačiau ši informacija pateikta tokiu būdu, kuris atkreipia asmenų dėmesį ir skatina lošti azartinius lošimus, t. y. tokiu būdu pateikta informacija yra ne tik informacija, bet ir reklama, kurios tikslas atkreipti dėmesį ir pritraukti kuo daugiau asmenų lošti azartinius lošimus, o tokios rūšies informacija laikytina Įstatymo draudžiama azartinių lošimų reklama.

453.8. Bendrovės prekės ženklas panašus į lošimus organizuojančios bendrovės lošimo namų (kazino) pavadinimą, tačiau prekės ženklas neturėtų būti tapatinamas su lošimų organizavimo vietos pavadinimu, kadangi prekės ženklas atlieka ne tas pačias funkcijas kaip lošimų organizavimo vietos pavadinimas (atskirti konkrečiam lošimų organizatoriui priklausančias konkrečias lošimų organizavimo vietas); prekės ženklas skirtas atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių arba paslaugų.

464. Dėl pareiškėjos prašymo panaikinti Komisijos nutarimą Nr. N-217

474.1. Atsakovė, remdamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, be kita ko, 2004 m. sausio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-121-04, nurodo, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje, tuo tarpu pareiškėja skundžia nutarimą Nr. N-217 – vieną iš administracinio teisės pažeidimo bylos dokumentų, kurie pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, esančių ginčo administraciniame teisme dalyku, nes faktą, ar Komisija nutarime Nr. N-217 pagrįstai konstatavo azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimą, nustatys apylinkės teismas, nagrinėdamas pareiškėjos darbuotojo administracinio teisės pažeidimo bylą.

484.2. Atsakovė taip pat remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-884/2008 ir pažymi, kad nutarimas Nr. N-217 tiesiogiai pareiškėjai nesukelia teisinių pasekmių, kadangi nutarime nėra išreiškiama valia dėl poveikio priemonių taikymo pareiškėjai, o konstatavimas, kad buvo pažeistos Įstatymo nuostatos, savaime teisinių pasekmių pareiškėjai nesukelia. Teisinės pasekmės gali kilti tik pareiškėjos darbuotojui ir tik tuo atveju, kai teismas priims nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

494.3. Atsakovė nurodo, kad nutarimo Nr. N-217 3 punkto nuostata, kad pareiškėja šį nutarimą turi teisę skųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais bei pats skundžiamo akto pavadinimas nekeičia ginčo pobūdžio ir nutarimo Nr. N-217 nedaro individualiu teisės aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme.

50III

51Trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 24-26) nurodė, kad su pareiškėjos skundu sutinka, prašo jį tenkinti, o Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ panaikinti, pateikia tokius argumentus.

521. Užrašas „CASINO OLYMPIC“ yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimas (tą patvirtina bendrovės generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D-8 (b. l. 27)), šis faktas Komisijai yra žinomas, kadangi grafinis užrašas, identiškas 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje vykusių LKL rungtynių metu eksponuotam užrašui, eksponuojamas ant kiekvieno UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pastato nuo kiekvienų lošimo namų atidarymo momento, kuriems Komisija suteikia leidimą ir kuriuos pagal savo kompetenciją prižiūri bei kontroliuoja.

53Tai, kad 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje vykusių LKL rungtynių metu buvo eksponuojamas ne UAB „Olympic Casino Group Baltija“ prekės ženklas, o lošimo namų pavadinimas „CASINO OLYMPIC“ (nors ir pavaizduotas grafiškai), netiesiogiai patvirtina ir Komisija, nutarime Nr. N-217 nurodydama, kad užrašas „CASINO OLYMPIC“ yra tik panašus į prekės ženklą; be to, jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad buvo eksponuotas prekių ženklas, nepateikta.

542. Įstatymo 10 straipsnio 9 dalis iš draudimo reklamuoti azartinius lošimus daro kelias išimtis, tarp kurių patenka ir teisė reklamuoti azartinius lošimus organizuojančių bendrovių lošimo namų (kazino) pavadinimus, todėl nepriklausomai nuo to, ar šis pavadinimas pateikiamas kaip žodis, ar grafiškai pavaizduotas, ar panašus į užregistruotą lošimus organizuojančių bendrovių prekių ženklą, Įstatymas reklamuoti lošimo namų pavadinimo ir (ar) lošimus organizuojančios bendrovės pavadinimo nedraudžia.

55Tai, kad reklamuoti lošimo namų (kazino) pavadinimų, įskaitant jų pateikimą prekių ženklų pavidalu, nedraudžiama, patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (nutartys administracinėse bylose Nr. N3-1950-07 bei Nr. N3-1065-07).

563. Komisijos nutarime Nr. N-217 nurodytais teiginiais siekiama įvesti naują ir niekuo nepagrįstą įstatymo normos (azartinių lošimų reklamos draudimo išimčių) aiškinimo praktiką, lemiančią situaciją, jog lošimo vietos pavadinimas apskritai negali būti pavaizduojamas ne tik grafiškai, bet ir paprastais žodžiais, jei jis sutampa ar yra panašus į lošimo organizatoriaus užregistruotą prekės ženklą.

57Vien faktas, kad lošimo organizatoriai savo bendrovių ar savo lošimo vietų pavadinimus apsaugo Prekių ženklų įstatymo suteikiamomis galimybėmis (registruodami juos kaip prekių ženklus) negali būti laikomas aplinkybe, panaikinančia Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje numatytas išimtis. Atitinkamai ir aplinkybė, kad prekių ženklas atlieka ne tik informacinę, bet ir reklaminę funkciją, nepanaikina minėtos aiškiai ir suprantamai nurodytos išimties – reklamuoti azartinius lošimus organizuojančių bendrovių lošimo namų (kazino) pavadinimus yra leidžiama.

584. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Įstatymas, inter alia 10 straipsnio 9 dalis, kuri nė karto nebuvo keista ir (ar) pildyta, galioja daugiau kaip 7 metus. Komisija nė karto nekonstatavo Įstatymo 10 straipsnio 9 dalies pažeidimo vien dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo vietų pavadinimo „CASINO OLYMPIC“, pavaizduoto grafiškai, eksponavimo/reklamavimo, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar Komisijos pozicija aiškinti Įstatymo normą kitaip, negu buvo iki šiol, yra suderinama su pagrindiniais teisės aiškinimo ir taikymo principais, taip pat Komisijos pozicijos, aiškinant minėtą teisės normą, pasikeitimas kelia pagrįstų abejonių dėl teisėtų lūkesčių bei teisinio apibrėžtumo principų. Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, jog Europos Teisingumo Teismas ne kartą konstatavo (bylos Nr. 205-215/82, Nr. C-350/88, C-44/91), kad teisinio tikrumo principas yra fundamentalus Bendrijos teisės principas, kartu su kitomis pamatinėmis nuostatomis sudarantis Bendrijos teisinę tvarką, kad nacionalinės institucijos, įgyvendindamos savo pareigas, nustatytas Bendrijos teisės, neabejotinai privalo laikytis teisinio tikrumo principo ir daryti tai laikantis skaidrumo ir tikslumo (byla Nr. C-313/99).

595. Trečiasis suinteresuotas asmuo, remdamasis Konstitucinio Teismo nutarimais (2001 m. gruodžio 18 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimais), pažymi, kad „keisdama ūkinės veiklos sąlygas ar nutraukdama tam tikrą ūkinę veiklą valstybė turi paisyti Konstitucijos normų ir principų, taip pat ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo, kuris, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, suponuoja valstybės, taip pat valstybės valdžią įgyvendinančių bei kitų valstybės institucijų pareigą laikytis valstybės prisiimtų įsipareigojimų; šis principas taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, neprieštaraujančius Konstitucijai, įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti iš tikrųjų įgyvendinamos; pagal konstitucinį teisėtų lūkesčių apsaugos principą teisinį reguliavimą galima keisti tik laikantis iš anksto nustatytos tvarkos ir nepažeidžiant Konstitucijos principų bei normų, teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių.“

60IV

611. Teismo posėdyje pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos atstovas – advokatas Viačeslavas Blaščiukas (2009 m. sausio 14 d. advokato orderis, serija LAT Nr. 582530 (b. l. 160)), vadovaudamasis skunde pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundą tenkinti, pažymėjo, kad, pagal 2007 m rugsėjo 3 d. paramos sutartį tarp LKL ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (b. l. 63-65, 70-72), 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje vykusių LKL rungtynių metu eksponuotas užrašas „CASINO OLYMPIC“ – ne reklama, o informacija apie LKL čempionato rėmėją.

62Pareiškėjos atstovas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pažymėjo, kad eksponuojamu prekės ženklu nėra skatinama naudotis azartinių lošimų paslaugomis (nutartis administracinėje byloje Nr. N-146-1629/08), kad LKL rungtynių metu eksponuotas tik pavadinimas, kuris neskatina naudotis azartinių lošimų paslauga (nutartis administracinėje byloje Nr. N-62-809/2008), taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje turėtų būti atsižvelgta į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-4370-561/2008, kuriuo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ panaikintas kaip nepagrįstas ir neteisėtas.

632. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovas – Komisijos administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas – Robertas Kvietkovskis (2008 m. gruodžio 15 d. įgaliojimas Nr. IVL-813 (b. l. 163)), remdamasis atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais motyvais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti ir atmesti jį kaip nepagrįstą, papildomai paaiškino, kad LKL yra juridinis asmuo, o atsižvelgiant į nutarimo Nr. N-217 turinį, pažeidimą padarė fizinis asmuo, todėl ginčijamas nutarimas gali sukelti teisines pasekmes tik fiziniam asmeniui; taigi, minėtu nutarimu Lietuvos krepšinio lygai jokios teisinės pasekmės nesukeliamos.

64Komisijos atstovas nurodė, kad buvo platintas ženklas (žymuo), identiškas UAB „Olympic Casino Group Baltija“ prekės ženklui, užregistruotam Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

65Komisijos atstovas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjos atstovo minėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-4370-561/2008 yra neįsiteisėjęs, todėl negali būti vertinamas kaip precedentas.

663. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atstovė – advokatė Rūta Pumputienė (išrašas iš atstovavimo sutarties (b. l. 161-162)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundą tenkinti, papildomai nurodė, kad eksponuotu užrašu nebuvo platinamas UAB „Olympic Casino Group Baltija“ prekės ženklas; tai, kad eksponuotas užrašas – ne prekės ženklas, patvirtina ir Komisijos teiginys, jog skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose periodiškai pasirodydavo informacija su užrašu „CASINO OLYMPIC“, kuris yra tik panašus į bendrovės prekės ženklą.

67Teismas, išnagrinėjęs skundo, atsiliepimų motyvus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, rašytinius įrodymus bei išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

681. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:

691.1. 2008 m. gegužės 5 d. 18 val. 45 min. per Lietuvos televiziją buvo transliuojamos krepšinio rungtynės tarp „Lietuvos ryto“ ir Kauno ,,Žalgirio“ komandų; jų metu skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose buvo transliuojama informacija, t. y. skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose periodiškai pasirodydavo informacija su užrašu „CASINO OLYMPIC“ (skaitmeninė laikmena (b. l. 48)) – šių faktinių aplinkybių neginčija nė vienas proceso dalyvis.

701.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos Kontrolės skyrius, atlikęs tyrimą dėl 2008 m. gegužės 5 d. 18 val. 45 min. per Lietuvos televiziją transliuotų krepšinio rungtynių tarp „Lietuvos ryto“ ir Kauno ,,Žalgirio“ komandų metu skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose transliuotos informacijos, t. y. dėl to, kad skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose periodiškai pasirodydavo informacija su užrašu „CASINO OLYMPIC“, 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadoje „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ Nr. IVL-461 (b. l. 127-130) pateikė siūlymus už Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies pažeidimą surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (kazino) vadovui S. P. bei LKL direktoriui L. G..

711.3. Valstybinė lošimų priežiūros komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2003, Nr. 116-5249) 29 straipsnio 11 punktu, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2001, Nr. 53-1875; 2003, Nr. 16-5266), 6.14 punktu, Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740 (Žin., 2001, Nr. 53-1876; 2003, Nr. 116-5265), 22 punktu ir susipažinusi su 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvada Nr. IVL-461 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“, 2008 m. rugpjūčio 22 d. priėmė nutarimą Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ (b. l. 8-9, 49-50), kuriuo Nutarė

72„1. Konstatuoti, kad Lietuvos krepšinio lygos (toliau – LKL) direktorius L. G., būdamas atsakingas už asociacijos veiklos organizavimą ir tikslų įgyvendinimą (LKL įstatų 9.7.1 punktas), ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“ generalinis direktorius S. P., būdamas atsakingas už bendrovės valdymą ir atstovavimą (UAB „Olympic Casino Group Baltija“ generalinio direktoriaus pareigybinių nuostatų skilties „Pagrindinės vadovo pareigos“ 1 punktas), pasirašė paramos sutartį (2007 m rugsėjo 3 d. paramos sutartis tarp UAB „Olympic Casino Group Baltija“ ir LKL Nr. 238), kurios 4.1.1 punktas nustato, kad UAB „Olympic Casino Group Baltija“ įsipareigoja suteikti LKL 30000 litų vertės piniginę paramą, 3.1.1 punktas nustato, kad LKL įsipareigoja informuoti apie įmonę kaip LKL rėmėją visose čempionato varžybose, patalpinant informacinius skydus su įmonės pateiktu pavadinimo maketu (0.8 x 2 m) čempionato varžybų metu visose LKL klubų sporto arenose, o 3.1.3 punktas nustato, kad LKL įsipareigoja užtikinti informacinių skydų priežiūrą LKL klubų sporto arenose, dėl ko 2008 m. gegužės 5 d. 18 val. 45 min. per Lietuvos televiziją transliuotų krepšinio rungtynių (vykusios „Siemens“ arenoje (Ozo g. 14, Vilniuje)) tarp „Lietuvos ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų metu, skaitmeniniuose reklaminiuose stenduose periodiškai (2008 m. birželio 28 d. peržiūros aktas Nr. IVL-365) pasirodydavo informacija su užrašu „CASINO OLYMPIC“ (panašus į prekės ženklą registruotą UAB „Olympic Casino Group Baltija“, registracijos Nr. 54240) (Priežiūros komisijos 2008 m. gegužės 6 d. tarnybinis pranešimas Nr. IVD-134). UAB „Olympic Casino Group Baltija“ priklausantis prekinis ženklas susietas su azartinių lošimų paslaugomis ir turi azartinių lošimų reklamos požymį, o prekinio ženklo išraiškingas eksponavimas (pateikimas) (informacijos pateikimo forma, priemonės dydis ir būdas) šią draudžiamą azartinių lošimų reklamą dar labiau sustiprina ir tokio turinio, formas, pateikimo priemone ir būdu eksponuojama informacija siekiama atkreipti potencialių azartinius lošimus organizuojančios bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų dėmesį, sudominti juos bendrovės teikiamomis azartinių lošimų paslaugomis ir tokiu būdu paskatinti juos lošti. Tokiu būdu siekiama skatinti azartinių lošimų verslą bei skatinti asmenis naudotis azartinių lošimų paslauga, o tai pagal ALĮ 10 straipsnio 9 dalį yra draudžiama azartinių lošimų reklama ir jos publikavimas pažeidžia azartinių lošimų organizavimo tvarką.

732. Netaikyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Licencijavimo taisyklėse nustatytų poveikio priemonių, atsižvelgiant į šio nutarimo 1 punkte padaryto pažeidimo pobūdį bei į tai, kad nustatytas pažeidimas nebevykdomas.

743. Informuoti LKL ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“, kad šį Priežiūros komisijos sprendimą Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos ji turi teisę skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atkreipti LKL ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“ dėmesį į tai, kad šis nutarimas jokio poveikio LKL ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“ teisėms ir teisėtiems interesams nedaro (Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(502)-884/2008).

754. Šio nutarimo nuorašą išsiųsti (įteikti) LKL ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“.“

761.4. 2008 m. rugpjūčio 22 d. įvykusio Komisijos posėdžio metu taip pat nutarta pavesti Komisijos administracijai už nustatytus Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies pažeidimus UAB „Olympic Casino Group Baltija“ vadovui S. P. bei LKL direktoriui L. G. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus (2008 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos posėdžio protokolo Nr. PR-29 išrašas (b. l. 133-134)).

772. Pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga prašo teismą panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ kaip neteisėtą ir nepagrįstą, prašymą grindžia keliomis argumentų grupėmis:

782.1. LKL nėra atsakinga už publikuotos informacijos atitikimą Įstatymo 10 straipsnio 9 dalies reikalavimams, neužsiima azartinių lošimų organizavimu, tiesiogiai ar netiesiogiai nėra susijusi su UAB „Olympic Casino Group Baltija“, nėra azartinių lošimų organizavimo licencijos turėtoja ir todėl neprivalo vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais išimtinai azartinių lošimų organizavimą, neturėdama pagrindo tikrinti jai perduoto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimo (užrašo) atitikimo įstatymų reikalavimams, nežinojo ir neprivalėjo žinoti, kad galimai pažeidžia Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį.

792.2. 2008 m. gegužės 5 d. LKL rungtynių metu Siemens arenoje UAB „Olympic Casino Group Baltija“ priklausančių lošimo namų (kazino) pavadinimo „CASINO OLYMPIC“ eksponavimas nelaikytinas draudžiama azartinių lošimų reklama, kadangi Įstatymo 10 straipsnio 9 dalis leidžia reklamuoti azartinius lošimus organizuojančių bendrovių lošimo namų (kazino) pavadinimus.

802.3. LKL turi teisę skųsti nutarimą Nr. N-217, kadangi jos subjektinės teisės ir saugomi interesai yra pažeisti, minėtas nutarimas daro įtaką pareiškėjos dalykinei reputacijai, nutarimo Nr. N-217 pagrindu surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pareiškėjos darbuotojui, be to, pačiame nutarime Nr. N-217 nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

813. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija nei 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadoje Nr. IVL-461 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ (b. l. 127-130), nei 2008 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos posėdžio protokole Nr. PR-29 ((protokolo išrašas (b. l. 133-134)), nei nutarime Nr. N-217 (b. l. 8-9, 49-50) nekonstatavo, kad būtent pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga padarė teisės pažeidimą, taip pat minėtuose dokumentuose nėra jokių nuorodų (nė neužsiminta) taikyti kokias nors negatyvias poveikio priemones būtent LKL atžvilgiu (priešingai negu dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“: Komisija nutarimu Nr. N-217, be kita ko, „netaikyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Licencijavimo taisyklėse nustatytų poveikio priemonių, atsižvelgiant į nutarimo 1 punkte padaryto pažeidimo pobūdį bei į tai, kad nustatytas pažeidimas nebevykdomas“), tačiau atkreipė, be kita ko, ir LKL dėmesį į tai, kad nutarimas Nr. N-217 jokio poveikio LKL teisėms ir teisėtiems interesams nedaro.

82Todėl tiek pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga, tiek Komisija, tiek trečiasis suinteresuotas asmuo visiškai neteisūs, jog nutarime Nr. N-217 (b. l. 8-9, 49-50) yra konstatuota, jog būtent LKL padarė teisės pažeidimą. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste verta pabrėžti, jog teisinėje valstybėje netoleruotina tokia situacija, kai viešojo administravimo subjektas (šiuo konkrečiu atveju – Komisija) tiksliai nežino, kokiems subjektams turėtų kilti atsakomybė (antai, atsiliepime į skundą Komisija nurodo, kad „Pareiškėjai surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad ji išplatino reklaminį pranešimą su į UAB „Olympic Casino Group Baltija“ prekės ženklą panašiu užrašu, šiuo pranešimu siekė atkreipti sporto varžybų ir televizijos žiūrovų dėmesį į azartinių lošimų paslaugas teikiančią bendrovę, netiesiogiai skatino reklamos gavėjus apsilankyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namuose ir pasinaudoti azartinių lošimų paslaugomis ir taip pažeidė Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį“ – nors jokio protokolo pareiškėjai surašyta nebuvo), taip pat nekonkretizuoja teisės pažeidimo pobūdžio.

834. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, remiantis šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, skundą dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Minėtos nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą, tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu; tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų; nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-884/2008).

84Šiame sprendime minėta, kad net Komisija nežino, ką savo nutarime Nr. N-217 ji įtvirtino, todėl pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga taip pat buvo suklaidinta ir, manydama, jog jos teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, kreipėsi į teismą. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog šiame sprendime konstatuota, kad nei 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadoje Nr. IVL-461 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ (b. l. 127-130), nei 2008 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos posėdžio protokole Nr. PR-29 ((protokolo išrašas (b. l. 133-134)), nei nutarime Nr. N-217 (b. l. 8-9, 49-50) nėra duomenų, kad būtent pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga padarė teisės pažeidimą, taip pat minėtuose dokumentuose nėra jokių nuorodų (nė neužsiminta) taikyti kokias nors negatyvias poveikio priemones būtent LKL atžvilgiu (priešingai negu dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“: Komisija nutarimu Nr. N-217, be kita ko, „netaikyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Licencijavimo taisyklėse nustatytų poveikio priemonių, atsižvelgiant į nutarimo 1 punkte padaryto pažeidimo pobūdį bei į tai, kad nustatytas pažeidimas nebevykdomas“), konstatuotina, kad pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos argumentai, esą jos subjektinės teisės ir saugomi interesai yra pažeisti, minėtas nutarimas daro įtaką pareiškėjos dalykinei reputacijai, yra visiškai nepagrįsti. Be to, tai, kad nutarimo Nr. N-217 pagrindu surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pareiškėjos darbuotojui, nereiškia, jog darbuotojo kaltinimas padarytu administraciniu teisės pažeidimu kaip nors pažeidžia būtent pareiškėjos teises.

855. Nagrinėjamoje administracinėje byloje svarbu konstatuoti ir tai, kad pareiškėjos argumentai, jog LKL nėra atsakinga už publikuotos informacijos atitikimą Įstatymo 10 straipsnio 9 dalies reikalavimams, neužsiima azartinių lošimų organizavimu, tiesiogiai ar netiesiogiai nėra susijusi su UAB „Olympic Casino Group Baltija“, nėra azartinių lošimų organizavimo licencijos turėtoja ir todėl neprivalo vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais išimtinai azartinių lošimų organizavimą, neturėdama pagrindo tikrinti jai perduoto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų pavadinimo (užrašo) atitikimo įstatymų reikalavimams, nežinojo ir neprivalėjo žinoti, kad galimai pažeidžia Įstatymo 10 straipsnio 9 dalį, yra teisingi ir pagrįsti. Tačiau, konstatavus, jog nei 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadoje Nr. IVL-461 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ (b. l. 127-130), nei 2008 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos posėdžio protokole Nr. PR-29 ((protokolo išrašas (b. l. 133-134)), nei nutarime Nr. N-217 (b. l. 8-9, 49-50) nėra duomenų, kad būtent pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga padarė teisės pažeidimą, taip pat minėtuose dokumentuose nėra jokių nuorodų (nė neužsiminta) taikyti kokias nors negatyvias poveikio priemones būtent LKL atžvilgiu (priešingai negu dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“: Komisija nutarimu Nr. N-217, be kita ko, „netaikyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Licencijavimo taisyklėse nustatytų poveikio priemonių, atsižvelgiant į nutarimo 1 punkte padaryto pažeidimo pobūdį bei į tai, kad nustatytas pažeidimas nebevykdomas“), konstatuotina, kad ir šie argumentai nėra pagrindu tenkinti pareiškėjos skunde suformuluoto prašymo.

866. Pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga taip pat skunde pažymi, jog 2008 m. gegužės 5 d. LKL rungtynių metu Siemens arenoje UAB „Olympic Casino Group Baltija“ priklausančių lošimo namų (kazino) pavadinimo „CASINO OLYMPIC“ eksponavimas nelaikytinas draudžiama azartinių lošimų reklama, kadangi Įstatymo 10 straipsnio 9 dalis leidžia reklamuoti azartinius lošimus organizuojančių bendrovių lošimo namų (kazino) pavadinimus.

87Teismas sutinka ir su šiais pareiškėjos argumentais, tuo labiau, kad jie grindžiami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (minėta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. N3-1950-07 patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo lošimų organizatoriaus prekių ženklo eksponavimas nepripažintas draudžiama azartinių lošimų reklama, kadangi Azartinių lošimų įstatymas leidžia skleisti informaciją (reklamuoti) apie lošimo namų pavadinimus, be to, pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad bendrovės prekinio ženklo, kuris yra kartu ir lošimo namų pavadinimas, nurodymas išorinėje reklamoje negali būti vertinamas kaip draudžiama azartinius lošimus skatinanti reklama. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. N3-1065-07, kuria patvirtintas pirmosios instancijos teismo sprendimas, jog lošimų organizatoriaus prekių ženklo eksponavimas nepripažintinas draudžiama azartinių lošimų reklama, kadangi Azartinių lošimų įstatymas leidžia skleisti informaciją (reklamuoti) apie lošimo namų pavadinimus). Tačiau, konstatavus, jog nei 2008 m. rugpjūčio 5 d. išvadoje Nr. IVL-461 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ (b. l. 127-130), nei 2008 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos posėdžio protokole Nr. PR-29 ((protokolo išrašas (b. l. 133-134)), nei nutarime Nr. N-217 (b. l. 8-9, 49-50) nėra duomenų, kad būtent pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga padarė teisės pažeidimą, taip pat minėtuose dokumentuose nėra jokių nuorodų (nė neužsiminta) taikyti kokias nors negatyvias poveikio priemones būtent LKL atžvilgiu (priešingai negu dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“: Komisija nutarimu Nr. N-217, be kita ko,

Nutarė

88„netaikyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Licencijavimo taisyklėse nustatytų poveikio priemonių, atsižvelgiant į nutarimo 1 punkte padaryto pažeidimo pobūdį bei į tai, kad nustatytas pažeidimas nebevykdomas“), konstatuotina, kad ir šie argumentai nėra pagrindu tenkinti pareiškėjos skunde suformuluoto prašymo.

897. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos skundas atsakovei – Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ panaikinimo netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas.

90Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

91n u s p r e n d ž i a:

92Pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos skundą atsakovei – Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – UAB „Olympic Casino Group Baltija“ dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. N-217 „Dėl krepšinio rungtynių metu eksponuotos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ reklamos“ panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

93Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga (toliau – ir pareiškėja, LKL)... 5. 1.1. Dėl faktinių aplinkybių... 6. Pareiškėja nurodo, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau –... 7. Pareiškėja paaiškina, kad užrašas „CASINO OLYMPIC“ 2008 m. gegužės 5... 8. 1.2. Dėl Lietuvos krepšinio lygos atsakomybės... 9. 1.2.1. Bendruosius reklaminės veiklos subjektų atsakomybės teisinius... 10. 1.2.2. Pareiškėja neužsiima azartinių lošimų organizavimu, tiesiogiai ar... 11. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į faktą, kad nutarimu Nr. N-217... 12. 1.3. Dėl reklamos teisėtumo... 13. 1.3.1. Komisija, nutarimu Nr. N-217 pripažindama UAB „Olympic Casino Group... 14. Remiantis Įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi, draudimo reklamuoti azartinius... 15. Taigi, 2008 m. gegužės 5 d. LKL rungtynių metu Siemens arenoje UAB... 16. 1.3.2. Pareiškėja nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 17. Pareiškėjos nuomone, faktas, kad lošimo organizatoriai savo bendrovių ar... 18. 1.4. Dėl teisės skųsti Komisijos 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr.... 19. 1.4.1. Nutarimu Nr. N-217 pareiškėjai nepaskirtos konkrečios poveikio... 20. 1.4.2. Nutarimo Nr. N-217 pagrindu surašytas administracinio teisės... 21. 1.4.3. Remiantis Konstitucijos 30 straipsniu ir Administracinių bylų teisenos... 22. 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2008 m. gruodžio 16 d. gautas... 23. II... 24. Atsakovė – Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepime į... 25. 1. Dėl faktinių aplinkybių... 26. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos Kontrolės... 27. 2. Dėl pažeidimo subjekto ir kaltės... 28. 2.1. Pareiškėjai surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už... 29. 2.2. Reklaminio skelbimo platinimą užsakė UAB „Olympic Casino Group... 30. 2.3. Atsakovė pažymi, kad tarp veikos (pareiškėjos veiksmų derinant... 31. Atsakovė nurodo, kad, remiantis Reklamos įstatymu, nagrinėjamoje... 32. 2.4. Pareiškėjos teiginiai, kad ji neprivalo gilintis į azartinius lošimus... 33. Lietuvos Respublikos teisės aktai detaliai reglamentuoja informacijos... 34. Pareiškėja, paskelbusi reklaminį skelbimą ir neišsiaiškinusi, ar... 35. 3. Dėl sąvokos „azartinių lošimų reklama“ ir prekės ženklo naudojimo... 36. 3.1. Azartinių lošimų įstatymas nustato bendruosius apribojimus ir... 37. 3.2. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, azartinių... 38. 3.3. Atsakovė nurodo, kad azartinių lošimų reklama yra informacijos forma,... 39. 3.4. Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies esmė – drausti... 40. 3.5. Atsakovė pažymi, kad Įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje iš esmės... 41. Atsakovė taip pat pažymi, kad, remiantis Azartinių lošimų įstatymo ir... 42. 3.6. Atsakovė nurodo, kad Įstatyme nėra normų, tiesiogiai draudžiančių... 43. 3.7. Atsakovė konstatuoja, kad, vertinant UAB „Olympic Casino Group... 44. Skaitmeniniuose stenduose pateikta informacija (į lošimo namų (kazino)... 45. 3.8. Bendrovės prekės ženklas panašus į lošimus organizuojančios... 46. 4. Dėl pareiškėjos prašymo panaikinti Komisijos nutarimą Nr. N-217... 47. 4.1. Atsakovė, remdamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis... 48. 4.2. Atsakovė taip pat remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 49. 4.3. Atsakovė nurodo, kad nutarimo Nr. N-217 3 punkto nuostata, kad... 50. III... 51. Trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Olympic Casino Group Baltija“... 52. 1. Užrašas „CASINO OLYMPIC“ yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“... 53. Tai, kad 2008 m. gegužės 5 d. Siemens arenoje vykusių LKL rungtynių metu... 54. 2. Įstatymo 10 straipsnio 9 dalis iš draudimo reklamuoti azartinius lošimus... 55. Tai, kad reklamuoti lošimo namų (kazino) pavadinimų, įskaitant jų... 56. 3. Komisijos nutarime Nr. N-217 nurodytais teiginiais siekiama įvesti naują... 57. Vien faktas, kad lošimo organizatoriai savo bendrovių ar savo lošimo vietų... 58. 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Įstatymas, inter alia 10... 59. 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo, remdamasis Konstitucinio Teismo nutarimais... 60. IV... 61. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos atstovas –... 62. Pareiškėjos atstovas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 63. 2. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės lošimų priežiūros komisijos... 64. Komisijos atstovas nurodė, kad buvo platintas ženklas (žymuo), identiškas... 65. Komisijos atstovas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjos atstovo minėtas... 66. 3. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – UAB „Olympic Casino... 67. Teismas, išnagrinėjęs skundo, atsiliepimų motyvus, teismo posėdyje... 68. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:... 69. 1.1. 2008 m. gegužės 5 d. 18 val. 45 min. per Lietuvos televiziją buvo... 70. 1.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos Kontrolės... 71. 1.3. Valstybinė lošimų priežiūros komisija, vadovaudamasi Lietuvos... 72. „1. Konstatuoti, kad Lietuvos krepšinio lygos (toliau – LKL) direktorius... 73. 2. Netaikyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Licencijavimo taisyklėse... 74. 3. Informuoti LKL ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“, kad šį... 75. 4. Šio nutarimo nuorašą išsiųsti (įteikti) LKL ir UAB „Olympic Casino... 76. 1.4. 2008 m. rugpjūčio 22 d. įvykusio Komisijos posėdžio metu taip pat... 77. 2. Pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga prašo teismą panaikinti... 78. 2.1. LKL nėra atsakinga už publikuotos informacijos atitikimą Įstatymo 10... 79. 2.2. 2008 m. gegužės 5 d. LKL rungtynių metu Siemens arenoje UAB „Olympic... 80. 2.3. LKL turi teisę skųsti nutarimą Nr. N-217, kadangi jos subjektinės... 81. 3. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, kad Valstybinė... 82. Todėl tiek pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga, tiek Komisija, tiek... 83. 4. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5... 84. Šiame sprendime minėta, kad net Komisija nežino, ką savo nutarime Nr. N-217... 85. 5. Nagrinėjamoje administracinėje byloje svarbu konstatuoti ir tai, kad... 86. 6. Pareiškėja – Lietuvos krepšinio lyga taip pat skunde pažymi, jog 2008... 87. Teismas sutinka ir su šiais pareiškėjos argumentais, tuo labiau, kad jie... 88. „netaikyti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Licencijavimo taisyklėse... 89. 7. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjos... 90. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 91. n u s p r e n d ž i a:... 92. Pareiškėjos – Lietuvos krepšinio lygos skundą atsakovei – Valstybinei... 93. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...