Byla AS-63-167-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Prentas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Prentas“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Prentas“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Prentas“) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Valstybinė mokesčių inspekcija) 2010 m. birželio 4 d. sprendimą Nr. 69-146. Taip pat pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas sprendimas išsiųstas registruotu laišku, tačiau jam nebuvo laiku įteiktas ir grįžo siuntėjui. Sprendimas įteiktas 2010 m. rugpjūčio 2 d., o skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės jis pateikė 2010 m. rugpjūčio 20 d. Teigė, jog objektyviai negalėjo žinoti apie apskundimo termino eigą. Nurodė, jog argumentai, kad jis turėjo preziumuoti, jog Valstybinė mokesčių inspekcija priims neigiamą sprendimą jo atžvilgiu, ir domėtis, kada jis jam siunčiamas, yra nepagrįsti, nes taip perkeliama neproporcingai didelė rūpestingumo našta.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 3 d. nutartimi netenkino UAB „Prentas“ prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, atsisakė priimti UAB „Prentas“ skundą, nutarčiai įsiteisėjus, nutarė skundą su priedais grąžinti UAB „Prentas“.

8Teismas pažymėjo, kad iš UAB „Prentas“ pateiktos Vilniaus 5-ojo pašto viršininkės 2010 m. spalio 4 d. pažymos matyti, kad registruota korespondencijos siunta, adresuota pareiškėjui ir siųsta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. birželio 9 d., pareiškėjui nunešta buvo 2010 m. birželio 11 d. Gavėjo neradus darbo vietoje, buvo paliktas pranešimas. 2010 m. birželio 17 d. ir 2010 m. birželio 22 d. dar kartą palikti pranešimai, o pasibaigus saugojimo laikui, siunta grąžinta siuntėjui. UAB „Prentas“ skunde nurodo, kad skundžiamą sprendimą gavo 2010 m. rugpjūčio 2 d. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. S-326(7-232/2010) neatnaujino termino skundui paduoti dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 69‑146 panaikinimo. Nors pareiškėjas skunde paaiškino, kad Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. S-326(7-232/2010) gavo 2010 m. gruodžio 10 d., tačiau žinodamas, kad skundo padavimo terminas kreiptis į teismą yra praleistas, delsė ir skundą teismui padavė tik 2010 m. gruodžio 30 d. Teismas pastebėjo, jog pareiškėjas minėto Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo neskundžia. Tai, kad pareiškėjas delsė kreiptis į teismą, teismo nuomone, laikytina jo pasirinktu elgesio variantu ir negali būti laikoma svarbia priežastimi ir pagrindu praleistam terminui atnaujinti. UAB „Prentas“ išvardintos termino praleidimo priežastys nelaikytinos objektyviomis ir nuo jo valios nepriklausiusiomis aplinkybėmis, sutrukdžiusiomis į teismą kreiptis anksčiau. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.).

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti terminą skundui paduoti.

11Pareiškėjas nurodo, kad teismas, atmesdamas jo prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, pažeidė ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, nes neatsižvelgė į objektyvias, nuo jo valios visiškai nepriklausančias aplinkybes, lėmusias nustatyto termino praleidimą, netinkamai vertino esamus įrodymus, neatsižvelgė į jo argumentus.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartimi, kuria buvo atsisakyta priimti jo skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 2010 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 69-146 panaikinimo, motyvuojant tuo, jog jis praleido terminą skundui dėl minėto administracinio akto panaikinimo paduoti.

16Pagal Mokesčių administravimo įstatymą mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti centrinio mokesčio administratoriaus sprendimą savo pasirinkimu Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Mokesčių administravimo įstatymo 152 str. 2 d.) arba teismui įstatymų nustatyta tvarka (Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 3 d.). Ši apskundimo tvarka buvo pareiškėjui išaiškinta ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. birželio 4 d. sprendime Nr. 69-146.

17Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas su 2010 m. rugpjūčio 20 d. skundu dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 69-146, kurį gavo 2010 m. rugpjūčio 2 d. (b. l. 22), kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuri 2010 m. rugsėjo 14 d. priėmė posėdžio protokolą Nr. PP-294(7-232/2010), kuriuo nusprendė pareiškėjo skundą palikti nenagrinėtu, kadangi pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti (b. l. 24). Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. S-326(7-232/2010), kurį pareiškėjas gavo 2010 m. gruodžio 10 d. (b. l. 25 – 26), neatnaujino pareiškėjui termino skundui dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 69-146 paduoti (b. l. 27 – 29). 2010 m. gruodžio 30 d. pareiškėjas su skundu dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 2010 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 69-146 panaikinimo kreipėsi į teismą (b. l. 1 – 8).

18Pažymėtina, jog tai, kad pareiškėjas iš pradžių pasirinko ikiteisminį ginčo sprendimo būdą ir kreipėsi į Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nesudaro pagrindo pripažinti, jog pareiškėjas vėliau kreipdamasis į teismą, t. y. pasirinkęs kitą sprendimo apskundimo būdą, praleido terminą dėl svarbių priežasčių. Pareiškėjas turėjo galimybę pasirinkti tokį elgesio variantą, kuris garantuotų jam galimybę skųsti centrinio mokesčio administratoriaus sprendimą teismui nustatytais terminais.

19Pareiškėjo skunde ir atskirajame skunde nurodytos skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo padavimo Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės termino praleidimo priežastys nėra reikšmingos sprendžiant skundo padavimo teismui termino atnaujinimo klausimą, kadangi, kaip paminėta, pareiškėjas pats laisva valia pasirinko apskųsti centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis iš esmės yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Prentas“ atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai